Spring naar content

Uit de ledenvergadering: beweging op bekostiging

De LHV wil in het ontwerp van de toekomstige bekostiging van de huisartsenzorg inzetten op een vereenvoudiging van de bekostiging. Met als uitgangspunt dat de huisarts betaald krijgt voor de zorg die hij/zij levert. Ook is het belangrijk dat huisartsen van hun RHO goede en passende ondersteuning krijgen om de uitdagingen van de komende jaren aan te kunnen. Dat was de uitkomst van het gesprek in de Landelijke Ledenvergadering. De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering spraken op dinsdag 19 maart ook met het bestuur over de LHV-meerjarenbegroting en het financiële plan voor 2024.

Beweging op bekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan 3 projecten over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Eén project gaat over de wijze van betalen (hoe er wordt betaald). De 2 andere projecten gaan over de tariefonderbouwing (hoeveel er wordt betaald), namelijk de inkomensherijking en het praktijkkostenonderzoek. De komende tijd worden op deze beide thema’s concrete voorstellen en uitkomsten verwacht. Tijdens de ledenvergadering ging het bestuur in gesprek met de afgevaardigden over de toekomstige bekostiging, met als doel nader te bepalen wat de inzet van de LHV moet zijn in het verkenningstraject met de NZa.

De afgevaardigden vinden dat de bekostiging eenvoudiger moet. Er werd daarom aandacht gevraagd voor basiszorg in segment 1, de rol en aansturing van de RHO met daarbij een bekostiging in segment 2 en het terugbrengen van segment 3 naar innovatie en ontwikkeling. Een optie is om het segmentenmodel terug te snoeien naar hoe het ooit was bedacht. Maar ook door uit te gaan van het principe dat de huisarts betaald moet worden voor het werk en daar waar nodig ondersteuning kan inhuren. Zo zorg je ook voor dat er passende ondersteuning blijft voor de praktijken.

Dit jaar gaan we met NHG en InEen aan de slag met een nieuwe Toekomstvisie op de huisartsenzorg. Naar verwachting zal deze ook inhoudelijke aanknopingspunten bieden voor de toekomstige bekostiging.
Lees meer over bekostiging.

Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting

De LHV-begroting voor 2024 is november jl. goedgekeurd ondanks een te verwachten negatief resultaat. De ledenvergadering is met deze begroting akkoord gegaan met de toezegging van het bestuur om in het voorjaar van 2024 te komen met een financieel plan voor het lopende jaar en de uitgangspunten voor een meerjarenbegroting. Beiden stonden nu op de agenda van de ledenvergadering en konden op instemming van de afgevaardigden rekenen.

Het is van belang dat de LHV maatregelen neemt om haar inkomsten en uitgaven op kortere en langere termijn in evenwicht te brengen. Voor 2025 e.v. zullen we daarom niet alleen kijken naar het genereren van extra inkomsten, maar ook zien welke bezuinigingen we de komende jaren verder door kunnen voeren. Zo gaan we meer inzetten op het genereren van subsidies voor projecten met maatschappelijke relevantie, nieuwe leden werven en binden en zullen we de lidmaatschaps- en contributiesystematiek opnieuw bekijken. Aan de uitgavenkant wordt gekeken naar mogelijke besparingen op kantoorhuisvesting en de kosten van het LHV-bureau en -bestuur.

Ook is een wijziging in de statuten, het afdelingenreglement en het huishoudelijk reglement door de ledenvergadering vastgesteld, waarmee deze beter aansluiten op de huidige fase en inrichting van de vereniging.

Nieuws

Thuis in de eerstelijn

Na jaren als ziekenhuis-bestuurder heb ik mijn rentree in de eerstelijn gemaakt als voorzitter van de LHV. Dat is als

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH kreeg op 7 februari bij stemming niet de vereiste 75% meerderheid van

Voor het landelijk bestuur van de LHV zijn wij op zoek naar een huisarts-bestuurder. Ben jij huisarts, weet je wat