Functiewaardering huisartsenzorg

Laatst bijgewerkt: 30/09/2020 - 10:07
Functiewaardering huisartsenzorg, bekijk alle functies
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg bevat een omschrijving van veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg. Daarnaast biedt het een referentiematrix waarmee u zelf de overige functies kunt indelen.
 • Binnen de huisartsenzorg zijn referentiefuncties gedefinieerd. Een referentiefunctie is een referentiepunt voor functies die in de huisartsenzorg voorkomen. Download de PDF om te zien wat de functiesniveaus zijn en wat de functies inhouden.

  Download de PDF hieronder

 • Hoe gaat u te werk?

  Voor het indelen van functies kunnen verschillende situaties aan de orde zijn. Klik op een van onderstaande situaties om te zien hoe u in dat geval aan de slag gaat.

  1. Er is een bestaande functie die aansluit op één van de referentiefuncties

  Indien u een vacature heeft, of een bestaande functie heeft die nog niet is ingedeeld met FWHZ, dan stelt u de functie als volgt vast / kent u de functie als volgt toe:

  1. Vergelijk de functie van de vacature met de referentiefuncties (zie tabblad Functies bovenaan of download het volledige handboek functiewaardering) en kies de ‘meest passende’. De functie van de medewerker hoeft niet exact overeen te komen met de referentiefunctie; de beide functies moeten op hoofdlijnen met elkaar overeenkomen.
  2. Vergelijk bij de gekozen referentiefunctie de in de functiematrix beschreven functieniveaus om te bepalen welk niveau van de referentiefunctie, en daarmee de schaal, van toepassing is. Indien de bij het niveau genoemde criteria grotendeels van toepassing zijn (voor meer dan de helft), pas dan dit niveau en bijbehorende schaal toe. Is de functie niet goed te vergelijken met een functie uit de referentiematrix of één van de varianten? Zie dan het onderdeel 'Er is sprake van een afwijkende functie'.
  3. Benoem de meest opvallende en niveaubepalende verschillen van de uitgeoefende functie ten opzichte van de referentiefunctie en motiveer uw afweging op papier (te gebruiken bij de uitleg aan de medewerker).
  4. Houd zo nodig een toetsingsgesprek met de medewerker, waarin u duidelijk maakt op basis van welke argumenten het functieniveau is geselecteerd. De medewerker heeft de gelegenheid te reageren. Wanneer hij of zij van mening is dat er in zijn of haar specifieke situatie sprake is van een ander functieniveau, dient de medewerker dit te onderbouwen met praktische voorbeelden om zo gezamenlijk tot een eenduidig functiebeeld te komen. Het gaat in dit gesprek uitsluitend om indeling van de uitgeoefende functie. Gespreksonderwerpen zoals persoonlijk functioneren, werkdruk en schaarste op de arbeidsmarkt zijn bij functiewaardering niet aan de orde. Maak van dit gesprek een kort verslag. Op grond van nieuwe inzichten kunt u uw keuze al dan niet aanpassen (evt. gevolgd door nogmaals stap 4) en de toekenning/indeling vaststellen.
  5. Stel de functie en het niveau voor de medewerker vast. Informeer de medewerker individueel per brief over de functie, de schaalindeling, het salaris en de ingangstermijn. Vermeld hierin de bezwarenprocedure. Bekijk de voorbeeldbrieven aanbiedingsbrief aan medewerker, heroverwegingsverzoek van medewerker en reactie werkgever op heroverwegingsverzoek.
  6. Als de medewerker niet akkoord gaat met het functieniveau en het bijbehorende salaris, dan kan hij een bezwarenprocedure starten. Een bezwaarprocedure geldt alleen voor de medewerker die al in dienst is en niet wanneer er nog sprake is van een vacature en de onderhandeling over het arbeidscontract loopt. Medewerker gaat dan akkoord (of niet) met de aangeboden functie en salaris. Zie hiervoor het onderdeel Bewaar, bovenaan deze pagina.
  7. U kunt de functie-indeling pas definitief vaststellen als: 
   a) de bezwaartermijn is verlopen (als binnen 28 dagen geen heroverwegingsverzoek van medewerker is ontvangen). 
   b) u, na bezwaar, een nieuw besluit heeft genomen met inachtneming van het bindend advies van de FWHZ-commissie.
  8. Tot slot wordt de indeling verwerkt in de personeels- en salarisadministratie.

  2. Er is sprake van een afwijkende functie

  Indien u van mening bent dat een functie binnen uw praktijk niet (meer) overeenkomt met een referentiefunctie, of als er sprake is van een eisenpakket dat veel hoger of lager is dan één van de aangegeven niveaus in de matrix, dan kan er een nieuwe functie worden beschreven en ingedeeld. Dit gaat als volgt:

  1. Toets met behulp van de vragenlijst of er sprake is van een bijzondere functie die niet past bij een niveauomschrijving uit de matrix.
  2. Laat de functie wegen door een deskundige. Daartoe levert u een functiebeschrijving en/of informatie aan over de vorm, aard en bestaansreden van de functie en geeft u inzicht in de gestelde functie-eisen. Het indelingsadvies dat u ontvangt, bevat de motivatie vanuit de gehanteerde functiewaarderingsmethodiek.
  3. Volg dezelfde stappen als bij Referentiefunctie toekennen, vanaf stap 4.

  3. Een bestaande medewerker verzoekt om een herindeling van zijn functie of u neemt zelf het initiatief tot een herindeling

  Wanneer u als werkgever aanleiding ziet voor een herindeling van een functie, dan volgt u de stappen bij de onderdelen 'Referentiefunctie toekennen' of 'Afwijkende functie toekennen en indelen'. Wanneer uw medewerker van mening is dat zijn functie sinds de laatste indeling dusdanig is veranderd, dat dit volgens hem tot een andere indeling zou moeten leiden, kan uw medewerker een verzoek tot herindeling indienen. Dit gaat als volgt:

  1. De medewerker dient een schriftelijk verzoek tot aanpassing van de functie en/of het functieniveau in bij u, de werkgever, als hij van mening is dat zijn functie/functieniveau substantieel is veranderd. In dit verzoek dient hij duidelijk aan te geven wat de substantiële veranderingen zijn (bijv. dat er nu sprake is van zwaardere eisen in verband met coördineren of leidinggeven aan medewerkers), die een wijziging van het functieniveau volgens hem/haar rechtvaardigen.
  2. U geeft binnen 42 kalenderdagen nadat u het verzoek heeft ontvangen, schriftelijk een goed beargumenteerde reactie op het verzoek.
  3. Bent u het eens met de medewerker, omdat de functie volgens u - eventueel na toetsing of indeling als bedoeld bij het onderdeel 'Afwijkende functie toekennen en indelen' - inderdaad niet meer aansluit op de toegekende (referentie-)functiebeschrijving en indeling, dan past u het functieniveau aan en kent u het nieuwe bijbehorende salaris toe.
  4. Doorloop vervolgens de stappen als hierboven bij 'Referentiefunctie toekennen' genoemd vanaf stap 4. Het nieuwe niveau en de bijbehorende salariëring gaat in vanaf de eerste maand nadat de aanvraag bij de werkgever is ingediend.
  5. Ziet u geen aanleiding tot het wijzigen van het vastgestelde functieniveau, dan deelt u dit besluit tot afwijzing van het verzoek tot herindeling schriftelijk mede. De medewerker heeft de mogelijkheid om tegen dit afwijzingsbesluit bezwaar in te dienen bij de FWHZ-commissie. Zie voor deze procedure de tekst hieronder.

  4. Indelen praktijkmanagers A, B, C

  Er is een functiebeschrijving opgenomen voor de functies Praktijkmanager B en C, dit geldt niet voor Praktijkmanager A. De belangrijkste kenmerken van de functie Praktijkmanager A zijn terug te vinden:

  • Op pagina 34 en 35 van de handleiding FWHZ is een nadere toelichting opgenomen over de kern van de functie Praktijkmanager, de verschillen met andere functies en de verschillen in niveaus praktijkmanager.
  • Op pagina 53 van de handleiding FWHZ, bijlage 2 Referentiematrix en indelingsniveaus. (Verschillen tussen Praktijkmanager A  met de functie Praktijkmanager B en Praktijkmanager C)

  naar boven

 • Als u en uw medewerker het niet eens zijn

  Als uw medewerker het niet eens is met de toegekende referentiefunctie, het toegekende niveau of met het afwijzen van een verzoek tot herindeling, dan kan hij daar bezwaar tegen maken. De bezwaarprocedure bestaat uit twee stappen: eerst vraagt de medewerker aan u als werkgever om heroverweging van uw besluit. Leidt dit verzoek niet tot het gewenste resultaat, dan kan de medewerker zich richten tot de FWHZ-commissie. Hieronder worden beide procedures toegelicht.

  Bezwaarprocedure, stap 1: bij werkgever

  1. Binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van het besluit van de werkgever over de functie-indeling en de ingangstermijn of de afwijzing van een verzoek tot herindeling kan de medewerker schriftelijk vragen om het besluit te heroverwegen. Het verzoek om heroverweging kan uitsluitend betrekking hebben op de functie van de betreffende medewerker, het vastgestelde functieniveau en/of de ingangstermijn. De medewerker moet zijn/haar verzoek motiveren. Dat kan met voorbeelden uit de praktijk van werkzaamheden en/of functie-eisen die structureel onderdeel uitmaken van de functie. Bekijk het voorbeeld van een verzoek om heroverweging.
  2. Stel de medewerker in de gelegenheid het verzoek, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, mondeling toe te lichten.
  3. Neem een besluit naar aanleiding van het verzoek tot heroverweging en deel de medewerker dit binnen 28 kalenderdagen na de mondelinge toelichting, gemotiveerd, schriftelijk mede.
  4. Ziet u geen anleiding tot het wijzigen van het vastgestelde functieniveau of de ingangstermijn, dan heeft de medewerker de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de FWHZ-commissie. Informeer uw medewerker tijdig over deze mogelijkheid.

  Bezwaarprocedure, stap 2: bij FWHZ-commissie

  1. Binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing op de heroverweging van de werkgever, kan de medewerker hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de FWHZ-commissie. Het bezwaar heeft uitsluitend betrekking op de functie van de betreffende medewerker, het vastgestelde functieniveau en/of de ingangstermijn. De medewerker moet motiveren waarom het vastgestelde niveau of de ingangstermijn niet juist is. Dat kan met voorbeelden uit de praktijk van werkzaamheden en/ of functie-eisen die structureel onderdeel uitmaken van de functie.
  2. Aan het indienen van een bezwaar bij de FWHZ-commissie zijn kosten verbonden. De medewerker ontvangt met de ontvangstbevestiging van de FWHZ-commissie een factuur voor de behandelingskosten. Deze kosten bedragen € 500,- voor medewerkers die zijn aangesloten bij een van de werknemersorganisaties die partij zijn bij de Cao Huisartsenzorg en € 750,- voor medewerkers die daar niet bij zijn aangesloten. Werkgever is gehouden dit bedrag aan de medewerker te vergoeden wanneer de medewerker in het gelijk wordt gesteld. De commissie stelt in haar advies vast of dit het geval is (een bezwaar kan ook gedeeltelijk worden gehonoreerd).
  3. De FWHZ-commissie vraagt van de werkgever binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het bezwaarschrift een schriftelijke reactie op het bezwaar van de medewerker en eventueel de nog benodigde stukken.
  4. De FWHZ-commissie behandelt het bezwaar op basis van het dossier. De FWHZ-commissie kan - indien zij dit nodig acht - bezwaarmaker en werkgever uitnodigen voor een hoorzitting. De medewerker ontvangt een afschrift van het advies van de commissie. Het advies van de commissie is bindend, hetgeen betekent dat u hiervan als werkgever niet mag afwijken.
  5. U stelt binnen 14 kalenderdagen de medewerker schriftelijk op de hoogte van uw besluit, met inachtneming van het bindend advies.

  naar boven

 • Voorbeeldbrieven

  Overige

  • Vragenlijst
   Deze vragenlijk gebruikt u om te toetsen of er sprake is van een bijzondere functie die niet past bij een niveauomschrijving uit de matrix.
  • Referentiematrix en indelingsniveaus
   Tabel waarin van alle referentiefuncties één of meerdere functieniveaus staan.
  • Begrippenlijst
   Lijst waarin de gebruikte begrippen worden toegelicht.
 • Vragen

  +

  Hulpvragen of indelingsvragen
  FWG
  servicepunt@fwg.nl
  www.fwg.nl
  030 266 9418 / 400

  Bezwaar maken tegen functie-indeling
  Commissie FWHZ
  fwhz@fwg.nl
  voorbeeld bezwaarschrift

  Werkgevers

  Met al uw vragen omtrent de Cao Huisartsenzorg, de waardering en het indelen van functies kunt u als werkgever terecht bij:

  Werknemers

  U kunt uw medewerkers verwijzen naar één van de werknemersorganisaties:

BijlageGrootte
PDF-pictogram Handleiding fwhz2.29 MB

Stel uw vraag

LHV

LHV

085 04 80 000
InEen

InEen

030 28 23 788
FNV

FNV

088 368 0 368
CNV Zorg & Welzijn

CNV Zorg & Welzijn

030 75 11 003
NVDA

NVDA

030 26 31 040
NVvPO

NVvPO

0318 50 04 07