Spring naar content

Overheveling Wlz-behandeling naar Zorgverzekeringswet voorlopig van de baan

De door de LHV bekritiseerde overheveling van Wlz-behandeling en medicijnen naar de Zvw is uitgesteld. In een kamerbrief schrijft minister Helder dat een overheveling per 2025 niet mogelijk is, veldpartijen hebben aangegeven dat het een “ongewenst hoge druk zet op de zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.”

Huisarts met patiënt

InEen, NHG, Verenso, Actiz, ZN en de LHV hebben bij het ministerie van VWS ervoor gepleit de medische behandeling van kwetsbare patiënten in de Wlz te behouden. We zijn blij dat de minister ziet dat verpleeghuispatiënten en gehandicapten in instellingen samenhangende zorg verdienen, waar medische behandeling niet los van valt te zien.

Integrale zorg

De LHV heeft telkens benadrukt dat deze patiënten met een complexe zorgvraag behoefte hebben aan een klein netwerk van waaruit integrale zorg wordt geboden. Waarbij één zorgaanbieder verantwoordelijk is, inclusief medische zorg door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG). De eerste lijn mag niet het risico lopen verantwoordelijk te worden voor een toestroom aan patiënten met een (te) hoge zorgzwaarte. Een gezamenlijke oplossing ligt wat ons betreft in een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en regionale samenwerkingsafspraken.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Samenvattend is tijdens de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs gesproken over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De

De Afdeling Gelre-IJssel zoekt een ambassadeur. Op onze oproep van 27 mei jl. heeft 1 kandidaat gereageerd. Christine van der