Welke patiënten krijgen te maken met de wijziging per 1 januari 2020?

 

De zorg betreft generalistische geneeskundige zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen. Deze patiënten hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking, omdat zij (nog) geen 24-uur toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben wel (integrale) zorg nodig om zelfstandig te kunnen functioneren.

Denk aan:

  • ouderen met multiproblematiek,
  • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose),
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel en;
  • mensen met een verstandelijke beperking ongeacht de leeftijd (de medische zorg, diagnostiek en opstellen van het behandelplan), ook het diagnostische proces rond een nog ongespecificeerde klacht bij een verstandelijke beperking voor jeugdigen valt binnen de Zvw, ook als hierbij gedragsmatige of psychologische deskundigheid wordt ingezet. Alleen de psychische/gedragsmatige behandeling voor patiënten jonger dan 18 jaar valt onder de jeugdwet.
Terug naar vorige pagina