Uitzondering voor hid's

 
Voor huisartsen in dienstverband (hid) en directeuren groot aandeelhouders (DGA’s) wordt de pensioenpremie afgeleid van het pensioengevend salaris. Bij het bepalen van de premie wordt rekening gehouden met de franchise. Dit betekent dat er bij de berekening van de benodigde premie (en hoogte van het pensioen) rekening wordt gehouden met de AOW-uitkering die u te zijner tijd gaat ontvangen.

Informatie over uw AOW-datum en de hoogte van de AOW vindt u op www.wijzeringeldzaken.nl.

Hoeveel AOW u krijgt is onder andere afhankelijk van hoe lang u in Nederland heeft gewoond en of u samenwoont. Bij de berekening van de premie en de hoogte van het pensioen wordt doorgaans uitgegaan van het volledige alleenstaanden AOW-bedrag.

Arbeidsongeschiktheidspensioen voor hid’s

Huisartsen in dienstverband vallen bij arbeidsongeschiktheid onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het gaat daarbij om arbeidsongeschiktheid voor ‘gangbare arbeid’.

Omdat de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid op basis van de WIA niet in alle situaties een adequate inkomensbescherming bieden, is de pensioenregeling voor huisartsen in dienstverband aangevuld met een  arbeidsongeschiktheidspensioen.

In geval een huisarts in dienstverband, op basis van de beoordeling door het UWV, geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (gangbare arbeid) komt hij in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Daarnaast kan hij in aanmerking komen voor een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van SPH.

Vragen?

Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op www.huisartsenpensioen.nl.