Spring naar content
Afdeling De Gelderse Rivieren

Uitkomsten landelijke ledenvergadering LHV en onze inbreng

Op 4 juni hebben we als ambassadeurs van onze afdeling deelgenomen aan de ledenvergadering. Hier stond weer een breed palet aan onderwerpen op de agenda. Belangrijkste besluitvormend onderwerp was het convenant over zorg aan thuiswonende patiënten met een Wlz-indicatie. Graag nemen we je mee op een terugblik van deze vergadering.

Convenant medisch generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie

Dit convenant is met veel partijen afgesloten en gaat zowel over ouderen als over mensen met een verstandelijke beperking die formeel (ook) onder de zorgverzekeringswet vallen. 

Voordeel van dit convenant is, dat nu de randvoorwaarden om huisartsenzorg voor deze groep te kunnen bieden worden erkend en vastgelegd door alle partijen. Het is een eerste stap, waardoor het het beter mogelijk is om elkaar op overeengekomen samenwerkingsafspraken aan te spreken.  

Wij hebben aangedrongen om duidelijk in de tekst op te nemen dat het hier gaat om extra aanbod. Dit betreft zorg die niet tot het vaste takenpakket van de huisarts behoort. Extra aanbod kan alleen worden geboden als het basisaanbod hierdoor niet in de verdrukking komt.  Dit ook gezien de schaarste en drukte in veel gebieden. Het bestuur heeft dit toegezegd. Ook zal nog worden aangepast, dat de SO naast bereikbaar, ook beschikbaar dient te zijn voor consultatie of behandeling indien nodig. 

Wij hebben tegengestemd, omdat wij nog onbeantwoorde vragen hadden over dit convenant en we het niet eens waren met het overslaan van de opiniërende fase in de besluitvorming.  Bovendien zijn we bevreesd, dat hiermee meer druk op huisartsen zal worden uitgeoefend om met name voor kleinschalige woonvormen extra zorg te gaan bieden.  Het convenant is echter door een meerderheid van de vergadering aangenomen. We kunnen dus nu aan de slag met de positieve punten uit het convenant en we zullen het bestuur scherp houden op dat wat ons betreft nog verdere aandacht behoeft.  

Stand van zaken Met de Vuist op Tafel

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan wat het IZA tot nu toe heeft opgeleverd voor onze aandachtspunten te vinden in het document “Met de vuist op tafel”. Op de meeste punten een positief oordeel kon worden gegeven. Vooral meer tijd voor de patiënt, dat per 2025 structureel wordt gefinancierd, springt eruit. Er zijn zeker nog punten die wat ons betreft aandacht verdienen, zoals vermindering van administratieve lasten en adequate bekostiging. 

Wat dat laatste betreft, kregen we een update van de stand van zaken van de diverse trajecten die nu lopen met de NZa. Op korte termijn (voor 1 juli) moet er duidelijkheid komen over de gevolgen voor de tarieven van 2025. 

Jaarrekening LHV 2024

Verder hebben we kritisch gekeken naar de jaarrekening van de LHV over 2023. In 2024 zal de LHV goed op haar inkomsten en uitgaven moeten letten. De effecten hiervan op de cijfers van het eerste kwartaal zijn te zien. Wij hebben wel voor goedkeuring gestemd en aftredend penningmeester Guus Jaspar bedankt voor al zijn inspanningen. 

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen