Coronavirus (27/3): alle informatie voor huisartsen op een rij

 
Coronavirus (27/3): alle informatie voor huisartsen op een rij
Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Waar vindt u informatie?

 1. E-mails van uw regionale GGDtip
 2. NHG-website voor informatie over hoe u in de huisartsenpraktijk handelt
 3. Website van het RIVM
 4. Patiënten verwijst u naar Thuisarts of het landelijk publieksnummer van het RIVM 0800 - 1351.
 5. LHV-dossier coronavirus met praktische tips, de e-learning 'Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk', de toolkit Uitbaak infectieziekten en nog veel meer.

VRIJDAG 27 MAART

Akkoord over financiële steun voor huisartsen

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten borgen. Door deze snelle actie kunnen huisartsen zich blijven richten op de sterk wisselende zorgvraag in deze crisisperiode, terwijl praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemende huisartsen in stand houden. De LHV is tevreden met het resultaat van twee weken intensieve gesprekken.

Leidraad zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. Alle leidraden zijn gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten. De leidraad voor huisartsen is te vinden bij het NHG.

DONDERDAG 26 MAART

Financiële regelingen voor huisartsen vrijdag 27 maart bekend

Tegen de verwachting in konden LHV, VPHuisartsen en InEen woensdag 25 maart en ook vandaag nog geen resultaten melden van de gesprekken met de NZa en de zorgverzekeraars over de tarieven en contractuele verplichtingen. Er wordt intensief vergaderd om de noodzakelijke regelingen uiterlijk vrijdagmiddag 27 maart uitgewerkt te hebben, zodat voor 1 april aanpassingen in systemen voor praktijken nog haalbaar zijn. Huisartsen en hun personeel verdienen het om de komende tijd, waarin de corona-uitbraak lijkt te gaan pieken, zonder financiële zorgen hun belangrijke werk te kunnen doen. Wij berichten u hierover morgen.

Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk

Het NHG heeft een aangescherpte richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk gepubliceerd, die in overleg met het RIVM en de LHV tot stand is gekomen. De richtlijn gaat over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens een consult of visite in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost, tijdens luchtweg- of coronaspreekuren en bij aerosolvormende handelingen in de huisartsenpraktijk, en geeft concrete adviezen over de manier van gebruiken.

Landelijke aanpak beschermingsmiddelen

Het kabinet heeft een landelijke aanpak vastgesteld vanwege de grote behoefte (en dreigende tekorten) aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Deze landelijke aanpak bestaat uit een Landelijk Consortium Hulpmiddelen, landelijke registratie verbruik/tekorten en richtlijnen voor zorgprofessionals. Huisartsen die een dringend tekort aan beschermingsmiddelen hebben en te maken krijgen met een mogelijk besmette patiënt, kunnen contact opnemen met hun regionale ROAZ-coördinator, aan de hand van een contactpersonenlijst die onlangs door de regionale GGD is verspreid. De verdeling over de verschillende zorgaanbieders wordt in de regio bepaald op basis van de behoefte daar. Het is belangrijk dat de contactpersonen van de huisartsen in de crisisteams en de huisartsenposten alert zijn op de toedeling aan huisartsen. Er is een PBM Corona app beschikbaar om voorraden te melden en tekorten aan te geven.

Inzicht in medische gegevens op HAP

In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten die ze daar zien. Eerder berichtten we u al dat we onderzoeken of we de beschikbaarheid van medische gegevens op de post kunnen verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer uit minister De Jonge zijn steun daarvoor.

Vakantiedagen in tijden van corona

Hoe ziet het precies met het opnemen van vakantiedagen? Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? De LHV zet een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.

Subsidie voor inzet digitale zorg

Vanwege de corona-uitbraak heeft VWS haar subsidieregeling uitgebreid voor de inzet van technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden. De focus ligt op zorg op afstand aan kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking. Huisartsen kunnen gebruik maken van deze regeling. De subsidie is een vast bedrag van 50.000 euro. Om hier aanspraak op te maken, moeten projecten dus wel enige omvang hebben. We raden huisartsen die hier interesse in hebben daarom aan om dit gezamenlijk op te pakken, bijvoorbeeld via de zorggroep, LHV-kring of regionale huisartsenorganisatie. Dat scheelt ook in tijd en administratieve afhandeling voor de huisartsen zelf.

DOSSIER CORONAVIRUS

WOENSDAG 25 MAART

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Donderdag 26 maart debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de coronacrisis. De LHV heeft bij kamerleden opnieuw onze grote zorgen over de voorraden en bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. Zowel de algehele toevoer als specifiek naar de huisartsenpraktijken en -posten.
 • De laatste dagen bereiken ons diverse signalen van huisartsen dat er onduidelijkheid is over het beleid van NHG en LHV ten aanzien van de persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM), en met name de mondmaskers. Blijkbaar is daar onbedoeld ruis ontstaan: zowel NHG als LHV hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis hard gemaakt voor de beschikbaarheid van de beste beschermingsmaterialen voor huisartsen en doen dat nog steeds onverminderd. Graag nemen wij de mogelijke onduidelijkheid daarover weg.
 • Het RIVM komt naar verwachting donderdag 26 maart met een aangescherpte sectorspecifieke richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen, in overleg met NHG en LHV. 

Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk

Het RIVM publiceert donderdag 26 maart een sectorspecifieke aanvulling voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die in overleg met NHG en LHV tot stand is gekomen. Dit beleid bestaat uit een aantal vragen die worden doorlopen bij een medewerker met symptomen van COVID-19. Dat zijn vragen over koorts, onbeschermd contact met een COVID-19-patiënt en de mogelijkheden van eventueel aangepast werk. Beleid en een handige flow chart staan op de website van het RIVM.

Zwangeren

Het RIVM heeft vandaag uitgangspunten gepubliceerd voor gezonde zwangere werknemers. Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage ‘Zwangerschap, werk en COVID-19’ van de LCI-richtlijn COVID-19. Deze uitgangspunten krijgen op korte termijn een sectorspecifieke vertaling naar de medewerkers in de huisartsenzorg.

Géén verklaring nodig bij verwijzing

Woensdag 24 maart meldden wij u al dat er geen verklaring van of contact met de huisarts nodig is over fysiek contact en gebruik van beschermingsmiddelen voor fysiotherapeuten en de ggz. Voor alle andere ‘contactberoepen’ onder de paramedici geldt ditzelfde: er is geen verklaring of contact nodig. Dit hebben wij desgevraagd aan onder andere de podotherapeuten laten weten.

Als huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen we op de deskundigheid van deze zorgprofessional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.

Heeft u zich al ingeschreven voor het gratis webinar?

Al 5000 huisartsen hebben zich ingeschreven voor het webinar van LHV, NHG en Medische Scholing.nl op donderdag 26 maart om 20:00 uur. Geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar is geopend.

DOSSIER CORONAVIRUS

DINSDAG 24 MAART

Herregistratie in tijden van coronavirus

Een toenemend aantal nascholingen is inmiddels vanwege de begrijpelijke redenen geannuleerd. Huisartsen vragen zich af wat dit betekent als zij zich moeten herregistreren.

Van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben wij te horen gekregen dat huisartsen zich geen zorgen hoeven te maken over hun herregistratie. Net als het ministerie van VWS zorgen de KNMG, het CGSuitleg en de RGS ervoor dat geneeskundig specialisten en profielartsen voorlopig ingeschreven blijven in het register en zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis. De KNMG werkt aan een nieuwe regeling om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren, kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

Wij hebben het CGS en RGS er ook op gewezen dat er behalve acute problemen bij collega's die nu moeten herregistreren, ook in de toekomst problemen kunnen ontstaan bij collega's als deze situatie nog lang aanhoudt. Niet alleen door misgelopen scholing, maar ook door gecancelde intercollegiale toetsing, moeilijk of niet uit te voeren visitatie of misgelopen uren in de dagpraktijk. Wij blijven hierover uiteraard in gesprek met de betrokken instanties.
Meer informatie is te vinden bij de RGS.

