Spring naar content

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie, waar ook de LHV deel van uitmaakt, noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders.

Wat houden de amendementen in?

De eerste wetswijziging maakt het mogelijk om afzonderlijke regels voor micro-zorgaanbieders (zie kader) te stellen. Hiermee kan de jaarverantwoordingsplicht voor micro-zorgaanbieders worden teruggebracht tot maximaal drie vragen (identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten) in plaats van een hele vragenlijst, zoals nu het geval is. Ook wordt voor micro-zorgaanbieders mogelijk gemaakt dat de jaarverantwoording (gedeeltelijk) niet openbaar hoeft te worden gemaakt.  

Het tweede amendement regelt dat nieuwe zorginstellingen, ook instellingen met 10 of minder zorgverleners, een vergunning moeten aanvragen. Dat geldt niet voor bestaande zorginstellingen die zorg verlenen met 10 of minder zorgverleners. Zij krijgen met dit amendement automatisch (van rechtswege) een vergunning en hoeven geen nieuwe vergunning aan te vragen. Als ELC stellen we dat het belangrijk is en blijven we kritisch, dat bij een wijziging in de rechtsvorm van een bestaande aanbieder niet wordt gezien als ‘volledig nieuw’ zodat er niet opnieuw een vergunningsaanvraag moet worden ingediend. Hierover zijn we in overleg.

Julian Bushoff (Tweede Kamerlid voor Groenlinks/PvdA), initiatiefnemer van beide amendementen: “Met deze wetswijzigingen wordt de balans gevonden tussen enerzijds de wens van het veld én de Tweede Kamer om de bureaucratie/administratieve last in de zorg te verminderen en anderzijds een proportionele vorm van verantwoording en toezicht behouden. Ik ben erg blij dat de Kamer onze voorstellen heeft gesteund. Een belangrijke stap op weg naar meer vertrouwen voor zorgmedewerkers en een proportionele verantwoording.

Goede eerste stap

De LHV is verheugd dat beide wetswijzigingen zijn aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat de voorgestelde wetswijzigingen voor een substantieel deel van de achterban een behoorlijke verlichting van administratieve lasten betekenen. Loubna Boufrach, coördinator van de ELC: “Als ELC hebben we altijd gepleit voor een algehele uitzondering van de eerstelijnszorg. Dit bleek echter niet haalbaar, vanwege de wettelijke taak van de NZa. Zij stellen deze informatie nodig te hebben. Daarom zijn we samen met VWS en politiek verder gaan kijken naar een zo minimalistische variant. Ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd en dat dit lichte regime voor een naar verwachting substantieel deel van onze achterban een grote verlichting betekent. Natuurlijk hadden we graag gezien dat de verantwoording voor alle eerstelijnszorgaanbieders beperkt blijft tot drie vragen. Daarvoor zullen we aandacht blijven vragen bij politiek en stakeholders.“

Intern toezicht

De Wtza-verplichting intern toezicht in te richten voor praktijken met meer dan 25 zorgmedewerkers valt niet onder deze wetswijzigingen. De minister laat op dit moment een verkenning uitvoeren naar een mogelijke verhoging van de getalsgrens. De Eerstelijnscoalitie is hierbij betrokken. De inzet blijft hierbij een verhoging van de getalsgrens naar 50 medewerkers, in lijn met de WOR en de Governance Code Zorg 2022. De uitkomst van de verkenning wordt naar verwachting voor de zomer gepubliceerd.

Hoe nu verder?

Minister Helder (VWS) heeft tijdens het Kamerdebat over beide amendementen aangegeven dat zij zo snel mogelijk een internetconsultatie zal opstarten. Ook heeft zij aangegeven de Eerstelijnscoalitie te betrekken bij de uitwerking van de wetswijziging in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Ze hoopt dat de nieuwe regelgeving in kan gaan per 1 januari 2025 (boekjaar 2024). Dit is gelijktijdig aan het einde van de pauze voor de jaarverantwoording. Onder voorwaarde dat de Eerste Kamer akkoord gaat met beide amendementen.

Loubna Boufrach, namens de Eerstelijnscoalitie: “Als ELC zien we deze wetswijziging als een start van een beweging van een verdere lastenverlichting voor eerstelijnszorgaanbieders. We zullen dan ook aandacht blijven vragen voor de gevolgen van de stapeling van administratieve lasten in de praktijk als gevolg van nieuwe wetten en regels die raken aan het praktijkhouderschap. Zoals de verplichting tot het inrichten van intern toezicht, maar ook de verplichtingen die voortkomen uit een wet als de Wibz. Er valt nog genoeg te doen.”

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit acht eerstelijnsorganisaties:  KNMP (apothekers), KNMT (tandartsen), KNOV (verloskundigen), LHV (huisartsen), LVVP (vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten), NVM (mondhygiënisten), NVvP (podotherapeuten) en ONT (tandprothetici).

Nieuws

Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café