Spring naar content
Afdeling De Gelderse Rivieren

Enquête zomerwaarneming bevestigt: zorgen over de zomerwaarneming

De enquête zomerwaarneming is in totaal door 199 huisartsen (waarvan 151 praktijkhouders) ingevuld, dank voor jullie reacties! Graag nemen we jullie mee in een eerste analyse van de resultaten, in een later stadium zullen we er uitgebreider op terugkomen.

77% van de deelnemende praktijkhouders in onze afdeling geeft aan de zomervakantiewaarneming nog niet rond te hebben. 39 van de 40 deelnemende waarnemers geeft aan nog ruimte over te hebben om ten minste nog een aantal dagen in te vullen. Bij deze dus een warme oproep om samen te zorgen voor een goede zomer!

Meerderheid van de praktijkhouders ondervindt problemen met invullen zomerwaarneming
In onze afdeling ondervindt de grote meerderheid (77%) van de praktijkhouders nu in meerdere of mindere mate problemen om de waarneming voor de aanstaande zomervakantie rond te krijgen. Dit geldt voor alle drie regio’s (Gelderse Vallei, Gelders Rivierenland en Arnhem eo), maar relatief het meest voor Gelderse Vallei. 

Een derde van de praktijkhouders heeft tussen de 1 en 5 dagen openstaan, maar een vijfde van de respondenten heeft meer dan 10 dagen openstaan tot zelfs de volledige planning. Twee derde van de praktijkhouders geeft aan gebruik te maken van ZZP-huisartsen om de zomervakantiewaar-neming rond te krijgen.  

Wat heeft dit voor consequenties?
Bij degenen die de bezetting nog niet rond krijgen, is de verwachting dat dit leidt tot verschraling van de zorg, dan wel overbelasting of geen vakantie voor de achterblijvers. Collega’s die geen problemen ervaren lossen de vakanties veelal op binnen de eigen praktijk, de hoed en de hagro. Waarbij er soms wel voor een afgeslankte vorm van huisartsenzorg gekozen wordt.  

Van de niet-praktijkhouders die de enquête hebben ingevuld (49), geven de meesten aan, nog dagen beschikbaar te hebben, al gaat het bij het grootste deel om maximaal 5 dagen. Een deel is niet beschikbaar of werkt alleen extra in de eigen praktijk (hidha en vaste waarnemers) of onder voorwaarden. Belangrijkste motieven om een zomervakantiewaarneming te gaan doen zijn: een bekende praktijk, de reisafstand, persoonlijk benaderd zijn en een prettig team. 

Wanneer plannen waarnemers hun waarnemingen het liefst in?
Veel collega’s geven aan dat ze denken dat het gunstige tarief in de ANW en het vrij roosteren mogelijk bijdragen aan het ontstaan van een tekort aan waarnemers voor de zomervakantie waarneming. In de enquête hebben we de waarnemende huisartsen daarom expliciet gevraagd wanneer ze hun zomervakantiewaarneming het liefst plannen. Ruim de helft van de waarnemers doet dit graag zo vroeg mogelijk, voor publicatie van het dienstenrooster dus. Slechts een enkeling wacht op de publicatie van het dienstrooster en iets minder dan de helft van de waarnemers plant dit voor een belangrijk deel zo laat mogelijk. Het hebben van duidelijkheid over de kinderopvang speelt een rol in het moment van plannen, maar ook de vrijheid om werk te kunnen plannen.

40% van de waarnemers geeft aan in de zomervakantie meer uren te draaien, 42,5% van de waarnemers werkt evenveel en 17,5% werkt minder in de zomervakantie. Het grootste deel van deze waarnemers dat extra werkt, geeft aan dat de doen in de vaste dagpraktijk of wisselende dagpraktijken. Slechts een klein deel (20%) werkt voornamelijk extra uren in de ANW. Wij hebben op basis van deze enquête niet kunnen vaststellen dat de veranderingen in de ANW, oorzaak zijn voor de tekorten aan ZZP-ers in de dagpraktijk. 

Belangrijk bij de interpretatie van deze uitkomsten is wel dat de enquête door een relatief klein deel van de in onze regio actieve waarnemers (40) en hidha’s (4) ingevuld is.  

Hoe nu verder?
We zullen als ambassadeurs de resultaten van deze enquête zorgvuldig bestuderen en daarna met jullie de uitgebreide resultaten delen. We vinden de uitkomst zorgelijk en we zullen deze uitkomst ook delen met de landelijke LHV.  

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen