Medewerkers in de huisartspraktijk

 
De huisartsenpraktijk heeft medewerkers met verschillende opleidingsniveaus, die gezamenlijk als team het zorgaanbod realiseren. Op deze pagina ziet u waar het team in de huisartsenpraktijk uit kan bestaan en ziet u in de linkerkolom handvatten voor goed personeelsmanagement.

Nieuw: Handreiking ondersteund team (speciaal voor leden)

Binnen de huisartsenpraktijk zijn de volgende functies te onderscheiden:

Functiewaardering

De Functiewaardering is het instrument waarmee we de inschaling bepalen van functies in de huisartsenzorg, voor medewerkers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg. Op die manier is het mogelijk tot een marktconforme beloning te komen en grote verschillen binnen eenzelfde branche te voorkomen. De Functiewaardering Huisartsenzorg wordt jaarlijks onderhouden door cao-partijen. U vindt daarin alle beschrijvingen, modellen voor aanbiedingsbrieven en de contactgegevens van FWG waar u terecht kunt met uw vragen over de waardering van functies die niet in het handboek beschreven staan.

Naar de Functiewaardering

Nieuwe functies in de huisartspraktijk?

De LHV is vooralsnog niet voor invoering van nieuwe functies in de huisartspraktijk. De LHV stelt dat taken op het terrein van het stellen van een diagnose thuis hoort bij de huisarts. De nieuwe opleidingen nurse practicioner en physician assistent liggen op een hoger niveau dan de praktijkondersteuner en omvatten competenties op gebied van wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering.

Aantal assistenten per praktijk

De LHV krijgt regelmatig de vraag hoeveel fte assistentie een praktijk zou moeten hebben. Hiervoor zijn helaas geen richtlijnen, omdat dit te sterk afhangt van de populatie van de praktijk en de ervaring van de assistenten.

Wel is het gemiddelde aantal uren assistentie in de huisartspraktijk onderzocht in het NZa-kostenonderzoek. Hieruit blijkt dat van alle 200 onderzochte praktijken het gewogen gemiddelde 0,59 fte per 1000 patiënten is. U kunt hiermee voor uw eigen patiëntenaantal berekenen hoeveel assistentie u vergoed krijgt via de tarieven.

Let wel, dit hoeft niet een op een aan te sluiten bij wat u als praktijk nodig heeft aan assistentie. Het aantal benodigde uren assistentie moet u als praktijkhouder zelf beoordelen, rekening houdend met de populatie van uw praktijk en de ervaring van de assistentes.

Tabel: Gemiddeld aantal personeelsleden in de huisartsenpraktijk per 1000 patiënten. Bron: NZa-praktijkkostenonderzoek over 2015

Personeel in de huisartsenpraktijk met 1000 patiënten