Bureau

 
De LHV bestaat uit een landelijk bureau en 7 regiobureaus die de huisartsenkringen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Waar hun dienstverlening uit bestaat? Dat hangt af van de vragen, wensen en behoeftes van onze leden.

Het landelijk bureau is gevestigd in de ‘Domus Medica’ in Papendorp te Utrecht. De 7 regiobureaus zijn verspreid door het hele land. Bekijk het landkaartje als u wilt weten waar precies. Hieronder leest u wat iedere afdeling voor de LHV betekent. Raadpleeg de contactgegevens als u wilt bellen of mailen met één van de bureaus.

Landelijk bureau

Het landelijk bureau in Utrecht regelt alle overkoepelende zaken op het gebied van Beleid & Ontwikkeling, Praktijkvoering, Communicatie & Public Affairs en Juridische Zaken. Het bijbehorende bedrijfsbureau ondersteunt het primaire proces en bestaat uit de onderdelen Finance, HRM, ICT en Ledenadministratie. Voor zowel bestuur als directie van de LHV is Utrecht eveneens de uitvalsbasis.

Afdeling Beleid en belangenbehartiging

Bestaande uit:

Team Praktijkvoering

Het team Praktijkvoering richt zich op de bedrijfsmatige en financieel-economische kant van de huisartsenzorg. Daarnaast is ICT een belangrijk aandachtsgebied. Maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen worden gesignaleerd en vertaald naar een visie, maar ook naar concrete instrumenten en concreet advies voor de leden.

Praktijkvoering heeft kennis van tarieven voor huisartsenzorg, bijvoorbeeld over ANW-tarieven, M&I-tarieven per zorgverzekeraar en waarneemtarieven. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de jaarlijkse Declareerwijzer, die betrekking heeft op de bindende regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor huisartsenzorg.

Apotheekhoudende Afdeling

De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV behartigt de belangen van alle apotheekhoudende huisartsen in Nederland. We zijn de landelijke gesprekspartner van het ministerie van VWS, de NZa, de zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en maken afspraken met hen waarbij úw belang voorop staat.

Daarnaast ondersteunen we individuele apotheekhoudende huisartsen bij bijvoorbeeld juridische vraagstukken of bij de implementering van certificering. We bieden een breed spectrum aan diensten waar ook u direct of indirect gebruik van maakt en voordeel van heeft.

Bent u apotheekhoudend huisarts, dan kunt u naast het standaard LHV-lidmaatschap ervoor kiezen om lid te worden van de Apotheekhoudende Afdeling. Lees meer

Team Beleid en Ontwikkeling

Beleid en Ontwikkeling richt zich vanuit een medisch-inhoudelijke invalshoek op het signaleren van maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het team vertaalt deze ontwikkelingen naar het LHV-beleid en ontwikkelt onder meer strategie voor belangenbehartiging en visie op de toekomstgerichte huisartsenzorg. Daarnaast optimaliseert het team de afstemming tussen de huisartsenzorg en andere zorgprofessionals en is medeverantwoordelijk voor de voorbereidingen van de Ledenraadvergaderingen.

Er zijn 3 aandachtsgebieden:

 • strategie en positionering,
 • kwaliteit en randvoorwaarden,
 • bijzondere groepen.

Afdeling Dienstverlening

Bestaande uit:

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau ondersteunt het primaire proces van de LHV-werkorganisatie. Het bestaat uit de onderdelen Finance, HRM, ICT en ledenadministratie. De afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en jaarrekening van de vereniging en verzorgt de ledenadministratie en contributie-inning. Het Bedrijfsbureau zorgt verder voor:

 • randvoorwaarden, bijvoorbeeld dat werknemers de juiste ICT-middelen krijgen om hun werk goed te kunnen doen,
 • raamcontracten met verzekeraars, waardoor leden collectieve verzekeringen kunnen afsluiten,
 • ondersteuning van regiokantoren bij het voeren van de financiële administratie en bij de facturatie voor de Kringen,

Finance en HRM zijn tevens gericht op het leveren van een praktisch toepasbaar instrumentarium, informatie en advies aan leden. Voorbeelden zijn het Personeelshandboek en RI&E. De afdeling HRM coördineert ook de cao-processen binnen de vereniging.

