Veelgestelde vragen COVID-19

 
De LHV krijgt veel vragen van leden over het coronavirus. Wat is bijvoorbeeld uw rol als huisarts in het testen van patiënten op COVID-19? En waar moet u op letten bij beeldbellen? U vindt het in dit overzicht met veelgestelde vragen.

Gevolgen voor huisartsen en medewerkers

1. Hoe kan ik als huisarts of medewerker in de huisartsenpraktijk worden getest op corona?

Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 en die directe zorg verleent aan een patiënt, kan getest worden. De voorwaarde om te wachten met het testen van zorgmedewerkers tot er 24 uur symptomen zijn, heeft het RIVM per 7 mei laten vervallen. De GGD voert de testen uit en de overheid betaalt de kosten. Uw regionale GGD kan u vertellen hoe dat in uw regio precies is geregeld.

2. Ik ervaar bij mezelf en/of mijn collega’s stress. Waar kan ik terecht voor advies en hulp?

De LHV heeft een aantal tips verzameld voor de zorg voor uzelf en uw team. Daarnaast kunt u met uw vragen of voor hulp terecht bij verschillende instanties. Kijk voor alle informatie op onze website onder het kopje ‘Psychosociale (na)zorg voor u en uw team’.

 

Patiëntenzorg

1. Wat is mijn rol als huisarts in het testen van patiënten op COVID-19?

Per 1 juni is het landelijk testbeleid dat iedereen met vermoeden van COVID-19 zich kan laten testen, via de teststraten van de GGD. De GGD voert vervolgens het bron- en contactonderzoek uit. Huisartsen testen de patiënten die zich met (ernstige) coronaklachten melden bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost.

In overleg met de patiënt bepaalt u als huisarts waar deze getest kan worden, en wat er eventueel verder nodig is qua behandeling. Test u de patiënt, dan meldt u een positieve testuitslag bij de GGD, zoals gebruikelijk bij een infectieziekte A. De LHV dringt erop aan dat als de patiënt bij de GGD getest wordt, de GGD de huisarts informeert over een positieve uitslag. Dit is in sommige regio’s door de GGD al geregeld. In andere nog niet. Daar hopen we snel verandering in te krijgen.

2. Worden testen die door de huisarts worden afgenomen ook vergoed?

Als u als huisarts de test afneemt en door een erkend laboratorium laat analyseren, kan de laboratoriumdiagnostiek voor de test worden vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). U moet de testen dus sturen naar een laboratorium waarmee de regionale GGD afspraken heeft gemaakt. Die vindt u ook op deze lijst.

Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het laboratorium dient de declaratie in bij de GGD waarmee afspraken over facturering zijn gemaakt en niet bij de zorgverzekeraar. Dit wijkt af van de gebruikelijke werkwijze bij diagnostiek en heeft als doel te zorgen dat de patiënt de test niet zelf hoeft te betalen.  

Bekijk de factsheet die VWS heeft gemaakt over de financiering van coronatesten.

3. Ik maak mij zorgen om psychosociale klachten bij patiënten. Wat kan ik doen?

Het is normaal om stress te ervaren in deze situatie, maar soms gaan normale stressreacties over in ernstigere psychische klachten. Het is belangrijk dat u als huisarts onderscheid kunt maken tussen normale en abnormale reacties. Kijk voor meer informatie op onze website onder het kopje ‘Psychosociale (na)zorg voor uw patiënten’.

4. Ik maak me zorgen over een onveilige thuissituatie van een patiënt. Wat kan ik doen?

Door de maatregelen van social distancing, neemt het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling toe. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die hier mogelijk op wijzen. Lees onze tips over hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

5. Moet ik als huisarts een verklaring afgeven voor patiënten die zijn genezen van COVID-19? Of voor patiënten in risicogroepen of ze kunnen werken?

Nee, de beoordeling of iemand kan werken en wat daarvoor nodig is aan randvoorwaarden is iets tussen werkgever en werknemer. De bedrijfsarts kan hierbij een rol spelen, niet de huisarts. Kortom, niet anders dan hoe het altijd al was bij vragen over de inzetbaarheid van medewerkers.

