Spring naar content

Medicatietekort blijft een groot probleem

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats voor patiënten, maar ook voor apothekers en artsen. LHV en NHG zoeken samen met betrokken partijen naar een oplossing.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de tekorten. In veel gevallen is er sprake van distributieproblemen en productieproblemen of een toegenomen vraag. Ook speelt mee dat Nederland door lage prijzen en het relatief beperkte inwoneraantal niet als een aantrekkelijke markt wordt gezien voor de fabrikanten. Ook het prijs- en vergoedingenbeleid (waaronder het preferentiebeleid) speelt een rol.

Gevolgen voor patiënt, apotheker en huisarts

De medicatietekorten hebben grote gevolgen voor de patiënt. Zij kunnen niet rekenen op een middel dat zij nodig hebben voor hun gezondheid. Het geneesmiddelentekort heeft ook grote impact op het werk van apothekers en huisartsen. Het zoeken naar vervangende medicatie kost hen veel tijd. Tijd die ze niet aan de patiënt kunnen besteden.

Wat doen wij om de tekorten te verminderen?

Samen met onder andere de KNMP, FMS en patiëntenorganisaties zorgen LHV en NHG ervoor dat het probleem hoog op de agenda blijft. Daarnaast spannen we ons samen met deze partijen in om bestaande regelgeving aan te passen die tekorten in de hand werken. En om daar waar er tekorten zijn de gevolgen voor patiënt, arts en apotheker zo klein mogelijk te maken. We zijn hierover voortdurend in gesprek met VWS. Ook bij de politiek vragen we aandacht voor het probleem. Zo zijn we op 24 mei 2024 aanwezig bij de vaste Kamercommissie Medicatietekorten.

Onze inspanningen hebben onder andere geleid tot de Leidraad verantwoord wisselen en uitstel van de modernisering van het GVS. Ook blijven we bepleiten om bij tekorten het preferentiebeleid aan te passen. Met de KNMP werken we aan een Leidraad therapeutische substitutie, waardoor het mogelijk wordt dat de apotheker bij tekorten zelfstandig een alternatief medicament verstrekt.

Petitie

Onlangs is er een petitie gestart door de Bevlogen huisartsen waarin zij aandacht vragen voor de medicatietekorten. We zijn het inhoudelijk eens met de strekking van de petitie, maar we constateren dat er bij alle betrokken partijen (waaronder VWS en NZa) veel aandacht is voor het probleem en dat de urgentie zeker wordt gevoeld. Op 28 mei komt minister Dijkstra met een kamerbrief waarin zij aangeeft welke maatregelen zij neemt om de tekorten te verkleinen of op te lossen. We hebben daarom samen met andere partijen besloten eerst de kamerbrief af te wachten.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De