Spring naar content

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • We beoordelen uw overeenkomsten
 • We adviseren u bij disfunctioneren van een collega-huisarts
 • Heeft er mogelijk een calamiteit plaatsgevonden, bel ons dan
 • We helpen u bij conflicten met patiënten
 • We beantwoorden uw vragen over starten of stoppen
 • We bieden diverse modelovereenkomsten aan

Ik vroeg de LHV om juridisch advies over een maatschapsovereenkomst. Ik werd niet alleen inhoudelijk goed geholpen, het scheelde mij bovendien veel kosten.

Teun van der Wijst, praktijkhouder

Zo houdt u zich aan de Mededingingswet

Huisartsen zijn volgens de wet elkaars concurrenten. Daarom mag u bijvoorbeeld niet onderling praten over tarieven of de vestiging van een nieuwe collega belemmeren. Op deze pagina leest u aan welke regels u zich verder volgens de Mededingingswet moet houden.

Meer informatie

Thema’s waar u veel vragen over heeft

Over deze thema’s hebt u veel vragen. Klik door en u vindt de belangrijkste antwoorden, informatie en producten. Toch nog een vraag? Bel met onze juristen. Bekijk ook al onze juridische producten en diensten.

 • Waarnemen

  Hoe voldoet u aan de Wet DBA? Waar moet u rekening mee houden? Welke alternatieve samenwerkingsvormen zijn er? Wij zetten alles over de Wet DBA voor u op een rij.

 • Privacy

  Bekijk hoe u veilig omgaat met persoonsgegevens. Download een privacyverklaring of verwerkersovereenkomst. En wat doet een Functionaris Gegevensbescherming?

 • Starten en stoppen

  Als u start of stopt met een praktijk hebt u juridische vragen. Welke rechtsvorm kiest u? Kan ik mijn maatschapsovereenkomst of dissociatieovereenkomst laten beoordelen?

 • Personeel

  Hebt u medewerkers in dienst in uw praktijk? Hier vindt u wat u arbeidsrechtelijk nodig hebt. Van een oproepcontract tot een vaststellingovereenkomst.

 • Vermeend disfunctioneren

  Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien. Wat doet u als een collega niet goed functioneert? En waar kan de LHV u bij ondersteunen?

 • Problemen met leveranciers

  Bij langere overeenkomsten met bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf of ICT-leverancier, is de uitvoering soms niet naar wens. Wat kunt u dan doen?

Bekijk alle thema’s

Een greep uit onze diensten

Naast onze vele producten, bieden wij een aantal diensten aan onze leden. De belangrijkste is het juridisch advies op maat. Daarvoor belt u rechtstreeks met onze juristen. Maar we bieden ook:

 • Beoordelen overeenkomst

  Wilt u uw huurcontract, intentieverklaring of andere overeenkomst laten beoordelen? LHV-leden kunnen een overeenkomst direct uploaden.

 • Mediation

  Loopt de samenwerking met uw collega of maat moeizaam? Of dreigt er een arbeidsconflict? Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste mediator. Bekijk de folder en ons aanbod.

 • Consult Praktijkstart

  Wilt u een eigen praktijk starten? Dan komt er ook op juridisch gebied veel op u af. LHV-leden kunnen, op elk moment in het traject, een gratis juridisch adviesgesprek aanvragen.

Bekijk meer diensten

De juridische dienstverlening vind ik heel prettig, laagdrempelig en de juristen hebben veel verstand van het huisartsenvak.

Nicole Zwaga, HID

Een greep uit uw vragen

Uw vragen aan ons zijn meestal heel specifiek voor uw unieke situatie. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van waarmee u als lid allemaal terecht kunt bij onze juristen.

Ik stop met praktijkvoeren en nu zegt de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dat ik niet meer verzekerd ben voor claims die binnenkomen na opzeggen van de verzekering. Klopt dat wel?

Voor dekking van een claim onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt het zogenaamde “claims made” principe. Dat betekent dat binnen de looptijd van de verzekering de fout moet zijn gemaakt, de schade zich geopenbaard heeft én de claim moet zijn ingediend. Wanneer de verzekering derhalve wordt opgezegd, valt een claim die na opzegging binnenkomt, niet meer onder de dekking van de verzekering. Dat kan problematisch zijn, aangezien een claim op grond van de wet nog kan worden ingediend tot vijf jaren na moment van ontdekking van de schade én van de veroorzaker. Daar kan dus jaren overheen gaan.