Lees hierover ook onze uitleg in ons nieuwsbericht

 

Financiële zaken

1. Welke financiële steun is er voor praktijken?

De LHV, InEen en VPH hebben afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en de NZa over de dagzorg, ANW-zorg en de coronaposten. Zo is er een tijdelijk moduletarief corona en voor visites aan (mogelijk) besmette patiënten mogen de tarieven voor intensieve zorg worden gedeclareerd. Alle aanvullende afspraken en voorwaarden vindt u in de aanvulling op de LHV Declareerwijzer.

2. Hoe kan ik de tijdelijke coronamodule voor het inschrijftarief declareren?

Alle informatie en de voorwaarden vindt u in paragraaf 1.2 van de aanvulling op de LHV Declareerwijzer.

3. Zijn er financiële afspraken gemaakt specifiek voor waarnemend huisartsen?

Nee. De LHV kan voor waarnemend huisartsen geen directe financiële afspraken maken met zorgverzekeraars. Tussen waarnemers en praktijkhouders onderling geldt het contract dat ze met elkaar hebben afgesloten. Wel dringen we er bij praktijkhouders op aan om waarnemers gecontracteerd te houden, nu er financiële afspraken zijn gemaakt.

4. Kan ik gebruik maken van steun vanuit de overheid?

Mogelijk komt u in aanmerking voor de versoepelde regeling ‘extra ondersteuning zelfstandig ondernemers’. Deze regeling is bedoeld om zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers), te ondersteunen om hun bedrijf voort te zetten. 

Daarnaast heeft de Belastingdienst een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers aangekondigd.

Let op: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geldt niet voor praktijkhoudende huisartsen. Dit komt door de recente afspraken met zorgverzekeraars over een speciale financiële steunregeling voor de huisartsenzorg.

5. Ik heb veel minder uren werk. Wat als ik daardoor niet kan voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst? 

Ondernemers en zzp’ers die het niet lukt om in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week, kunnen aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Ook als u uw uren in deze periode niet kunt maken als gevolg van de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van uitgaan dat u deze uren wel heeft gewerkt. Uiteraard mag u meer uren rekenen wanneer u juist over deze uren heen komt. Het urencriterium van 1225 uren per jaar geldt om voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in aanmerking te kunnen komen. Klik hier voor meer informatie.

6. Hoe kan ik mijn kosten als ondernemer tijdelijk verlagen?

Voor alle ondernemers - praktijkhouders en waarnemers/zzp’ers - zijn er verschillende mogelijkheden om financiële verplichtingen tijdelijk te verlagen of uit te stellen:

 

Ondernemers- en werkgeverszaken

1. Mijn opdrachtgever heeft de waarneemovereenkomst met mij opgezegd. Kan dat zomaar?

In het contract met uw opdrachtgever (de praktijkhouder) staan de regels voor het opzeggen van de overeenkomst. Lees hier meer over in dit bericht. Daarnaast roept de LHV praktijkhouders op om waarneemovereenkomsten in stand te houden, nu er een financiële regeling is voor de praktijken. 

2. Ik heb minder werk voor mijn waarnemend huisarts, wat kan ik doen?

De financiële afspraken die de LHV heeft gemaakt met de zorgverzekeraars zijn bedoeld om financiële zekerheid te geven voor de praktijkvoering. Dus ook om de werkgelegenheid in uw praktijk te behouden voor waarnemers, personeel en gedetacheerden. Opzeggen is dus niet nodig. Ga in overleg met uw waarnemers over welke werkzaamheden zij nu kunnen oppakken of overnemen, nu het werk in de praktijk anders is ingericht. 

3. Hoe zit het met de dekking van mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdens de coronacrisis?

Meer informatie over de dekking vindt u in dit bericht. Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.

4. Wat moet ik afspreken als ik wil werken in een coronazorgcentrum?

Als het gaat om een coronazorgcentrum onder de vlag van een zorginstelling, zoals een VVT-instelling, dan kunt u het speciale modelcontract van de LHV gebruiken. Voordat u een overeenkomst sluit met het coronazorgcentrum, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheidsverdeling.

Is er in uw geval geen overkoepelende zorginstelling die het coronazorgcentrum faciliteert? Neemt u voor advies dan contact op met de afdeling Juridische Zaken van de LHV.

5. Wat zijn de regels voor het opnemen of juist intrekken van vakantiedagen van medewerkers?

De antwoorden op veelgestelde vragen over vakantiedagen vindt u in dit bericht.

6. Welke mogelijkheden zijn er om personeel uit te lenen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis?  En waar moet ik opletten?

 • Detachering
  Beide werkgevers komen dan overeen een werknemer te detacheren bij een andere werkgever voor het (gemiddeld) aantal uren, waarvoor de werknemer bij de ene werkgever in dienst is. Op die manier kan de werknemer zijn uren/salaris behouden en worden de loonkosten (grotendeels) gedekt. Het formele werkgeverschap blijft berusten bij de uitlenende werkgever. Deze betaalt ook het loon door. De aansprakelijkheid voor medische fouten van de werknemer berust bij de inlener. Het is dan ook raadzaam, als de inlener, een ongevallenverzekering te sluiten voor indien de medewerker bij de uitoefening van de werkzaamheden iets overkomt. U dient als inlener met de medewerker een zorgovereenkomst te sluiten (modelovereenkomst staat op de website van de LHV).
 • Onbetaald verlof
  U kunt ook overeenkomen, dat de werknemer bij een andere werkgever in dienst treedt en bij u onbetaald verlof neemt. Indien de werknemer valt onder de CAO Huisartsenzorg/Hidha moet deze u als werkgever op de hoogte stellen van het voornemen die werkzaamheden te gaan vervullen.
  Echter mag de werknemer alleen die werkzaamheden verrichten, indien deze niet onverenigbaar zijn met de vervulling van de betrekking met u als werkgever (CAO Hidha en Huisartsenzorg) of anderszins de belangen van u als werkgever kunnen schaden (CAO Huisartsenzorg).  Uiteraard betaalt u geen loon en emolumenten uit over de periode van onbetaald verlof. Dat betekent geen eindejaarsuitering, geen vakantiegeld, geen opbouw van vakantiedagen. Evenmin worden pensioenrechten opgebouwd. Mogelijk kan met het pensioenfonds contact worden opgenomen door de werknemer om die premie (voor het werknemersdeel) vrijwillig voort te zetten. Maak wel duidelijke afspraken over de duur van het onbetaald verlof.  Dat kan via een addendum op de bestaande arbeidsovereenkomst. Na afloop van dat verlof hervat de werknemer dan weer zijn werkzaamheden. Gedurende de periode van onbetaald verlof blijft het dienstverband tussen u en de werknemer gewoon bestaan.
 •  Betaald verlof
  Tot slot kunt u met de werknemer ook afspreken, dat deze vakantiedagen of over- dan wel meeruren opneemt. Uiteraard biedt dit de werknemer voor een korte termijn soelaas, namelijk net zo lang het saldo aan vakantiedagen dan wel meer- of overuren toereikend zijn.

Let op de aansprakelijkheid

In de gevallen onder 2 en 3 zal de werknemer als ZZP’er of als werknemer een overeenkomst aangaan met de instelling waar de werknemer gaat werken. Als uitlenende werkgever staat u daar volledig buiten.  De aansprakelijkheid ligt bij de ZZP’er of bij de andere werkgever.

Let op aanvullende risico’s

Punt van zorg is wel (zeker bij Corona-werk), dat een werknemer arbeidsongeschikt kan worden. Bij detachering in scenario 1 moeten met de werknemer en het inlenend bedrijf goede afspraken worden gemaakt over ziekmelding. Als werkgever dient u het loon bij ziekte door te betalen. Dat laatste geldt ook voor het scenario onder 3. Bij het scenario onder 2 zal, wanneer de werknemer een dienstverband is aangegaan de andere werkgever verplicht zijn het loon bij ziekte door te betalen.

 

Praktijkorganisatie

1. Hoe regel ik de zorg voor (mogelijke) coronapatiënten?

Om verspreiding van het virus te voorkomen, is het belangrijk om het aantal overdrachtsmomenten te beperken. Bijvoorbeeld door klachten en vragen telefonisch, per mail of via beeldbellen af te handelen. Volg voor het beoordelen van coronaverdachte patiënten het geadviseerde beleid rondom hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen. En zorg dat uw medewerkers en patiënten op de hoogte zijn van de werkwijze en de bereikbaarheid. Een overzicht van alle praktische tips vindt u op onze website.

2. Hoe kan ik de zorg voor niet-corona-patiënten regelen?

In de praktische tips van de LHV geven we advies hoe u op een goede en veilige manier de zorg voor niet-corona-patiënten organiseert.

