Spring naar content

Overheveling alle geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen per 2021

Overheveling alle geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen per 2021

8 september 2020

De zorg die door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten wordt verleend aan patiënten die thuis wonen zonder Wlz-indicatie, is begin dit jaar naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. De rest van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen volgt per 1 januari 2021. We zetten voor u de belangrijkste informatie over de overhevelingen op een rij.

Beleid en bekostiging afbeelding

Overheveling SO en AVG

Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) kunnen tegenwoordig de door hen – op grond van de Zvw – geleverde zorg zelfstandig declareren. Voor u is het daardoor eenvoudiger geworden om patiënten die thuis verblijven en geen Wlz-indicatie hebben, naar een SO of AVG te verwijzen. Deze zorg wordt dan onderdeel van het basispakket. Wel blijft hiervoor het eigen risico gelden.

Per 1 januari 2021 zal ook de andere zorg die nu nog onder de subsidieregeling Extramurale behandeling valt, worden overgeheveld. Denk hierbij aan dagbehandeling, paramedische zorg en de gedragswetenschapper. In een overzicht:

20202021
SO via ZvwSO via Zvw
AVG via ZvwAVG via Zvw
Dagbehandeling via subsidieregelingDagbehandeling via Zvw
Gedragswetenschapper via subsidieregelingGedragswetenschapper via Zvw
Paramedische zorg via subsidieregelingParamedische zorg via Zvw

Overheveling GZSP

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gaat over generalistische zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen:

 • ouderen met multi-problematiek (somatisch en/of psychisch);
 • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose);
 • mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld CVA, trauma of een hersentumor;
 • mensen met een verstandelijke beperking.

Het is zorg voor patiënten thuis die geen Wlz-indicatie hebben en daar ook nog niet voor in aanmerking komen, omdat zij (nog) geen 24-uurs toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben wel (integrale/multidisciplinaire) behandeling nodig om zelfstandig te kunnen functioneren.

Wat betekent de overheveling voor huisartsen?

Onder de tijdelijke subsidieregeling werd de indicatie voor GZSP-behandeling afgegeven door het CIZ. Door de overgang van de GZSP naar de Zvw is dat niet langer het geval. U wordt poortwachter voor de GZSP en kunt rechtstreeks verwijzen naar deze zorg. Vanaf 1 januari 2020 kunt u al rechtstreeks verwijzen naar:

 • behandeling SO,
 • behandeling AVG

Per 1 januari 2021 gaan ook de overige behandelingen over naar de Zvw. Vanaf dat moment kunt u ook verwijzen naar:

 • behandeling gedragswetenschapper, zowel individueel als in een groep geleverd door bijvoorbeeld de GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist (hierna: gedragswetenschapper),
 • paramedische zorg,
 • zorg in een groep* voor kwetsbare patiënten,
 • zorg in een groep voor lichamelijk gehandicapten en/of niet aangeboren hersenletsel,
 • behandeling SGLVG (sterk gestoord gedrag en een licht verstandelijke beperking; zowel individueel als in een groep).

* ‘Zorg in een groep’ is in de plaats gekomen voor de aanduiding ‘dagbehandeling’ in de tijdelijke subsidieregeling.

Wie mag nog meer verwijzen naar GZSP?

Naast de huisarts als poortwachter voor GZSP, kan ook de verpleegkundig specialist, werkzaam in de huisartsenpraktijk, hiernaar verwijzen.
In sommige gevallen kan dit een eenmalige consult zijn waarin u advies vraagt aan een SO, AVG of gedragswetenschapper, maar er kan ook meer nodig zijn. Deze professionals zullen dan in hun rol als regiebehandelaar een behandelplan opstellen, waarin omschreven staat welke zorg de patiënt nodig heeft (zowel individueel als in een groep). De patiënt kan daarna aan de behandeling beginnen zonder tussenkomst van de huisarts. U ontvangt hiervan een afschrift.

In afstemming met het ministerie van VWS is een uitgebreide Q&A gemaakt voor de gehele GZSP die per 1 januari 2021 onder de Zvw valt:

Meer informatie over de overgangsregeling GZSP (PDF)

Nieuws

Huisartsen bieden steeds vaker zorg aan ouderen in kleinschalige woonvoorzieningen. Dat loopt niet altijd goed. Wat kan je doen als

Ouderen zijn de dupe van commercialisering in de zorg. Dat stellen de LHV, Verenso, Alzheimer Nederland en de Nederlandse Vereniging

Om het valrisico bij ouderen te verminderen gaan gemeenten in 2024 inzetten op gerichte valpreventie. Ouderen met een verhoogd valrisico