Spring naar content

Opkomen voor belangen

Naast adviseur en dienstverlener zijn we vooral belangenbehartiger. We komen op voor het belang van goed bereikbare en beschikbare huisartsenzorg voor alle patiënten.

We agenderen onderwerpen die je aan het hart gaan bij zorgverzekeraars, rijksambtenaren, gemeenten, politici, andere zorgverleners en stakeholders. We maken afspraken over voldoende financiering en tijd voor patiëntenzorg. We maken duidelijk wat jij nodig hebt om jouw werk als huisarts goed te kunnen doen. Dat doen we zowel landelijk als regionaal, met huisartsen samen en voor alle huisartsen.

Wat vindt en doet de LHV

We houden vinger aan de pols over aankomende ontwikkelingen in de zorg en geven zo vroeg mogelijk bij politici of stakeholders aan waar de kracht van de huisarts ligt, of waar juist teveel wordt gevraagd. We geven onze mening over nieuwe wetsvoorstellen of plannen met de zorg en toetsen deze voorstellen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid in de huisartsenpraktijk. Maar ook op de gevolgen die deze plannen hebben voor huisartsen en hun patiënten.

Met belangenbehartiging willen we positieve ontwikkelingen versnellen en nadelige plannen zoveel mogelijk voorkomen. Kortom, we zorgen ervoor dat jij je vak als huisarts zo goed mogelijk kan uitoefenen!

Actuele onderwerpen

Welke onderwerpen staan nu hoog op onze agenda? Hieronder lichten we er een aantal uit.

Tijdens de pandemie heb je als huisarts een enorm belangrijke rol in de zorg voor patiënten thuis en bij de vaccinatie van kwetsbare patiënten. In de vaak hectische dynamiek hebben wij steeds geknokt voor jouw belang en aangestuurd op tijdige en adequate informatie voor alle huisartsen. We kregen bijvoorbeeld voor elkaar dat huisartsen automatisch de uitslag van een negatieve coronatest van hun patiënt krijgen.

Wij zijn op vele plekken en op alle niveaus betrokken bij de aanpak van de pandemie:

 • Ons eigen LHV coronacrisisteam en de afstemming met vertegenwoordigers van alle regio’s
 • Structureel overleg tussen coronacrisisteams van LHV, NHG en InEen
 • Samen met NHG: input aan Outbreak management team (OMT) en het RIVM
 • Minstens wekelijks contact met bewindspersonen en Directeuren-Generaal VWS
 • Structureel overleg met GGD-GHOR, het RIVM en VWS
 • en nog veel meer…

Daarnaast zijn vele van onze medewerkers elke dag bezig met het ondersteunen van jou als huisarts in deze pandemie. We organiseren goede ICT-ondersteuning, selecteren informatie, beantwoorden ledenvragen, maken ondersteunende producten en berichten, beoordelen initiatieven in het veld, organiseren webinars en persvoorlichting en we dragen huisartsen voor bij media-optredens, enzovoorts.

Alles over onze aanpak, het laatste nieuws en antwoord op vragen, staan bij thema Coronavirus.

Wij maken ons hard voor meer tijd voor de patiënt. Dat betekent meer dokters, meer en betere ondersteuning, meer fysieke ruimte en minder patiënten per fte huisarts. Standaardoplossingen zijn er niet, omdat de oplossing moet aansluiten bij de praktijk en de regio. We zetten in op:

 • Langer consult: minder patiënten per fte huisarts maakt een langere gemiddelde consultduur van 15 minuten mogelijk.
 • Kleinere praktijk: een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts zorgt voor meer tijd voor de patiënt, een daling van de werkdruk per dag en meer werkplezier.
 • Inzet personeel: zorgverzekeraars kunnen je helpen door structureel meer ondersteuning mogelijk te maken in de praktijk.
 • Efficiënte praktijkvoering: door het werk in de huisartsenpraktijk zo efficiënt mogelijk in te richten, win je tijd en rust.
 • Begrenzen van de zorg: hierdoor staan je kerntaken weer centraal, behoud je de breedte van het werk, breng je meer tijd door met de patiënt en neemt het werkplezier toe.
 • Lagere werkdruk ANW: de werkdruk in de ANW moet omlaag. Daar werken we samen met InEen en VPHuisartsen aan. In het land vinden allerlei pilots plaats.

Alles over onze aanpak staat bij thema Meer tijd voor de patiënt

We hebben een structureel en omvangrijk tekort aan huisartsen, verspreid over heel Nederland. Dat is niet goed voor de kwaliteit van zorg. We willen voorkomen dat niet iedereen in Nederland meer kan rekenen op huisartsenzorg.

Daarom is snelle en duidelijke actie nodig. Het belangrijkste daarbij vinden wij het aantrekkelijker maken van het vak. Het werk van de huisarts is de afgelopen jaren complexer geworden en de werkdruk is hoog. Ook de praktijkvoering is een stuk ingewikkelder geworden en vergt meer tijd. Daarom moeten we iets doen aan de werkdruk en het werkplezier.