Bovendien geldt ook nog dat een minderjarige vanaf zijn meerderjarigheid nog vijf jaren de tijd heeft om een claim in te dienen ter zake een gebeurtenis die is opgetreden tijdens zijn/haar minderjarigheid. Dit kan geheel of gedeeltelijk opgelost worden met een uitloopdekking. De voorwaarden voor uitloopdekking verschillen per verzekeraar, bij sommige verzekeraars zit de uitloopdekking in sommige situaties al geheel of gedeeltelijk bij de oorspronkelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in (en behoeft geen aanvullende premie te worden betaald). Bij andere verzekeraars moet de uitloop worden bijverzekerd. Ons advies is om dit derhalve na te vragen bij uw verzekeraar én dit bij onvoldoende dekking bij te verzekeren.  

Een huisarts is niet verplicht om zorg te leveren aan mensen in een woonzorgvoorziening omdat de zorgplicht van de huisarts niet onbegrensd is.

De grenzen van de huisarts(enzorg) worden bepaald door capaciteit en deskundigheid van de huisarts. Zo moet de zorgverlening niet ten koste gaan van de vereiste beschikbaarheid in de reguliere praktijk. Deskundigheid wordt op individueel niveau bepaald door opleiding en ervaring en op collectief niveau door de opvattingen van de beroepsgroep. Wat door de LHV als huisartsenzorg wordt beschouwd, is beschreven in de documenten Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (2015) en Aanbod huisartsenzorg voor ouderen (2016) en de Leidraad zorg voor ouderen in (kleinschalige) woonzorgvoorzieningen (2018) en de Leidraad zorg voor verstandelijk gehandicapten in (kleinschalige) woonzorgvoorzieningen (2019).

Als de algemeen medische zorg voor cliënten in een woonzorgvoorziening meebrengt dat de zorgverlening de grenzen van de organisatie of deskundigheid van de huisarts overschrijdt, kan dit van u niet gevergd worden, omdat de zorg aan deze doelgroepen niet meer beschouwd kan worden als ‘basisaanbod’. Het is de huisarts zelf die de grenzen bepaalt. Dat kan niemand anders doen, omdat zorgverlening de individuele verantwoordelijkheid is van de huisarts die daarop ook, bijv. tuchtrechtelijk, aangesproken kan worden.

De zorgverzekeraar kan u er niet toe dwingen om de zorg te leveren waartoe u uzelf niet in staat acht dan wel organisatorisch niet haalbaar zijn. Het feit dat de medische zorg niet uit de Wlz maar uit de Zvw wordt gefinancierd, doet hier geen afbreuk aan.

De ‘functiegerichte beschrijving’ impliceert dat wel de inhoud van de verzekerde zorg wordt geregeld, maar niet wordt bepaald wie/ welke beroepsbeoefenaar die zorg verleent. Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, behoeft dus op grond van de Zvw niet per definitie door een huisarts te worden verleend.

De zorgverzekeraar zal, gezien de op hem rustende zorgplicht rust, moeten zorgen dat de patiënt/verzekerde de zorg krijgt waar deze krachtens diens zorgverzekering aanspraak op heeft. De zorgverzekeraar zal dan dus zorg elders moeten inkopen.  

Een patiënt is verhuisd en woont meer dan vijftien minuten rijden van de praktijk. Kan ik deze patiënt uitschrijven?

U heeft met de door u ingeschreven patiënten een behandelingsovereenkomst. Een arts kan behoudens gewichtige redenen de behandelingsovereenkomst met de patiënt niet opzeggen. Het zwaarwegende belang van de gezondheid van de patiënt en diens afhankelijke positie ten opzichte van de arts staan niet toe, dat de hulpverlening aan de patiënt zomaar wordt beëindigd. Met andere woorden, de arts moet een gegronde of gewichtige reden hebben om de behandelingsovereenkomst te kunnen beëindigen.

Hieruit vloeit voort dat er bijzondere zorgvuldigheidsvereisten gelden voordat de arts tot beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan besluiten. Een van de gegronde redenen om behandelingsovereenkomst te kunnen beëindigen is wanneer de patiënt te ver weg woont van de praktijk.

