Versterken strategische positie huisartsenzorg

 
De LHV zet zich elke dag weer in om uw positie binnen de gezondheidszorg te versterken. Dit doen we op verschillende manieren en door met diverse partijen samen te werken.

Invloed op politiek

Om uw positie binnen de zorg te versterken, volgt de LHV de politiek op de voet en proberen we de besluitvorming ten aanzien van de huisartsenzorg stelselmatig te beïnvloeden. Zo hebben we bijvoorbeeld regelmatig contact met de leden van de Eerste en Tweede Kamer om onze standpunten uit te dragen. En met succes, want dit heeft er onder meer toe geleid dat de huisartsenzorg buiten het systeem van eigen bijdragen is gehouden en dus laagdrempelig is gebleven. Ook zorgen we ervoor dat de huisartsenzorg bij ministeries op het netvlies staat en blijft staan. Niet alleen het ministerie van VWS, maar ook Financiën (rijksbegroting), Sociale Zaken (werkgelegenheid) en Binnenlandse Zaken (rampenbeleid) zijn regelmatig gesprekspartners van de LHV.

Intensieve samenwerking

De LHV werkt nauw samen met andere eerstelijnsorganisaties om het zorgaanbod van de huisarts te optimaliseren. Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke huisartsenorganisatie, beschrijven we de inhoud van het zorgaanbod. Met andere werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg ontwikkelen we arbeidsmarktbeleid, zodat u ook in de toekomst over voldoende ondersteunend personeel kunt beschikken. En we zetten ons in voor regionale samenwerking voor de opleiding en de organisatie van stageplaatsen voor aankomende doktersassistenten. Ook zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van competenties en functies van ondersteunend personeel.

Voor iedere huisarts

De LHV is er voor álle huisartsen. We zetten ons niet alleen in voor de totale beroepsgroep maar komen ook op voor de belangen van specifieke groepen, zoals praktijkhoudende huisartsen, waarnemers, startende huisartsen, verloskundig actieve huisartsen en huisartsen in dienstverband. Een aparte afdeling binnen de vereniging richt zich specifiek op de strategische positie van de apotheekhoudende huisartsen.