Ledenraad

 
De LHV behartigt de belangen van ruim 13.000 leden. Een deel van hen denkt, praat en beslist actief mee over de koers van de LHV. Dat gebeurt in de Ledenraad, het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Wat doet de Ledenraad? En wanneer komen alle afgevaardigden bijeen?

Wat is de Ledenraad?

De Ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van alle huisartsenkringen en vertegenwoordigers van de Wadi en de LOVAH (vereniging van huisartsen in opleiding). Op deze manier zijn alle regio’s en verschillende soorten huisartsen in de Ledenraad vertegenwoordigd.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad is de spreekbuis van de leden. In de ledenraadsvergaderingen vindt terugkoppeling plaats van regionaal naar landelijk niveau, geven afgevaardigden hun mening over belangrijke thema’s binnen de huisartsenzorg en oefenen zij invloed uit op landelijk beleid. Daarnaast heeft de Ledenraad een aantal beslissingsbevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van de vereniging. Ook benoemt de Ledenraad het landelijk bestuur, dat verantwoording aan haar aflegt over het gevoerde beleid.

Wanneer komt de Ledenraad bijeen?

De Ledenraad vergadert minimaal vier keer per jaar. Voorafgaand aan de ledenraadsvergadering is er vaak een themabijeenkomst. Bijvoorbeeld over kwaliteit, nieuwe functies in de huisartszorg of over de inhoud van het vak.

Bekijk ook