Juridische zaken

Het team Juridische zaken staat garant voor deskundig, kosteloos en praktisch advies bij diverse juridische vraagstukken. Zo kan de afdeling u helpen met:

 • vraagstukken rondom uw praktijkvoering, zoals de keuze van de juiste rechtsvorm
 • de juridische afwikkeling van een praktijkoverdracht, dissociatie etc.
 • de beoordeling van huurovereenkomsten, intentieverklaringen en andersoortige overeenkomsten
 • modelovereenkomsten over verscheidene onderwerpen
 • het adviseren over mededingingsvraagstukken
 • het adviseren rondom arbeidsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld over tussentijdse beëindiging van arbeidsovereenkomsten, ziekte of zwangerschap en freelance overeenkomsten.

Lees meer over de juridische dienstverlening van de LHV.

LHV Bouwadvies

Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw van uw praktijkruimte of gezondheidscentrum? Bij LHV Bouwadvies kunt u terecht met al uw vragen en voor deskundig en onafhankelijk advies op maat. Lees meer >>

LHV Academie

De LHV Academie biedt praktische en geaccrediteerde nascholingen aan, zowel voor de huisarts als voor het team. Er is een uitgebreid aanbod voor zowel startende als ervaren huisartsen op het gebied van praktijkvoering en -organisatie.
Bekijk het aanbod>>

Afdeling Communicatie & Public Affairs

De afdeling Communicatie & Public Affairs ondersteunt het landelijk bestuur en de directie in hun communicatie naar en met leden, politiek, media en andere stakeholders. Met effectieve in- en externe communicatie levert de afdeling een bijdrage aan de positionering en profilering van zowel de huisartsenzorg als de beroepsorganisatie LHV. Communicatie & Public Affairs is onder andere verantwoordelijk voor de website en het LHV-ledenmagazine De Dokter. Ook verzorgt de afdeling alle perscontacten.

De LHV is 7 dagen per week bereikbaar voor persvragen via het woordvoeringsnummer: Telefoon: (06) 255 19 968.

 Regiobureaus

De LHV heeft 7 regiokantoren die de huisartsenkringen door het hele land ondersteunen. Ze vormen de schakel tussen het veld en het landelijke beleid. Omdat elke huisartsenkring andere prioriteiten heeft, kunnen de werkzaamheden per regiobureau verschillend zijn.

Wat is een regiobureau?

Een regiobureau ondersteunt de huisartsenkringen binnen hun regio bij hun werkzaamheden. Het is de schakel tussen het veld en het landelijke beleid. Regiobureaus leveren input vanuit de regio voor het landelijke beleid en voeren dit beleid vervolgens uit voor de regio.

Wat doet een regiobureau?

De ondersteuning vanuit het regiobureau is maatwerk. Want elke huisartsenkring heeft andere prioriteiten. Naast dit maatwerk zijn er een aantal zaken die in elke kring aan de orde komen, zoals de huisartsenrampenopvang en het implementeren van kwaliteitsbeleid. Hoe dit kwaliteitsbeleid vorm krijgt, verschilt wel weer per kring. Elke kring heeft namelijk een eigen organisatie en financiering van de nascholing, intervisie en accreditering.

Werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Overleggen met zorgverzekeraars bij het opzetten en inrichten van lokale projecten, zoals het invoeren van een Landelijke Transmurale Richtlijn.
 • Voeren van besprekingen met zorgverzekeraars over de inhoud van de contractering, voor zover dat betrekking heeft op de kwaliteit en toegankelijkheid. Bijvoorbeeld over controleprotocollen en betalingsvoorwaarden. Er worden, conform de Mededingingswet, géén onderhandelingen gevoerd over prijzen.
 • Bemiddeling voor huisartsen bij problemen in de relatie huisartsen-zorgverzekeraar.
 • Voorbereiden van bestuurs- en ledenvergaderingen van de kringen en uitvoeren besluiten.
 • Begeleiden van groepen bij de uitvoering van trajecten, zoals excellent verwijzen.
 • Beantwoorden van vragen van leden.

Waar zijn de regiobureaus gevestigd?

Welke regiobureaus er zijn, waar die zich bevinden en welke huisartsenkringen zij ondersteunen, ziet u in dit overzicht. De contactgegevens van alle regiobureaus vindt u op de pagina Contact.