POH-GGZ: functie- en competentieprofiel voor praktijkondersteuner ggz

 
De meeste huisartsen werken samen met de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) die hen ondersteunt bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosoci-ale of psychosomatische problematiek. Begin 2020 is er een geactualiseerd functie- en competen-tieprofiel uitgebracht. Dit profiel vormt de basis voor de aanvullende, functiegerichte scholing tot POH-GGZ.

Het nieuwe functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 is ontwikkeld door een expertgroep waarin vertegenwoordigers van alle relevante partijen deelnamen. Dit profiel is op 2 maart 2020 door de besturen die deelnemen in het Landelijk overleg POH-GGZ geautoriseerd.

POH-GGZ en patiënt werken samen

Een van de kernwaarden van het nieuwe profiel is dat de POH-GGZ en patiënt gezamenlijk werken aan het behouden, versterken en herstellen van psychische gezondheid. Om hierbij passende zorg te kunnen leveren is het daarom voor de POH-GGZ noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de beleving van het individu en diens verhaal en context als vertrekpunt te nemen. Dit gebeurt in een proces van gedeelde besluitvorming, waarbij patiënt en naaste(n) zoveel mogelijk de regie hebben over de vervolgstappen in zorg en begeleiding.

POH-GGZ biedt huisartsenzorg

De functie POH-GGZ betreft een functie ter ondersteuning en onder eindverantwoordelijkheid van de huisarts. De werkzaamheden van de POH-GGZ sluiten aan bij de huisartsgeneeskundige zorg voor mensen met psychische, psychosomatische en psychosociale klachten. Het gaat om het nader analyseren en uitdiepen van hulpvraag en klachten, begeleiding en kortdurende behandeling. Zo nodig vindt er verwijzing plaats. Leidend hierbij zijn de NHG-Standaarden, alsmede de voor de huisartsenzorg relevante kwaliteitsstandaarden en samenwerkingsafspraken van Alliantie Kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa ggz).

Bij het formuleren van de competenties van de POH-GGZ is aangesloten bij de zogeheten ‘kenmerkende beroepsactiviteiten’ van de huisarts. Daarmee komt de terminologie zoveel mogelijk overeen met de wijze waarop deze in een huisartsenpraktijk wordt gehanteerd.

Landelijk Overleg POH-GGZ

In het Landelijk Overleg POH-GGZ nemen deel: de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), InEen, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Landelijke Vereniging van Praktijkondersteuners GGZ (LV POH-GGZ), MIND, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) de Huisartsen Advies Groep Geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG), de Rino’s, de Samenwerkende Hogescholen en de Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden Nederland (V&VN).