Corona (29/10): het laatste nieuws voor huisartsen

 
Corona (29/10): het laatste nieuws voor huisartsen
Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Waar vindt u informatie?

 1. E-mails van uw regionale GGDtip
 2. NHG-website voor informatie over hoe u in de huisartsenpraktijk handelt
 3. Website van het RIVM
 4. Patiënten verwijst u naar Thuisarts of het landelijk publieksnummer van het RIVM 0800 - 1351.
 5. LHV-dossier coronavirus met praktische tips, de e-learning 'Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk', de toolkit Uitbraak infectieziekten en nog veel meer.

DONDERDAG 29 OKTOBER

Aangepaste richtlijn voor inzet praktijkmedewerkers met klachten

Op aandringen van LHV en NHG is de richtlijn aangepast voor de inzet van medewerkers in de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeensneltest. Dit is in afstemming met het RIVM gebeurd. De aangepaste richtlijn betreft praktijkmedewerkers met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) én een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test. Zij mogen in uitzonderingssituaties - als de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte- aan het werk. Voorwaarde hierbij is dat zij altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen dragen. Meer informatie over antigeen(snel)testen en inzet en testbeleid van zorgmedewerkers vindt u bij het NHG.

Verplichting mondmasker voor patiënten

Huisartsen vragen ons of zij in hun praktijk het dragen van een mondmasker verplicht kunnen stellen voor patiënten. Dat kan inderdaad. Als uw beleid is dat bezoekers een mondneusmasker dragen, dan kan dat worden gezien als een van de “huisregels” van de praktijk en dan kunt u mensen verplichten zich daaraan te houden. Daar zit wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet u patiënten duidelijk informeren en zult u ook mondmaskers (‘mondkapjes’) beschikbaar moeten stellen voor patiënten die zelf geen masker hebben meegenomen. U leest meer onder Veelgestelde vragen, onder het kopje Praktijkorganisatie.

PBM voor PGB-houders en mantelzorgers

Wij herinneren u er graag aan dat het voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers mogelijk is om aan beschermingsmiddelen te komen via de apotheek. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts, afhankelijk van wie de betreffende patiënt heeft getest. Op deze factsheet staat alles op een rijtje.

DOSSIER CORONAVIRUS

DINSDAG 27 OKTOBER

Voorrang griepvaccins voor mensen met een medische indicatie en 70-plussers

De vraag naar griepvaccins bij huisartsen lijkt het aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis, na advies van het RIVM, vandaag gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar gevraagd nu niet in te gaan op de uitnodiging voor het griepvaccin. Zodat in ieder geval de meest kwetsbare mensen een griepvaccin kunnen krijgen. VWS doet hiermee een moreel appel op gezonde zestigers, die een eigen afweging hierin maken. Als huisarts vaccineert u zoals gebruikelijk alle patiënten die zich op uitnodiging melden op het vaccinatiespreekuur.

Omdat vragen over deze oproep van VWS waarschijnlijk (ook) bij de huisartsen terecht komen heeft de LHV met het RIVM afgesproken dat er duidelijke publieksinformatie komt waar mensen terecht kunnen. U kunt desgewenst patiënten hiernaar verwijzen.

Meer informatie, ook over wat u als huisarts kunt doen, leest u bij SNPG of in de SNPG-nieuwsbrief die u inmiddels heeft ontvangen. Zo doet SNPG de suggestie om uw patiënten via uw eigen site of nieuwsbrief te informeren waar mogelijk.

DONDERDAG 22 oktober

Er zijn grote zorgen over hoe we - met de snelle toename van covid-patiënten en een stijgende personeelsuitval – de zorg in Nederland overeind kunnen houden. We hebben als LHV hierover voortdurend afstemming met onder andere de medisch specialisten en het ministerie van VWS.

Personeelsuitval in de huisartsenzorg

Deze week brachten we onze eerste cijfers naar buiten over de impact van ziekte en quarantaine op de bezetting in de huisartsenzorg. 58 procent van de huisartsen met een vaste werkplek (praktijkhouders, hid’s, hidha’s) maakte afgelopen week mee dat zijzelf of anderen in de praktijk om die reden uitvielen. 12 procent van de waarnemend huisartsen maakte dat zelf mee. In veel gevallen kon de uitval intern worden opgepakt, maar ook meldde 22 procent dat er huisartsenzorg noodgedwongen was uitgesteld. We blijven monitoren hoe die cijfers zich de komende tijd ontwikkelen, via herhaalde metingen via het LHV Huisartsenpanel.

Verwijzen

Hoewel het in sommige huisartsenpraktijken erg druk is, krijgen we daarnaast van andere huisartsen signalen dat ze een terugloop in de vragen van patiënten zien. Een vergelijkbaar beeld is te zien in de NZa-cijfers over verwijzingen van huisartsen naar het ziekenhuis. Die laten sinds begin oktober een dalende trend zien, zo publiceerde de NZa.

We zullen het met zijn allen (vanuit de zorg en de overheid) goed moeten blijven uitdragen: mensen met gezondheidsklachten hoeven geen schroom te voelen om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Zodat de huisarts de urgentie kan inschatten en waar nodig kan helpen en/of verwijzen.

Subsidiemogelijkheid inzet e-health

Door de corona-uitbraak wordt er door veel huisartsenpraktijken meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor patiëntencontact. De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling opengesteld voor zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen. Ook individuele huisartsenpraktijken of samenwerkende praktijken kunnen hier aanspraak opmaken. Het indienen van een subsidieaanvraag kan nog tot 1 december.

Kosten die aanmerking komen voor subsidie zijn: aanschaf of lease van apparaten, licentiekosten van e-health-toepassingen, loonkosten voor coördinatie, scholingskosten en inhuur van externe hulp bij implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. Per aanvraag is een  bedrag van €25.000 tot €50.000 beschikbaar. Meer informatie op de website van de RVO.

VRIJDAG 16 OKTOBER

Sneltesten voor huisartsen en hun team

Om de continuïteit van de huisartsenzorg te kunnen blijven waarborgen, heeft het beschikbaar maken van betrouwbare sneltesten topprioriteit. Zodat personeelsuitval zo veel mogelijk kan worden beperkt. Als LHV zijn we druk bezig om voor elkaar te krijgen dat huisartsen voor henzelf en voor hun medewerkers op korte termijn de beschikking krijgen over gevalideerde sneltesten. We voeren hierover intensief overleg met VWS en verwachten u daarover volgende week meer te kunnen berichten.

Afschaling van zorg tijdens corona

Samen met de collega-artsenorganisaties binnen de KNMG vragen we meer aandacht en begrip voor de huidige ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de zorg en voor zorgverleners. De gevolgen van afschaling van zorg zijn helaas onvermijdelijk en daar mag geen misverstand over zijn.

Ook vragen we als LHV de overheid in hun informatie naar burgers consequent te benadrukken dat deze crisis iedereen raakt die zorg nodig heeft, niet alleen degenen die corona hebben of krijgen en dat we dit alleen met het juiste gedrag van iedereen kunnen terugdringen. In de pers ontstaat de indruk dat huisartsen ‘onvoldoende zouden doorverwijzen’ naar de tweede lijn (met name ggz). Zo zit het niet. Uiteraard reageren wij daarop en nemen wij daar afstand van. We vragen dan om namen en rugnummers zodat indien nodig contact gezocht kan worden met de betreffende zorgaanbieders.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert vandaag een informatiekaart die zorgaanbieders en zorgverleners in alle sectoren helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg weer wordt afgeschaald. 

WOENSDAG 14 OKTOBER

Geen maximum aantal (wachtenden) bij vaccinaties

De aanscherping van de landelijke coronamaatregelen deze week hebben geen gevolgen voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties. Ons bericht van vorige week hierover geldt dus nog steeds: het ministerie van VWS heeft bevestigd dat er een uitzondering is voor zorginstellingen en dat hier dus geen maximum aantal aanwezigen geldt, ook niet voor een rij buiten de vaccinatielocatie, zolang de anderhalvemetermaatregelen worden gehanteerd (behalve op het moment van vaccineren natuurlijk). VWS zal dit aan de veiligheidsregio’s doorgeven. Meer adviezen over griepvaccinatie in COVID-tijd vindt u in deze handleiding

Positieve uitslagen vaak niet gemeld aan de huisarts

Het hoge aantal besmettingen legt een groot beslag op het bron- en contactonderzoek door de GGD. Hoewel we het anders hadden afgesproken met de GGD’en, zien we dat veel huisartsen niet altijd meer vanuit het bron- en contactonderzoek de positieve uitslagen van hun patiënten ontvangen. Patiënten zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Ons advies is om patiënten hierop te wijzen via uw reguliere communicatiekanalen. Vermeld bijvoorbeeld op uw praktijkwebsite of in uw nieuwsbrief: “Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook aan onze huisartsenpraktijk. Ook als u corona heeft, kunt u nog steeds met uw vragen bij de huisarts terecht. Als wij weten dat u corona heeft, kunnen we goede voorzorgsmaatregelen treffen zodat de huisarts en de medewerkers u veilig zorg kunnen bieden.”

Handreiking voor ziekenhuizen over op- en afschalen poliklinische niet-COVID-zorg

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een handreiking gepubliceerd met handvatten voor medisch specialisten en de besturen van ziekenhuizen om de non-covid poliklinische zorg zoveel mogelijk te behouden of, als dat moet, veilig af te schalen. De aanleiding is de druk die het toenemend aantal coronabesmettingen legt op de reguliere zorg in ziekenhuizen. De LHV en het NHG hebben meegekeken op deze handreiking, omdat het van belang is dat medisch specialisten en ziekenhuizen goede afspraken maken met huisartsen. Huisartsen moeten op de hoogte zijn welke mogelijkheden en eventuele wachttijden er in een ziekenhuis zijn om patiënten te verwijzen, en follow-up te kunnen bieden. Het is belangrijk dat ziekenhuizen de huisartsen in hun regio hierover benaderen.

Gebruik Coronamelder door huisartsen

Sinds zaterdag 10 oktober is de notificatieapp van de Rijksoverheid overal in het land te gebruiken. Deze Coronamelder geeft een notificatie als u 15 minuten of langer bij een positief geteste persoon in de buurt bent geweest. Als u als huisarts de Coronamelder heeft gedownload, dan raden we u aan de app uit te zetten/bluetooth uit te schakelen tijdens uw Covid-spreekuren, om te voorkomen dat u onnodig meldingen krijgt vanwege de patiënten die u in beschermende middelen heeft gezien.

Klik hier voor eerdere updates

VRIJDAG 9 OKTOBER

Druk op huisartsenpraktijken

We maken ons, net als velen van u, zorgen over de hoge en snelstijgende besmettingscijfers. Vandaar 1 oktober ook ons advies aan huisartsen en de medewerkers in de huisartsenpraktijk om preventief PBM te gaan dragen. Dat is belangrijk om uzelf, uw collega’s en patiënten te beschermen. Door de blijvende wachttijden bij het testen en het toenemend aantal besmettingen, hebben ook steeds meer huisartsenpraktijken te maken met personeelsuitval. We horen van huisartsen dat het ingewikkelder wordt om de zorg goed draaiende te houden. We gaan de situatie snel en goed in beeld brengen en kijken waar actie nodig is.

Komt u in de knel, neem dan contact op met uw regionale crisisteam. Ook blijven we druk zetten op het sneller testen van zorgpersoneel, en dringen we aan op het snel beschikbaar krijgen van gevalideerde sneltesten naast de reguliere testen voor de huisartsen en hun medewerkers. Daarnaast hebben we overleg met de Federatie Medisch Specialisten, NZa en het ministerie van VWS over het afschalen dat nu al in verschillende ziekenhuizen plaatsvindt en de extra druk die daardoor op de eerste lijn komt. In de handreiking die de FMS maakt voor de specialisten waken we ervoor dat de gevolgen van afschaling niet zomaar op het bord van de huisarts mogen komen.

Geen maximum aantal wachtenden voor vaccinatiespreekuren

De griep- en pneumokokkenvaccinaties vinden in deze weken plaats. Ondanks dat huisartsen een aangepaste spreiding van patiënten hebben ingevoerd vanwege de coronamaatregelen, kan het op sommige plekken druk worden met wachtende mensen in de rij voor de griepprik. We kregen vragen of dit een probleem is gezien de geldende overheidsmaatregelen. Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat er een uitzondering is voor zorginstellingen en dat hier dus geen maximum aantal aanwezigen geldt, ook niet voor een rij buiten de vaccinatielocatie, zolang de anderhalvemetermaatregelen worden gehanteerd (behalve op het moment van vaccineren natuurlijk). VWS zal dit aan de veiligheidsregio’s doorgeven. Meer adviezen over griepvaccinatie in COVID-tijd vindt u in deze handleiding.  

Verruiming tegemoetkoming herregistratie en opleiding aios

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aios tijdens COVID-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart 2020 verruimd. Dat is in afstemming met de beroepsorganisaties en de KNMG gebeurt. De minister voor Medische Zorg heeft hiermee ingestemd. Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Dit betekent: alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10 procent. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20 procent. Daarnaast kunnen aios in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van COVID-19 nodig is. Meer informatie leest u op knmg.nl.

Start campagne CoronaMelder vanaf 10 oktober

De notificatie-app CoronaMelder is vanaf zaterdag 10 oktober 2020 in heel Nederland te gebruiken en wordt gepromoot met een publiekscampagne. De app stuurt een notificatie als iemand in de buurt is geweest van een coronapositief persoon. Wees erop voorbereid dat dit tot vragen kan leiden, ook bij u als huisarts. De overheid heeft, onder druk van onder andere de LHV, een landelijke helpdesk opgezet, waar u uw patiënten naar kunt verwijzen als ze vragen hebben over de app en de notificaties. Ze kunnen bellen naar het gratis telefoonnummer: 0800-1920. De helpdesk is dagelijks open van 8:00 - 20:00 uur. Op www.coronamelder.nl staan antwoorden op veelgestelde vragen.

DONDERDAG 1 OKTOBER

Zorgbonus voor doktersassistentes

We krijgen veel vragen over voor wie de bonus van de overheid voor zorgmedewerkers nu wel en niet is, zoals voor de doktersassistenten. De overheid heeft besloten de beslissing aan de werkgevers te laten. Als LHV vinden we: wees ruimhartig. Daarbij sluiten we ons aan bij veel andere werkgeversorganisaties in de zorg. In alle huisartsenpraktijken is er sinds de corona-uitbraak heel anders gewerkt. Zo bleek ook maar weer uit ons eigen onderzoek, waarmee we afgelopen week naar buiten kwamen. De hoge mate van flexibiliteit van de huisartsen en het team hebben de praktijken en patiënten door deze moeilijke tijd geholpen.

Testen van zorgmedewerkers

Ondanks de testvoorrang die er nu formeel voor zorgverleners is, horen we van veel leden dat het nog steeds lang duurt om medewerkers te laten testen en uitslagen te krijgen. Ze vragen zich af of ze daarom zelf hun medewerkers mogen testen. Juridisch gezien mag dat niet, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden vindt de LHV het te verdedigen als dat wel gebeurt. Lees daar mee over.

Rolverdeling GGD en huisartsen bij testen

Voor patiënten en soms ook zorgverleners blijkt het niet altijd duidelijk te zijn door wie ze in welke situaties getest kunnen worden. De algemene lijn is: bij milde klachten, laat je testen door de GGD. Huisartsen testen alleen hun eigen patiënten en alleen als daar medisch gezien een reden voor is. Bijvoorbeeld als mensen ernstige klachten hebben. In de leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal wordt dat nader beschreven.

Verlenging van extra inzage via LSP

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het, zo lang de corona-epidemie duurt, toegestaan om de voornaamste medische gegevens beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over wel of geen inzage via het LSP. Als zij op de huisartsenpost of SEH komen, wordt hen ter plekke toestemming gevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar tijdelijk toestemming voor gegeven. Die toestemming gold formeel tot 1 oktober. Het ministerie van VWS heeft nu met de Autoriteit Persoonsgegevens contact over een meer structurele regeling voor deze zogenaamde “corona opt-in”. Zolang de AP geen nieuw besluit neemt over de huidige gedoogconstructie, blijft de gedoogconstructie bestaan zoals die tot nu toe heeft bestaan, en onder dezelfde voorwaarden. Meer over deze regeling op www.inzageopdehap.nl

DONDERDAG 24 SEPTEMBER

De actuele situatie is in de afgelopen 2 weken veranderd. De voorspelde tweede golf is er sneller dan verwacht en de vraag is of/hoe deze doorzet. Er zijn nu al lokale uitbraken die er zelfs toe kunnen leiden dat een praktijk tijdelijk en/of deels de deuren moet sluiten voor fysieke consulten. Wij houden de actuele situatie nauwlettend in de gaten.

De ontwikkelingen zetten nu alweer extra druk op huisartsen en hun team. Als LHV zijn wij ons daarvan zeer van bewust, en zijn wij zoals eerder heel frequent in overleg met VWS, GGDGHOR, RIVM, NZa en zorgverzekeraars, meestal samen met de andere huisartsenorganisaties. Wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft, houden wij u via deze updates weer op de hoogte.

PBM

 • Er moet een duidelijker richtlijn komen voor het preventief gebruik van PBM in de huisartsenpraktijk, nu lijkt deze regionaal te verschillen. Als LHV hebben we in het landelijk overleg gepleit voor eenduidigheid en houvast. Hoewel de regionale situatie natuurlijk kan verschillen en huisartsen hierover via de GGD geïnformeerd worden als er iets extra’s/anders nodig is, moet er wel landelijk beleid zijn.
 • Wij hebben weer regelmatiger contact met het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) over de beschikbaarheid van en logistiek rond persoonlijke beschermingsmiddelen en verwachten hier gezien de actuele situatie in de komende periode mogelijk een opschaling. Voor nu adviseren wij huisartsen om de eigen voorraad in de praktijk ruim op peil te houden.

Testen

 • We krijgen veel signalen dat de voorrang van zorgpersoneel niet overal goed verloopt. Zo zijn er nog steeds wachttijden en worden zorgverleners soms buiten de afspraak om, geweigerd voor de ‘fast lane’ die juist voor hen is ingericht. Omdat wij hierover vragen krijgen: uiteraard horen ook doktersassistentes bij de groep die met voorrang getest moet kunnen worden.
 • Sommige huisartsen opperen de mogelijkheid om zelf meer testen te gaan afnemen. Dit toont verantwoordelijkheidsgevoel van huisartsen. Echter dit gaat het tekort aan testmedium/laboratorium capaciteit waar we momenteel mee te maken hebben in Nederland niet oplossen. De GGD is gelimiteerd aan een aantal testen per dag, zodra ze een fiat krijgt van de overheid zal de GGD het aantal ophogen.  

De huisarts heeft al een verantwoordelijkheid bij testen, namelijk voor eigen patiënten die om medische redenen getest moeten worden. De rol van de huisarts in het testbeleid is vastgelegd in het document extramuraal testen, dat is opgesteld in samenwerking met het NHG, GGDGHOR en het ministerie van VWS.

Alle testen doen is ook vanuit het streven naar doorgaan reguliere zorg niet haalbaar. Daarnaast lopen we aan tegen ongelijke spreiding van patiënten over het land, wat het vergt aan praktijkruimtes, het scheiden van patiëntenstromen en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is het belangrijk dat de uitslagen van testen gekoppeld worden aan het systeem waar de GGD mee werkt en dat ook de kosten via hen moeten worden verrekend.

Aanvraag bonus voor zorgpersoneel

Tussen 1 en 29 oktober is het mogelijk om als werkgever/opdrachtgever in de zorg een zorgbonus aan te vragen voor personeel en opdrachtnemers die zich tijdens de eerste corona-uitbraak (het afgelopen half jaar) hebben ingezet voor de patiëntenzorg. Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht van 18 september. Ook huisartsenpraktijken vallen onder deze bonusregeling. Elke huisartsenpraktijk is door de uitbraak noodgedwongen heel anders gaan werken, dat was ook ingrijpend voor bijvoorbeeld de doktersassistenten. Als u medewerkers heeft die een bijdrage hebben geleverd aan (continuïteit van) zorg bieden in deze moeilijke maanden, dan kunt u via  www.dus-i.nl/bonus een aanvraag doen, zodat zij een bonus kunnen krijgen. Op deze website staat ook meer informatie over hoe de regeling precies werkt.

WOENSDAG 2 SEPTEMBER

Ontwikkelingen in testbeleid

De LHV voert voortdurend overleg met GGDGHOR en VWS over het testen op COVID-19. Daarbij komen o.a. de bereidheid om zich te laten testen aan de orde (groter dan verwacht) en de maatregelen die VWS neemt om de testcapaciteit in de laboratoria op peil te houden. Ook wordt gewerkt aan een mogelijkheid dat huisartsen patiënten kunnen aanmelden voor een test met klachten die afwijken van het protocol dat de GGDGHOR hanteert.

Er komt ook na ons aandringen landelijk beleid voor het testen van medewerkers in de zorg met voorrang. Nu is dat regionaal op verschillende manieren geregeld door de GGDGHOR of nog helemaal niet. Deze week wordt het overleg daarover vervolgd. De LHV dringt nog steeds aan op het delen van testuitslagen met huisartsen; de realisatie hiervan wordt onder andere vertraagd door de privacy-aspecten hiervan.

Hoe vaccinatiespreekuren dit najaar te organiseren?

Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken? Het NHG publiceerde een aanvulling op het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19’, met een veiligheidsplan en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen. In het addendum leest u ook de aangescherpte RIVM-richtlijn voor het gebruik van PBM: omdat het tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatie om oudere en/of kwetsbare patiënten gaat, adviseert het RIVM tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatie chirurgische mondneusmaskers type IIR voor praktijkmedewerkers die betrokken zijn bij de vaccinatie. De LHV voegde een handig praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur bij dit addendum.

Het ministerie van VWS heeft gemeenten (via de VNG) verzocht om desgevraagd, kosteloos ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen, in hun eigen wijk. Voor die praktijken waar het vanwege de 1,5 meter afspraken niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Meer praktijkvoorbeelden en tips van vakgenoten vindt u op HAweb.

Ondersteuning voor artsen en voor hun medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen door Covid-19

Artsen die ernstige gezondheidsproblemen hebben ondervonden door het coronavirus, of hun nabestaanden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF)
De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten maar wel voor hun medewerkers.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

Zorgmedewerkers die terugkeren uit risicogebieden/-landen

Reizigers die in landen met een oranje of reisadvies zijn geweest, wordt dringend geadviseerd na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Voor zorgmedewerkers geldt hierbij een uitzondering. Het RIVM heeft dat aangegeven in het Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Zorgmedewerkers zonder klachten mogen met persoonlijke beschermingsmiddelen werken, maar wel alleen in overleg met de bedrijfsarts of de GGD. Het advies is ook om deze medewerkers niet in te zetten in de zorg voor de meest kwetsbare patiënten. Voor privésituaties van deze personen geldt de quarantaine overigens net als voor ieder ander die terugkeert uit zo’n gebied/land.

Uitwerking zorgbonus

De precieze uitwerking en aanvraag van de bonus voor zorgpersoneel is nog onduidelijk. De LHV neemt deel aan de overleggen van het ministerie van VWS over de zorgbonus. Zodra daar voortgang op te melden is, hoort u dat van ons.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS

Nieuwe corona-subsidiemogelijkheid voor e-health vanuit de huisartsenpraktijk

Door de corona-uitbraak wordt er door veel huisartsenpraktijken meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor patiëntencontact. De Rijksoverheid heeft een tweede subsidieregeling opengesteld voor zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen.

De patiëntendoelgroep is breder dan bij de eerste subsidieregeling. Daarmee is dit ook een aantrekkelijkere regeling geworden voor individuele huisartsenpraktijken of samenwerkende praktijken om aanspraak op te maken.

Kosten die aanmerking komen voor subsidie zijn: aanschaf, lease, licentiekosten van e-health-toepassingen, loonkosten voor coördinatie, inzet en opleiding en inhuur van externe expertise. Er is geen eigen bijdrage vereist.

U vindt meer informatie over deze regeling op de website van de RVO.

Ventilatie in de huisartsenpraktijk

Het RIVM heeft onlangs een bijlage gepubliceerd bij haar richtlijn over ventilatie en COVID-19. LHV Bouwadvies heeft de belangrijkste punten hieruit voor huisartsenpraktijken op een rij gezet en geeft u advies. Lees de adviezen en toelichtingen in onze praktische tips.

Vernieuwd: praktische tips voor huisartsenzorg in coronatijd

In onze geheel herziene praktische tips geven we u advies over hoe de zorg voor zowel coronapatiënten als alle andere patiënten veilig en goed te organiseren. Met tips over patiëntenvoorlichting, scheiden van patiëntenstromen, maatregelen in praktijkruimtes, PBM en meer. Bekijk de praktische tips voor huisartsenzorg in coronatijd hier.

DINSDAG 4 AUGUSTUS

Schema telefonische triage

Het NHG publiceerde het stroomdiagram ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19’, een hulpmiddel om onderscheid te maken tussen patiënten zonder vermoeden van COVID-19 en patiënten met vermoeden van COVID-19 om te komen tot gescheiden patiëntenstromen. De redenen voor thuisquarantaine zijn hierin nu opgenomen, de klachten passend bij COVID-19 zijn aangescherpt en e.e.a. is vertaald naar een stroomdiagram.

Longfysiotherapeuten Covid-19/Corona bij coronapatiënten met ernstige klachten

Sinds half juli maken coronapatiënten met ernstige klachten aanspraak op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket voor onder andere fysiotherapie. Op de consumentenwebsite defysiotherapeut.com zijn diverse gespecialiseerde fysiotherapeuten, waaronder longfysiotherapeuten Covid 19/Corona, vindbaar. Lees meer op kngf.nl.

DINSDAG 28 JULI 

LHV: ‘Geef huisartsenzorg meer aandacht nu COVID-besmettingen oplopen’

De LHV heeft recent geëvalueerd waar in de afgelopen periode plus- en knelpunten zaten voor huisartsen; belangrijk voor de voorbereiding op de komende maanden. Bij het ministerie van VWS heeft de LHV aangegeven dat de huisartsenzorg meer aandacht moet krijgen. ‘Veel aandacht gaat uit naar de ziekenhuizen, toch wordt het grootste deel van de corona-patiënten door de huisarts gezien. Ons vak is altijd al topsport, maar nu hebben we opeens met nog veel meer onzekerheden te maken. Om de zorg te kunnen blijven bieden moeten huisartsen en hun medewerkers voorrang krijgen bij testen als zij klachten hebben. En zij moeten kunnen rekenen op een continue voorraad aan de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen’, zegt Carin Littooij, huisarts en bestuurslid van de LHV. Lees meer.

De LHV doet momenteel onderzoek naar de actuele situatie in huisartsenpraktijken; een groot aantal leden van de LHV heeft de vragenlijst al ingevuld.

Beroepsnorm is leidend

De LHV krijgt regelmatig vragen van verontruste huisartsen (en soms ook van burgers) naar aanleiding van uitlatingen van huisartsen, die zich publiekelijk uitspreken tegen nut en noodzaak van de geldende coronamaatregelen van de overheid. Wij kunnen ons de onrust daarover voorstellen. Voor de LHV staat voorop dat huisartsen werken volgens de normen en richtlijnen die door (dan wel samen met) de beroepsgroep voor de huisartsgeneeskunde zijn vastgesteld. Deze normen en richtlijnen zijn te vinden op de sites van NHG en LHV.

Buitenlandse toeristen met COVID-gerelateerde klachten

Mocht u te maken krijgen met een toerist uit het buitenland met COVID-gerelateerde klachten:

 • Vraag de (buitenlandse) toerist een afspraak te maken voor een test (in een teststraat) via het landelijke callcenter: 0800-1202. De toerist wordt telefonisch op de hoogte gebracht van de laboratoriumuitslag. Alleen als een test van belang is in het kader van de individuele patiëntenzorg, test u zelf.
 • Wanneer blijkt dat de toerist een COVID-19 infectie heeft, voert de GGD bron- en contactonderzoek uit bij de toerist. De toerist wordt gevraagd zich te blijven isoleren. De isolatieperiode duurt tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten.
 • Wees ook bij toeristen en passanten waakzaam en geef signalen laagdrempelig door aan uw regionale GGD.

Waarschuwingsbrief voor patiënten

Huisartsen van Doktershuis Oude Noorden in Rotterdam hebben hun patiëntenbestand een waarschuwingsbrief gestuurd. Zij roepen al hun 8500 patiënten op zich strikt aan de coronamaatregelen te houden, nu het aantal besmettingen met COVID-19 weer oploopt. Mocht u iets dergelijks overwegen, dan vindt u hier de brief ter inspiratie.

VRIJDAG 24 JULI

Ontwikkelingen pandemie

We zien dat het aantal infecties weer toeneemt. Dat is zorgelijk. We hebben begrepen dat het Kabinet het Outbreak Management Team om een nieuw advies heeft gevraagd. Wij volgen, samen met het NHG en InEen, deze ontwikkelingen op de voet en berichten u zo snel als daar aanleiding toe is.

Verruiming vergoedingen voor medewerkers

De Rijksoverheid heeft de werkkostenregeling tijdelijk verder verruimd vanwege de corona-uitbraak.

Werkgevers mogen dit jaar maximaal 3% (dit was 1,7%) van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

De extra ruimte biedt werkgevers de mogelijkheid (als zij hier financiële ruimte voor hebben) om medewerker(s) extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld voor thuiswerkfaciliteiten, zoals vergoeding voor koffie, thee of extra elektriciteit. U kunt uw werknemers ook een hart onder de riem steken door bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon te geven. Let op: als de onder de gerichte vrijstellingen vallen, hoeven ze überhaupt niet in de vrije ruimte te worden ondergebracht.

Deze vergoedingen vormen normaal loon voor de medewerker en zouden dus eigenlijk belast moeten worden (bruto of bruteren). U kunt deze kosten aanwijzen als vrije ruimte voor de werkkostenregeling en de verruiming hiervoor gebruiken waardoor u het onbelast kunt vergoeden (netto).

De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020.

DINSDAG 21 JULI

Vergoeding herstelzorg COVID-19 nu via basispakket

Alle patiënten die ziek zijn geworden van het coronavirus en die daarvan nog ernstige gezondheidsklachten ondervinden, krijgen op advies van het Zorginstituut per 18 juli 2020 recht op volledig vergoede herstelzorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor patiënten die thuis ziek waren en niet zijn ingestuurd naar een ziekenhuis. De diagnose COVID-19 hoeft niet met PCR bevestigd te zijn; een klinische verdenking is voldoende.

Zowel huisarts als specialist in het ziekenhuis kunnen verwijzen naar deze paramedische herstelzorg; er is geen sprake van rechtstreekse toegankelijkheid van deze zorg. De herstelzorg moet binnen een half jaar plaatsvinden en kan maximaal bestaan uit vijftig fysio- of oefentherapiesessies, acht uur ergotherapie en zeven uur advies van een diëtist. 

Evaluatie door huisarts
Vanuit de bestaande behandelrelatie tussen huisartsen en patiënten hebben huisartsen hun gebruikelijke rol als verwijzer naar - en waar nodig begeleider van - deze herstelzorg. Het is hierbij niet de bedoeling dat continu bevestigd moet worden dat de paramedische behandeling doorgang kan vinden. Na 3 maanden evalueert de huisarts de herstelzorg, op basis van een schriftelijke rapportage van de behandelende paramedici. Enkel op initiatief van een medisch specialist kan de herstelzorg na een halfjaar nog verder verlengd worden. Patiënten die van de regeling gebruik willen maken, moeten meewerken aan een onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Op basis van dat onderzoek kan minister Van Ark van VWS later besluiten of zij deze tijdelijke regeling wil omzetten in een definitieve regeling. 

NHG neemt afstand van patiëntenbrief over off-label behandelingen

Sinds 14 juli circuleert een vooropgestelde brief ’COVID-19-behandelverzoek’, waarmee patiënten hun huisarts oproepen off-label behandelingen in te zetten mochten zij COVID-19 krijgen in de toekomst. In deze brief wordt onder andere behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine met zink, en ivermectine voorgesteld en wordt de huisarts actief aangespoord om af te wijken van de huidige landelijke richtlijnen. Ondanks de invoelbaarheid van een dergelijke wens bij patiënten, adviseert het NHG niet in te gaan op een dergelijk verzoek. Het NHG meldt op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de brief en heeft de initiatiefnemers verzocht om per direct het NHG-logo van hun website te verwijderen.

Tijdelijke versoepeling herregistratie krijgt verankering

KNMG, RGS en CGS besloten onlangs samen om voor alle geneeskundig specialisten van wie de registratie afloopt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 de verplichte herregistratie tijdelijk op te schorten. Tot 1 januari 2021 worden geen inschrijvingen doorgehaald of vervallen deze van rechtswege.

Ook houdt de tijdelijke regeling in, dat in 2020 aan mensen die zich dit jaar moeten herregistreren een tegemoetkoming wordt gegeven op de herregistratie-eisen, bij een herregistratieverzoek. Op 13 mei 2020 stelde het CGS het Besluit Covid-19 als ontwerpbesluit vast. Dit besluit moet met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking treden.

Feiten en cijfers Nivel over de huisartsenzorg in coronatijd

Om de effecten van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg te meten doet het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, grootschalig onderzoek onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken. De resultaten geven o.a. inzicht in samenwerking, regionale verschillen en digitale zorg in de huisartsenpraktijk tijdens de corona-uitbraak. De resultaten van dit onderzoek zijn -in de vorm van leesbare feitenbladen- te vinden bij de NZa (onder ‘Onderzoeken Nivel over de huisartsenzorg in coronatijd).

DINSDAG 14 JULI

Test bij de huisarts valt niet onder eigen risico

Mensen die op corona zijn getest door de huisarts, hoeven niet zelf te betalen voor de test. Dus ook geen eigen risico. Patiënten die bij u in de praktijk zijn getest en die toch eigen risico betaald hebben, kunt u verwijzen naar hun zorgverzekeraar. Deze kan het betaalde eigen risico voor de coronatest aan hen terugbetalen.

Meer ruimte nodig voor vaccineren?

De LHV ontvangt geregeld vragen en meldingen van huisartsen over het organiseren van de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar en gemeenten die niet willen meedenken en -helpen voor een beschikbare ruimte. Kunt u met de anderhalvemetermaatregelen het vaccineren niet in uw eigen praktijkgebouw regelen, dan raden we u aan om met de gemeente contact op te nemen. U kunt de gemeente daarbij ook wijzen op de oproep die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gedaan aan alle gemeenten om kosteloos ruimte aan te bieden aan huisartsen voor het vaccineren, bijvoorbeeld ruimtes van scholen, muziekcentra of wijkcentra.  

DONDERDAG 2 JULI

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per 1 juli weer van start

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is van half maart tot eind juni tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanaf 1 juli start het bevolkingsonderzoek weer op.

Vaccineren in tijden van COVID-19

De corona-uitbraak stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken in de huisartsenpraktijk. Om in het najaar de vaccinatiespreekuren volgens COVID-19 richtlijnen zo veilig en efficiënt mogelijk te organiseren, heeft het NHG praktische adviezen en tips voor huisartsen op een rij gezet. Samen met LHV, RIVM en SNPG heeft het NHG de adviezen uitgewerkt. U vindt hierin informatie over o.a. de keuze voor de vaccinatielocatie, het uitnodigen van de doelgroep en de organisatie van het vaccinatiespreekuur. 

Al eerder berichtten wij dat het ministerie van VWS gemeenten via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft verzocht om desgevraagd, kosteloos ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen, in hun eigen wijk. Omdat het vanwege de 1,5 meter afspraken misschien voor een deel van de huisartsen niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Denk aan scholen, muziekcentra, wijkcentra en sportcentra. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Adviezen voor kinderen en COVID-19 geactualiseerd

In afstemming met het RIVM heeft het NHG de adviezen voor kinderen met klachten passend bij COVID-19 veranderd; sommige kinderen kunnen nu zonder persoonlijke beschermingsmiddelen gezien worden.

VRIJDAG 26 JUNI

Declareren coronacompensatie in het derde kwartaal?

We ontvangen de vraag van leden of zij ook in het derde kwartaal een “corona-tientje” kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dat is niet het geval. Het kunnen declareren van 10 euro per patiënt was een afspraak voor het tweede kwartaal, om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te vangen. LHV en InEen hebben toen ook met de zorgverzekeraars en de NZa afgesproken te onderzoeken welke vervolgafspraken er nodig zijn voor latere kwartalen (lees ook het artikel in De Dokter hierover).

De LHV is nu bezig met een onderzoek naar omzetverlies en extra kosten in de sector en de voorbereidingen op de gesprekken met de zorgverzekeraars en de NZa. Zodra daar nieuws over is, zullen we het u melden.

De andere afgesproken maatregelen lopen wel gewoon door. Zo mag u bij een bezoek aan een patiënt met een coronaverdenking het intensieve zorgtarief blijven rekenen. Kijk voor deze en andere maatregelen in de aanvulling van de LHV Declareerwijzer.

Beleid bij buitenlandse reizigers in Nederland

Het RIVM heeft in het protocol voor bron- en contactonderzoek een passage toegevoegd over buitenlandse toeristen. Daarin staat dat als er buitenlandse reizigers in Nederland positief worden getest op COVID-19, de Nederlandse richtlijnen voor isolatie en BCO worden gehanteerd. De GGD van de regio waar de reiziger verblijft voert dan het contactonderzoek uit in Nederland. Was de positief geteste persoon in de besmettelijke periode ook in het buitenland, dan informeert de GGD de LCI. Buitenlandse reizigers in thuisisolatie of quarantaine mogen niet reizen, ook niet naar hun land van herkomst. Is dit toch noodzakelijk, dan wordt overlegd met het LCI. Verlaat een toerist zonder toestemming Nederland, dan informeert de GGD de LCI.

DONDERDAG 25 JUNI

Versoepeling corona-maatregelen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe, versoepelde maatregelen in de corona-aanpak; van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Wat blijft gelden is: wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Vanaf 1 juli gelden nieuwe, algemene regels voor binnen en buiten, waarbij de 1,5 meter afstand nog steeds geldt.

Bijeenkomsten voor huisartsen

Nu er nieuwe regels gelden, heeft de LHV een aangepast advies voor bijeenkomsten voor/met huisartsen: volg de regels: houd 1,5 meter afstand van anderen, maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Omdat huisartsen door hun werk een bijzondere positie innemen, adviseren wij daarbij extra voorzichtig te zijn. Het advies van de overheid is nog altijd thuiswerken tenzij het niet anders kan en vermijdt drukte. Het devies blijft daarom alleen in groepen huisartsen bij elkaar te komen als u het echt nodig acht.

Inloopspreekuren en wachtkamerbeleid

Omdat de 1,5 meter afstand nog steeds een nadrukkelijke regel is, adviseren wij huisartsenpraktijken terughoudend te blijven met (het herstarten van) inloopspreekuren. Ook een gedegen triage en duidelijk wachtkamerbeleid blijven van belang. Waar nodig en mogelijk, passen wij de komende tijd de Tips voor huisartsenzorg voor niet-coronapatiënten aan. 

DINSDAG 23 JUNI

Terugkoppeling testuitslag naar huisarts

De LHV heeft overleg gehad met de afdeling bron- en contactonderzoek van de koepel van GGD’en. We hebben daar aangekaart hoe belangrijk het is dat huisartsen geïnformeerd worden door de GGD als een patiënt positief is getest op COVID-19. In sommige regio’s vond die terugkoppeling wel plaats, maar in andere niet. De uitkomst is dat het werkproces binnen de GGD’en nu wordt aangepast, zodat alle huisartsen de positieve uitslagen ontvangen van hun patiënten. De GGD’en nemen in hun werkproces ook het toestemming vragen van de patiënt mee; die toestemming nodig is om die terugkoppeling te mogen laten plaatsvinden.

Update leidraad testen extramuraal

De LHV heeft met het NHG, de GGD-GHOR en VWS de afspraken over het extramuraal testen op COVID-19 vernieuwd. Belangrijkste aanpassing is dat huisartsen alle patiënten testen op COVID-19 die zij vanwege hun zorgverlening zien met COVID-verdachte klachten. Dat past bij de aanpassingen van het testbeleid sinds 1 juni, waarin nu iedereen in Nederland kan worden getest. De grootste hoeveelheid testen wordt nog altijd door de GGD’en uitgevoerd, waarvoor mensen direct – dus zonder tussenkomst van een (huis)arts – een afspraak kunnen maken. De afspraken staan in een geüpdatete leidraad.

DONDERDAG 18 JUNI

Gewijzigd advies bij negatieve testuitslag

Het RIVM heeft het beleid aangepast voor mensen die getest zijn en een negatieve testuitslag hebben, dus niet besmet zijn. Bij een negatieve testuitslag, hoeft de persoon met klachten niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook mag iedereen in het huishouden van die persoon weer doen wat ze normaal ook zouden doen.

Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet de persoon thuisblijven en zich opnieuw laten testen. Dit kan dan weer via het landelijke afsprakennummer (0800-1202). Als iemand zich ernstig ziek voelt, moet hij direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost.

Dit is verwerkt in de COVID-19-richtlijn van het RIVM

RIVM past advies neusverkouden kinderen 0-4 aan

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-besmetting of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij Covid. Ditzelfde geldt voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school.

Bij het RIVM leest u daar meer over. 

LHV start onderzoek naar omzeteffecten coronacrisis

1371 praktijken, die circa 4 miljoen patiënten vertegenwoordigen, delen hun financiële gegevens over 2020 en dezelfde periode in 2019 met de LHV. Deze praktijken delen via de software van VIPLive een specifiek deel van hun financiële gegevens. Uit deze cijfers ontstaat een beeld van wat er de afgelopen maanden met de omzet is gebeurd. Met dank aan de vele deelnemende praktijken kan er per regio een analyse worden gemaakt. Gebruikt u ook VIPLive en wilt u meehelpen? U kunt ook nu (via VIPLive) nog toestemming geven voor het delen van gegevens.

Tijdens de analyse kijkt de LHV of de tegemoetkomingen zoals het ‘corona-tientje’ en de mogelijkheid intensieve zorg te declareren nodig waren en effect hebben gehad. Met dit cijfermateriaal direct van de bron heeft de LHV de noodzakelijke onderbouwing voor de gesprekken over het derde kwartaal. We informeren u in een later stadium over uitkomsten en de inzet voor de komende gesprekken die de LHV voert.

DINSDAG 9 JUNI

Coronatesten bij de huisarts ook volledig vergoed

Met een factsheet geeft het ministerie van VWS duidelijkheid over de uitgangspunten voor de financiering van coronatesten. Nadat vanaf 1 juni het corona testbeleid verruimd werd, waren daar veel vragen over.

Ook als u als huisarts de test afneemt bij een patiënt en door een erkend laboratorium laat analyseren, kan de laboratoriumdiagnostiek voor de test worden vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). Ook hiervoor geldt de maximumvergoeding van € 65,-. Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het laboratorium dient de declaratie in bij de GGD waarmee afspraken over facturering zijn gemaakt en niet bij de zorgverzekeraar. Dit wijkt af van de gebruikelijke werkwijze en heeft als doel te voorkomen dat patiënten zelf voor de test moeten betalen, via het eigen risico van hun zorgverzekering. Als huisarts stuurt u de testen in naar een laboratorium waar de regionale GGD afspraken mee heeft, hiervoor kunt u ook deze lijst met laboratoria raadplegen.

Gemeenten gevraagd om ruimte beschikbaar te stellen voor vaccinaties

Het ministerie van VWS heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten verzocht om desgevraagd ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen. Omdat het vanwege de 1,5 meter afspraken misschien voor een deel van de huisartsen niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis gevraagd of gemeenten ruimtes beschikbaar kunnen stellen voor deze groep huisartsen, in hun eigen wijk.

Denk aan scholen, muziekcentra, wijkcentra en sportcentra. De VNG roept gemeenten nu op om kosteloos ruimte in de wijk beschikbaar te stellen voor huisartsen die dat nodig hebben. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

MAANDAG 8 JUNI

Informeren van patiënten over bereikbaarheid en werkwijze van uw praktijk

In veel huisartsenpraktijken is de laatste weken de werkwijze weer aangepast ten opzichte van de hoogtijdagen van de corona-uitbraak. Het is belangrijk dat uw patiënten weten hoe het precies in uw praktijk is geregeld. Zo zijn ze goed voorbereid wanneer ze een vraag hebben en weten ze wat ze kunnen verwachten. Dat helpt ook om begrip te kweken onder patiënten over de beperkingen waar u mee te maken heeft in de zorgverlening en de praktijkvoering. Lees ons bericht met tips voor de patiëntencommunicatie.

Ook de NZa heeft een handige informatiekaart gemaakt voor heldere communicatie met patiënten hierover.

Fysiek onderwijs voor AIOS hervat

De acht huisartsenopleidingen hebben bekend gemaakt dat zij vanaf 1 juni het fysieke onderwijs hervatten, na een periode van online onderwijs.

De LHV verlengde op 27 mei het advies aan huisartsen om geen bijeenkomsten bij te wonen (ook niet met minder dan 30 personen) met anderen dan hun eigen team en/of collega-huisartsen met wie zij dagelijks samenwerken. Het gaat hierbij om een advies, waarvan huisartsen gemotiveerd kunnen afwijken. De LHV onderschrijft het belang van opleiden van huisartsen en begrijpt de keuze van de huisartsopleiding om ook de delen van het onderwijs aan AIOS waarbij fysiek onderwijs nodig is, te hervatten.

WOENSDAG 3 JUNI

Maak uw praktijk klaar voor 1,5 meter

Wilt u uw praktijk klaarmaken voor de 1,5 metermaatregel? Vraagt u zich af hoe u dit op een verantwoorde wijze doet? En kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Schakel dan de adviseurs van LHV Bouwadvies in en laat de mogelijkheden intekenen op een plattegrond.

Mondmaskers: niet langer bewaren

Enige tijd geleden was er sprake van initiatieven voor hergebruik van FFP1-/FFP2-maskers. Het RIVM vermeldt inmiddels dat herverwerkte maskers alleen als laatste redmiddel tijdens de pandemie moeten worden ingezet. Ook het NHG geeft geen adviezen over hergebruik in de eerstelijn. Hergebruik kan uiteraard wel in samenspraak met lokale voorzieningen. Mocht u zakken hebben met disposable maskers maar geen goede lokale voorziening, dan hoeft u deze dus niet langer te bewaren. Het huidige advies (29-5-2020) is om alle gebruikte maskers na gebruik af te voeren als restafval in een goed afgesloten plastic zak.

WOENSDAG 27 MEI 

Advies over bijwonen vergaderingen en niet-patiëntgebonden bijeenkomsten verlengd tot 1 september a.s.

De LHV verlengt het advies aan huisartsen om geen bijeenkomsten bij te wonen (ook niet met minder dan 30 personen) met anderen dan hun eigen team en/of collega-huisartsen met wie zij dagelijks samenwerken. Tot 1 september a.s. raden wij huisartsen en hun ondersteunend personeel af om externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19.

In de afgelopen periode hebben veel huisartsen zowel in de patiëntenzorg als voor vergaderingen, bijeenkomsten en scholingen ervaringen opgedaan met digitaal overleg. Wij raden u aan om dit te komende periode te blijven doen.

Inzicht in werkwijze ggz-aanbieders

De ggz en huisartsenzorg maken zich gezamenlijk zorgen over het wegblijven van patiënten die ggz op korte termijn nodig hebben. Ook willen we zorgen dat ggz-aanbieders en huisartsen op de hoogte zijn van elkaars beschikbaarheid en werkwijze in deze tijd. Daarom is er een factsheet gemaakt om inzicht te geven in hoe er nu wordt gewerkt en om voorbeelden te delen van hoe huisartsenzorg en ggz elkaar in deze tijd kunnen helpen. Die factsheet kunt u hier downloaden.  

Testlaboratoria

We krijgen vragen van huisartsen over welke laboratoria inzetbaar zijn voor het testen van patiënten. De voornaamste rol in het testen ligt bij de GGD. Zij geven aan dat er voldoende capaciteit is bij de labs waarmee zij werken om deze testen te doen. Daarnaast kunnen huisartsen bij patiënten testen afnemen, zie daarvoor de indicaties in de richtlijn van het NHG/RIVM. Per 1 juni wordt het testbeleid aangepast vanwege de landelijk monitoring en bron- en contactonderzoek op COVID-19.

Als u als huisarts testen afneemt, raden wij u aan om te werken met een laboratorium dat voldoet aan de richtlijnen van de overheid. De GGD heeft aangeboden hierbij regionaal te kunnen ondersteunen. In dat geval wordt de test namelijk – net als bij de testen door de GGD – vergoed door de overheid en is dit voor de patiënt dus gratis.  

Er zijn geen richtlijnen van de LHV op het gebied van testen en testlocaties. De testrichtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en NHG en de beoordeling van welke laboratoria worden vergoed, ligt bij de Rijksoverheid.

MAANDAG 25 MEI

Tweede kamer-debat: geen verplichte triage huisarts bij testen

Uiteraard volgde de LHV zoals gewoonlijk het debat in de Tweede Kamer op 20 mei over de corona-uitbraak. De meest relevante onderwerpen voor huisartsen waren het testbeleid en de reguliere zorg. Bij het testen via de GGD-teststraten vervalt de verplichte triage via een arts: vanaf juni kunnen mensen met klachten zich via een landelijk nummer melden voor een test bij de GGD en een afspraak plannen.

Ook werken GGD, RIVM en VWS aan het opzetten van publiekscommunicatie over het testen en bron- en contactonderzoek zodat voor iedereen duidelijk is waar ze zich kunnen aanmelden voor een test, waar ze terecht kunnen om te testen en hoe het testen werkt. De LHV adviseert mee over inhoud en inzet van deze communicatie. Over het opschalen van reguliere zorg werd tijdens het debat vooral benadrukt dat mensen contact moeten blijven opnemen met hun zorgverlener; de huisarts of een andere behandelaar.

Medische verklaring voor reizigers

Nu reizen naar het buitenland langzaam weer mogelijk wordt, krijgen we steeds meer signalen dat mensen de huisarts vragen om een gezondheidsverklaring, fit-to-fly, een negatief COVID-19-testrapport en dergelijke. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt, dit is geen taak voor de huisarts. We hebben een aantal organisaties voor reizigersvaccinaties en reisadvies benaderd. Zij gaven allen aan op dit moment een aanbod te hebben of te ontwikkelen om mensen hiermee te helpen. U kunt mensen die een dergelijke vraag hebben doorverwijzen naar de u bekende bureaus hiervoor. Mocht u hiervoor geen contacten hebben dan kunt u altijd verwijzen naar de reizigersinformatie bij de regionale GGD, die dan verder kan helpen.

WOENSDAG 20 MEI

PBM op doktersrecept voor specifieke groepen patiënten

Tot nu toe waren er niet of nauwelijks mogelijkheden voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers, om aan beschermingsmiddelen te komen voor als zij besmet (lijken te) zijn met corona. Vanaf deze week is het voor deze groep mogelijk om van de apotheek een pakket met beschermingsmiddelen te verkrijgen. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts, afhankelijk van door wie de patiënt is getest op corona.

Lees hierover meer in ons nieuwsbericht en op de factsheet.

Vragen over serologische testen/’immuniteitstesten’

Bij de LHV zijn vragen binnengekomen over de betrouwbaarheid van serologische antilichaamtesten. We hebben dit voorgelegd aan het NHG. Het NHG geeft aan dat er nog veel onzekerheid bestaat over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van serologische antilichaamtests. De betrouwbaarheid hangt onder meer af van het moment van testen (aantal dagen na eerste ziektedag) en de ernst van de ziekte. Ook is nog onduidelijk of de aanwezigheid van antilichamen correleert met een totale immuniteit tegen re-infectie. Er is daardoor ook veel onzekerheid over de betekenis van de uitslag, een positieve of negatieve serologische test, bij individuele patiënten. Lees het verdere advies van het NHG hierover.

DONDERDAG 14 MEI

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen

Het RIVM heeft de richtlijn COVID-19 op 12 mei uitgebreid met een handreiking over kinderen met bekende chronische luchtwegklachten, omdat het niet wenselijk is dat deze niet toegelaten worden op school of kinderopvang of verzuimen. Mocht u als huisarts vragen krijgen over deze groep kinderen, leest u dan deze handreiking over beoordeling en eventueel testen van kinderen in het basisonderwijs en op kinderdagverblijven, en de rol van de jeugdarts hierbij. 

DINSDAG 12 MEI

Bevolkingsonderzoeken gefaseerd weer opgestart

Vanwege de corona-uitbraak waren de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stopgezet. Het Centrum voor bevolkingsonderzoek van het RIVM (CvB) heeft een strategie opgesteld om deze bevolkingsonderzoeken gefaseerd weer te gaan starten. LHV en NHG hebben hiervoor aangegeven wat er wanneer weer mogelijk is binnen de huisartsenzorg.

Het bvo darmkanker start deze week als eerste met het uitnodigen van patiënten. Het bvo borstkanker start (als er voldoende PBM zijn) per medio juni met uitnodigen. Vanaf begin juli start het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer op. Bij de herstart komen als eerste de patiënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. Het aantal uitnodigingen zal met name worden gebaseerd op de beschikbare capaciteit in de zorg, waaronder de huisartsenzorg.

Meer informatie op de website van het RIVM.

Tips voor het aanpassen van uw praktijkinrichting aan coronamaatregelen

LHV Bouwadvies heeft een lijst met tips gemaakt voor hoe huisartsenpraktijken kunnen worden gebruikt en aangepast om aan de anderhalvemeter- en andere hygiënemaatregelen te kunnen voldoen. Deze tips zijn alleen toegankelijk voor LHV-leden. 

MAANDAG 11 MEI

COVID-check bij telefonische triage

Bij alle patiënten die gezien moeten worden in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, moet vastgesteld worden of er mogelijk sprake is van COVID-19. Dit bepaalt immers in hoeverre PBM noodzakelijk zijn. Hoe streng de triage wordt uitgevoerd, is mede afhankelijk van het aantal besmettingen in de regio en de lokale situatie. Dit beslissen praktijken en posten zelf. Het NHG heeft de verschillende vragen en stappen voor de triage op een rijtje gezet in het NHG-dossier corona, onder het kopje Diagnostiek.

Testbeleid zorgmedewerkers aangepast

Het RIVM heeft op 7 mei het testbeleid voor zorgmedewerkers aangepast. Er hoeft niet meer gewacht te worden met testen tot er 24 uur symptomen zijn. Ook de criteria voor werkhervatting na een positieve test zijn uitgebreid. Op basis hiervan is de informatie over inzet en testbeleid zorgmedewerkers in het NHG-dossier corona aangepast.

VRIJDAG 8 MEI

Aanvraag beschermingsmiddelen: nu via portaal

Vanaf nu is het voor huisartsenpraktijken mogelijk om direct hun bestelling door te geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), via een speciaal aanvraagportaal. De verdeling gaat nog steeds via de regionale crisisorganisaties ROAZ, waarna de leverancier Mediq de producten bij u levert. Lees hier verder hoe u een aanvraag kunt doen.

Geen verklaring nodig voor medische voetzorg

Hoewel de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV) haar leden anders adviseert, is een verklaring of contact met de huisarts niet nodig bij verwijzing naar een zorgverlener in de medische voetzorg. Het is aan de deskundigheid van de desbetreffende zorgprofessional om in te schatten of contact fysiek moet en kan plaatsvinden. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig, net zoals dat voor andere contactberoepen niet nodig is.

Voorlichtingsvideo voor patiënten

Met een korte voorlichtingsvideo willen medisch specialisten en huisartsen, mensen met gezondheidsklachten ervan verzekeren dat de zorg veilig is en dat zij uitgebreide maatregelen nemen om te zorgen dat mensen geen extra risico lopen om met het coronavirus besmet te raken. De patiëntenvideo is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en krijgt een plek op Thuisarts.nl.

DONDERDAG 30 APRIL

Hervatten zorg aan niet-coronapatiënten

 • Na de eerdere praktische en organisatorische tips komen NHG en LHV morgen met een leidraad voor het veilig hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten, gericht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist neemt weer toe. Het aantal spoedverwijzingen is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe data die de Nederlandse Zorgautoriteit publiceert over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. We herkennen dit uit de signalen van veel huisartsen dat het weer drukker wordt in de dagpraktijk en in de ANW.
 • De ziekenhuizen informeren de huisartsen(praktijken) in hun regio over de stand van zaken. Omdat de LHV signalen krijgt dat waarnemend huisartsen de nieuwsbrieven van ziekenhuizen niet altijd ontvangen, adviseren wij hen om zich bij de ziekenhuizen in hun regio aan te melden voor dergelijke nieuwsbrieven voor zorgprofessionals.

Rolverdeling bij coronatesten van patiënten

De overheid heeft aangekondigd dat er meer capaciteit beschikbaar is om burgers te gaan testen op coronabesmetting. Onduidelijk was tot nu toe wie die testen zou gaan uitvoeren en welke patiënten hiervoor als eerste in aanmerking komen. LHV, NHG en InEen hebben daarover nu afspraken gemaakt met de landelijke koepel van GGD’en en het ministerie van VWS. Precieze uitwerking vindt regionaal plaats.

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege coronacrisis: urencriterium en BTW

De Belastingdienst maakte een aantal nieuwe maatregelen bekend, waarvan er twee relevant zijn voor huisartsen:

 • Wanneer u als huisarts gedurende de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 minder dan 24 uren werkt (waarbij ook niet-declarabele uren worden meegerekend), mogen de weken in deze periode toch voor 24 uur per week meetellen voor de bepaling van het urencriterium. Uiteraard mag u meer uren rekenen wanneer u meer dan dit aantal uren werkt. Het urencriterium van 1225 uren per jaar dient u minimaal aan uw werk als huisarts te besteden (declarabele en non-declarabele werkzaamheden) om voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in aanmerking te kunnen komen.

 • Om het uitlenen van zorgpersoneel makkelijker te maken (bijvoorbeeld aan zorginstellingen), is ditvan 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 vrijgesteld van btw. Dat voorkomt extra financiële of administratieve lasten. Er gelden een aantal voorwaarden bij het uitlenen, o.a. dat de inlener een zorginstelling is, en  dat e.e.a. gefactureerd en geadministreerd wordt. Dit betekent dus dat een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld een doktersassistente desgewenst zonder ingewikkelde constructies tijdelijk btw-vrij aan bijvoorbeeld een Coronazorgcentrum of huisartsenpost kan uitlenen.

Vaccinaties griep en pneumokokken: actuele ontwikkelingen

De huidige pandemie maakt dat rondom de vaccinaties tegen griep en pneumokokken nieuwe ontwikkelingen spelen:

 1. De veranderde doelgroep: mensen van 70 tot en met 79 jaar krijgen voorrang bij de pneumokokkenvaccinatie 
 2. Vaccineren in de 1,5 meter-samenleving
 3. Een grotere verwachte opkomst bij het vaccineren in de huisartsenpraktijk.

Momenteel overlegt de LHV met alle betrokken partijen over wat er landelijk en regionaal nodig is om de vaccinaties in goede banen te leiden.

Wij krijgen veel vragen van huisartsen, en raden hen aan om nu even niets te doen (bijvoorbeeld qua bestellen extra vaccins) omdat er medio mei meer informatie van de SNPG volgt.                                                    

Webinar Veilige zorg aan niet-corona-patiënten

Woensdag 6 mei a.s. organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl weer een webinar in de inmiddels bekende reeks, deze keer over het op een veilige manier hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten. Daarnaast gaat het over COVID-19 bij kinderen en worden de meest prangende vragen uit het werkveld behandeld. 

DONDERDAG 23 APRIL

Leidraad voor testen van patiënten

Met het groeien van de capaciteit van moleculaire testen, kan ruimer getest worden. LHV, NHG en InEen hebben afspraken gemaakt met de GGD-GHOR en het ministerie van VWS over de uitvoering van het testen van hoogrisico-patiënten op COVID-19. De afspraken gaan over wie er getest zou moeten worden en wie die testen uitvoeren. Deze afspraken zijn gevat in een leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal. We vinden het belangrijk dat de GGD-GHOR in de regio ondersteunt en dat deze afspraken op regionaal niveau worden uitgewerkt door huisartsenorganisaties, GGD’en en laboratoria. Zodat er zo goed mogelijk wordt aangesloten op de bestaande logistiek en processen in de betreffende regio.

Gebruik beschermingsmiddelen bij zorg aan niet-COVID-patiënten

Nu de zorg aan niet-corona-patiënten zowel in de ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijk waar mogelijk (en stapsgewijs) wordt hervat, moet er ook een landelijke richtlijnadviezen komen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij deze zorg. De LHV overlegt hierover met RIVM, FMS, NVAB (bedrijfsartsen) en NHG. We streven ernaar dat er eind volgende week met een landelijke richtlijnadvies meer duidelijkheid komt voor zorgverleners.

Uit het webinar van 22-4: registreren en revalidatiezorg

Zo’n 8200 huisartsen en praktijkmedewerkers bekeken het webinar van LHV, NHG en MedischeScholing.nl van 22 april. Naast vele andere thema’s werd in het webinar ook een eerste indruk gegeven van de cijfers uit de registratie via ZorgDomein (op initiatief van het Consortium Huisartsgeneeskunde). Het recente gestarte landelijke huisartsenmeldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen geeft meer inzicht in de landelijke aantallen COVID-19-patiënten die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Huisartsen die daarvoor kiezen, kunnen deze patiënten en sterfgevallen nu melden via het platform ZorgDomein.

Daarnaast kunnen -op initiatief van de COVID-19 datacoalitie- huisartsen via NHGDoc en Medicom een korte vragenlijst invullen voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19. Deze 2 landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan. 

Beoordeling door huisarts niet nodig

De LHV krijgt veel vragen van huisartsen die verzoeken krijgen om te beoordelen of mensen met een verhoogd risico kunnen en mogen werken. Bijvoorbeeld leraren nu de scholen weer opstarten. Dat is niet de bedoeling. De beoordeling of iemand kan werken en wat daarvoor nodig is aan randvoorwaarden is iets tussen werkgever en werknemer waarbij de bedrijfsarts een rol kan spelen, niet de huisarts. Niet anders dan hoe het altijd al was bij vragen over inzetbaarheid van medewerkers. Wij vragen hier landelijk continu aandacht voor omdat in berichtgeving af en toe iets anders gesuggereerd lijkt te worden, wat dan weer een hoop vragen bij huisartsen oplevert.

Ook vragen aan huisartsen om weer opstartende beroepen of zorgonderdelen extra te beoordelen, indiceren of verwijzen zijn niet afgesproken. Evenmin als beoordelingen of een behandeling wel echt noodzakelijk is en of extra bescherming nodig is. Andere zorgprofessionals kunnen daar heel goed zelf over oordelen, daar is de huisarts niet voor nodig, zoals we ook al eerder bericht hebben. De KNGF heeft dit ook zo verwerkt in hun stroomschema voor het opschalen van zorg, waar binnenkort een nieuwe versie van komt op hun website.

NIVEL doet onderzoek naar wat huisartsen nodig hebben

5000 huisartsenpraktijken hebben van het NIVEL een vragenlijst ontvangen waarin hen wordt gevraagd wat zij nodig hebben aan ondersteuning om in coronatijden vitaal te blijven, om te gaan met lastige en belastende situaties en mogelijk ook op het psycho-sociale vlak. Zowel voor zichzelf als in de zorg en omgang met patiënten. De resultaten van dit onderzoek worden binnen een aantal weken verwacht en zullen waar mogelijk worden vertaald naar concrete ondersteuning, onder andere door de LHV.

DINSDAG 21 APRIL

Veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming

In de afgelopen weken heeft de LHV veel vragen gekregen en beantwoord over overeenkomsten tussen praktijkhoudende en waarnemende huisartsen. De aanleiding was in alle gevallen de veranderde situatie in de huisartspraktijk vanwege de coronacrisis en de vragen die dit oproept over bemensing, inkomsten en samenwerking. Omdat wij signalen blijven krijgen dat het gesprek tussen huisartsen hierover stroef verloopt, heeft een gespecialiseerde advocaat op ons verzoek een gedetailleerde inschatting van de juridische posities gemaakt. Veelgestelde vragen en antwoorden over dit kader leest u in een overzicht, exclusief voor LHV-leden. 

Schrijf u nu in voor webinar woensdag 22 april

Woensdagavond vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en MedischeScholing.nl. Inschrijven kan nu via deze link.
Op de agenda staan het herstel van COVID-19-patiënten na een ziekenhuisopname en de rol van de huisarts en het hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten.

MAANDAG 20 APRIL

Reguliere ziekenhuiszorg weer op gang

De reguliere zorg in ziekenhuizen kan gefaseerd weer doorgang vinden. Dat maakte de NZa maandag 20 april bekend. De 11 Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s organiseren dit, samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders. Ziekenhuizen en specialisten hebben bijgedragen aan een data-overzicht met een eerste, actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in de tweede lijn, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. En een beoordeling welke ziekenhuiszorg voorrang krijgt bij het hervatten.

Uw regionale ziekenhuis (of ziekenhuizen) informeert u als huisarts over hoe en wanneer welke reguliere ziekenhuiszorg daar wordt hervat. De LHV overlegt aanstaande donderdag 23 april met de ziekenhuizen en specialisten over wat hiervoor verder nodig is.

In veel huisartsenpraktijken meldt zich weer een groter aantal niet-corona-patiënten dan in de afgelopen weken. Hoe u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten kunt organiseren, daarvoor geeft de LHV praktische tips. Zo kunt u uw patiënten op de hoogte stellen dat u nog steeds bereikbaar bent en wat de werkwijze in uw praktijk is.

Registreren van patiënten met verdenking op COVID-19

Het RIVM publiceert dagelijks de cijfers over het aantal (bewezen, bij de GGD gemelde) patiënten met COVID-19 in Nederland. Huisartsen kunnen via ZorgDomein nu ook sterfte aan en palliatieve zorg voor verdachte en bewezen COVID-19 ziekte registreren. Deze registratie richt zich op de intensieve en palliatieve zorg die huisartsen buiten het ziekenhuis leveren aan kwetsbare patiënten en de sterfte daaraan. Het initiatief hiertoe komt van het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde). Deze gegevens komen beschikbaar voor het RIVM.

Daarnaast kunnen -op initiatief van de COVID-19 datacoalitie- huisartsen via NHGDoc en Medicom een korte vragenlijst invullen voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19. Deze twee landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan. 

Ook vandaag waren LHV en NHG weer betrokken bij de landelijke overleggen (Outbreak Management Team en Bestuurlijk Afstemmingsoverleg) met het RIVM om de regering te adviseren. Morgen maakt het kabinet bekend welke maatregelen het nodig acht voor de komende periode.

Webinar 22 april

Aanstaande woensdag vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en MedischeScholing.nl. Deze keer wordt het thema Begeleiding na ziekenhuisopname verder uitgediept. Het thema is het herstel van COVID-19 patiënten na een ziekenhuisopname en de rol van de huisarts. Ook staat het hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten op het programma. Aanmelden kan via deze link.

VRIJDAG 17 APRIL

Zorg voor niet-COVID-19-patiënten

Steeds meer praktijken kijken hoe ze in toenemende mate de niet-uitstelbare zorgvragen kunnen oppakken. De mate waarin en manier waarop dit kan, kan regionaal zeer uiteenlopen. We willen u hier zo goed mogelijk over adviseren. De NHG geeft advies over hoe te bepalen welke zorgvragen hierin voorrang te geven. De LHV geeft praktische tips over hoe deze patiëntencontacten te organiseren.

Afspraken over vergoeding coronaposten

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met de zorgverzekeraars en de NZa nu ook afspraken kunnen maken over de coronaposten, de daglocaties voor (mogelijk) coronabesmette patiënten. Die aanvullende afspraken hebben we verwerkt in een vernieuwde versie van onze aanvulling op de Declareerwijzer. Vanaf volgende week zou het mogelijk moeten zijn voor praktijken om de coronamodule te declareren.

We vragen nog steeds aandacht voor de inzet van waarnemend huisartsen in deze tijd.

WOENSDAG 15 APRIL

De niet-corona-zorg

Op allerlei niveaus wordt er, ook door LHV en NHG, gekeken naar hoe de zorg voor niet-corona-patiënten in toenemende mate kan plaatsvinden. Eerder deelden we al praktische tips over hoe dat organisatorisch te regelen is.

Minstens zo belangrijk daarin is te bepalen welke patiënten of klachten daarin de meeste urgentie moeten krijgen. Het NHG geeft daar later deze week een advies over, zodat u wetenschappelijke kaders krijgt om uw beslissingen op te baseren. 

Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de beschikbaarheid in de tweede lijn. We spreken daarom op landelijk niveau met het ministerie van VWS, de NZa en de ziekenhuizen hierover. Zodat u ook weet welke zorg de ziekenhuizen weer kunnen bieden en waar u patiënten dus naar kunt verwijzen. Als eerste zetten we in op beschikbaar onderzoek (radiologie en laboratorium).

Vragen van waarnemend huisartsen

Op dinsdag 14 april hebben we een digitale bijeenkomst gehad met een groot aantal wagro-bestuurders en de Wadi. We hebben daarbij gesproken over de zorgen en vragen die er leven bij waarnemend huisartsen over het werken in tijden van COVID-19. Dit was voor ons weer waardevolle voeding voor zaken die we aan het uitzoeken zijn, zoals rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de contractuele relaties. We komen daarover binnenkort met aanvullende informatie.

Testen van patiënten

In de persconferentie van vorige week sprak minister De Jonge over een forse uitbreiding van de testcapaciteit, eerst voor het zorgpersoneel buiten het ziekenhuis (dat nu in gang is gezet), maar ook voor patiënten. Het testen van zorgpersoneel is vanuit de GGD op gang gekomen, maar het veel breder testen van patiënten is nog niet geregeld.

Het is nog niet vastgesteld voor wie dat nuttig en nodig is en ook niet welke capaciteit (in mensen en middelen) er is om die testen vervolgens uit te voeren. Daarover zijn we als LHV, samen met het NHG, intensief in gesprek met GGD en VWS, maar dat heeft nog niet tot een duidelijke uitkomst geleid. We houden u op de hoogte van de voortgang.

DINSDAG 14 APRIL

Nieuw verdeelmodel voor mondmaskers

Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft in de afgelopen dagen na overleg met partijen uit de zorg waaronder de LHV een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen en op andere plekken waar coronapatiënten intensief worden behandeld. De LHV is blij met het nieuwe verdeelmodel, waarin veel duidelijker dan tot nu toe is benoemd welke middelen de huisartsenzorg nodig heeft. De LHV blijft uiteraard druk zetten op de beschikbaarheid.

Landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen – voor huisartsen

Ook de LHV werd dit weekend verrast door het nieuws dat alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten in 1 groot project in kaart gaan brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Huisartsen die daarvoor kiezen, kunnen deze patiënten en sterfgevallen binnenkort melden via het platform ZorgDomein. Inmiddels heeft Zorgdomein een bericht naar aangesloten huisartsen gestuurd hoe geregistreerd kan worden.

Dit initiatief is vorige week besproken in het overleg van het interfacultair overleg huisartsengeneeskunden (IOH) met LHV en NHG. Wij hebben daar inhoudelijk positief op gereageerd, maar betreuren het dat het naar buiten is gekomen zonder dat huisartsen hiervan op de hoogte waren.

Wat te doen met palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie?

De LHV neemt deel aan het landelijk ‘Coronaberaad beschikbaarheid geneesmiddelen’. Daar bleek vanmorgen dat er gelukkig nog voldoende voorraad is. Wel zijn er op dit moment zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van midazolam en morfine IV. Dat wordt door het landelijk centrum coördinatie geneesmiddelen opgepakt. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat apothekers voorraden delen.

Een werkgroep bestaande uit experts in de palliatieve zorg (waaronder de KNMG) hebben een tijdelijke leidraad voor zorgprofessionals gepubliceerd om zorgverleners te ondersteunen die palliatieve sedatie inzetten, in een tijd waarin er tekorten (kunnen) zijn aan relevante medicatie en technische hulpmiddelen zoals pompen.

Webinar 22 april

Op woensdagavond 22 april organiseren LHV en NHG in samenwerking met MedischeScholing.nl opnieuw een webinar in de inmiddels bekende reeks webinar over de actualiteiten rond het coronavirus, noteert u deze datum alvast in uw agenda.

VRIJDAG 10 APRIL

Zorg verlenen zonder passende beschermingsmiddelen

De huidige schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen roept de vraag op of van hulpverleners gevraagd of verwacht kan worden om zonder voldoende van deze middelen zorg te verlenen aan (vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten. De KNMG vindt dat dit niet van artsen en andere hulpverleners gevraagd en verwacht kan worden. Dit standpunt kwam tot stand na weging van de wet, de artseneed en de KNMG-gedragsregels. Ondertussen blijft de schaarste aan hulpmiddelen voortduren en staan de ministers onder grote druk van de zorgsectoren, politiek en media om met oplossingen te komen. Er is hoop op verbetering, maar niet op heel korte termijn.

Zaterdag 11 april is er een extra bestuurlijk overleg met Minister Van Rijn waar ook de LHV bij aanwezig is. Wij zullen daar opnieuw, zoals we al vanaf het begin van deze crisis op allerlei manieren doen, de noodzaak voor goede bescherming van huisartsen en hun medewerkers, inbrengen. Deze schaarste geldt helaas voor alle sectoren in de zorg. Met name de thuiszorg en verpleeghuizen vragen en krijgen nu veel aandacht voor hun problemen om veilig zorg te leveren. De regionale verdeling blijft via de u bekende kanalen van het ROAZ lopen.

Huisartsen in gesprek met Koningin Máxima: ‘Blij met aandacht voor onze zorg’

Huisartsen Esther de Hoon en Rita Schouten uit Oss voerden donderdag 9 april via beeldbellen een bijzonder gesprek. Koningin Máxima sprak met hen omdat zij graag wil weten hoe het in deze periode gaat met huisartsen en hun patiënten en hoe huisartsen zorg verlenen aan coronapatiënten op speciaal daarvoor ingerichte locaties. Koningin Máxima stak alle huisartsen, hun medewerkers en patiënten een hart onder de riem en sprak haar waardering uit voor het intensieve werk in de huisartsenzorg.

Nieuwe initiatieven en verzoeken aan huisartsen

De LHV krijgt veel vragen en ideeën binnen van allerlei organisaties en personen die voorstellen hebben om de zorg te verbeteren of die een verzoek hebben aan de huisartsen om extra dingen te doen. Sommige voorstellen zijn echt goed, maar vaak ook niet. Wij zijn daar zeer terughoudend in (redenerend vanuit onze kernwaarden en kerntaken), maar willen er wel serieus naar kijken, omdat er ook heel goede dingen tussen zitten. Wij hebben een speciaal team gestart dat alle landelijk aan ons gestelde vragen en initiatieven bekijkt op relevantie, haalbaarheid en impact voor de huisartsen. Mocht u in uw regio benaderd worden met een vraag met de mededeling dat dit door de landelijke huisartsenorganisaties wordt gesteund, en dat niet in een van onze updates of nieuwsbrieven hebben gelezen, dan adviseren wij u met de LHV contact op te nemen hierover.

DONDERDAG 9 APRIL

Praktische tips voor psychosociale zorg aan patiënten én voor uzelf en team

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij zowel patiënten als het huisartsenteam. Het is belangrijk voor huisartsen om te herkennen wanneer patiënten hier meer dan ‘normaal’ aan psychische klachten door krijgen. En om aandacht te besteden aan wat deze situatie aan mentale druk meeneemt voor jezelf en de collega’s om je heen. De LHV heeft een aantal tips voor huisartsen verzameld, voor zowel de zorg voor uw patiënten als voor uzelf en uw team.

Nieuw: modelovereenkomst voor werken in een coronazorgcentrum

Gaat u als huisarts werkzaamheden verrichten in een coronazorgcentrum? En is de zorginstelling (bijvoorbeeld een VVT-instelling) de zorgverlenende partij die het coronazorgcentrum faciliteert? Dan kunt u gebruikmaken van de modelovereenkomst die de LHV speciaal voor deze situatie heeft opgesteld.

Afstemming bij beoordeling COVID-19-patiënt op SEH en besluit tot geen opname

In deze periode is een goede afstemming van het beleid tussen hulpverleners in eerstelijn en tweedelijn belangrijker dan ooit. Door de crisis en een toename van verschillende behandelaars is de complexiteit van deze afstemming toegenomen. Bovendien is bij patiënten die verdacht zijn van Covid-19 kans op een snelle achteruitgang of verslechtering, waarbij dan snel gehandeld dient te worden. De NVSHA, NHG, InEen en FMS geven adviezen om deze afstemming meer eenduidig te laten verlopen

Coulanceregeling herregistratie in tijden van corona

Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een coulanceregeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de RGS zodat (huis)artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent. Voor de huisarts gelden ook praktische aanpassingen voor de externe kwaliteitsevaluatie en de evaluatie individueel functioneren.

Géén verklaring nodig bij verwijzing

Wij meldden het hier al eerder: er is geen verklaring of contact met de huisarts nodig bij verwijzing naar zorgverleners met zogeheten ‘contactberoepen’. Momenteel komen de vragen bij de pedicures vandaan. Ook hier geldt: als huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de desbetreffende zorgprofessional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig.

WOENSDAG 8 APRIL

Meer inzage mogelijk in huisartswaarneemgegevens op HAP en SEH

Woensdag 8 april heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt in te stemmen met een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheden op de huisartsenpost. Zowel op de HAP als op de SEH kunnen artsen de professionele samenvatting inzien van patiënten. Het gaat om degenen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en om patiënten die daar nog geen keuze over hebben gemaakt. We regelen nu de laatste technische zaken en verwachten dat dit na Pasen werkzaam is op de huisartsenposten en SEH’s.

Meer over online inzage in huisartswaarneemgegevens.

Tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent.

Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Een ieder die zich wil herregistreren, kan dat blijven doen. De RGS komt donderdag 9 april met een aanvullende toelichting, in overleg met NHG en LHV.

DINSDAG 7 APRIL

Mogelijkheden voor verlagen financiële lasten   

De huidige coronacrisis zorgt helaas voor huisartsen ook voor minder inkomsten. De zorgverzekeraars hebben vorige week financiële steun toegezegd, zodat praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemend huisartsen in stand houden, zoals de LHV ook adviseert. Zit u als waarnemend huisarts toch in financiële moeilijkheden? Dan is er een aantal mogelijkheden om uw financiële lasten tijdelijk wat te verlagen.

Wij blijven nadrukkelijk iedereen oproepen de financiële steun te gebruiken daar waar deze voor bedoeld is: de continuïteit van de praktijk, met behoud van personeel en zorg. Dat is de afspraak die met zorgverzekeraars gemaakt is en die de zorgverzekeraars, samen met ons, zullen monitoren.

Zorg voor niet-corona-patiënten

Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) Covid-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk. Sommige van die klachten kunnen niet (langer) worden uitgesteld. Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten organiseren? LHV en NHG hebben daarvoor de praktische tips voor de huisartsenpraktijk uitgebreid. 

Testen van huisartsen en medewerkers door GGD’en

Sinds 6 april ligt de taak bij de GGD’en om huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk met klachten die passen bij een COVID-19 ziektebeeld te gaan testen volgens het voorgeschreven testbeleid. Zo ook voor andere sectoren buiten het ziekenhuis (gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging, jeugdzorg, GGZ, ambulancedienst en verloskundigen en kraamzorg).

De LHV hoort dat dit (nog) niet overal op dezelfde manier wordt gecommuniceerd vanuit de GGD’en. Belangrijk voor u om te weten, is dat het een landelijk beleid is van de minister, dat de GGD’en deze zorgprofessionals gaan testen, zo bericht ook de koepel van GGD’en. De kosten worden betaald door de Rijksoverheid.

Zorgen om (dreigende) tekorten aan medicatie

Huisartsen geven bij de LHV aan zorgen te hebben over (dreigende) medicatietekorten. In het bijzonder over amoxycilline en midazolan. De LHV neemt deel aan het Landelijke Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen en heeft daar deze zorgen besproken. Op dit moment is er landelijk nog voldoende voorraad van beide middelen. We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Heeft u nu vragen, dan kunt u deze stellen aan Iddo de Ruiter, huisarts/beleidsmedewerker bij de LHV via i.de.ruiter@lhv.nl.

MAANDAG 6 APRIL

Vakantiedagen in tijden van corona

Met de meivakantie in aantocht vragen veel werkgevers en werknemers zich af hoe het nu precies zit met het opnemen van vakantiedagen in deze crisisperiode. Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? Lees daarover meer in onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Werken door zwangere huisartsen

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, heeft het NHG laten weten dat zij geen aanvullende of specifieke adviezen heeft voor zwangere huisartsen. Dit betekent dat u ook in de huisartsenzorg, net zoals de andere sectoren in de zorg doen, kunt uitgaan van het algemene RIVM-beleid op dit vlak en het RIVM-beleid specifiek voor zwangeren dat in afstemming met de beroepsverenigingen van gynaecologen, verloskundigen en kindergeneeskunde is gemaakt. 

Webinar 8 april

Aanstaande woensdag vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en Medischescholing.nl. Deze keer wordt het thema palliatieve zorg verder uitgediept. De focus ligt op de palliatieve behandeling bij een COVID-19-patiënt en het gebruik van medicamenten. Ook wordt de verandering in het klinisch beeld besproken.
Aanmelden kan via medischescholing.nl.

VRIJDAG 3 APRIL

Aan de slag in coronacentra

Op steeds meer plekken openen locaties hun deuren, waar centraal zorg aan coronapatiënten wordt gegeven die niet op IC en/of verpleegafdeling in het ziekenhuis terecht kunnen of willen en/of overbrugging naar thuisbehandeling nodig hebben. Daar worden vaak waarnemend huisartsen gezocht en ingezet. Dit geldt ook voor extra diensten op huisartsenposten.

 • De LHV Vacaturebank is ook voor dit soort vacatures een platform, voor de organisaties die (waarnemend) huisartsen zoeken en degenen die ruimte hebben om daar aan de slag te gaan. Heeft u dergelijke vacatures? Plaatst u deze dan in de categorie ‘Waarnemingen’ en vermeld in de omschrijving en titel ‘coronazorg’, dan zijn deze vacatures duidelijk herkenbaar.
 • De LHV ontwikkelt momenteel een contractmodel specifiek toegesneden op de werkcontext van de centrale corona-units zoals we die nu kennen.

Minder vragen over verbreken waarneemovereenkomsten

Het aantal vragen aan de LHV over het beëindigen van overeenkomsten tussen praktijkhoudend en waarnemend huisartsen dan wel over het afschalen van uren van de inzet van waarnemend huisartsen, is in de afgelopen week flink afgenomen. We hopen dat dit duidt op een positieve ontwikkeling, dat praktijken een pas op de plaats hebben gemaakt na het akkoord van vorige week met de zorgverzekeraars. Die afspraken betekenen namelijk meer financiële zekerheid voor de praktijken. We horen het echter nog wel en dat baart zorgen.

Omdat waarnemers niet worden gecontracteerd door de zorgverzekeraars, kunnen we voor hen geen directe afspraken maken met de zorgverzekeraars. Met een goede financiering van de praktijken zorgen we ook voor de randvoorwaarden om waarnemingen in stand te houden.

De LHV roept alle huisartsen dan ook (nogmaals) op om detacherings- en waarneemcontracten nu niet op te zeggen om financiële redenen en waar al actie is ondernomen dat in het licht van de financiële afspraken te heroverwegen. Iedereen is de komende tijd hard nodig om de huisartsenzorg toegankelijk en op niveau te houden. Dit geldt niet alleen voor waarnemend huisartsen maar ook voor alle overige medewerkers in de huisartsenzorg. 

Webinar

Het webinar van LHV, NHG en MedischeScholing van 1 april was weer veelbekeken. Zo’n 7800 mensen keken live mee. De volgende editie zal plaatsvinden op woensdag 8 april om 20 uur. We zijn nu bezig met het programma. Begin volgende week worden de nieuwe thema's bekend.  

DONDERDAG 2 APRIL

Testen van huisartsen en hun medewerkers

 • Er wordt momenteel hard aan gewerkt om de testcapaciteit in de laboratoria op te schalen zodat er meer getest kan worden, op verzoek van het ministerie van VWS. Daardoor kunnen ook extramurale zorgmedewerkers getest gaan worden. De uitvoering hiervan is belegd bij de GGD’en, GGD/GHOR Nederland regelt de implementatie en logistiek. De focus van het nieuwe beleid zal liggen op het testen van zorgmedewerkers met klachten die werken met kwetsbare personen én die onmisbaar zijn voor de continuïteit van zorg. De GGD’en zijn al geïnformeerd en ontvangen uiterlijk vrijdag meer informatie vanuit GGD/GHOR Nederland over het opschalen van testcapaciteit en worden landelijk voorzien van testmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Vanaf maandag 6 april a.s. kunnen huisartsen en hun medewerkers voor testen terecht bij hun GGD. De overheid draagt de kosten van deze testen. Testen bij andere aanbieders komen -via de zorgverzekeraar- voor rekening van zorgprofessionals zelf.
 • Voor het testen van anderen dan zorgverleners volgt op korte termijn een uitwerking.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde eerder al voor zelf-testen 

Praktische tips voor praktijk en praktijkvoering in de maak

De ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk volgen elkaar snel op en verschillen per regio. De LHV werkt daarom aan een actuele versie van praktische tips voor praktijk en praktijkvoering. Hierin zal ook aandacht zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg aan niet-corona patiënten.

Minister in Tweede Kamer: ‘Taai werk om aan beschermingsmiddelen te komen’

In aanloop naar het debat heeft de LHV met de Tweede Kamer-leden opnieuw onze grote zorgen over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen gedeeld, evenals over het dreigend tekort aan medicijnen. Het is nog steeds ontzettend moeilijk om aan voldoende materiaal te komen, zei De Jonge: het is taai werk. Er wordt volgens hem gewerkt aan een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren. De minister verwees naar de brief die hij o.a. hierover aan de kamer stuurde.

Verder waren er vragen over het gesprek tussen huisartsen en patiënten uit risicogroepen over behandelwensen. De minister lichtte toe en verwees naar de berichtgeving van het NHG hierover, o.a. bij EenVandaag.

Medicatie voorschrijven tijdens de coronacrisis

Het ministerie van VWS doet een beroep op huisartsen en apothekers om op de gebruikelijke manier om te gaan met termijnen en hoeveelheden van voorschrijven, en van herhaalrecepten. Om zo continuïteit van zorg en beschikbaarheid van geneesmiddelen te kunnen borgen.

WOENSDAG 1 APRIL 

Verzekeringen tijdens coronacrisis

Hoe zit het met de dekking van uw beroepsaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdens de coronacrisis? De LHV heeft een aantal veelvoorkomende situaties voor u beschreven.

Regeling voor rijbewijzen die dreigen te verlopen

Sommige huisartsen krijgen vragen van patiënten over rijbewijskeuringen, die vanwege de 1,5 meter afstand-maatregel momenteel niet doorgaan. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan een regeling bij het verlopen van een rijbewijs: de rijvaardigheid blijft staan (geen nieuw rijexamen nodig), keuringen vanwege beoordelen rijgeschiktheid worden voorlopig uitgesteld.

De Dokter over corona

Mogelijk is de nieuwste editie van ons ledenblad De Dokter al bij u in de bus gevallen. Daarin leest u uiteraard ook over het coronavirus: de huisartsen-rampenopvangplannen blijken goud waard en de landelijke en regionale crisisteams draaien op volle toeren.

Komen patiënten nog wel met klachten bij de huisarts?

In de afgelopen dagen waren er zowel bij publiek als media vragen over de terughoudendheid bij sommige patiënten om contact met de huisartsenpraktijk te zoeken over andere klachten dan het coronavirus. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek lichtte onder andere bij Omroep MAXRadio EenVandaag en Editie NL toe dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid wanneer zij in overleg met hun huisarts naar de praktijk gaan. En zij roept patiënten op om niet te lang met klachten te blijven lopen.

DINSDAG 31 MAART

Hulp en steun bieden bij onveilige thuissituatie tijdens coronacrisis

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen en het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die mogelijk hierop wijzen. De LHV zet voor u de informatie bij elkaar hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

Nu inschrijven: COVID-19 webinar - woensdag 1 april 2020

Woensdag 1 april 2020 organiseren LHV, NHG en medischescholing.nl opnieuw een webinar over COVID-19. Op de agenda staan het opnamebeleid, de Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten, de organisatie van palliatieve zorg en hoe om te gaan met financiën in deze crisistijd. Daarnaast behandelen we ook vragen die tijdens het afgelopen webinar niet aan de orde zijn geweest. Het webinar is onderdeel van een reeks en is live te kijken of later on demand (binnen 24 uur na het live webinar beschikbaar via corona.medischescholing.nl). 
Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis beschikbaar, u registreert zich met uw BIG-nummer. Lees meer over de opzet van het programma en schrijf u direct in.

Hergebruik maskers

Op verschillende plaatsen in Nederland lopen er experimenten met het steriliseren van mondneusmaskers, zodat deze mogelijk kunnen worden hergebruikt. Om die reden hebben we huisartsen eerder al geadviseerd om gebruikte FFP-maskers te bewaren, in afwachting van de uitkomsten van deze onderzoeken. Helaas is op dit moment nog onduidelijk welke methode veilig te gebruiken is. Ook moet de inzameling van de FFP-maskers nog worden opgezet. We vragen u dus om de maskers nog wel te bewaren.

De aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen is helaas nogal altijd problematisch. De voorraad is steeds beperkt tot enkele dagen, wat weinig comfortabel voelt. Wij hebben dit opnieuw onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer, die morgen debatteert over de aanpak van het kabinet. We hebben daar ook het dreigende tekort aan geneesmiddelen buiten het ziekenhuis ingebracht (samen met NHG, InEen en KNMP). We houden u op de hoogte over de voortgang.

Overzicht van beeldbelapplicaties

Het advies van LHV en NHG over beeldbellen hebben we uitgebreid. We hebben alle bij ons bekende toepassingen op een rijtje gezet en getoetst op functionaliteiten. Bekijk het uitgebreide advies 

LHV-informatie nu ook via Telegram-app

Om met onze informatie zoveel mogelijk huisartsen te bereiken, is de LHV nu ook te vinden op de app Telegram. Via dit kanaal ontvangt u onze nieuwsupdates over het coronavirus en de impact op de huisartsenpraktijk (dezelfde berichten als op www.lhv.nl). Volg de LHV op Telegram.

MAANDAG 30 MAART

Grote zorgen om dreigend geneesmiddelentekort

Steeds meer geneesmiddelen zijn minder of niet beschikbaar, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. In een brief aan minister Van Rijn zeggen LHV, NHG en InEen en openbaar apotheker(s) zich grote zorgen te maken daarover. Een tekort aan dergelijke geneesmiddelen maakt het zeer lastig voor huisartsen om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen.

Ook met Tweede Kamerleden hebben wij onze zorgen gedeeld, in aanloop naar het debat op woensdag 1 april 2020.

Aanvulling op LHV-Declareerwijzer – speciaal voor coronacrisis

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met zorgverzekeraars en de NZa afspraken gemaakt over financiële steun voor huisartsenpraktijken en -posten. De LHV maakte een speciale aanvulling op de LHV-Declareerwijzer voor de duur van de coronacrisis. Hierin leest u welke gevolgen de afspraken hebben voor uw declaraties.

Gezocht voor ontwikkeling coronabehandeling: mensen die net genezen zijn

Wie genezen is van een coronavirusinfectie heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. Sanquin Bloedbank en het Erasmus MC roepen genezen coronapatiënten op om plasma te doneren. Bent u of kent u iemand voor wie dit geldt, dan is uw bijdrage aan het onderzoek naar de behandeling van het coronavirus van harte welkom. 

VRIJDAG 27 MAART

Akkoord over financiële steun voor huisartsen

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten borgen. Door deze snelle actie kunnen huisartsen zich blijven richten op de sterk wisselende zorgvraag in deze crisisperiode, terwijl praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemende huisartsen in stand houden. De LHV is tevreden met het resultaat van twee weken intensieve gesprekken.

Leidraad zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. Alle leidraden zijn gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten. De leidraad voor huisartsen is te vinden bij het NHG.

DONDERDAG 26 MAART

Financiële regelingen voor huisartsen vrijdag 27 maart bekend

Tegen de verwachting in konden LHV, VPHuisartsen en InEen woensdag 25 maart en ook vandaag nog geen resultaten melden van de gesprekken met de NZa en de zorgverzekeraars over de tarieven en contractuele verplichtingen. Er wordt intensief vergaderd om de noodzakelijke regelingen uiterlijk vrijdagmiddag 27 maart uitgewerkt te hebben, zodat voor 1 april aanpassingen in systemen voor praktijken nog haalbaar zijn. Huisartsen en hun personeel verdienen het om de komende tijd, waarin de corona-uitbraak lijkt te gaan pieken, zonder financiële zorgen hun belangrijke werk te kunnen doen. Wij berichten u hierover morgen.

Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk

Het NHG heeft een aangescherpte richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk gepubliceerd, die in overleg met het RIVM en de LHV tot stand is gekomen. De richtlijn gaat over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens een consult of visite in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost, tijdens luchtweg- of coronaspreekuren en bij aerosolvormende handelingen in de huisartsenpraktijk, en geeft concrete adviezen over de manier van gebruiken.

Landelijke aanpak beschermingsmiddelen

Het kabinet heeft een landelijke aanpak vastgesteld vanwege de grote behoefte (en dreigende tekorten) aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Deze landelijke aanpak bestaat uit een Landelijk Consortium Hulpmiddelen, landelijke registratie verbruik/tekorten en richtlijnen voor zorgprofessionals. Huisartsen die een dringend tekort aan beschermingsmiddelen hebben en te maken krijgen met een mogelijk besmette patiënt, kunnen contact opnemen met hun regionale ROAZ-coördinator, aan de hand van een contactpersonenlijst die onlangs door de regionale GGD is verspreid. De verdeling over de verschillende zorgaanbieders wordt in de regio bepaald op basis van de behoefte daar. Het is belangrijk dat de contactpersonen van de huisartsen in de crisisteams en de huisartsenposten alert zijn op de toedeling aan huisartsen. Er is een PBM Corona app beschikbaar om voorraden te melden en tekorten aan te geven.

Inzicht in medische gegevens op HAP

In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten die ze daar zien. Eerder berichtten we u al dat we onderzoeken of we de beschikbaarheid van medische gegevens op de post kunnen verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer uit minister De Jonge zijn steun daarvoor.

Vakantiedagen in tijden van corona

Hoe ziet het precies met het opnemen van vakantiedagen? Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? De LHV zet een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.

Subsidie voor inzet digitale zorg

Vanwege de corona-uitbraak heeft VWS haar subsidieregeling uitgebreid voor de inzet van technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. De focus ligt op zorg op afstand aan kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking. Huisartsen kunnen gebruik maken van deze regeling. De subsidie is een vast bedrag van 50.000 euro. Om hier aanspraak op te maken, moeten projecten dus wel enige omvang hebben. We raden huisartsen die hier interesse in hebben daarom aan om dit gezamenlijk op te pakken, bijvoorbeeld via de zorggroep, LHV-kring of regionale huisartsenorganisatie. Dat scheelt ook in tijd en administratieve afhandeling voor de huisartsen zelf.

WOENSDAG 25 MAART

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Donderdag 26 maart debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de coronacrisis. De LHV heeft bij kamerleden opnieuw onze grote zorgen over de voorraden en bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. Zowel de algehele toevoer als specifiek naar de huisartsenpraktijken en -posten.
 • De laatste dagen bereiken ons diverse signalen van huisartsen dat er onduidelijkheid is over het beleid van NHG en LHV ten aanzien van de persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM), en met name de mondmaskers. Blijkbaar is daar onbedoeld ruis ontstaan: zowel NHG als LHV hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis hard gemaakt voor de beschikbaarheid van de beste beschermingsmaterialen voor huisartsen en doen dat nog steeds onverminderd. Graag nemen wij de mogelijke onduidelijkheid daarover weg.
 • Het RIVM komt naar verwachting donderdag 26 maart met een aangescherpte sectorspecifieke richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen, in overleg met NHG en LHV. 

Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk

Het RIVM publiceert donderdag 26 maart een sectorspecifieke aanvulling voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die in overleg met NHG en LHV tot stand is gekomen. Dit beleid bestaat uit een aantal vragen die worden doorlopen bij een medewerker met symptomen van COVID-19. Dat zijn vragen over koorts, onbeschermd contact met een COVID-19-patiënt en de mogelijkheden van eventueel aangepast werk. Beleid en een handige flow chart staan op de website van het RIVM.

Zwangeren

Het RIVM heeft vandaag uitgangspunten gepubliceerd voor gezonde zwangere werknemers. Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage ‘Zwangerschap, werk en COVID-19’ van de LCI-richtlijn COVID-19. Deze uitgangspunten krijgen op korte termijn een sectorspecifieke vertaling naar de medewerkers in de huisartsenzorg.

Géén verklaring nodig bij verwijzing

Woensdag 24 maart meldden wij u al dat er geen verklaring van of contact met de huisarts nodig is over fysiek contact en gebruik van beschermingsmiddelen voor fysiotherapeuten en de ggz. Voor alle andere ‘contactberoepen’ onder de paramedici geldt ditzelfde: er is geen verklaring of contact nodig. Dit hebben wij desgevraagd aan onder andere de podotherapeuten laten weten.

Als huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen we op de deskundigheid van deze zorgprofessional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.

Heeft u zich al ingeschreven voor het gratis webinar?

Al 5000 huisartsen hebben zich ingeschreven voor het webinar van LHV, NHG en Medische Scholing.nl op donderdag 26 maart om 20:00 uur. Geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar is geopend.

DINSDAG 24 MAART

Herregistratie in tijden van coronavirus

Een toenemend aantal nascholingen is inmiddels vanwege de begrijpelijke redenen geannuleerd. Huisartsen vragen zich af wat dit betekent als zij zich moeten herregistreren.

Van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben wij te horen gekregen dat huisartsen zich geen zorgen hoeven te maken over hun herregistratie. Net als het ministerie van VWS zorgen de KNMG, het CGSuitleg en de RGS ervoor dat geneeskundig specialisten en profielartsen voorlopig ingeschreven blijven in het register en zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis. De KNMG werkt aan een nieuwe regeling om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren, kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

Wij hebben het CGS en RGS er ook op gewezen dat er behalve acute problemen bij collega's die nu moeten herregistreren, ook in de toekomst problemen kunnen ontstaan bij collega's als deze situatie nog lang aanhoudt. Niet alleen door misgelopen scholing, maar ook door gecancelde intercollegiale toetsing, moeilijk of niet uit te voeren visitatie of misgelopen uren in de dagpraktijk. Wij blijven hierover uiteraard in gesprek met de betrokken instanties.
Meer informatie is te vinden bij de RGS.

Géén verklaring nodig voor fysiotherapie of ggz

Verschillende huisartsen merken dat fysiotherapeuten en patiënten stellen dat huisartsen een verklaring moeten afgeven dat fysiek contact tussen patiënt en fysiotherapeut nodig is en dat een advies gevraagd wordt over het gebruik van beschermingsmiddelen. Dit is vooral het geval sinds het aangescherpte beleid vanuit de overheid maandag 23 maart. We begrijpen dat er een vergelijkbare lijn zou zijn voor ggz-contacten, maar hebben daar nog geen signalen over gehad.

Dit verzoek is onzinnig. Er is geen verklaring of contact met de huisarts voor nodig. Dit hebben wij met de organisaties van fysiotherapeuten en ggz besproken, die het hier mee eens zijn. Wij hebben hen gevraagd hun leden hierover te berichten.

Als huisartsen een patiënt verwijzen naar de fysiotherapeut of ggz, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de fysiotherapeut of ggz-professional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig. Dergelijke verzoeken zijn daarbij ook nog eens een onnodige extra belasting van huisartsen.

Tijdelijke opvang voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis

Er ontstaan op dit moment veel initiatieven voor tijdelijke zorghotels. Dat kan zijn voor palliatieve patiënten, maar ook voor patiënten die niet perse in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar ook niet naar huis kunnen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) inventariseert deze.

Concreet hulpaanbod kan worden gemaild naar het LCPS, support@lcps.nu, met een zo concreet mogelijke beschrijving van het aanbod. Ook als er wel bedden zijn maar bijvoorbeeld nog geen personeel of materiaal kan dit daar gemeld worden.

Wordt u als huisarts benaderd om mee te werken aan een dergelijk initiatief en heeft u daarover vragen, wendt u zich dan tot de ROAZuitleg in uw regio. Mogelijk krijgt u vanuit de ROAZ ook het verzoek om mee te werken. We ontvangen ook langs allerlei wegen suggesties om zorg anders te organiseren of te ondersteunen. Opschaalbare ideeën mailt u naar plans@lcps.nul van het LCPS.

Serie van webinars

Het webinar over COVID-19 van 18 maart op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen.

We werken hiervoor samen met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20:00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar is geopend.

Tenslotte

 • Maandag 23 maart is er overleg geweest over de voorstellen die LHV, InEen en VPH aan de NZa en ZN hebben voorgelegd met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis. Wij verwachten u woensdag 25 maart te kunnen berichten over de concrete uitkomsten daarvan. We krijgen veel vragen over het opzeggen van waarneemcontracten en detacheringscontracten. Het is de bedoeling met deze financiële maatregelen te zorgen dat dit niet nodig is. We verwachten immers dat ieders inzet de komende tijd hard nodig is.
 • Eerder hebben wij bericht over richtlijnen waaraan het RIVM werkt op 4 vlakken: testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, risicogroepen en zwangeren. Wij informeren dagelijks naar de stand van zaken, maar wij kunnen u helaas nog niets concreets berichten.

ZONDAG 22 MAART

Gebruik beschermingsmiddelen voor huisartsen: ‘FFP1, tenzij’ vindt de LHV

Vrijdag 20 maart heeft het RIVM algemene nieuwe uitgangspunten bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Op de NHG-website staan aanvullende adviezen voor de huisartsen over persoonlijke beschermingsmiddelen (22 maart). In de RIVM-uitgangspunten wordt gesproken van ten minste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen voor gebruik door huisartsen.

De LHV houdt vast aan het eerdere uitgangspunt dat huisartsen gebruikmaken van een FFP1-masker, tenzij deze mondmaskers op enig moment/plek er echt niet meer zijn, en echt niet meer elders verkrijgbaar zijn. Huisartsen zouden alleen noodgedwongen, wanneer het echt niet anders kan, moeten terugvallen op chirurgische mondmaskers. Als zij deze noodmaatregel moeten nemen, dan dragen zowel de huisarts als de patiënt een dergelijk masker. Wij doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben.

Risicogroepen onder huisartsen

De LHV wil een aparte richtlijn voor huisartsen die zelf in een risicogroep vallen: huisartsen met o.a. COPD of diabetes en zwangeren, en degenen die als mantelzorger een huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. Wij adviseren deze huisartsen - in afwachting van de richtlijn van het RIVM - voor zover mogelijk direct contact met ernstig zieke patiënten, verdacht voor COVID-19, te mijden en waar mogelijk hun werk als huisarts telefonisch te doen.

Bevoorrading

Uit een aantal regio’s kwam het signaal dat er direct na de publicatie van de RIVM-uitgangspunten vrijdag 20 maart, FFP1-mondmaskers van huisartsenposten naar de ziekenhuizen zijn gedistribueerd. Dat is volgens de LHV niet de bedoeling. Huisartsen in de regio hebben deze beschermingsmiddelen óók nodig op de huisartsenpost en in de huisartsenpraktijk. In de regio moeten afspraken worden gemaakt, met betrokkenheid van het (huisartsen)crisisteam.

In de afgelopen week zijn wij ook door veel partijen, waaronder huisartsen, benaderd met tips over mogelijk aanbod van beschermingsmiddelen. De LHV deelt alle tips over mogelijke voorraden met het ministerie van VWS, die de centrale inkoop coördineert. Vanwege het vooralsnog uitblijven van bevoorrading heeft de LHV tips van leden ook zelf serieus onderzocht. Helaas bleek dit in alle gevallen geen oplossing te bieden (o.a. ongeschikte beschermingsmiddelen, te late levering, vaag aanbod in afspraken en prijs).

Vanuit de centrale inkoop- en distributieorganisatie die is opgezet hebben wij zondag 22 maart nog vernomen dat er opnieuw een substantiële voorraad mondmaskers is aangekomen. Alles wordt erop ingezet om komende week een structurele aanvoer en distributie naar regionale punten te realiseren. Ook worden momenteel met bedrijven in Nederland afspraken gemaakt om essentiële materialen en instrumenten zelf te produceren.

Huisartsenzorg in de media / onze berichtgeving

Een van de vele zaken waarmee we als LHV momenteel druk zijn, zijn de talloze vragen van de media over huisartsen(zorg) in tijden van corona.

Mocht u een indruk willen krijgen van welke media-aandacht voor het werk, de dagelijkse praktijk en de zorgen van huisartsen dat heeft opgeleverd, bekijk dan het mediaoverzicht. Zondag 22 maart schuift LHV-bestuurslid/huisarts Carin Littooij met 2 andere huisartsen aan in tv-programma Op1.  

Velen van u vinden inmiddels de weg naar de dagelijkse updates op de LHV-site (al 75.000 keer bekeken) en lezen de LHV-nieuwsbrieven. Wij doen onze uiterste best om alle huisartsen tijdig van de juiste informatie te voorzien, nu het nog meer nodig is dan anders.

DOSSIER CORONAVIRUS

VRIJDAG 20 MAART

Aangepast beleid beschermingsmiddelen 

Vrijdag 20 maart heeft het RIVM nieuwe uitgangspunten bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Dit zijn algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald worden naar sectorspecifieke maatregelen. Het NHG is met het RIVM in overleg over een vertaling naar de huisartsenzorg, die maandag 23 maart 2020 verschijnt. Ook komt het RIVM maandag 23 maart met een aanscherping van het testbeleid voor zorgverleners.

Inzicht in medische gegevens op de HAP

In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten aldaar. Het LSP is een van de bestaande middelen daarvoor.

Het LSP werkt echter alleen voor mensen die toestemming hebben gegeven en niet alle patiënten die nu worden gezien hebben dat gedaan. Dat stelt ons voor een dilemma. We vinden het eigen beslissingsrecht van patiënten over hoe er met hun medische gegevens wordt omgegaan een groot goed. Tegelijkertijd bevinden we ons nu in een uitzonderlijke situatie. Daarom zoeken we nu uit wat er juridisch en technisch mogelijk zou zijn om tijdelijk informatieuitwisseling te vergemakkelijken. Dit alleen voor de duur van deze crisis en rechtdoend aan mensen die expliciet hebben aangegeven geen uitwisseling van hun gegevens via het LSP te willen. 

De LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland zijn samen de mogelijkheden aan het onderzoeken en we betrekken het ministerie van VWS hierbij.

We kunnen nog niet vooruitlopen op hoe en wat; daar komen we op terug zodra daar nieuws over is.

DOSSIER CORONAVIRUS

DONDERDAG 19 MAART

Inzet van waarnemend huisartsen

Woensdag 18 maart 2020 schreven we al over onze inzet om meer economische zekerheid te krijgen voor huisartsenpraktijken. Dat is belangrijk om te zorgen dat iedereen werkzaam kan blijven in de huisartsenpraktijk, niet alleen de praktijkhouders en huisartsen in loondienst, maar ook de waarnemend huisartsen. Want zeker in deze crisistijden is iedereen heel hard nodig.

We zien bij huisartsen een hoge bereidheid om in te springen waar dat nodig is. Aan de andere kant horen we geluiden dat werkgevers/praktijkhouders zich afvragen wat wijsheid is in het handhaven van overeenkomsten met opdrachtnemers, zoals de waarnemend huisartsen, omdat in sommige praktijken de verrichtingen- en consultenopbrengst op dit moment terugloopt. Ella Kalsbeek: “Iedereen is keihard nodig op dit moment. Deze crisis is niet snel voorbij, dus we moeten daarbij niet alleen kijken naar vandaag, maar ook naar morgen. Kijk daarom samen welke capaciteit waar en wanneer nodig is en hoe je dat met elkaar kunt regelen.

Wij maken ons er ondertussen hard voor bij de NZa dat er zeer spoedig een noodvoorziening komt, zodat de omzet van huisartsenpraktijken geen gevaar loopt en dus ook de inzet van opdrachtnemers/waarnemers kan blijven plaatsvinden. Er zijn ook al andere regelingen getroffen om werkgevers en zzp’ers financieel te ondersteunen. Daarvan heeft de LHV voor u een overzicht gemaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 18 maart debatteerde de Tweede Kamer over het coronavirus. Wij zijn blij dat minister Bruins in dit debat meer inzicht gaf in waarom de mondmaskers voor zorgverleners er nog steeds niet zijn. Hierom heeft de LHV herhaaldelijk gevraagd. De minister benadrukte de complexiteit van het voorzien van de Nederlandse zorg van voldoende hulpmiddelen: er zijn veel kapers op de kust, er wordt overboden door andere partijen en zelfs bedreigingen en fraude zijn aan de orde om beschermingsmiddelen te bemachtigen.

Met een voorbehoud (want ze waren/zijn nog niet gearriveerd) kondigde de minister de komst van een eerste lading mondmaskers aan en ook de volgende dagen worden er enkele miljoenen maskers verwacht in Nederland.

Onder druk -vooral van de LHV- heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben. Ook vandaag zijn wij hierover weer in het nieuws geweest.

Wij hebben opnieuw voorzichtige hoop op een oplossing voor de grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor huisartsen, maar de komende dagen zal moeten blijken of de benodigde middelen ook daadwerkelijk bij huisartsenpraktijken en -posten arriveren.

Testen van huisartsen en hun medewerkers

Over het testen van zorgverleners in de huisartsenpraktijk hebben huisartsen veel vragen. Morgen komt het RIVM met een advies voor het testbeleid, specifiek voor huisartsen en hun medewerkers.

WOENSDAG 18 MAART

Ons pleidooi voor meer duidelijkheid over de aankomst van nieuwe beschermingsmaterialen laten we nog onverminderd horen. Ook in het Kamerdebat dat op dit moment aan de gang is. Zodra daar nieuws over is, laten we u dat weten.

Daarnaast kaarten we de zorgen van huisartsen aan omtrent de financiële kant van de praktijkvoering. LHV is, samen VPHuisartsen en InEen, in gesprek met de NZa en de zorgverzekeraars om te zoeken naar oplossingen om financiële problemen te voorkomen. Lees daar meer over in dit nieuwsbericht.

We krijgen van leden veel vragen over praktische zaken.

DINSDAG 17 MAART

Beschermingsmiddelen

We hadden goede hoop dat er vanuit VWS vandaag nieuws zou komen over extra beschermingsmiddelen. Maar helaas, er blijken nog steeds geen extra middelen beschikbaar. Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “Ik vind dit onbegrijpelijk. We horen als LHV van verschillende, betrouwbare aanbieders die nog partijen zouden hebben. Zoals afgesproken, sturen we die allemaal door naar VWS zodat zij de materialen kunnen regelen. Vervolgens horen we daar niets meer van. Het kan toch niet zo zijn dat huisartsen en hun personeel zonder adequate bescherming naar patiënten toe moeten? We zien huisartsen zich in allerlei bochten wringen om nog aan spullen te komen, tot aan oproepjes onder patiënten of zij misschien nog maskers hebben liggen. Met alle veiligheidsrisico’s die daar weer mee gemoeid gaan. Dat is toch te zot voor woorden? We vragen VWS om eindelijk helderheid te geven: zijn er materialen in aankomst of niet?” 

Zonder de juiste beschermingsmiddelen kunnen huisartsen geen zorg meer verlenen aan patiënten die mogelijk besmet zijn. Dan zullen ze moeten opschalen en dat zal een grotere druk leggen op de andere zorgverleners, zoals andere praktijken, de GGD en de ziekenhuizen.

Woensdag 18 maart vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over het coronavirus. We hebben de Kamerleden gewezen op de grote problemen met de beschermingsmiddelen, zodat zij de minister hierop kunnen aanspreken. 

Bewaren van gebruikte maskers: het RIVM meldt dat zij met een aanpak gaan komen voor inzameling, reiniging en hergebruik van maskers. Tot die tijd vragen wij u de maskers te bewaren. Lees hier meer over in de geüpdatete versie van de praktische tips.

Zorgverleners die zwanger zijn of verminderde weerstand hebben

We krijgen van verschillende huisartsen vragen over de risico’s voor zwangere zorgverleners of zorgverleners die een verminderde weerstand, zoals een longaandoening, hebben. Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers. De KNOV en het RIVM werken aan een richtlijn voor zwangeren en verloskundigen. Ook is er een multidisciplinaire werkgroep bezig met advies voor zorgverleners met een verminderde weerstand. Zodra die richtlijnen er zijn, zal de LHV die hier aankondigen.

Online seminar over corona

Woensdag 18 maart is er een webinar te volgen via medischescholing.nl over het coronavirus. Deze scholing is gratis, geaccrediteerd voor 1 punt en gericht op huisartsen. Meer informatie en inschrijven

MAANDAG 16 MAART

Ook vandaag (16 maart 2020) vraagt de LHV in Nieuwsuurde Telegraaf en Medisch Contact aandacht voor de grote zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen: ‘Het moet nú opgelost worden.’ Uiteraard hebben wij vandaag het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk en op huisartsenposten in het bestuurlijke crisisoverleg aan de orde gesteld als meest urgent op te lossen punt nu. In afwachting van een snel antwoord op deze urgente vraag, is het raadzaam om ook alvast beschermingsmiddelen te bewaren (volgens NHG-instructies). Momenteel wordt namelijk onderzocht of en hoe beschermingsmiddelen te hergebruiken zijn.

Financiële consequenties

Zowel minister de Jonge van VWS als de zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zorgverleners nu moeten doen wat nodig is en dat zij later voor een financiële regeling zullen zorgen. Dat kwam mede op ons aandringen vandaag aan de orde in een bestuurlijk overleg met een groot aantal partijen over het coronavirus. De LHV is samen met VPH en InEen ook al in gesprek met de NZa over de financiële gevolgen voor huisartsen.

0800 langer bereikbaar

Vanaf deze week is het landelijke publieksnummer 0800-1351 dagelijks twee uur langer open; van 8 tot 22 uur. Wij hebben hier steeds op aangedrongen, omdat dit de huisartsenposten ontlast.

Speciaal platform koppelt zorgpersoneel aan vacatures coronavirus

Op initiatief van o.a. Medisch Contact, De Geneeskundestudent en de KNMG is vandaag een speciaal vacatureplatform gelanceerd vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel in de strijd tegen het coronavirus. Zorginstellingen kunnen op gezondheidszorgbanen.nl/covid19 gratis vacatures plaatsen voor extra personeel.

ZONDAG 15 MAART

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De LHV staat achter deze rigoureuzere maatregelen zoals het sluiten van de scholen. Ook omdat deze bijdragen aan de brede bewustwording van de ernst van de situatie en wat deze van iedereen vraagt.

Wij willen scholen en kinderopvang, en ook de partners van zorgmedewerkers, bedanken dat zij kinderen blijven opvangen van ouders in cruciale beroepen zoals de huisartsenzorg. Dat is voor de continuïteit van zorg van groot belang.

Grote zorg om beschikbaarheid beschermingsmiddelen

De afgelopen dagen namen de signalen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten in snel tempo toe; de bodem van de voorraad is bereikt. En dat terwijl we al anderhalve week wachten op bevoorrading onder landelijke coördinatie, zoals in het debat op donderdag 5 maart door minister Bruins toegezegd.

Er is een buitengewoon zorgelijke situatie ontstaan. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zei daarover zondag 15 maart in tv-programma EenVandaag: "We kaarten dagelijks aan bij het ministerie van VWS dat spullen de huisartsen niet bereiken, maar krijgen geen antwoord op de vraag wat het probleem is. Het kan zijn dat ze het zelf niet weten, het kan ook zijn dat er andere redenen zijn, maar dat interesseert mij ook niet. Het moet opgelost worden."

En: “Huisartsen moeten nu soms onbeschermd op bezoek bij potentiële coronapatiënten thuis, maar ook in verzorgingshuizen. Dat kan natuurlijk niet. Ten eerste worden ze daar zelf ziek van. En ten tweede, als ze zelf besmet raken, gaan ze andere patiënten misschien ook besmetten. Dat moet echt voorkomen worden".

Als er niet snel helderheid komt, zullen wij als LHV huisartsen adviseren om op een andere manier zorg te verlenen, of misschien zelfs (tijdelijk) van zorg af te zien. Een uiterste scenario, maar een situatie zonder beschermingsmiddelen kan niet voortduren.

Financiële consequenties

In de afgelopen dagen heeft de LHV contact gezocht met de NZa. Dit om oplossingen te verkennen voor de financiële consequenties van de coronavirusuitbraak voor praktijkhoudende en waarnemende huisartsen en voor huisartsenposten. Samen met VPH en InEen voeren we daarover momenteel overleg met de NZa.

Over de verdergaande economische gevolgen van deze crisis voor ondernemers en zelfstandigen (bijvoorbeeld tijdelijk geen of minder inkomsten) trekken we samen op met andere eerstelijnsorganisaties zoals de tandartsen, mondhygiënisten, verloskundigen, apothekers en fysiotherapeuten.

Praktische oplossingen

Veel huisartsen zijn op zoek naar praktische oplossingen in de eigen praktijk. De LHV heeft (in afstemming met het NHG en het RIVM) vrijdag 13 maart al een praktische richtlijn voor huisartsen gepubliceerd die veel gebruikt wordt.

De afspraken over de organisatie in de regio liggen bij de GGD en het crisisteam. We merken dat veel huisartsen praktische vragen én oplossingen hebben. We hebben op het Ledenforum op HAweb een speciaal discussie-item geopend waarin we verwijzen naar dat wat al beschikbaar is en waar huisartsen vragen en oplossingen kunnen plaatsen.

VRIJDAG 13 MAART

Communicatie

Na de bekendmaking van de nieuwe, striktere, maatregelen donderdag 12 maart kreeg de LHV veel vragen van huisartsen omdat er ook met deze aanscherpingen toch weer de nodige onduidelijkheid is. Zowel voor patiënten als voor huisartsen. Zo is het onduidelijk wat het betekent dat wij nu in de ‘mitigeringsfase’ zitten. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Huisartsen krijgen veel vragen van verontruste patiënten en de LHV en het NHG van verontruste huisartsen, onder andere over de casusdefinitie, over testen en over het gebruik van beschermingsmaatregelen.

Wij zijn de hele dag met het RIVM en anderen bezig geweest om hier, voorzover dat kan, voor de huisartsen praktisch toepasbare handvaten te krijgen. Dat duurt helaas langer dan wij graag willen en noodzakelijk vinden. Een structureel overleg van het ministerie van VWS met LHV/NHG, GGDGHOR en RIVM -waar wij al langer op aandringen- is nodig. Met name over snelle en praktische communicatie. Dat is waar de huisartsen en huisartsenposten vooral behoefte aan hebben.

Praktische tips voor huisartsen

De LHV heeft (in afstemming met het NHG en het RIVM) een praktische richtlijn voor huisartsen gepubliceerd over onder andere het verminderen van de overdrachtsmomenten in de praktijk en telefonische triage. Bij het NHG vindt u meer informatie over onder andere meldplicht en contact met de GGD, testbeleid buiten het ziekenhuis en informatie van het RIVM over het zien van meerdere patiënten met luchtwegklachten achter elkaar.

Bij het ministerie van VWS en het RIVM heeft de LHV opnieuw aangedrongen over tijdiger communicatie naar huisartsen, na de afkondiging van aangescherpte maatregelen.

Debat in Tweede Kamer

Donderdagavond 12 maart was er een lang debat over de aanpak van het kabinet en de nieuwe maatregelen. Uiteindelijk was er steun voor de aanpak en is alleen een aanvullende maatregel genomen voor het hoger onderwijs en universiteiten. Via de regionale crisisteams en de GGD wordt u op de hoogte gehouden mochten er in uw regio, aan de hand van het Harop, aanvullende maatregelen nodig zijn.

Er was veel waardering voor de inzet van zorgprofessionals, waaronder de huisartsen. De consequenties voor zorgprofessionals zijn groot, niet alleen in het dagelijks werk, maar ook door de oproep om niet naar het buitenland te gaan. De inzet van de huisartsen is geweldig. We ervaren veel solidariteit onder de zorgprofessionals en ook bij patiënten en zien tegelijkertijd hoe zwaar en moeilijk het kan zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het regionale crisisteam is uw aanspreekpunt voor de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het crisisteam kan contact opnemen met de ROAZ-contactpersoon als er in de regio problemen zijn. Tot onze frustratie en ondanks onze inzet is er nog geen eenduidige landelijke communicatie hierover. Wij blijven hier uiteraard op aandringen. 

DONDERDAG 12 MAART

Donderdag 12 maart heeft het kabinet een breed pakket aan maatregelen bekend gemaakt.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek is blij met de urgentie die uit de aangekondigde maatregelen spreekt: "Ook horen wij veel waardering voor het werk van huisartsen en hun medewerkers, en terecht. Er wordt ontzettend hard gewerkt. In de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Maar ook in de regionale huisartsencrisisteams. Vanuit het landelijk bureau van de LHV is intensief contact met al deze teams. Hoewel er verschillen zijn in de intensiteit waarmee in de crisisteams wordt samengewerkt (de druk lag in de afgelopen dagen vooral in Noord-Brabant immers), kunnen we trots zijn op de organisatie van huisartsen die er staat nu het nodig is."

WOENSDAG 11 MAART

Advies over bijwonen vergaderingen en niet-patiëntgebonden bijeenkomsten

De KNMG heeft woensdag 11 maart een boodschap gepubliceerd voor haar leden en artsen over het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten. De KNMG adviseert alle bijeenkomsten met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden of op te schorten. De nieuwe maatregel is geen richtlijn voor alle situaties. Individuele dokters blijven hun eigen verantwoordelijk houden. 

De LHV heeft hierover contact gehad met onder anderen het RIVM. Er is (nog) geen bewijs dat het bijwonen van (grote) bijeenkomsten leidt tot veel snellere verspreiding. Wij merken dat huisartsen en hun ondersteunend personeel de handen vol hebben aan de zorg voor hun patiënten om de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Dit vergt alle tijd en aandacht. Huisartsen en hun medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn onmisbaar in de zorg. Zij hebben ook een groter risico om met kwetsbare patiënten in contact te komen. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.

In de regio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) per veiligheidsregio tot aangescherpte maatregelen komen.

Dit advies geldt in ieder geval tot 9 april.

Centrale inkoop en verspreiding beschermingsmiddelen

Achter de schermen wordt door de ROAZuitleg hard gewerkt aan de structuur die de komende tijd gehanteert wordt voor de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg.

De ROAZ-structuur wordt gebruikt om de distributie voor dergelijke hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. Hiervoor worden regionaal 12 coördinatoren (de 11 ROAZ-regio’s en 1 voor het Caribisch gebied) aangewezen. De namen en contactgegevens worden donderdag 12 maart bekend gemaakt. Dit worden de contactpunten voor alle partijen die zijn aangesloten bij de ROAZ-structuur. Verwachting is dat vanaf 16/17 maart ook de gezamenlijke inkoop is vormgegeven.

DINSDAG 10 MAART

Advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis – ook huisartsen

Zojuist heeft het RIVM een nieuw, specifiek advies gepubliceerd voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals in de huisartsenzorg. Dit is mede op aandringen en met inbreng van de LHV op dinsdag 10 maart opgesteld. Ook is er een advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, specifiek in Noord-Brabant. In een flowchart zijn de adviezen praktisch toepasbaar gemaakt.

Advies evenementen en bijeenkomsten

In Noord-Brabant wordt een specifiek beleid voor publieksevenementen gevoerd. Sommige organisaties, zoals de Federatie Medisch Specialisten hebben een eigen richtlijn geformuleerd voor evenementen voor zorgverleners. De LHV heeft in het afstemmingsoverleg aangedrongen op snelle duidelijkheid over evenementen voor en bijeenkomsten voor huisartsen. Wij zouden bij voorkeur nog woensdag 11 maart een eenduidige, landelijke richtlijn voor alle zorgverleners willen. Wij stemmen hierover ook af met de KNMG.

Bestellen en distributie persoonlijke beschermingsmiddelen

Helaas is er dinsdag 10 maart nog geen antwoord gekomen op de vraag hoe de extra beschikbare middelen te bestellen zijn en waar deze geleverd worden. GGD/GHOR Nederland heeft ons laten weten dat er hard aan gewerkt wordt; de structuur van regionale contactpersonen/distributiepunten is bijna gereed. Informatie daarover volgt op korte termijn.  

Vragen van huisartsen

De LHV krijgt steeds meer vragen van huisartsen, en wij proberen deze zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat lukt helaas niet in alle gevallen direct, dan wel 1-op-1. Wij blijven u hier op de hoogte houden van de actualiteiten.

Communicatie

Dinsdag 10 maart is er overleg geweest met communicatiemedewerkers van alle betrokken partijen. Afspraak is en blijft de informatie zoveel mogelijk via één kanaal te verspreiden. De overheid, RIVM en GGD nemen daarin het voortouw. Wij hebben opnieuw gepleit voor een langere openstelling van het publieksnummer 0800-1351 (tot 22 uur). Het landelijke callcenter is inmiddels flink opgeschaald om de vele vragen te beantwoorden.

MAANDAG 9 MAART

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn extra persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. maskers, schorten, brillen) beschikbaar, dit is maandag 9 maart aangekondigd in het overleg daarover met het ministerie van VWS. Deze middelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld aan zorgverleners.

Huisartsen worden zo spoedig mogelijk (waarschijnlijk dinsdag 10 maart) door hun regionale GGD geïnformeerd over hoe de middelen te bestellen zijn en hoe en waar deze geleverd worden; er komen regionale distributiepunten.

Noord-Brabant

VWS en RIVM hebben ons geïnformeerd dat het beleid van social distancing in Noord-Brabant met minimaal een week wordt gecontinueerd. Vanaf nu worden alle Nederlanders ook verzocht geen handen meer te schudden. Dit is een volgende stap in een poging tot indammen van de verspreiding. Op het moment van publiceren van dit bericht hebben RIVM en GGD hun berichten nog niet aangepast, maar wij gaan ervan uit dat zij ook snel met de actuele informatie komen.

De LHV heeft in het afstemmingsoverleg maandag 9 maart grote zorg uitgesproken over de onduidelijke richtlijnen voor huisartsen en hun medewerkers en dringt erop aan dat het RIVM (via de GGD) zo snel mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 10 maart, de Brabantse huisartsen en hun medewerkers duidelijkheid geeft over de criteria waaronder zij wel of niet hun werk kunnen doen. Als LHV hebben we ook maandag 9 maart veel vragen van huisartsen daarover gekregen, die wij nu niet kunnen beantwoorden. Dit leidt tot onnodige onrust.

Maandagavond 9 maart is ook duidelijk geworden dat inwoners van Noord-Brabant geadviseerd wordt de komende week thuis te werken als dat kan. Waar dat niet kan, hoeft dat niet en kan gewoon gewerkt worden. In de zorg kan thuiswerken per definitie niet. Instellingen en praktijken kunnen en moeten dus gewoon open blijven. Er is geen negatief advies voor evenementen en bijeenkomsten in Noord-Brabant tot op heden. De voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant is verzocht daarover dinsdag 10 maart met een advies te komen.

Communicatie

Ook is er dindag 10 maart overleg met een grote hoeveelheid betrokken partijen over de communicatie. Wij zullen daar onder andere aangeven dat wij nog altijd merken dat het landelijk beleid niet in alle regio’s consequent en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat leidt tot onrust bij burgers en zorgprofessionals. Ook vragen we de overheid om burgers op te roepen terughoudend te zijn bij het doen van een beroep op de huisarts, als dat niet onmiddellijk noodzakelijk is. Dit gezien de grote hoeveelheid extra vragen en drukte in de al drukke praktijk waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.

De verwachting is dat op korte termijn de bereikbaarheid van het landelijke publieksnummer 0800-1351 wordt verlengd van 20 uur naar 22 uur.

ZONDAG 8 MAART

Continuïteit van huisartsenzorg in Noord-Brabant

Via de GGD’en zijn huisartsen in Noord-Brabant dit weekend geïnformeerd over het beleid van social distancing, dat in ieder geval tot en met maandag wordt gecontinueerd. Dit beleid geldt ook voor huisartsen en hun medewerkers. De LHV voorziet daardoor problemen in de huisartsenpraktijk en voert intensief overleg met het RIVM en VWS over wat nodig is om de continuïteit van huisartsenzorg zoveel mogelijk te waarborgen. In de provincie Noord-Brabant zijn vier (huisartsen)crisisteams actief, waarin huisartsen-vertegenwoordigers van de LHV-kringen deelnemen, samen met vertegenwoordigers van andere disciplines in de eerstelijnszorg. Regionaal en lokaal wordt overlegd met de Hagro’s en worden maatregelen genomen zoals het scheiden van stromen patiënten op huisartsenposten en vanaf morgen indien nodig ook in huisartsenpraktijken. Ook in andere provincies zijn dergelijke crisisteams in stelling gebracht, volgens het zogeheten huisartsen rampenopvangplan (HaROP). Dat lijkt tot nu toe goed te functioneren. Het is nu belangrijk om de regionale informatie die via de GGD en eventueel het crisisteam komt goed te volgen. Zij baseren zich op landelijke richtlijnen.

Opschaling?

