Wat houdt de zorg in die onder de regeling extramurale behandeling viel en over is gegaan naar de Zvw?

 

Bij de hervormingen van de langdurige zorg is in 2016 een aantal zorgvormen ondergebracht in de tijdelijke subsidieregeling Extramurale behandeling. Zo kon deze zorg geleverd blijven worden, terwijl uitgezocht werd wat deze zorg precies omvat en waar de financiering van deze zorg thuishoort.

De zorg betreft generalistische geneeskundige zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen. Deze patiënten hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking, omdat zij (nog) geen 24-uur toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben wel (integrale) zorg nodig om zelfstandig te kunnen functioneren.

Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van functionele autonomie, voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

Begin dit jaar zijn eerst de SO en AVG overgeheveld naar de Zvw met de daarbij behorende regels. Dit houdt onder andere in dat kosten voor de behandeling ten laste komen van het eigen risico en dat er afspraken moeten worden gemaakt met verzekeraars en niet meer met zorgkantoren. De zorg voor de patiënt door de SO en AVG en de samenwerking met de huisarts wijzigt niet.

Later, per 1 januari 2021, gaan ook de verschillende dagbehandelingen, gedragswetenschapper en paramedische zorg uit de subsidieregeling over naar de Zvw. In 2020 blijft deze zorg toegankelijk via de subsidieregeling Extramurale behandeling.

2020

2021

SO via Zvw

SO via Zvw

AVG via Zvw

AVG via Zvw

Dagbehandeling via subsidieregeling

Dagbehandeling via Zvw

Gedragswetenschapper via subsidieregeling

Gedragswetenschapper via Zvw

Paramedische zorg via subsidieregeling

Paramedische zorg via Zvw

Terug naar vorige pagina