Spring naar content

LHV-generator voor waarneemcontracten – jouw privacy

De LHV gaat zorgvuldig om met de gegevens die jij invult op de contractgenerator.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze leden en de bezoekers van onze website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Voor het geautomatiseerd genereren van de waarneemcontracten worden door ons ook persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van opdrachtgever en opdrachtnemer, indien deze gegevens zijn verstrekt door de partij die gebruik heeft gemaakt van de contractgenerator (hierna verder: de gebruiker). Als de gebruiker ervoor gekozen heeft om de namen van partijen in te voeren in de contractgenerator of heeft gekozen voor digitaal ondertekenen, heeft de gebruiker voor zichzelf en voor de andere partij (door te verklaren ervoor in te staan dat ook de andere partij akkoord is met de verwerking van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens) bij de waarneemovereenkomst toestemming verleend tot verwerking van persoonsgegevens met als enkel doel het genereren van een waarneemovereenkomst. Dit is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De via een volledig geautomatiseerd proces genereerde contracten worden door de LHV nadat het gegenereerde contract per e-mail is verstuurd maximaal één week bewaard. Daarna worden alle gegevens verwijderd. Dit geldt ook voor digitaal ondertekende of afgekeurde contracten.

Wanneer gekozen is voor digitaal ondertekenen, gaat er een periode in van 6 weken voor ondertekening door alle partijen. Wanneer er binnen deze 6 weken niet wordt getekend, worden de niet door alle partijen ondertekende contracten in de daaropvolgende week verwijderd uit de LHV-systemen.

Niet tot de persoon herleidbare gegevens (het gaat hier om anonieme gegevens, zoals tariefgegevens en gegevens rondom de soort waarneming) kunnen worden bewaard in het kader van beleid en onderzoek en in dat kader eveneens aan derden worden verstrekt. Wij garanderen dat bewaring van deze gegevens volledig geanonimiseerd plaatsvindt en niet tot enig persoon te herleiden is.  

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien je toch denkt dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens, dan kun je contact met ons opnemen.

Je kunt na een schriftelijk verzoek tevens de mogelijkheid krijgen de persoonsgegevens die in het kader van de contractgenerator zijn verwerkt in te zien, voor zo ver die gegevens niet reeds zijn verwijderd. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ten slotte heb je het recht tegen deze verwerking bezwaar te maken.

Je kunt met vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens voor de contractgenerator contact met ons opnemen via jz@lhv.nl.