In Noord-Brabant wordt momenteel geïnventariseerd welke huisartsen en -praktijkmedewerkers niet kunnen werken volgens de RIVM-adviezen. Morgenochtend wordt een compleet beeld van deze inventarisatie verwacht. Op basis daarvan wordt gekeken naar de noodzaak tot opschaling. Als de continuïteit van de huisartsenzorg (verder) onder druk komt te staan, moeten regionaal maatregelen worden getroffen -opschaling- om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg te garanderen. De huisartsen en huisartsenposten overleggen met gemeenten en GHOR over de continuïteit van de zorg. Wanneer COVID-19 ondanks indammende maatregelen zou gaan leiden tot een (dreigende) epidemische of pandemische uitbraak, treden diverse bepalingen van de Wet publieke gezondheid en Wet veiligheidsregio’s in werking, waarin burgemeester, directeur GHOR en directeur GGD een rol hebben, volgens het regionaal crisisplan. U leest er meer in de Toolkit Uitbraak Infectieziekten.

Morgenochtend komt het landelijk afstemmingsoverleg bijeen, waar LHV en NHG bij zijn. Dan zullen de zowel de verspreiding van het virus als de regionale aanpak en de gevolgen voor zorgpersoneel en zorg aan de orde komen.

ZATERDAG 7 MAART

Gisteren is het zogeheten outbreakteam ter verspreiding van het coronavirus -waarbij LHV en NHG aanwezig waren- bijeen geweest. Belangrijke vragen waren de noodzaak tot opschaling en de richtlijnen voor medewerkers in de zorg. Het RIVM heeft gisteravond daarover een nieuw bericht geplaatst:

Noord-Brabant

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19. Dit bericht heeft gisteravond geleid tot veel vragen bij de huisartsenposten in de regio. Helaas was de communicatie hierover niet met de huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen) afgestemd, wij hebben betrokken partijen laten weten dat wij uiteraard dergelijke verrassingen willen voorkomen. Komende dinsdag is er een overleg met communicatieadviseurs van alle betrokken partijen. In heel Nederland zijn sinds afgelopen week huisartsencrisisteams actief en deze houden de situatie nauwlettend in de gaten. Voor het huisartsencrisisteam in Noord- Brabant was het gisteravond alle hens aan dek.

Inzet zorgprofessionals

Het RIVM heeft gisteren ook het advies voor de inzet van zorgprofessionals tijdens uitbraak en het protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt aangepast. Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra- en intramurale zorg, tot besluitvorming in het afstemmingsoverleg bij VWS op 9 maart en op basis van inzichten uit het lopende onderzoek in Noord-Brabant. 
LHV en NHG zijn maandag weer bij dit overleg aanwezig, waar wij ook zullen aandringen op voortgang van de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal. Er wordt inmiddels wel geïnventariseerd aan zowel de aanbod- als de vraagzijde, maar dat heeft nog niet geleid tot een landelijk overzicht en duidelijk proces. Tot nu toe lijkt het nog net te passen en worden regionaal oplossingen gevonden.

Het actiecomité Huisarts van de Toekomst heeft hun zorgen en vragen met ons gedeeld. Wij nemen die mee in onze overleggen. Om te voorkomen dat er onbedoeld ruis of onrust ontstaat hebben wij hen gevraagd in de media die zij gebruiken te verwijzen naar de berichtgeving van RIVM, GGD, NHG en voor patiënten op Thuisarts.nl. U mag er vanuit gaan die altijd actueel is. De LHV zorgt met dit overzicht voor frequente updates.

Wij verwachten maandag na het afstemmingsoverleg weer nieuwe informatie te kunnen geven. Wij monitoren ook dit weekend de voortgang en staan continu in contact met RIVM en GGD-GHOR. Mocht het nodig zijn dan zullen wij dit informatieoverzicht updaten.

VRIJDAG 6 MAART

Tijdens het Tweede Kamer-debat vandaag over het coronavirus was er gelukkig veel aandacht voor het (dreigende) tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de werklast van huisartsen, mede nadat de LHV vooraf bij verschillende fracties voor de noodzaak van landelijke coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen had gepleit. Minister Bruins van VWS maakte in het debat vervolgens bekend dat de landelijke koepel van de GGD mondmaskers en andere beschermingsmiddelen tegen besmettingen gaat verdelen over zorgverleners in het land en dat de fabrikanten van deze producten daaraan meewerken. Een verdeelsysteem moet voorkomen dat grote doorlopende bestellingen van ziekenhuizen op de ene plek leiden tot magazijnvoorraden, terwijl elders in het land zorgverleners mogelijk niet meer aan mondkapjes kunnen komen.

GGD GHOR Nederland laat vandaag weten: Bent u huisarts en op zoek naar PBM ten behoeve van de bestrijding van en de zorg rond het coronavirus? Neem dan contact op met uw lokale GGD. Zij verdelen op dit moment geen middelen, maar zij zijn aan het inventariseren wat de behoefte in uw regio is.

Er wordt bijzonder veel gebruik gemaakt van het landelijke publieksnummer van het RIVM 0800 – 1351. Dit nummer is nu tot 20.00 uur bereikbaar. De LHV heeft -mede namens InEen- gevraagd om langere openingstijden van dit publieksnummer zodat dit de druk op de huisartsenposten kan verlichten. Tijdens het debat benadrukten ook de kamerleden dat huisartsen niet overbelast moeten raken en hun werk kunnen blijven doen en dat daarom een ruime beschikbaarheid van het 0800-nummer nodig is.

De komende (werk)dagen nemen LHV en NHG weer deel aan overleg, onder andere over de uitkomsten van de inventarisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen en de voorbereiding van scenario’s in geval van verdere verspreiding van het virus. Daarbij brengen wij ook de voorbereiding en veiligheid van zorgprofessionals en hoe te handelen als meer professionals zelf besmet raken onder de aandacht. Wij raden u aan de landelijke berichtgeving hierover via RIVM en GGD goed te volgen.

DONDERDAG 5 MAART

Beschermmiddelen

De LHV heeft grote zorgen over de voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen en mogelijk zelfs andere materialen die in de huisartsenpraktijk noodzakelijk zijn.

In het spoedoverleg bij het ministerie van VWS is woensdag 4 maart 2020 met alle betrokken partijen afgesproken dat er op heel korte termijn een actuele inventarisatie komt van middelen en materialen. Ook komt er een voorstel om de beschermmiddelen waar mogelijk beter te verdelen. Ook in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op donderdag 5 maart 2020 heeft de LHV de noodzaak van landelijke coördinatie van voldoende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht.

Waarnemers en berichten van de GGD

Wij ontvangen signalen dat niet alle waarnemend huisartsen de berichten van de regionale GGD ontvangen. Daarom hebben wij er bij de GGD’en op aangedrongen deze groep huisartsen ook in de informatievoorziening mee te nemen.

WOENSDAG 4 MAART

De LHV heeft ook naar aanleiding van vragen van huisartsen het RIVM op een aantal punten om verduidelijking gevraagd, en het RIVM laat weten: 

 • Waarom en hoe is het advies over persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast?
  Het RIVM volgt hiermee de richtlijnen van de WHO. In het NHG dossier coronavirus (onder het kopje Handelen bij klinische beoordeling) vindt u het aangescherpte advies. Bekijk ook de veelgestelde vragen op de NHG-website. U wordt geadviseerd goed op het juiste gebruik van de beschermingsmiddelen te letten.
 • Wat is het reisadvies aan huisartsen?
  Voor reizen en bijeenkomsten van huisartsen gelden dezelfde adviezen als voor burgers. Er is volgens het RIVM nu geen reden voor een negatief advies aan huisartsen voor het bezoeken van evenementen.
 • Wat zijn de arboadviezen en gelden die ook voor huisartsenpraktijken?
  Een werkgroep bestaande uit artsen-microbiologen, artsen infectieziekten en infectiepreventie-medewerkers buigt zich momenteel over arboadviezen. Voor ziekenhuizen gelden al adviezen en beleid per situatie. In de huisartsenpraktijk geldt hetzelfde beleid als bij andere meldingsplichtige A-infectieziekten, dit gebeurt in afstemming met de regionale GGD.
 • Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een bemonstering bekend is?
  Normaliter is de uitslag uit het laboratorium dezelfde dag nog terug bij de regionale GGD (die de bemonstering uitvoert).

Wij wijzen u graag op de nieuwe e-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk, deze is vanaf nu gratis voor LHV-leden.

DINSDAG 3 MAART

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht over het gebruik van maskers bij COVID-19.  Dit advies baseert zich op de huidige kennis van de verspreiding van het virus (via druppels en (in)direct contact): een FFP1-masker biedt voldoende bescherming voor zorgverleners die patiënten met COVID-19 moeten verzorgen. Uitzondering hierop zijn handelingen waar veel aerosolen kunnen ontstaan (zoals op de IC of bij bemonstering): hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Voor huisartsen betekent dit dat FFP1-maskers voldoende bescherming bieden bij een eventueel huisbezoek aan patiënten. Meer informatie vindt u bij het RIVM.

Woensdag 4 maart nemen de LHV en het NHG ook weer deel aan overleg op het ministerie van VWS over de beschikbaarheid, het voorraadbeheer en de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Omdat wij signalen krijgen dat GGD’en voor huisartsen slecht bereikbaar zijn, hebben wij GGD-Nederland geadviseerd dat regionale GGD’en een intercollegiale lijn beschikbaar houden.

Dinsdag 3 maart hebben de LHV en het NHG ook deelgenomen aan een breed overleg over mogelijke scenario’s van een verdere verspreiding van het virus, ook daarvan houden we huisartsen op de hoogte.

MAANDAG 2 MAART

LHV voert -net als onze collega's van het NHG- continu crisisoverleg met VWS, RIVM, GGD-Nederland en alle andere betrokken partijen. Al vele jaren zijn wij onderdeel van het landelijke netwerk dat actief wordt bij een uitbraak van een infectieziekte. Wij zijn zowel landelijk als regionaal 24/7 in contact met alle relevante andere partijen over de ontwikkelingen en stemmen met hen de communicatie af.

In dit crisisoverleg is de continuïteit van zorg (zowel bij de huisarts als door GGD en in het ziekenhuis) het belangrijkste thema. Dit geldt met name in het geval van een zogeheten opschaling; als het niet lukt om verdere verspreiding te beperken.

Wij maken ons als LHV zorgen over de in deze situatie beschikbare bedden en zorgmedewerkers en beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, ook voor huisartsen en hun medewerkers. In de huidige situatie doen huisartsen het nog met hun kleine basisvoorraad aan beschermingsmiddelen, maar deze zal waarschijnlijk niet toereikend dan wel passend zijn bij opschaling.
Volgens de huidige richtlijnen zien huisartsen(praktijken) geen patiënten met een mogelijke besmetting met het coronavirus en verwijzen zij deze door naar de GGD. Het is niet de bedoeling dat de huisarts deze taak van de GGD overneemt; de zorg aan andere patiënten moet immers gewoon doorgaan.

In de afgelopen dagen is het aantal telefoontjes naar de huisartsenpraktijk fors gestegen. Veel mensen hebben vragen over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en/of willen overleggen omdat zij zich zorgen maken. De LHV brengt signalen over de druk op de huisartsenpraktijk en zorgen van huisartsen en hun medewerkers steeds in het crisisoverleg in.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

VWS heeft de beschikbaarheid van deze middelen geïnventariseerd. Er wordt overlegd over de toepassing en beschikbaarheid van de beschermingsmiddelen. Nadere informatie hierover volgt. Houdt u ook hiervoor de mailberichten van uw GGD in de gaten.
Omdat we merkten dat het landelijke publieksnummer 0800-1351 niet overal makkelijk vindbaar was, hebben we VWS en het RIVM gevraagd om dit aan te passen.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), die worden aangescherpt als de actuele ontwikkelingen daarom vragen.

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Landelijk zijn wij als LHV in de afgelopen weken betrokken geweest bij de voorbereidingen van een mogelijke opschaling van zorg na besmetting en wij hebben urgentie gevraagd met betrekking tot voorziene tekorten in persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook hebben wij geadviseerd over informatieverstrekking aan huisartsen en houden wij vinger aan de pols over de continuïteit van huisartsenzorg. Regionaal zorgen de LHV-kringen voor het mee-verspreiden van praktische informatie van de GGD'en en verzamelen zij signalen over beschermingsmiddelen en vragen van huisartsen.

Zowel bij het NHG als LHV zijn er signalen binnengekomen dat er bij sommige leveranciers leveringsproblemen zijn van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen die (op dit moment) door het RIVM geïndiceerd zijn bij vermoeden van COVID-19. Wij hebben al in een vroeg stadium bij VWS aangegeven dat huisartsen de beschikking moeten hebben over deze middelen, omdat zij anders niet op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. 

Dossier Coronavirus

 

Gebruik beschermingsmiddelen voor huisartsen: ‘FFP1, tenzij’ vindt de LHV

Vrijdag heeft het RIVM algemene, nieuwe uitgangspunten (LINK naar https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis) bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Bij het NHG zijn aanvullende adviezen te vinden voor de huisartsen, zie Extra informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (22 maart). In de RIVM-uitgangspunten wordt gesproken van ten minste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen voor gebruik door huisartsen.
De LHV houdt vast aan het eerdere uitgangspunt dat huisartsen gebruik maken van een FFP1-masker, tenzij deze mondmaskers op enig moment/plek er echt niet meer zijn, en echt niet meer elders verkrijgbaar zijn. Huisartsen zouden alleen noodgedwongen, wanneer het echt niet anders kan, moeten terugvallen op chirurgische mondmaskers. Als zij deze noodmaatregel moeten nemen, dan dragen zowel de huisarts als de patiënt een dergelijk masker. Wij doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben.

Risicogroepen onder huisartsen

De LHV wil een aparte richtlijn voor huisartsen die zelf in een risicogroep vallen: huisartsen met o.a. COPD en/of diabetes en zwangeren, en degenen die als mantelzorger een huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. Wij adviseren deze huisartsen - in afwachting van de richtlijn van het RIVM- voor zover mogelijk direct contact met ernstig zieke patiënten, verdacht voor Covid-19, te mijden en waar mogelijk hun werk als huisarts telefonisch te doen.


Bevoorrading
Uit een aantal regio’s kwam het signaal dat er direct na de publicatie van de RIVM-uitgangspunten afgelopen vrijdag, FFP1-mondmaskers van huisartsenposten naar de ziekenhuizen zijn gedistribueerd. Dat is volgens de LHV niet de bedoeling. Huisartsen in de regio hebben deze beschermingsmiddelen óók nodig op de huisartsenpost en in de -praktijk. In de regio moeten afspraken worden gemaakt, met betrokkenheid van het (huisartsen)crisisteam.
In de afgelopen week zijn wij ook door veel partijen waaronder huisartsen benaderd met tips over mogelijk aanbod van beschermingsmiddelen. De LHV deelt alle tips over mogelijke voorraden met het ministerie van VWS, die de centrale inkoop coördineert. Vanwege het vooralsnog uitblijven van bevoorrading heeft de LHV tips van leden ook zelf serieus onderzocht. Helaas bleek dit in alle gevallen geen oplossing te bieden (o.a. ongeschikte beschermingsmiddelen, te late levering, vaag aanbod in afspraken en prijs).
Vanuit de centrale inkoop- en distributie-organisatie die is opgezet hebben wij vandaag nog vernomen dat er opnieuw een substantiële voorraad mondmaskers is aangekomen. Alles wordt erop ingezet om komende week een structurele aanvoer en distributie naar regionale punten te realiseren. Ook worden momenteel met bedrijven in Nederland afspraken gemaakt om essentiële materialen en instrumenten zelf te produceren.

Huisartsenzorg in de media / onze berichtgeving

Een van de vele zaken waarmee we als LHV momenteel druk zijn, zijn de talloze vragen van de media over huisartsen(zorg) in tijden van corona.
Mocht u een indruk willen krijgen van welke media-aandacht voor het werk, de dagelijkse praktijk en de zorgen van huisartsen dat heeft opgeleverd, dan kunt u het media-overzicht (LINK naar https://www.lhv.nl/artikelen/lhv-de-media) bekijken en als u wilt teruglezen/luisteren/kijken. Vanavond (zondag 22-3) schuift LHV-bestuurslid/huisarts Carin Littooij met twee andere huisartsen aan in tv-programma Op1.  
Velen van u vinden inmiddels de weg naar de dagelijkse updates op de LHV-site (al 75.000 keer bekeken) en lezen de LHV-nieuwsbrieven. Wij doen onze uiterste best om alle huisartsen tijdig van de juiste informatie te voorzien, nu het nog meer nodig is dan anders.

 

Zorgbonus voor doktersassistentes

We krijgen veel vragen over voor wie de bonus van de overheid voor zorgmedewerkers nu wel en niet is, zoals voor de doktersassistenten. De overheid heeft besloten de beslissing aan de werkgevers te laten. Als LHV vinden we: wees ruimhartig. Daarbij sluiten we ons aan bij veel andere werkgeversorganisaties in de zorg. In alle huisartsenpraktijken is er sinds de corona-uitbraak heel anders gewerkt. Zo bleek ook maar weer uit ons eigen onderzoek, waarmee we afgelopen week naar buiten kwamen. De hoge mate van flexibiliteit van de huisartsen en het team hebben de praktijken en patiënten door deze moeilijke tijd geholpen.

 

Testen van zorgmedewerkers

Ondanks de testvoorrang die er nu formeel voor zorgverleners is, horen we van veel leden dat het nog steeds lang duurt om medewerkers te laten testen en uitslagen te krijgen. Ze vragen zich af of ze daarom zelf hun medewerkers mogen testen. Juridisch gezien mag dat niet, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden vindt de LHV het te verdedigen als dat wel gebeurt. Lees daar mee over.

 

Rolverdeling GGD en huisartsen bij testen

Voor patiënten en soms ook zorgverleners blijkt het niet altijd duidelijk te zijn door wie ze in welke situaties getest kunnen worden. De algemene lijn is: bij milde klachten, laat je testen door de GGD. Huisartsen testen alleen hun eigen patiënten en alleen als daar medisch gezien een reden voor is. Bijvoorbeeld als mensen ernstige klachten hebben. In de leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal wordt dat nader beschreven.

 

Verlenging van extra inzage via LSP

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het, zo lang de corona-epidemie duurt, toegestaan om de voornaamste medische gegevens beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over wel of geen inzage via het LSP. Als zij op de huisartsenpost of SEH komen, wordt hen ter plekke toestemming gevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar tijdelijk toestemming voor gegeven. Die toestemming gold formeel tot 1 oktober. Het ministerie van VWS heeft nu met de Autoriteit Persoonsgegevens contact over een meer structurele regeling voor deze zogenaamde “corona opt-in”. Zolang de AP geen nieuw besluit neemt over de huidige gedoogconstructie, blijft de gedoogconstructie bestaan zoals die tot nu toe heeft bestaan, en onder dezelfde voorwaarden. Meer over deze regeling op www.inzageopdehap.nl