WGA-verzekeringen

 
Wist u dat u na 2 ziektejaren van uw medewerker nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk bent voor uw arbeidsongeschikte (ex)medewerkers? Dit heeft te maken met de WIA en de WGA. Het is aan u om te beslissen of u zich hiervoor verzekert via het UWV of via een eigen gekozen verzekeraar. Op deze pagina leest u meer over de WIA en WGA en de manieren van verzekeren.

De afkortingen op een rij:

 • WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor medewerkers die 2 jaar of langer ziek zijn en die deels kunnen werken of in de toekomst weer kunnen werken.

 • IVA: Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Voor medewerkers die 2 jaar of langer ziek zijn, niet of nauwelijks kunnen werken en waarbij de kans op herstel klein is.

 • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 regelingen: WGA en IVA en is de uitkering voor medewerkers die voor meer dan 35 procent procent arbeidsongeschikt zijn.

Verzekeren voor u als werkgever

Mogelijkheid 1: Verzekeren via het UWV

De WGA-premie is onderdeel van de Werkhervattingskas (Whk). Jaarlijks, medio november, ontvangt u een beschikking van de Belastingdienstd. Daarin staat het percentage vermeldt dat u betaald over de feitelijke loonsom van dat jaar. UWV kent voor de WGA 3 type werkgevers:

 1. Klein: Voor werkgevers met een premieloonsom tot € 319.000,- per jaar. Voor deze categorie wordt de premie sectoraal vastgesteld.
 2. Middelgroot: Voor werkgevers met een premieloonsom tussen € 319.000,- en € 3.190.000,- per jaar. Voor deze categorie wordt de premie deels sectoraal en deels individueel vastgesteld op basis van de WGA-schadelast in het verleden. Naar mate de loonsom hoger is, stijgt ook het deel van de premie dat individueel wordt bepaald.
 3. Groot: Voor werkgeversmet een premieloonsom groter dan € 3.190.000,- per jaar. Voor deze categorie wordt de premie volledig individueel vastgesteld op basis van de WGA-schadelast in het verleden.

Mogelijkheid 2: Verzekeren bij private verzekeraar

U kunt ervoor kiezen om niet via het UWV te verzekeren. In dit geval wordt u eigenrisicodrager en brengt u het risico zelf onder bij een private verzekeraar. Iedere verzekeraar heeft een eigen methodiek om de premie op individueel niveau vast te stellen. Voor uw keuze tussen UWV en privaat kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur, bijvoorbeeld bij de VvAA of Meeùs. Uw accountant kan hierbij ook ondersteunen.

Nationale Nederlanden hanteert voor de WGA-premie dezelfde klasse als voor de ziekteverzuimverzekering. Daarnaast stelt Nationale Nederlanden als voorwaarde dat u de WGA-verzekering alleen kunt afsluiten in combinatie met een ziekteverzuimverzekering.

Veelal wordt door de verzekeraar een hoger re-integratiebudget beschikbaar gesteld wanneer sprake is van een gecombineerde verzekering (ziekteverzuim en WGA-eigenrisicodragerschap). De verzekeraar is immers ook gebaat bij snelle werkhervatting.

Wanneer kiest u wat?

Is uw loonsom lager dan € 1.000.000,- en zijn één of meerdere onderstaande argumenten op uw praktijk van toepassing? Dan is de uitvoering van de WGA via UWV voor zowel uw vaste als tijdelijke personeel voor u een interessante optie.

 • U vindt de begeleiding van zieke (ex-)medewerkers moeilijk te combineren met uw werkzaamheden als zorgprofessional
 • U wilt na 2 jaar ziekte geen tijd meer besteden aan de re-integratie van (ex-)medewerkers
 • U hebt goede controle op verzuim gedurende de eerste twee jaren
 • Op basis van de UWV-sectorpremie levert eigenrisicodragen u geen (significant) premievoordeel op
 • Als eigenrisicodrager hebt u meer regie op verzuim en re-integratie van (ex-)medewerkers en bent u meer betrokken bij het proces, maar dat vraagt ook meer van uw tijd.

Is uw loonsom hoger dan € 1.000.000,- dan is het van belang dat u zich goed laat adviseren. VvAA en Meeùs kunnen u daarbij helpen en kunnen uw situatie beoordelen. Daarbij zijn onder meer uw verzuimbeleid, historische WGA-instroom, feitelijke loonsom en de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel van belang.

Los van deze keuze is er ook de WGA-hiaatverzekering. Als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende kan werken, kan hij een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangen. De Cao Huisartsenzorg verplicht u deze WGA-vervolguitkering aan te vullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Deze verplichting eindigt als de medewerker weer volledig arbeidsgeschikt wordt of als hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, verplicht de cao u om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten.

Deze verplichting geldt niet voor de Cao Hidha. Nationale Nederlanden biedt wel de mogelijkheid om uw hidha(s) in het kader van goed werkgeverschap toch mee te verzekeren.

Meer informatie

Meer informatie over de WGA vindt u op de websites van Samen4zorg en de VvAA. Voor advies op maat neemt u contact op met:

Verzekering voor uw medewerkers

Als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende kan werken, kan hij een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangen. De Cao Huisartsenzorg verplicht u deze WGA-vervolguitkering aan te vullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon.

Stel een medewerker kan nog wel gedeeltelijk werken: hoe hoog is dan de uitkering?

De laagste uitkering volgt als een medewerker niet werkt. Hij ontvangt geen WW-uitkering, maar slechts een uitkering uit de WGA (WGA-vervolguitkering). Deze uitkering bedraagt het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het minimumloon. Dit betekent vaak een forse terugval in inkomen. Ook als een medewerker gedeeltelijk werkt, kan dit een terugval in inkomen betekenen (WGA-loonaanvullingsuitkering).

Wat doet een WGA-hiaatverzekering?

Een WGA-hiaatverzekering vult het tekort aan inkomen aan tot maximaal 70 procent van het laatstverdiende inkomen. Dit betekent nog steeds een inkomensterugval maar deze wordt dan beperkt door de verzekering.

Is een WGA-hiaat verplicht? 

Ja, in de cao huisartsenzorg is een praktijkhouder verplicht om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten voor haar medewerkers die voldoen aan de cao-verplichtingen. 1 van deze verplichtingen is dat de verzekering onbeperkt inkomen dekt.

Als ik geen WGA-hiaat voor mijn personeel afsluit, wat dan?

In de cao staan de arbeidsvoorwaarden van een medewerker. Hieraan kan een medewerker rechten ontlenen. Dat geldt ook voor aanvulling van zijn WGA-hiaat. De medewerker heeft daar recht op. Als er geen verzekering wordt afgesloten, zal de praktijkhouder dit inkomen moeten aanvullen. Gezien de terugval in inkomen is het waarschijnlijk dat een medewerker vraagt om de aanvulling. Hier ligt dus een financieel aansprakelijkheidsrisico. Een WGA-hiaatverzekering beheerst dit risico voor u.

Er is 1 WGA-hiaatverzekering die volledig voldoet aan de cao-verplichting. Neem hiervoor contact op met Samen4zorg.