Spring naar content

ELC vraagt aandacht voor stapeling administratieve lasten bij zorgdebat Tweede Kamer

Op woensdag 5 juli vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat plaats over eerstelijnszorg. De Eerstelijnscoalitie (ELC)*, waar de LHV deel van uitmaakt, vraagt wederom aandacht voor de disproportionele administratieve belasting van veelal kleine zorgaanbieders in de eerstelijnszorg. De inzet? Reparatiewetgeving!

Hoewel de overheid keer op keer aangeeft de administratieve lasten te verminderen, worden zorgaanbieders in de praktijk onverminderd geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving die lastenverzwarend uitpakt. Zoals de vorig jaar van kracht geworden Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders), die zorgaanbieders verplicht om een jaarverantwoording openbaar te maken en een interne toezichthouder aan te stellen (bij meer dan 25 zorgverleners).

Disproportionele belasting eerstelijnszorg

De stapeling van deze administratieve lasten raakt met name de kleinschalige zorgaanbieders in de eerste lijn. Zij zijn onevenredig veel tijd en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie. Tijd die ze liever aan patiëntenzorg willen besteden.

Inzet ELC: reparatiewetgeving!

De Eerstelijnscoalitie (ELC) pleit daarom voor reparatiewetgeving en roept de Tweede Kamer op om huidige en nieuwe wetgeving die mogelijk lastenverzwaring kan mee brengen voor kleinschalige zorgaanbieders nogmaals te bekijken. Wat is de nut en noodzaak van de (voorgestelde) wet? Is wetgeving het juiste instrument? En wordt het beoogde doel bereikt met de wet, of kan dat ook met een minder belastend alternatief?

Daarnaast roept de ELC concreet op om het voorstel van CDA en GroenLinks te volgen om de jaarverantwoordingsplicht in de Wtza te herzien. Ook pleiten we er (nogmaals) voor om via een ministeriële regeling de grens voor het verplicht inrichten van een interne toezichthouder te verhogen van 25 naar 50 zorgverleners. 

Lees hier de brief van de ELC aan de leden van de Tweede Kamercommissie

* De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT.

**De PPN (Paramedisch Platform Nederland) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen, te weten: Ergotherapie Nederland, NVD (Diëtisten), NVH (Huidtherapeuten), NVLF (Logopedisten), OVN (Optometristen Vereniging Nederland), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Nieuws

Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café