3. Moet ik als huisarts een verklaring afgeven als patiënten gezien moeten worden door een fysiotherapeut, podotherapeut e.d.?

Nee, er is geen verklaring of contact met de huisarts nodig bij verwijzing naar zorgverleners met zogeheten ‘contactberoepen’. Het is aan de deskundigheid van de desbetreffende zorgprofessional om in te schatten of contact fysiek moet en kan plaatsvinden. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig.

4. Hoe kan ik mijn praktijkruimte aanpassen aan alle maatregelen?

LHV Bouwadvies kan u hierbij helpen. Speciaal voor LHV-leden hebben we een aantal tips opgesteld voor praktijkinrichting volgens de anderhalvemetermaatregel. Daarnaast kan LHV Bouwadvies u helpen met een andere inrichting. Bekijk de voorbeeldplattegrond en laat de mogelijkheden intekenen op een plattegrond. Leden krijgen korting op deze adviesdienst.

Lees meer

 

ICT

1. Ik wil consulten doen via beeldbellen. Waar moet ik op letten?

Er zijn veel applicaties beschikbaar voor beeldbellen. Sommige specifiek voor de zorg, andere niet. Belangrijk om op te letten zijn veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor patiënten. De LHV en het NHG hebben bestaande applicaties op een rijtje gezet met de bijbehorende aandachtspunten.

2. Waarom is de inzage via het Landelijk Schakelpunt (LSP) verruimd?

Door de uitbraak van COVID-19 wordt een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de eigen huisartsenpraktijk. Denk aan de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Het is belangrijk dat de artsen op de post en SEH dan snel de meest actuele gegevens van deze patiënten bij de hand hebben. Daarom is de toestemming voor het LSP tijdelijk verruimd. Ook van iedereen die geen keuze heeft gemaakt over toestemming is nu de professionele samenvatting in te zien als zij op de HAP of SEH komen. Van iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen inzage via het LSP zijn de gegevens niet in te zien op HAP en SEH. Lees meer op deze website.

3. Wat zijn de gevolgen van de tijdelijke LSP-maatregel voor mijn werk als huisarts?

Dat hangt af van uw situatie: of u werkt in een praktijk die is aangesloten op het LSP of niet. En of u diensten draait op een huisartsenpost. Wat de gevolgen zijn per situatie, leest u in dit bericht.

 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

1. Waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen bestellen?

De leveranciers van medische hulpmiddelen melden ons dat hun voorraad voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) weer flink is toegenomen. Toch horen we ook dat er soms nog steeds tekorten zijn. Er zijn twee manieren om aan PBM te komen. Ten eerste kunt u bestellen bij uw reguliere leverancier. Als die niet of niet alles kan leveren, dan kunt u een aanvraag doen voor PBM via het aanvraagsysteem van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Uw aanvraag word dan meegenomen in de regionale verdeling van hulpmiddelen via de ROAZ. Op deze pagina hebben we dat nader uitgelegd.

2. Moet ik mondmasker bewaren voor hergebruik?

Enige tijd was er sprake van initiatieven voor hergebruik van FFP1-/FFP2-maskers. Het RIVM vermeldt inmiddels dat herverwerkte maskers alleen als laatste redmiddel tijdens de pandemie moeten worden ingezet. Ook het NHG geeft geen adviezen over hergebruik in de eerstelijn. Hergebruik kan uiteraard wel in samenspraak met lokale voorzieningen. Op enkele plekken in het land zijn er structuren opgezet waarbij ziekenhuizen mondmaskers bij huisartsenpraktijken ophalen en steriliseren. Mocht u nog zakken met gebruikte disposable maskers hebben staan, maar geen goede lokale voorziening voor hergebruik hebben, dan hoeft u deze dus niet langer te bewaren. Voer alle gebruikte maskers na gebruik af als restafval in een goed afgesloten plastic zak.

3. Klopt het dat PGB-houders en mantelzorgers ook PBM kunnen krijgen?

Ja, dat klopt. Eind mei is het voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers mogelijk geworden om aan beschermingsmiddelen te komen via de apotheek. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts, afhankelijk van wie de betreffende patiënt heeft getest. Op deze factsheet staat alles op een rijtje.