Géén verklaring nodig voor fysiotherapie of ggz

Verschillende huisartsen merken dat fysiotherapeuten en patiënten stellen dat huisartsen een verklaring moeten afgeven dat fysiek contact tussen patiënt en fysiotherapeut nodig is en dat een advies gevraagd wordt over het gebruik van beschermingsmiddelen. Dit is vooral het geval sinds het aangescherpte beleid vanuit de overheid maandag 23 maart. We begrijpen dat er een vergelijkbare lijn zou zijn voor ggz-contacten, maar hebben daar nog geen signalen over gehad.

Dit verzoek is onzinnig. Er is geen verklaring of contact met de huisarts voor nodig. Dit hebben wij met de organisaties van fysiotherapeuten en ggz besproken, die het hier mee eens zijn. Wij hebben hen gevraagd hun leden hierover te berichten.

Als huisartsen een patiënt verwijzen naar de fysiotherapeut of ggz, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de fysiotherapeut of ggz-professional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig. Dergelijke verzoeken zijn daarbij ook nog eens een onnodige extra belasting van huisartsen.

Tijdelijke opvang voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis

Er ontstaan op dit moment veel initiatieven voor tijdelijke zorghotels. Dat kan zijn voor palliatieve patiënten, maar ook voor patiënten die niet perse in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar ook niet naar huis kunnen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) inventariseert deze.

Concreet hulpaanbod kan worden gemaild naar Marcel de Jong van het LCPS, m.dejong@performation.com, met een zo concreet mogelijke beschrijving van het aanbod. Ook als er wel bedden zijn maar bijvoorbeeld nog geen personeel of materiaal kan dit daar gemeld worden.

Wordt u als huisarts benaderd om mee te werken aan een dergelijk initiatief en heeft u daarover vragen, wendt u zich dan tot de ROAZuitleg in uw regio. Mogelijk krijgt u vanuit de ROAZ ook het verzoek om mee te werken. We ontvangen ook langs allerlei wegen suggesties om zorg anders te organiseren of te ondersteunen. Opschaalbare ideeën kunnen terecht bij lissy.vandelaar@gupta.nl van het LCPS.

Serie van webinars

Het webinar over COVID-19 van 18 maart op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen.

We werken hiervoor samen met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20:00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar is geopend.

Tenslotte

 • Maandag 23 maart is er overleg geweest over de voorstellen die LHV, InEen en VPH aan de NZa en ZN hebben voorgelegd met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis. Wij verwachten u woensdag 25 maart te kunnen berichten over de concrete uitkomsten daarvan. We krijgen veel vragen over het opzeggen van waarneemcontracten en detacheringscontracten. Het is de bedoeling met deze financiële maatregelen te zorgen dat dit niet nodig is. We verwachten immers dat ieders inzet de komende tijd hard nodig is.
 • Eerder hebben wij bericht over richtlijnen waaraan het RIVM werkt op 4 vlakken: testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, risicogroepen en zwangeren. Wij informeren dagelijks naar de stand van zaken, maar wij kunnen u helaas nog niets concreets berichten.

 DOSSIER CORONAVIRUS

ZONDAG 22 MAART

Gebruik beschermingsmiddelen voor huisartsen: ‘FFP1, tenzij’ vindt de LHV

Vrijdag 20 maart heeft het RIVM algemene nieuwe uitgangspunten bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Op de NHG-website staan aanvullende adviezen voor de huisartsen over persoonlijke beschermingsmiddelen (22 maart). In de RIVM-uitgangspunten wordt gesproken van ten minste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen voor gebruik door huisartsen.

De LHV houdt vast aan het eerdere uitgangspunt dat huisartsen gebruikmaken van een FFP1-masker, tenzij deze mondmaskers op enig moment/plek er echt niet meer zijn, en echt niet meer elders verkrijgbaar zijn. Huisartsen zouden alleen noodgedwongen, wanneer het echt niet anders kan, moeten terugvallen op chirurgische mondmaskers. Als zij deze noodmaatregel moeten nemen, dan dragen zowel de huisarts als de patiënt een dergelijk masker. Wij doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben.

Risicogroepen onder huisartsen

De LHV wil een aparte richtlijn voor huisartsen die zelf in een risicogroep vallen: huisartsen met o.a. COPD of diabetes en zwangeren, en degenen die als mantelzorger een huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. Wij adviseren deze huisartsen - in afwachting van de richtlijn van het RIVM - voor zover mogelijk direct contact met ernstig zieke patiënten, verdacht voor COVID-19, te mijden en waar mogelijk hun werk als huisarts telefonisch te doen.

Bevoorrading

Uit een aantal regio’s kwam het signaal dat er direct na de publicatie van de RIVM-uitgangspunten vrijdag 20 maart, FFP1-mondmaskers van huisartsenposten naar de ziekenhuizen zijn gedistribueerd. Dat is volgens de LHV niet de bedoeling. Huisartsen in de regio hebben deze beschermingsmiddelen óók nodig op de huisartsenpost en in de huisartsenpraktijk. In de regio moeten afspraken worden gemaakt, met betrokkenheid van het (huisartsen)crisisteam.

In de afgelopen week zijn wij ook door veel partijen, waaronder huisartsen, benaderd met tips over mogelijk aanbod van beschermingsmiddelen. De LHV deelt alle tips over mogelijke voorraden met het ministerie van VWS, die de centrale inkoop coördineert. Vanwege het vooralsnog uitblijven van bevoorrading heeft de LHV tips van leden ook zelf serieus onderzocht. Helaas bleek dit in alle gevallen geen oplossing te bieden (o.a. ongeschikte beschermingsmiddelen, te late levering, vaag aanbod in afspraken en prijs).

Vanuit de centrale inkoop- en distributieorganisatie die is opgezet hebben wij zondag 22 maart nog vernomen dat er opnieuw een substantiële voorraad mondmaskers is aangekomen. Alles wordt erop ingezet om komende week een structurele aanvoer en distributie naar regionale punten te realiseren. Ook worden momenteel met bedrijven in Nederland afspraken gemaakt om essentiële materialen en instrumenten zelf te produceren.

Huisartsenzorg in de media / onze berichtgeving

Een van de vele zaken waarmee we als LHV momenteel druk zijn, zijn de talloze vragen van de media over huisartsen(zorg) in tijden van corona.

Mocht u een indruk willen krijgen van welke media-aandacht voor het werk, de dagelijkse praktijk en de zorgen van huisartsen dat heeft opgeleverd, bekijk dan het mediaoverzicht. Zondag 22 maart schuift LHV-bestuurslid/huisarts Carin Littooij met 2 andere huisartsen aan in tv-programma Op1.  

Velen van u vinden inmiddels de weg naar de dagelijkse updates op de LHV-site (al 75.000 keer bekeken) en lezen de LHV-nieuwsbrieven. Wij doen onze uiterste best om alle huisartsen tijdig van de juiste informatie te voorzien, nu het nog meer nodig is dan anders.

DOSSIER CORONAVIRUS

VRIJDAG 20 MAART

Aangepast beleid beschermingsmiddelen 

Vrijdag 20 maart heeft het RIVM nieuwe uitgangspunten bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Dit zijn algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald worden naar sectorspecifieke maatregelen. Het NHG is met het RIVM in overleg over een vertaling naar de huisartsenzorg, die maandag 23 maart 2020 verschijnt. Ook komt het RIVM maandag 23 maart met een aanscherping van het testbeleid voor zorgverleners.

Inzicht in medische gegevens op de HAP

In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten aldaar. Het LSP is een van de bestaande middelen daarvoor.

