Verbetering HIS’en

 
Ambitie binnen de huisartsenzorg: verbetering en modernisering van de huisartsinformatiesystemen.

Het HIS is de centrale plek voor de ICT in de huisartsenpraktijk. Zo geldt dat ook voor het HAPIS voor de huisartsenposten en het KIS voor de ketenzorg. Het is daarom erg belangrijk dat deze informatiesystemen (XIS’en) goed blijven aansluiten bij wat er kan, moet en nodig is in de huisartsenzorg. LHV, NHG en InEen trekken samen op om een verbetering en moderniseringsslag te bewerkstelligen bij de XIS’en. Dat is ook één van de onderdelen uit de gezamenlijke visie op de digitalisering. Onder de paraplu van een stuurgroep, waarin naast de drie koepels ook Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland participeren, is daarvoor Project XIS gestart.

Op te leveren resultaten binnen Project XIS

1. Framework en eerste set basiseisen

We stellen een set van toetsbare eisen op, waarin beschreven staat waaraan HIS’en, KIS’en en HAPIS’en minstens moeten voldoen. Deze basisset betreft bijvoorbeeld zaken rond zorginhoudelijke functies, interoperabiliteit, onderhoudbaarheid en beveiligingseisen (BEIS), waarbij in eerste instantie het accent ligt op het HIS. De basisset die het project XIS oplevert is een start. Na project XIS is de basisset onderhevig aan ontwikkeling en verandering.

2. Toetsingsprocedure

Het tweede resultaat dat het project gaat opleveren, is een toetsingsprocedure om na te gaan of de XIS’en aan de eisen voldoen en een plan voor het beheer en de doorontwikkeling van de basisset.

3. Ontwerp beheer- en uitvoeringsorganisatie

Ten slotte levert het project voor de uitvoering van de toetsing een ontwerp op voor een beheer- en uitvoeringsorganisatie. Het vervolg op project XIS bestaat uit het inrichten van de beheerorganisatie en de uitvoering van de toetsing.

Projectteam

Het project wordt uitgevoerd onder leiding van Arteria Consulting  en AICOM. De leden van het vaste projectteam zijn Tjeerd van Althuis (NHG), Arthur Eyck (InEen), Stefan Visscher (LHV), Peter Jansen (ZN), Jacq de Rijck (ZN), Sander van der Straten (Arteria Consulting) en Hans Erik van Helsdingen (AICOM).