We zetten in op:

 • Meer tijd voor de patiënt, om het vak goed uit te kunnen oefenen.
 • Helderheid over de kracht en de grenzen van de huisartsenzorg.
 • Minder administratieve lasten.
 • Meer mogelijkheden voor ondersteuning in de praktijkvoering.
 • Ruimte om extra personeel in te schakelen en het team uit te breiden.
 • Ondersteunen van de samenwerking tussen praktijken.
 • En letterlijk ruimte. Dus investeringen kunnen doen in de gebouwen waarin huisartsen werken.

We benaderen andere organisaties en instanties die invloed hebben op deze factoren. Op een aantal punten trekken we samen op met het ministerie van VWS.

Alles over onze aanpak staat bij thema Huisartsentekorten.

De minister van VWS heeft een voorstel ingediend voor een wet over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dit wetsvoorstel kan jou als huisarts – als jij en de ICT-leverancier er zelf niet uitkomen – stap voor stap verplichten om elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen.

Wij hebben samen met ZN en andere zorgkoepels een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Bekijk onze volledige reactie hier . We onderschrijven het doel van het wetsvoorstel van harte. Maar de invulling moet beter. Ook vrezen we dat het huidige voorstel leidt tot meer bureaucratie.

Het wetsvoorstel regelt hoe gegevens over een patiënt kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners, door eisen te stellen aan taal en techniek. Maar dat is niet voldoende. Om tot een goede en soepele gegevensuitwisseling te komen, moeten we ook afspraken maken over de infrastructuur en open koppelingen. Zodat de systemen van verschillende zorgverleners met elkaar kunnen verbinden. Anders eindigen we straks met zorgsystemen die allemaal voldoen aan de gestelde normen, maar nog steeds niet met elkaar kunnen ‘praten’.

In het wetsvoorstel staat dat er een normalisatie- en certificatieproces van individuele gegevensuitwisselingen moet komen. Certificering leidt mogelijk tot extra inspanningen voor huisartsen en dus meer administratieve lasten. Daarnaast kunnen verplichte normalisatietrajecten voor de leveranciers ertoe leiden dat andere, al geplande, projecten langer gaan duren.

Een knelpunt dat een extra wet niet gaat oplossen is de toestemmingvereiste. Volgens de Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (WABVPZ) heb je voor elke uitwisselingssoort – met bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek – specifieke toestemming nodig van de patiënt. Dit levert praktische administratieve en technische problemen op en is voor zorgaanbieders een enorme belasting.

In de zomer van 2022 is er een internetconsultatie gehouden voor het “Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Begiz)”. In dit besluit staat verwoord hoe de gegevensuitwisseling tussen voorschrijvers (zoals huisartsen) en verstrekkers van medicijnen (apothekers en apotheekhoudende huisartsen) verplicht elektronisch moet gaan verlopen. Het doel van de Bezig is om het risico op fouten in voorschrijven en afleveren te verminderen en de efficiëntie te verbeteren. Als LHV hebben we gereageerd op deze consultatie en het ministerie van VWS laten weten dat wij dit doel onderschrijven. Om die reden zijn we ook actief betrokken bij het Programma Medicatieoverdracht. Wel vragen we ons af of de Bezig zoals die nu voorligt dat doel gaat bereiken en maken we ons zorgen over mogelijke toenemende administratieve lasten voor huisartsen. Daarnaast wijkt op sommige aspecten de formulering in de Bezig af van de Wegiz (het bredere wetsvoorstel) en van de terminologie in het Programma Medicatieoverdracht. Dat zouden we graag gelijkgetrokken zien. Bovendien is in de huidige formulering onvoldoende helder wat er gebeurt als een recept voorschrijven in een uitzonderlijke situatie niet elektronisch kan plaatsvinden of de patiënt dat niet wil. Ook stellen we dat zonder investering van de overheid de uitvoering van deze nieuwe regelgeving niet mogelijk is, dus dat die randvoorwaarde moet worden geregeld.
Lees hier onze volledige reactie op de internetconsultatie.

De problematiek in de avond-, nacht- en weekendzorg is duidelijk: het is te druk, er zijn te weinig huisartsen die de diensten doen en huisartsen krijgen te veel (niet-spoedeisende) patiëntvragen waarvoor deze diensten niet zijn bedoeld. Het probleem wordt verergerd doordat huisartsen het overdag ook steeds drukker krijgen.

Wij werken samen met VPH, NHG en InEen voor u als huisarts aan een oplossing voor de problemen in de ANW. Dat doen we onder andere met pilots die zich richten op de instroom van patiënten, de inzet van personeel en de samenwerking in de zorgketen.

