Spring naar content
Afdeling Gelre-IJssel

Uitkomsten landelijke ledenvergadering LHV en onze inbreng

Samenvattend is tijdens de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs gesproken over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De Ledenvergadering heeft unaniem ingestemd met de benoeming van Mariëtte Willems als nieuw bestuurslid. Er is ingestemd met het convenant Medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie en de LHV krijgt ruimte van de Ledenvergadering om het convenant in samenwerkingsverband uit te werken.

Convenant medisch-generalistische zorg voor patiënten met een WLZ-indicatie

Dit convenant is met veel partijen afgesloten en gaat zowel over ouderen als over mensen met een verstandelijke beperking die formeel (ook) onder de zorgverzekeringswet vallen.

Voordeel van dit convenant is, dat nu de randvoorwaarden om huisartsenzorg voor deze groep te kunnen bieden worden erkend en vastgelegd door alle partijen. Het is een eerste stap, waardoor het beter mogelijk is om elkaar op overeengekomen samenwerkingsafspraken aan te spreken.

Wij hebben aangedrongen om duidelijk in de tekst op te nemen, dat het hier gaat om extra aanbod. Dit betreft (verrichtingen)aanbod en zorg die huisarts overschrijdend zijn en vaak primair tot het takenpakket van andere zorgverleners behoort. Het vraagt extra scholing, deskundigheidsbevordering of een aangepaste praktijkvoering. Extra aanbod kan alleen worden geboden als het basisaanbod hierdoor niet in de verdrukking komt. Dit ook gezien de schaarste en drukte in veel gebieden. Het bestuur heeft dit toegezegd. Ook zal nog worden aangepast, dat de SO naast bereikbaar, ook beschikbaar dient te zijn voor consultatie of behandeling indien nodig.

Met de toezeggingen en toelichting van het bestuur hebben wij voor het convenant gestemd. Het convenant is door een meerderheid van de vergadering aangenomen. We kunnen dus nu aan de slag met de positieve punten uit het convenant.

Stand van zaken Met de Vuist op Tafel

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan wat het IZA tot nu toe heeft opgeleverd voor onze aandachtspunten. Deze zijn te vinden in het document “Met de vuist op tafel”. Op de meeste punten kon een positief oordeel worden gegeven. Vooral meer tijd voor de patiënt, dat per 2025 structureel wordt gefinancierd, springt eruit. Er zijn zeker nog punten die wat ons betreft aandacht verdienen, zoals vermindering van administratieve lasten en adequate bekostiging.

Wat dat laatste betreft, kregen we een update van de stand van zaken van de diverse trajecten die nu lopen met de NZa. Op korte termijn (voor 1 juli) moet er duidelijkheid komen over de gevolgen voor de tarieven van 2025.

Jaarrekening LHV 2024

Verder hebben we kritisch gekeken naar de jaarrekening van de LHV over 2024. Het zuiniger aandoen is aan de kostenkant te zien. Aan de inkomstenkant is nog wel werk aan de winkel. Wij hebben wel voor goedkeuring gestemd en aftredend penningmeester Guus Jaspar bedankt voor al zijn inspanningen.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen