Spring naar content

Kernwaarden en toekomstvisie

Huisartsen zijn trots op hun vak en oefenen dit met plezier en liefde uit. Om eenduidig te kunnen uitdragen waar ze voor staan, hebben ze gezamenlijk de kernwaarden van de huisartsenzorg opgesteld. Die kernwaarden zijn: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. De kernwaarden vormen de basis voor de taken die huisartsen oppakken en zijn het uitgangspunt voor de visie op de toekomst van de huisartsenzorg. Ze laten zien waar huisartsen voor staan en waar patiënten op kunnen rekenen.

Met de grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in de medische wereld (waaronder in de huisartsgeneeskunde zelf), de veranderingen in de samenleving en in de organisatie van de zorg, voelden huisartsen de behoefte om zelf en met elkaar duidelijk te formuleren waar ze voor staan. Dat komt tot uiting in de kernwaarden en kerntaken.

Op 21 januari 2019 zijn deze vernieuwde kernwaarden gepresenteerd. Ook zijn toen de 5 kerntaken van het huisartsenvak geformuleerd. Dat zijn: medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie. Huisartsen bleken behoefte te hebben aan een nadere uitwerking van de kerntaken, zodat duidelijk is wat deze betekenen in de praktijk. In september 2020 zijn ook de uitgewerkte kerntaken gepubliceerd.

De kernwaarden en kerntaken vormen de basis voor een update van de Toekomstvisie Huisartsenzorg waar in 2024 aan gewerkt gaat worden door NHG, LHV en InEen.

Kernwaarden

De kernwaarden uit 1959 (persoonsgericht, generalistisch en continu) bleken na de herijking in 2018-2019 nog te staan als een huis. Wel hebben ze een duidelijke aanscherping en update gekregen passend bij de uitdagingen van deze tijd. De kernwaarde gezamenlijk is toegevoegd. Dit is er veranderd:

  • Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd;
  • De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg;
  • Continu: huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen;
  • De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Download de beschrijving van de kernwaarden.

Kerntaken

Door de kerntaken te formuleren, geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. De kerntaken zijn in 5 categorieën ondergebracht:

  1. Medisch-generalistische zorg
  2. Spoedeisende huisartsenzorg
  3. Terminaal-palliatieve zorg
  4. Preventieve zorg
  5. Zorgcoördinatie

Een beschrijving van elke kerntaak, waarbij duidelijk is wat de rol van de huisarts is, waar de grenzen liggen, waar de taken raken aan de rol van andere zorgverleners en hulpverleners en wat er nodig is om deze kerntaken goed te kunnen uitvoeren.

Animaties kerntaken

In 5 korte animaties zijn de kerntaken samengevat. Bekijk deze animaties en lees de volledige beschrijvingen

Totstandkoming kernwaarden en kerntaken

De nieuwe kernwaarden en kerntaken zijn het resultaat van een samenwerkingsproject van acht huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen, LOVAH, VPHuisartsen, Het Roer Moet Om, IOH en LHOV), onder de naam ‘Toekomst huisartsenzorg’. Via ruim 70 denksessies in het land en met input van 3500 huisartsen en huisartsen-in-opleidingen via een online enquête is er zo breed mogelijk in de beroepsgroep opgehaald hoe men aankijkt tegen de kern van het vak.

Een inhoudelijke commissie van huisartsen en een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit de acht huisartsenorganisaties zijn op basis van al die informatie gekomen tot de vernieuwde kernwaarden en kerntaken. Die zijn in januari 2019 opgeleverd.

De LHV heeft samen met NHG, VPH en InEen vervolgens het initiatief genomen om de kerntaken nader uit te werken. Via werkgroepen met inhoudelijk deskundigen, focusgroepen met huisartsen en advies van de inhoudelijke commissie van het eerdere project. Ook hebben verschillende stakeholders commentaar kunnen leveren. De uitwerking van de kerntaken zijn in september 2020 goedgekeurd door de ledenvertegenwoordigingen.

Toekomstvisie

In 2013 heeft de LHV samen met het NHG de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 gepresenteerd. Door de COVID-pandemie en de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord met daarin de Visie op de organisatie van de eerstelijn, heeft de update van de ‘eigen’ Toekomstvisie huisartsenzorg op zich laten wachten.

In 2024 gaan NHG, LHV en InEen hiermee alsnog aan de slag waarbij de andere huisartsenorganisaties zoals LOVAH, VPH en UNH nauw betrokken worden. Op verschillende momenten zullen we ook onze leden vragen om mee te denken over hun visie op de toekomst van de huisartsenzorg.

Nieuws

De Visie eerstelijnszorg 2030 schetst de contouren waarbinnen regionaal tussen de eerstelijns partijen samengewerkt kan gaan worden. Dat biedt huisartsen

LHV, NHG, InEen en hoogleraren huisartsgeneeskunde (UNH) formuleerden een gezamenlijke visie op kaderhuisartsen. Ze zijn het erover eens dat kaderhuisartsen

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt