Spring naar content

« terug naar actieplan ANW

Je bent als praktijkhouder in deze nieuwe constructie niet meer als enige verantwoordelijk voor het invullen van de diensten, ondanks de verantwoordelijkheid vanuit je contract met de zorgverzekeraar over de ANW-zorg voor de eigen patiënten. Gezamenlijk zullen we de huisartsenspoedzorg zo goed mogelijk blijven invullen zonder dat daarbij de werkdruk verder door stijgt. Alleen de diensten waar je via het (vrij-)roostersysteem voor inschrijft dan wel krijgt toebedeeld conform de regionale afspraken blijven jouw verantwoordelijkheid. Diensten die worden geruild of door anderen zijn ingevuld, zijn niet jouw verantwoordelijkheid.

Je bepaalt samen met de collega’s en de HAP of praktijkgrootte een criterium is voor het toedelen van de diensten.

Indien je een aansluitovereenkomst bij een HAP hebt dan raak je actiever betrokken bij de HAP van je keuze en je kunt net als alle andere collega’s die een aansluitovereenkomst hebben meedelen in de voordelen daarvan, zoals 1e keus in het (vrij-) roostersysteem, inspraak in de organisatie enz… Indien je geen aansluitovereenkomst met een HAP aan wilt gaan, dan gelden deze voordelen niet.

De hogere tarieven worden gedifferentieerd en onderdeel van het systeem in plaats van de huidige marktwerking. Je behoudt de vrijheid om de diensten te verdelen naar jouw persoonlijke situatie. Meer ruilen of uitbesteden wanneer je dit beter uitkomt qua tijd of juist extra diensten nemen als dit financieel goed uitkomt. Bovendien help je in dit systeem het praktijkhouderschap weer behapbaar te maken, een veel aantrekkelijker vooruitzicht voor het moment wanneer je zelf of een collega-waarnemer in de toekomst praktijkhouder wilt gaan worden.

LHV en VPH hebben vooralsnog niet gekozen voor het ontkoppelen van de dagzorg en de ANW-zorg. Ontkoppelen is complex, heeft een impact op de strategische positie van de huisarts en kan flinke financiële consequenties voor de individuele huisarts hebben. Ontkoppelen kost zowel intern (binnen de koepelorganisaties) als extern (met de stakeholders) veel overleg en besluitvorming en dat duurt in onze ogen te lang op dit moment. De actiepunten zijn gekozen op snelheid en effectiviteit. Deze optie wordt al wel verder uitgezocht zodat we niet vertragen wanneer het wel gewenst blijkt te zijn. Voor nu is het belangrijkste doel om de last die de contractuele 7 x 24-uurs verantwoordelijkheid voor de praktijkhoudend huisarts met zich meebrengt zo snel mogelijk te spreiden over zoveel mogelijk bij de post aangesloten huisartsen.

Ja, dat zou kunnen indien je een aansluitoverkomst heb bij een HAP. Als je een aansluitovereenkomst hebt getekend ben je daarna samen met alle aangesloten huisartsen verantwoordelijk voor de invulling van alle benodigde diensten. Alle aangesloten huisartsen bepalen regionaal samen met de HAP hoe ze het rooster dekkend krijgen, maar bijvoorbeeld ook hoe het aantal diensten omlaag gebracht kan worden.

Het ondertekenen van een aansluitovereenkomst is niet gelijk aan het lidmaatschap van een coöperatie die in sommige gevallen eigenaar is van de HDS. Je dient in jouw regio passende afspraken te maken.

De HAP wordt, net als een huisartsenpraktijk of binnen de huidige structuur van verdelen van diensten binnen een HAP, een extra opdrachtgever. Dat draagt bij aan de kwalificatie als zelfstandig ondernemer. De manier van verdelen van de diensten heeft verder geen invloed op de wijze waarop de belastingdienst naar het opdrachtgeverschap van de HAP kijkt. Contractueel dient in de aansluitovereenkomst met de HAP te worden uitgegaan van dezelfde fiscale en juridische voorwaarden als opgenomen in de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten van opdracht; dat betreft voorwaarden o.a. m.b.t. functioneren, zzp’er blijft onafhankelijk van aanwijzingen, zzp’er blijft zelf aansprakelijk, en voert de diensten naar eigen inzicht uit. Door je aan te sluiten bij de HAP geef je alleen aan dat je als zelfstandig ondernemer mee wilt delen in het aantal diensten dat daar ter beschikking wordt gesteld. Vervolgens heb je alle vrijheid om aan te geven welke diensten je wilt doen en hoeveel diensten je eventueel extra wilt invullen. Er wordt alleen een minimum aantal diensten ter invulling gevraagd om de HAP een zekerheid te geven dat er genoeg diensten verdeeld kunnen worden.

Overigens kun je je naast de primaire huisartsenpost waarbij je bent aangesloten in uw regio, ook aanmelden bij één of meerdere andere posten en daar de openstaande diensten helpen vullen. Deze tellen dan extra mee in het aantal opdrachtgevers dat je als zelfstandig ondernemer hebt. Daarnaast behoud je de aparte opdrachtgevers waar je tijdens kantooruren opdrachten van aanneemt.

Er zijn door de LHV regionale bijeenkomsten georganiseerd om het ANW actieplan en de toelichting daarop te presenteren en vragen te beantwoorden. Deze reeks is achter de rug. Om het gesprek met collega’s te voeren en in detail te gaan over de situatie van de eigen HAP is het uiteraard mogelijk om eigen bijeenkomsten in de regio te organiseren. Neem hiervoor contact op met de LHV-ambassadeur in jouw regio.

De NZa heeft de nieuwe gedifferentieerde tarieven per 1-1-2023 beschikbaar gesteld. LHV, InEen en ZN werken samen aan een leidraad en modelimplementatieplan die alle aangesloten huisartsen en de huisartsenposten samen uitwerken om tot een regionaal implementatieplan te komen. Zodra een regionaal implementatieplan gereed is en goedgekeurd door de preferente zorgverzekeraar gaan de nieuwe tarieven en werkwijze van start. Ideaal is dat zoveel mogelijk huisartsenposten op basis van een goedgekeurd implementatieplan gelijktijdig starten met de nieuwe werkwijze.

Dit aantal is ongelimiteerd.

Bij andere HAP’s, waar je geen aansluitovereenkomst mee hebt, maar een Overeenkomst van Opdracht (OvO) afsluit, kun je aangeven dat je diensten zou willen uitvoeren. Bij deze andere posten bepaal je zelf het aantal diensten dat je nog extra zou willen doen.

Alle aangesloten huisartsen delen op gelijkwaardige wijze mee in het systeem en schrijven zich in voor een minimaal en behapbaar aantal diensten. Op deze wijze is iedere huisarts gelijk ongeacht de dagelijkse situatie met verantwoording voor een grotere- of kleinere praktijk, aantal dagen werk per week of bijvoorbeeld belasting vanuit de privé situatie. Naar eigen inzicht mag je altijd meer diensten doen of juist diensten uitbesteden. Als regionaal blijkt dat het aantal diensten niet in te vullen is met een minimum aantal diensten per aangesloten huisarts, gaan de aangesloten huisartsen en HAP met elkaar in overleg hoe het rooster dekkend te maken. De regie voor het sluitend maken van de roosters ligt in de regio.

Alle huisartsen bepalen samen met de huisartsenpost wat een realistisch en dekkend rooster is voor het aantal aangesloten huisartsen bij een post. Hierbij houden ze rekening met: het aantal aangesloten huisartsen die het in de HDS-regio afgesproken minimaal aantal diensten zullen doen, of huisartsen die eventueel meer diensten willen doen en de samenwerking met andere posten in de buurt waarmee afspraken gemaakt kunnen worden over het samenvoegen van diensten.

1.            Alle aangesloten huisartsen krijgen vervolgens een minimum aantal diensten toebedeeld via een (vrij-)roostersysteem.

2.            Is daarna het gezamenlijk vastgestelde aantal diensten niet dekkend, dan wordt gevraagd of huisartsen meer diensten willen doen.

3.            Als er daarna nog diensten overblijven dan worden diensten opengesteld voor huisartsen zonder aansluitovereenkomst bij de betreffende post.

4.            Mochten er toch gaten in het rooster blijven dan worden deze in eerste instantie verdeeld via de afspraken die daarover regionaal door de aangesloten huisartsen gemaakt zijn. Ook zal er gezamenlijk moeten worden gekeken naar alternatieve oplossingen.

5.            Er zal overleg moeten zijn met naburige posten over samenwerking op momenten van schaarste. Eventueel sluiten van posten op het moment dat roosters niet gedicht kunnen worden.

Het ANW actieplan is ingezet om de werkdruk in de ANW weer behapbaar te maken en te zorgen dat de dagzorg niet gaat lijden onder de ANW-diensten. Er moeten dus creatieve oplossingen komen om de huisartsenspoedzorg bereikbaar te houden en zeker niet meer ten koste te laten gaan van huisartsen die juist overdag keihard nodig zijn. Deze creatieve oplossingen zullen per regio verschillen en worden in gezamenlijk overleg tussen alle huisartsen en huisartsenposten bepaald en voorgelegd worden aan verzekeraars om nadere afspraken te kunnen maken.

In geval van ziekte, afronding van de huisartsopleiding of bijvoorbeeld zwangerschapsverlof kan een HAP besluiten een huisarts op een later moment van het jaar te laten aansluiten. Het is dan aan de HAP om te kijken of alsnog het minimum aantal ingeroosterd moeten worden of dat er een percentage over het restant van het jaar ingeroosterd kan worden.

Ja, bemiddelingsbureaus mogen zeker nog ingezet worden om diensten ingevuld te krijgen.

Doordat alle diensten via de HAP worden verdeeld verloopt het betalingsverkeer idealiter ook rechtstreeks via de HAP. Op deze wijze is er geen betalingsverkeer meer nodig tussen individuele huisartsen. Via het roostersysteem kunnen diensten aan elkaar overgedragen worden en kan de vergoeding direct aan de dienstdoende huisarts uitbetaald worden. Alleen wanneer een hid(ha) in overleg met de werkgever besluit de diensten via de loonstrook uit te betalen, wordt de vergoeding voor een dienst eerst naar de werkgever over gemaakt, waarna de werkgever, na aftrek van pensioenafdracht en sociale lasten, het bedrag via het loon uitbetaald.

Nee, als de dienststructuur lokaal geregeld is kan deze gewoon blijven bestaan en is er geen aansluiting nodig bij een HAP en de nieuwe gedifferentieerde tarieven zullen niet van toepassing zijn. De LHV heeft hierover bezwaar aangetekend bij de NZa.

Om een dekkend rooster te maken is het belangrijk om zwaardere of minder fijne diensten aantrekkelijker te maken om in te vullen. Door nachtdiensten of feestdagen anders te honoreren t.o.v. kortere avonddiensten ontstaat er een betere natuurlijke spreiding over de diensten. De gedifferentieerde tarieven gelden voor alle huisartsen ongeacht ervaring of leeftijd en zijn voornamelijk bepaald op basis van aantrekkelijkheid en zwaarte van de dienst.

Je ontvangt het nieuwe gedifferentieerde NZa-tarief, dat gelijk is voor elke huisarts die de betreffende dienst doet. Voor 2023 is dit vastgesteld op:

●             Avonddienst: € 100,84

●             Weekenddienst € 116,36

●             Nachtdienst- en feestdagen € 131,87

Uitgangspunt is dat er op ‘de vrije markt’ geen tarieven worden betaald boven de door de NZa vastgestelde maximumtarievenmaximum tarieven. Als blijkt dat dit niet lukt middels het voorliggend plan, zal de overheid in de toekomst gaan onderzoeken of dit verder gereguleerd moet gaan worden.

De NZa heeft nieuwe gedifferentieerde tarieven vastgesteld voor 2023 die in kunnen gaan zodra alle aangesloten huisartsen en de HDS een implementatieplan heeft ingediend en de zorgverzekeraar heeft goedgekeurd. De zorgverzekeraars stellen zich hierin meewerkend en ondersteunend op, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord.

Voor het inschrijftarief voor praktijkhouders is inmiddels op meerdere momenten bevestigd dat hier geen financieringsdeel voor de spoedzorg meer is opgenomen. Recent is dit ook nog eens extra opgenomen in het Integrale Zorgakkoord (bijlage C, hoofdstuk 8, 3e bullet). De praktijkhouders ontvangen dus geen extra inkomen vanuit het inschrijftarief voor het verrichten van diensten. Voorwaarde voor declaratie van het inschrijftarief is wel dat de toegankelijkheid van de ANW-zorg voor de ingeschreven patiënten is geborgd. Maar het inschrijftarief biedt dus geen vergoeding voor het verrichten van diensten (daarvoor gelden de ANW-tarieven).

Deze toelichting is geschreven met het doel een algemene richting aan te geven en zoveel mogelijk landelijke uniformiteit te creëren. Uiteindelijk hebben de huisartsen en de HDS de ruimte om eventueel af te wijken of ontbrekende details in te vullen. Wat dat betreft heeft iedere regio eigen afspraken. Er wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij het principe van eerlijk verdelen te blijven en het advies is om alle huisartsen en HDS’en te betrekken bij de uitwerking.

In het actieplan spreken we samen met alle huisartsen, huisartsenposten en zorgverzekeraars af dat we gezamenlijk een oplossing creëren voor de uitdagingen in de huisartsenspoedzorg.

In geval van onduidelijkheid of onenigheid hanteren we de volgende escalatie ladder:

1.            Alle huisartsen overleggen binnen de HDS structuur wat de oplossingen zijn voor hun post en komen daar gezamenlijk uit.

2.            Mochten er onduidelijkheden zijn op een post dan kan regionaal samenwerking worden gezocht en gezamenlijk naar oplossingen voor een grotere regio worden gekeken

3.            Indien er ondersteuning nodig is, zijn er via de landelijke koepelorganisaties medewerkers die met u mee kunnen denken.

4.            Kom je er in de regio of met de zorgverzekeraar niet uit dan kun je dit landelijk melden via de koepelorganisaties.

5.            Landelijk zoeken de koepelorganisaties contact met het ministerie of de minister indien partijen zich niet meewerkend opstellen in het geheel.

De koepels houden over de te ontwikkelen Leidraad nauw contact met ZN (en VWS en de NZa) opdat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en opdat dat dus geen barrière kan zijn bij het al dan niet goedkeuren van de implementatieplannen. Daarnaast zijn modelaansluitovereenkomsten (HAP-waarnemer/hidha/praktijkhouder) beschikbaar en komt een overzicht van de verschillende roostersystemen.