Het LSP werkt echter alleen voor mensen die toestemming hebben gegeven en niet alle patiënten die nu worden gezien hebben dat gedaan. Dat stelt ons voor een dilemma. We vinden het eigen beslissingsrecht van patiënten over hoe er met hun medische gegevens wordt omgegaan een groot goed. Tegelijkertijd bevinden we ons nu in een uitzonderlijke situatie. Daarom zoeken we nu uit wat er juridisch en technisch mogelijk zou zijn om tijdelijk informatieuitwisseling te vergemakkelijken. Dit alleen voor de duur van deze crisis en rechtdoend aan mensen die expliciet hebben aangegeven geen uitwisseling van hun gegevens via het LSP te willen. 

De LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland zijn samen de mogelijkheden aan het onderzoeken en we betrekken het ministerie van VWS hierbij.

We kunnen nog niet vooruitlopen op hoe en wat; daar komen we op terug zodra daar nieuws over is.

DOSSIER CORONAVIRUS

DONDERDAG 19 MAART

Inzet van waarnemend huisartsen

Woensdag 18 maart 2020 schreven we al over onze inzet om meer economische zekerheid te krijgen voor huisartsenpraktijken. Dat is belangrijk om te zorgen dat iedereen werkzaam kan blijven in de huisartsenpraktijk, niet alleen de praktijkhouders en huisartsen in loondienst, maar ook de waarnemend huisartsen. Want zeker in deze crisistijden is iedereen heel hard nodig.

We zien bij huisartsen een hoge bereidheid om in te springen waar dat nodig is. Aan de andere kant horen we geluiden dat werkgevers/praktijkhouders zich afvragen wat wijsheid is in het handhaven van overeenkomsten met opdrachtnemers, zoals de waarnemend huisartsen, omdat in sommige praktijken de verrichtingen- en consultenopbrengst op dit moment terugloopt. Ella Kalsbeek: “Iedereen is keihard nodig op dit moment. Deze crisis is niet snel voorbij, dus we moeten daarbij niet alleen kijken naar vandaag, maar ook naar morgen. Kijk daarom samen welke capaciteit waar en wanneer nodig is en hoe je dat met elkaar kunt regelen.

Wij maken ons er ondertussen hard voor bij de NZa dat er zeer spoedig een noodvoorziening komt, zodat de omzet van huisartsenpraktijken geen gevaar loopt en dus ook de inzet van opdrachtnemers/waarnemers kan blijven plaatsvinden. Er zijn ook al andere regelingen getroffen om werkgevers en zzp’ers financieel te ondersteunen. Daarvan heeft de LHV voor u een overzicht gemaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 18 maart debatteerde de Tweede Kamer over het coronavirus. Wij zijn blij dat minister Bruins in dit debat meer inzicht gaf in waarom de mondmaskers voor zorgverleners er nog steeds niet zijn. Hierom heeft de LHV herhaaldelijk gevraagd. De minister benadrukte de complexiteit van het voorzien van de Nederlandse zorg van voldoende hulpmiddelen: er zijn veel kapers op de kust, er wordt overboden door andere partijen en zelfs bedreigingen en fraude zijn aan de orde om beschermingsmiddelen te bemachtigen.

Met een voorbehoud (want ze waren/zijn nog niet gearriveerd) kondigde de minister de komst van een eerste lading mondmaskers aan en ook de volgende dagen worden er enkele miljoenen maskers verwacht in Nederland.

Onder druk -vooral van de LHV- heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben. Ook vandaag zijn wij hierover weer in het nieuws geweest.

Wij hebben opnieuw voorzichtige hoop op een oplossing voor de grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor huisartsen, maar de komende dagen zal moeten blijken of de benodigde middelen ook daadwerkelijk bij huisartsenpraktijken en -posten arriveren.

Testen van huisartsen en hun medewerkers

Over het testen van zorgverleners in de huisartsenpraktijk hebben huisartsen veel vragen. Morgen komt het RIVM met een advies voor het testbeleid, specifiek voor huisartsen en hun medewerkers.

DOSSIER CORONAVIRUS

Klik hier voor eerdere updates

WOENSDAG 18 MAART

Ons pleidooi voor meer duidelijkheid over de aankomst van nieuwe beschermingsmaterialen laten we nog onverminderd horen. Ook in het Kamerdebat dat op dit moment aan de gang is. Zodra daar nieuws over is, laten we u dat weten.

Daarnaast kaarten we de zorgen van huisartsen aan omtrent de financiële kant van de praktijkvoering. LHV is, samen VPHuisartsen en InEen, in gesprek met de NZa en de zorgverzekeraars om te zoeken naar oplossingen om financiële problemen te voorkomen. Lees daar meer over in dit nieuwsbericht.

We krijgen van leden veel vragen over praktische zaken.

DINSDAG 17 MAART

Beschermingsmiddelen

We hadden goede hoop dat er vanuit VWS vandaag nieuws zou komen over extra beschermingsmiddelen. Maar helaas, er blijken nog steeds geen extra middelen beschikbaar. Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “Ik vind dit onbegrijpelijk. We horen als LHV van verschillende, betrouwbare aanbieders die nog partijen zouden hebben. Zoals afgesproken, sturen we die allemaal door naar VWS zodat zij de materialen kunnen regelen. Vervolgens horen we daar niets meer van. Het kan toch niet zo zijn dat huisartsen en hun personeel zonder adequate bescherming naar patiënten toe moeten? We zien huisartsen zich in allerlei bochten wringen om nog aan spullen te komen, tot aan oproepjes onder patiënten of zij misschien nog maskers hebben liggen. Met alle veiligheidsrisico’s die daar weer mee gemoeid gaan. Dat is toch te zot voor woorden? We vragen VWS om eindelijk helderheid te geven: zijn er materialen in aankomst of niet?” 

Zonder de juiste beschermingsmiddelen kunnen huisartsen geen zorg meer verlenen aan patiënten die mogelijk besmet zijn. Dan zullen ze moeten opschalen en dat zal een grotere druk leggen op de andere zorgverleners, zoals andere praktijken, de GGD en de ziekenhuizen.

Woensdag 18 maart vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over het coronavirus. We hebben de Kamerleden gewezen op de grote problemen met de beschermingsmiddelen, zodat zij de minister hierop kunnen aanspreken. 

Bewaren van gebruikte maskers: het RIVM meldt dat zij met een aanpak gaan komen voor inzameling, reiniging en hergebruik van maskers. Tot die tijd vragen wij u de maskers te bewaren. Lees hier meer over in de geüpdatete versie van de praktische tips.

Zorgverleners die zwanger zijn of verminderde weerstand hebben

We krijgen van verschillende huisartsen vragen over de risico’s voor zwangere zorgverleners of zorgverleners die een verminderde weerstand, zoals een longaandoening, hebben. Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers. De KNOV en het RIVM werken aan een richtlijn voor zwangeren en verloskundigen. Ook is er een multidisciplinaire werkgroep bezig met advies voor zorgverleners met een verminderde weerstand. Zodra die richtlijnen er zijn, zal de LHV die hier aankondigen.

Online seminar over corona

Woensdag 18 maart is er een webinar te volgen via medischescholing.nl over het coronavirus. Deze scholing is gratis, geaccrediteerd voor 1 punt en gericht op huisartsen. Meer informatie en inschrijven

MAANDAG 16 MAART

Ook vandaag (16 maart 2020) vraagt de LHV in Nieuwsuurde Telegraaf en Medisch Contact aandacht voor de grote zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen: ‘Het moet nú opgelost worden.’ Uiteraard hebben wij vandaag het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk en op huisartsenposten in het bestuurlijke crisisoverleg aan de orde gesteld als meest urgent op te lossen punt nu. In afwachting van een snel antwoord op deze urgente vraag, is het raadzaam om ook alvast beschermingsmiddelen te bewaren (volgens NHG-instructies). Momenteel wordt namelijk onderzocht of en hoe beschermingsmiddelen te hergebruiken zijn.

Financiële consequenties

Zowel minister de Jonge van VWS als de zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zorgverleners nu moeten doen wat nodig is en dat zij later voor een financiële regeling zullen zorgen. Dat kwam mede op ons aandringen vandaag aan de orde in een bestuurlijk overleg met een groot aantal partijen over het coronavirus. De LHV is samen met VPH en InEen ook al in gesprek met de NZa over de financiële gevolgen voor huisartsen.

