Spring naar content

Cliëntenraad bij praktijken met 25+ zorgverleners

Als er in jouw huisartsenpraktijk meer dan 25 zorgverleners werken, moet je een cliëntenraad instellen. Op deze pagina lees je hoe je dat regelt en hoe wij je op weg helpen.

Bij de meeste huisartsenpraktijken werken minder dan 25 zorgverleners, waardoor zij niet te maken hebben met een cliëntenraad. Voor de meeste gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten zal dit wel het geval zijn.

Wij helpen je op weg met:

De huisartsenvoorziening en de cliëntenraad moeten samen invulling geven aan medezeggenschap en aan de inbedding van de cliëntenraad in de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in een medezeggenschapsregeling.

Met ons model medezeggenschapsregeling voldoe je aan de eisen die de Wmcz stelt. Het model geeft verschillende keuzes, zodat je samen met de cliëntenraad de regeling kunt kiezen die bij jouw situatie past. De verschillende keuzes zijn beschreven in de toelichting (voor leden).

Ook geven wij een voorbeeld van een een huishoudelijk reglement.

Huisartsenvoorzieningen kunnen nadenken over het inrichten van de cliëntenraad op regionaal-, coöperatie- of holdingniveau. Bekijk voor meer informatie over het inrichten van een cliëntenraad ons stappenplan (voor leden).

Standpunt LHV

De LHV heeft zich samen met andere eerstelijnsorganisaties hard gemaakt voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken. Dit vanwege de ongewenste lastenverzwaring, die ten koste gaat voor tijd aan de patiëntenzorg. En het feit dat medezeggenschap al op vele manieren is geborgd in de huisartsenpraktijken.

Door onze lobby hoeven praktijken pas een cliëntenraad in te stellen als zij 25 of meer zorgverleners in hun praktijk hebben. Aanvankelijk wilde de overheid dat dit bij 10 zorgverleners zou gebeuren. Hierdoor hoeft het grootste deel van de huisartsenpraktijken geen cliëntenraad in te stellen.

Veelgestelde vragen

Het gaat om 25 zorgverleners. Hieronder vallen ook vaste waarnemers en gedetacheerde zorgverleners. Hoeveel uur iemand in de huisartsenpraktijk werkt, maakt hierbij niet uit.

Het gaat om mensen die vanuit de huisartsenpraktijk structureel zorg verlenen. Denk hierbij aan de huisarts, doktersassistent, praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist.

Een assistent die naast het plannen van afspraken tevens lichte vormen van zorg in opdracht van de huisarts verricht, zoals het uitspuiten van oren of het meten van de bloeddruk, valt onder het begrip natuurlijke persoon die zorg vanuit de instelling verleent. Assistenten die zuiver administratief werk doen, geen zorg verlenen, vallen niet onder het begrip.

Een natuurlijke persoon die voor het verlenen van zorg alleen gebruikmaakt van de faciliteiten van een andere instelling en wat de inhoud van de zorgverlening betreft geen enkele relatie heeft met die instelling, wordt niet meegenomen bij het bepalen van het aantal natuurlijke personen dat bij de betrokken instelling zorg verleent. Een natuurlijke persoon die echter op verzoek van een huisarts enkele uren per week in de betrokken huisartsenpraktijk aanwezig is voor specifieke hulpvragen van cliënten van die huisarts, wordt wel meegeteld.

Nee, dit geldt alleen voor de individuele praktijken uit de HOED met meer dan 25 zorgverleners werken.

De wet heeft het over zorgverleners per zorgaanbieder. Vormen de huisartsen in uw centrum 1 volledige maatschap en zijn er in totaal meer dan 25 zorgverleners werkzaam, dan moet u een cliëntenraad instellen.
Zijn er in het centrum meerdere praktijken met ieder een eigen AGB-code?

De wet heeft het over het aantal zorgverleners dat feitelijk vanuit de zorgaanbieder (praktijk, niet hoed of kostenmaatschap) zorg verleent. Bij het tellen van het aantal zorgverleners is het volgende van belang:

• alleen zorgverleners tellen mee (praktijkmanagers, administratief medewerkers en schoonmakers, etc. niet). BIG-registratie doet niet  ter zake;

• de juridische grondslag (werkzaam als werknemer, zzp’er, pot-overeenkomst, werkzaam op grond van een aansluitovereenkomst) is niet van belang.

• zorgverleners die formeel werkzaam zijn bij een onderaannemer, moeten worden meegeteld bij de hoofdaannemer;

• personen die slechts zeer incidenteel zorg verlenen, zoals vrijwilligers en stagiairs, tellen niet mee.

Wij verwachten dat het aantal leden van een cliëntenraad varieert van 3 tot 7 leden. Op basis hiervan geven wij een indicatie voor het vaststellen van het jaarlijkse budget van een cliëntenraad: 

Aantal CR-ledenVrijwillgersvergoeding*ScholingskostenAdvieskostenOnkostenTotaal
31800150015005005300
530002500250015009500
7420035004500200014.200

* In dit voorbeeld is gerekend met 4 vergaderingen van 3 uur per jaar (2 uur vergadertijd en 1 uur voorbereiding) en een uurvergoeding van €50,-.

Meer informatie kun je vinden in de handreiking.

Bij het aanvragen van de toelatingsvergunning op grond van de Wtza wordt getoetst of zorgaanbieders aan een aantal eisen voldoen. Een van de eisen waaraan getoetst wordt is de instelling van een cliëntenraad op grond van de Wmcz 2018 verplicht is.

Zorgaanbieders waar structureel meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten dus aan deze eis voldoen voor zij de vergunning aanvragen. Ook ziet het er naar uit dat hiernaar gevraagd gaat worden in de jaarverantwoording.

Voor het onderwerp Wet medezeggenschap cliënten zorgsector werken wij samen met InEen, KNGF, ANT, KNMT.

Nieuws

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van

Moeten praktijken met meer dan 10 zorgverleners (incl. ondersteunend personeel) straks een cliëntenraad hebben? Als het aan de minister ligt

Meer nieuws