Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Uw pensioen

 
 
Sinds 1973 bestaat er een verplichte, collectieve beroepspensioenregeling voor huisartsen.

De pensioenregeling geldt voor iedereen die:

  • het beroep van huisarts uitoefent
  • in Nederland woont
  • inkomsten heeft uit de huisartsenpraktijk en
  • de leeftijd van 67 jaar nog niet heeft bereikt

Inmiddels geldt de regeling ook voor huisartsen in dienstverband en voor waarnemers. Voor hen gelden wel afwijkende bepalingen.

Uitzondering op deze regel zijn huisartsen, die op grond van hun dienstverband verplicht deelnemer zijn in een ander pensioenfonds.

U moet zich binnen een maand na de start van uw werkzaamheden als praktiserend huisarts bij de SPH aanmelden.

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)

De Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) in Zeist voert de beroepspensioenregeling uit. De SPH is het pensioenfonds van, voor en door huisartsen. Het fonds wil een betrouwbaar pensioen leveren, op basis van een heldere regeling, tegen een kostendekkende premie, een goed rendement en een kosteneffectieve uitvoering.

Sinds 1 januari 2010 bestaat het bestuur uit 7 huisartsen (waaronder de voorzitter van het fonds) en 1 externe deskundige. Zie voor meer informatie: Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

De Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) behartigt uw belangen

In de wet staat dat een beroepspensioenregeling alleen verplicht kan worden gesteld als er voldoende draagvlak voor is en er solidariteit binnen de beroepspensioenregeling bestaat. Om deze representativiteit en solidariteit te waarborgen is in 2006 de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. De BPV huisartsen heeft besluitvormende bevoegdheid over de pensioenregeling en behartigt de belangen van de deelnemers. Zie voor meer informatie: Beroepspensioenvereniging

Meer informatie:

  1. De pensioenregeling van SPH voor u
  2. Afwijkende bepalingen voor waarnemers
  3. Afwijkende bepalingen voor huisartsen werkzaam in dienstverband
  4. Pensioen bij wijzigingen in de persoonlijke situatie van de huisarts

Na het lezen van deze informatie nog vragen?

Op www.huisartsenpensioen.nl vindt u aanvullende informatie over de SPH en de pensioenregeling voor huisartsen. Op deze site kunt u actuele berichten lezen en brochures downloaden met gedetailleerde informatie over de pensioenregeling.

Heeft u nog aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met de Adviesgroep SPH, advies@huisartsenpensioen.nl.