De huisarts heeft een inspanningsverplichting om in geval van spoed binnen vijftien minuten bij een patiënt te kunnen zijn. Wanneer een patiënt verder dan vijftien minuten van de praktijk woont, kunt u niet aan deze inspanningsverplichting voldoen.

Wanneer u eenzijdig de behandelingsovereenkomst wil beëindigen is het van belang een aantal zorgvuldigheidseisen in acht te nemen. Het advies is om de patiënt mondeling hierover te informeren en het besluit daarnaast schriftelijk aan hem te bevestigen. Daarnaast is het van belang een redelijke termijn aan te houden voordat de overeenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd. Ook bent u verplicht om – tot de patiënt een andere huisarts heeft gevonden – de noodzakelijke hulp te verlenen of laten verlenen. Tenslotte wordt van u verwacht dat u meewerkt met de overdracht van het dossier (mits de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven).

Zie voor meer informatie over het beëindigen van de behandelingsovereenkomst de KNMG richtlijn.

Een letselschadeadvocaat vraagt een kopie van een gedeelte van het dossier van mijn patiënt op. Kan ik hier iets voor rekenen?

Wanneer medische informatie wordt opgevraagd is het van belang na te gaan wie de informatie opvraagt (bijvoorbeeld patiënt, advocaat, gemeente etc.) en op welke manier de informatie wordt opgevraagd (bijvoorbeeld kopie van een gedeelte van het dossier of gerichte vraagstelling in een brief).

In beginsel mag een huisarts voor schriftelijke informatieverstrekking aan derden een vergoeding vragen op grond van de NZa Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022.

Dit mag echter niet wanneer bij een andere wet is bepaald dat deze informatie kosteloos dient te worden verstrekt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een patiënt (en daarmee ook zijn/haar juridisch vertegenwoordiger, zoals een advocaat) recht op het kosteloos ontvangen van een kopie van (een gedeelte van) het medisch dossier. Daarnaast mag dit tarief ook niet in rekening worden gebracht bij instanties die de huisarts op basis van een wettelijke verplichting informatie moet verstrekken over de medische gezondheidstoestand van patiënt. Zoals informatieverzoeken op basis van de Zvw, Wmo, Wlz, Wvgzz, Wzd en Jeugdwet.

Wanneer een advocaat geen kopie opvraagt maar een aantal gerichte vragen stelt aan de huisarts (bijvoorbeeld over letselschade: “wat is de aard van het letsel”? “welke behandeling is gestart?”), mag daarvoor dus wel het tarief in rekening worden gebracht. Dit valt namelijk niet onder de uitzondering van de AVG waarin is bepaald dat een kopie van het dossier kosteloos moet worden verstrekt. Er wordt geen kopie verstrekt, maar een aantal vragen beantwoord.

Bekijk ook de LHV-factsheet Verzoek om informatie.

Ik stop maar mijn praktijk maar wil nog wel blijven werken. Hoe doe ik dat?

Als u stopt met uw praktijk maar nog wel uw huisartsregistratie heeft, kunt u als waarnemer (of hid) aan het werk. Hierbij is het van belang dat u als zzp’er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering heeft en aangesloten bent bij de geschilleninstantie (SKGE.nl)

Wanneer uw registratie als huisarts is verlopen, maar u nog wel staat ingeschreven in het BIG-register, kunt u nog als basisarts in de huisartsenzorg aan de slag. Aangezien u dan onder  supervisie van een huisarts moet werken, is het niet mogelijk om dit als waarnemer te doen. Door de supervisie is er namelijk sprake van een gezagsverhouding. U kunt hiervoor een oproepcontract sluiten met de praktijk waar u regelmatig bijspringt.

Maatwerk bij overeenkomsten

Als uw situatie sterk afwijkt van onze modelovereenkomsten, kunt contact met ons opnemen. We bespreken graag hoe wij u van dienst kunnen zijn. Ons advies is gratis zolang het contact beperkt blijft tot maximaal vier uur én de kwestie binnen onze expertise valt. In andere gevallen kunnen wij u verwijzen naar juridische specialisten in ons netwerk. Die kosten zijn voor uw eigen rekening. Wij werken samen met een eerstelijns jurist en een aantal advocatenkantoren met veel ervaring in de (huisartsen)zorg. We hebben kortingsafspraken gemaakt voor onze leden. U maakt zelf afspraken over het verloop van de zaak en de kosten. Wij zijn hierin geen partij.