Vier speerpunten staan centraal:

 • Spoed = Spoed: we willen bereiken dat we als huisartsen en huisartsenposten samen de ANW-zorg weer 100 procent spoedzorg maken.
 • COVID-19: tijdens de pandemie was er alleen spoedzorg en dat werkte! Nu is het zaak de lessen te leren en het goede vast te houden.
 • ANW-verdeling: we onderzoeken en toetsen of de verantwoordelijkheid voor het verdelen en uitvoeren van de diensten bij alle huisartsen kan liggen.
 • Toekomstvisie: los van wat we zelf als huisartsen kunnen bereiken, kijken we ook naar verdergaande oplossingen.

Lees verder in het thema Acute zorg en ANW-zorg.

Wij hebben ‘nee, tenzij’ gezegd tegen het Integraal Zorgakkoord. Wij willen concrete resultaten zien op het gebied van de ANW en Meer tijd voor de patiënt. Als die voorwaarden binnen 3 maanden concreet worden ingevuld, kunnen we als huisartsen het Integraal Zorgakkoord tekenen. De landelijke ledenvergadering besluit daarover in december.

Lees meer over het Integraal Zorgakkoord

Hoe zorgen we voor betaalbare en toekomstbestendige praktijkruimte?

Veel huisartsenpraktijken barsten uit hun voegen. Maar nieuwe ruimte is nauwelijks te vinden en de huur- of koopprijzen zijn ver boven het budget van een huisartsenpraktijk. De zorg in de wijk, dichtbij de patiënt, komt in het gedrang. Op deze pagina leest u over de omvang van het probleem en wat wij voor jou als huisarts doen. Ook staat hier een artikel over de huisvestingsproblematiek in de media.

Lees meer over huisvestingsproblemen.

Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Er is een landelijk tekort aan huisartsen en het is in veel gebieden moeilijk om aan (goed gekwalificeerd) personeel voor in de huisartsenpraktijk te komen. Op deze pagina vind je informatie over de omvang en aard van de arbeidsmarktproblemen, vertellen we wat de LHV doet om de problemen op de agenda te krijgen en aan te pakken en lees je waar je als huisarts en praktijk zelf mee aan de slag kunt.

Lees meer over arbeidsmarkt

Deel jouw ervaringen

We behartigen de belangen van alle huisartsen en huisartsen in opleiding. Dat kunnen we niet zonder jouw inbreng uit de praktijk. We nodigen je als lid van harte uit om contact met ons op te nemen. Meld ons wat je belangrijk vindt in jouw werk, welke belemmeringen je ervaart, wat in jouw ogen beter kan – en hoe. Wij nemen jouw signalen mee in onze overleggen, plannen en lobbystrategie. Hier lees je meer over hoe wij dit als vereniging doen.

Door mij aan te sluiten bij de LHV wordt mijn stem en die van de beroepsgroep vertegenwoordigd.

Murid Siawash, waarnemer, omgeving Rotterdam

Bekijk alle standpunten per thema

Benieuwd naar onze standpunten op alles wat je werk, praktijk, patiënten en loopbaan raakt? Onderstaand vind je alle thema’s die wij belangrijk vinden.

Hoe meer huisartsen lid zijn van de LHV en actief meedenken over te maken keuzes en beslissingen, hoe beter de LHV namens de huisartsen in Nederland kan spreken.

Jolien Huisman, aios huisartsgeneeskunde

Zo werken onze belangenbehartigers

Hoe zorgen we er in de dagelijkse praktijk voor dat jouw belangen bij politici, beleidsmakers en zorgverzekeraars worden behartigd? Een greep uit onze werkzaamheden:

 • We hebben continu overleg met toezichthouders, rijksambtenaren, zorgverzekeraars en politici om het huisartsengeluid te laten horen.
 • Tegelijk monitoren we de ontwikkelingen in onze omgeving die positief of negatief voor huisartsen kunnen uitpakken.
 • We organiseren werkbezoeken voor Kamerleden, ambtenaren en relevante stakeholders om het huisartsenwerk in de praktijk te laten zien.
 • Bij nieuwe wetsvoorstellen die de huisartsenzorg raken, geven wij onze input en standpunt in een vroeg stadium aan stakeholders en politiek.
 • Wij werken zoveel mogelijk samen met andere huisartsenorganisaties, zoals NHG en InEen. Samen stemmen we de strategie af, bepalen we een gezamenlijke boodschap en kiezen we het juiste moment om beleid te beïnvloeden.
 • We organiseren informatiebijeenkomsten, schrijven brieven, of geven onze mening in en aan de media.

Hoe meer huisartsen lid worden van de LHV, hoe meer slagkracht de vereniging heeft. Door de krachten te bundelen, bereik je met elkaar meer dan als huisarts alleen.

Tatiana Haanstra, praktijkhouder, Den Haag

Leren lobbyen?

Iedere huisarts is belangenbehartiger én ambassadeur voor de huisartsenzorg. Wil je leren hoe je die belangen beter en efficiënter kunt behartigen? Hoe je belangrijke thema’s onder de aandacht kunt brengen en beleid kunt beïnvloeden? Organiseer dan een (online) lobbyworkshop voor jouw regio. Meer weten? Stuur een mailtje naar onze adviseur public affairs Margriet Niehof: m.niehof@lhv.nl.