Spring naar content

LHV-huisartsen zeggen ‘nee, tenzij’ tegen zorgakkoord

De huisartsen die samen de landelijke ledenvergadering van de LHV vormen, hebben tijdens een lange bespreking maandagavond 12 september besloten dat zij het Integraal Zorgakkoord nu niet ondertekenen. Tenzij er binnen 3 maanden op belangrijke punten aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Dan zijn we als huisartsen alsnog bereid om het zorgakkoord te ondertekenen.

Update 13 september 2022

Na het besluit van de ledenvergadering op maandag 12 september heeft minister Kuipers opnieuw alle partijen uitgenodigd die in de afgelopen periode betrokken waren bij de gesprekken over het Integrale Zorgakkoord.
Wij zijn dinsdag 13 september naar Den Haag gegaan om allereerst een toelichting op ons besluit tot ‘Nee, tenzij’ tegen het zorgakkoord te geven. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen doordrongen zijn van de urgentie daarvan. Over onze afwegingen en de randvoorwaarden hebben we dan ook lang met alle partijen gesproken.
Mochten de randvoorwaarden van de huisartsen eerder kunnen worden ingevuld dan zijn we altijd bereid om met partijen te praten en zullen dit uiteraard aan de landelijke ledenvergadering voorleggen voor akkoord.

Tekst gaat verder onder foto.

Tijdens de landelijke ledenvergadering werd duidelijk dat de aanwezige huisartsen vinden dat de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan, kunnen helpen om de grote problemen in de huisartsenzorg aan te pakken, in het belang van alle patiënten. Er is helaas echter onvoldoende vertrouwen op basis van alleen deze IZA-tekst dat die afspraken ook door de zorgverzekeraars en NZa zullen worden nageleefd. Die onzekerheid komt ook duidelijk naar voren uit de ledenraadpleging en dat maakt dat de ledenvergadering het zorgakkoord nu niet kan ondertekenen.

Op basis van het gesprek met de huisartsen in de ledenvergadering hebben het VPH-bestuur en LHV-bestuur – tijdens een schorsing van de vergadering – gezamenlijk een voorstel geformuleerd om ‘nee tenzij’ te besluiten. Dat heeft het LHV-bestuur vervolgens voorgelegd aan de ledenvergadering. Om recht te doen aan het gebrek aan vertrouwen, dat is gebaseerd op slechte ervaringen uit het verleden, en tegelijkertijd niet uit het oog te verliezen dat er ook daadwerkelijk belangrijke positieve afspraken in het zorgakkoord staan.

Concrete resultaten nodig

Vanwege het bestaande gebrek aan vertrouwen, willen we op korte termijn concrete resultaten zien. Daarom heeft de ledenvergadering besloten dat we: 

  • op het gebied van de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) uiterlijk 1 oktober van de NZa willen weten wat de ANW-tarieven worden per 1 januari 2023. Dat is nodig om de acute zorg voor patiënten in de ANW-uren ook in de toekomst te garanderen.
  • op het gebied van ‘Meer tijd voor de patiënt’ binnen 3 maanden van alle zorgverzekeraars willen zien dat zij huisartsen via het contract voor 2023 de mogelijkheid bieden voor Meer tijd voor de patiënt en dat dit per 2024 structureel bekostigd wordt via S1. 

In december nieuw besluit

Het voorstel van het landelijk bestuur voor een ‘nee tenzij’ is aangenomen door de landelijke ledenvergadering. Daarmee gaan beide besturen nu aan de slag. Het LHV-bestuur heeft dit besluit laten weten aan minister Kuipers van VWS.

In december neemt de landelijke ledenvergadering een besluit of is voldaan aan de voorwaarden en of we alsnog het IZA zullen ondertekenen.

Nieuws

Geen items gevonden