Overdracht patiëntendossier

 
Iedere patiënt staat op naam ingeschreven en is aan een (vaste) huisarts gekoppeld. Als huisarts houdt u hierdoor de regie over de zorg en kunt uw functie als poortwachter van de Nederlandse gezondheidszorg waarmaken. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het medisch patiëntendossier.

Overdracht van een patiëntendossier persoonlijk of digitaalAls een patiënt van huisarts wisselt, is het voor de continuïteit van de zorg belangrijk dat de nieuwe huisarts de beschikking krijgt over zijn medisch dossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts het medisch dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. De KNMG heeft in samenwerking met de LHV een advies opgesteld over hoe patiëntendossiers het beste overgedragen kunnen worden.

Download de handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts (update juni 2020)

Uitgangspunt hierbij is dat de oude huisarts het dossier met toestemming en zonder tussenkomst van de patiënt bij voorkeur persoonlijk of via (aangetekende) post overdraagt aan de nieuwe huisarts. Zo wordt het meeste recht gedaan aan de plicht van de huisarts om een dossier bij te houden en te bewaren. Het originele dossier wordt dus nooit aan de patiënt meegegeven. Wel kan de patient een afschrift van het dossier krijgen.

In het advies komen nog een aantal praktische zaken aan de orde die met de overdracht van het dossier te maken hebben. Zo wordt ingegaan op de vraag hoe omgegaan moet worden met persoonlijke werkaantekeningen, of het dossier via e-mail overgedragen mag worden en of een eenmaal overgedragen dossier door de oude huisarts gebruikt mag worden in tuchtzaken.

Digitaal verhuizen

Op de site van Inschrijving op Naam staat informatie over het gemakkelijk en veilig digitaal verhuizen van het digitaal patiëntendossier. Om het elektronisch verhuizen van patiëntendossiers voor huisartsen makkelijk en veilig te maken heeft stichting ION een systeem ontwikkeld op basis van ZorgMail File Transfer. Kijk voor meer informatie en handleidingen voor de grote HIS’en bij het onderdeel Veilig Verhuizen.

Digitaliseren

In de KNMG-richtlijn is verder vastgelegd dat u, wanneer u overgaat tot het digitaliseren van papieren dossiers en documenten, alle onderdelen van een papieren dossier volledig moet scannen en opslaan. Daarna mag u de originele documenten pas vernietigen. Tevens wordt geadviseerd belangrijke originele documenten zoals authentieke schriftelijke wilsverklaringen ook in originele vorm te bewaren. In een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven wordt benadrukt dat niet volstaan kan worden met een samenvatting.