0800 langer bereikbaar

Vanaf deze week is het landelijke publieksnummer 0800-1351 dagelijks twee uur langer open; van 8 tot 22 uur. Wij hebben hier steeds op aangedrongen, omdat dit de huisartsenposten ontlast.

Speciaal platform koppelt zorgpersoneel aan vacatures coronavirus

Op initiatief van o.a. Medisch Contact, De Geneeskundestudent en de KNMG is vandaag een speciaal vacatureplatform gelanceerd vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel in de strijd tegen het coronavirus. Zorginstellingen kunnen op gezondheidszorgbanen.nl/covid19 gratis vacatures plaatsen voor extra personeel.

ZONDAG 15 MAART

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De LHV staat achter deze rigoureuzere maatregelen zoals het sluiten van de scholen. Ook omdat deze bijdragen aan de brede bewustwording van de ernst van de situatie en wat deze van iedereen vraagt.

Wij willen scholen en kinderopvang, en ook de partners van zorgmedewerkers, bedanken dat zij kinderen blijven opvangen van ouders in cruciale beroepen zoals de huisartsenzorg. Dat is voor de continuïteit van zorg van groot belang.

Grote zorg om beschikbaarheid beschermingsmiddelen

De afgelopen dagen namen de signalen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten in snel tempo toe; de bodem van de voorraad is bereikt. En dat terwijl we al anderhalve week wachten op bevoorrading onder landelijke coördinatie, zoals in het debat op donderdag 5 maart door minister Bruins toegezegd.

Er is een buitengewoon zorgelijke situatie ontstaan. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zei daarover zondag 15 maart in tv-programma EenVandaag: "We kaarten dagelijks aan bij het ministerie van VWS dat spullen de huisartsen niet bereiken, maar krijgen geen antwoord op de vraag wat het probleem is. Het kan zijn dat ze het zelf niet weten, het kan ook zijn dat er andere redenen zijn, maar dat interesseert mij ook niet. Het moet opgelost worden."

En: “Huisartsen moeten nu soms onbeschermd op bezoek bij potentiële coronapatiënten thuis, maar ook in verzorgingshuizen. Dat kan natuurlijk niet. Ten eerste worden ze daar zelf ziek van. En ten tweede, als ze zelf besmet raken, gaan ze andere patiënten misschien ook besmetten. Dat moet echt voorkomen worden".

Als er niet snel helderheid komt, zullen wij als LHV huisartsen adviseren om op een andere manier zorg te verlenen, of misschien zelfs (tijdelijk) van zorg af te zien. Een uiterste scenario, maar een situatie zonder beschermingsmiddelen kan niet voortduren.

Financiële consequenties

In de afgelopen dagen heeft de LHV contact gezocht met de NZa. Dit om oplossingen te verkennen voor de financiële consequenties van de coronavirusuitbraak voor praktijkhoudende en waarnemende huisartsen en voor huisartsenposten. Samen met VPH en InEen voeren we daarover momenteel overleg met de NZa.

Over de verdergaande economische gevolgen van deze crisis voor ondernemers en zelfstandigen (bijvoorbeeld tijdelijk geen of minder inkomsten) trekken we samen op met andere eerstelijnsorganisaties zoals de tandartsen, mondhygiënisten, verloskundigen, apothekers en fysiotherapeuten.

Praktische oplossingen

Veel huisartsen zijn op zoek naar praktische oplossingen in de eigen praktijk. De LHV heeft (in afstemming met het NHG en het RIVM) vrijdag 13 maart al een praktische richtlijn voor huisartsen gepubliceerd die veel gebruikt wordt.

De afspraken over de organisatie in de regio liggen bij de GGD en het crisisteam. We merken dat veel huisartsen praktische vragen én oplossingen hebben. We hebben op het Ledenforum op HAweb een speciaal discussie-item geopend waarin we verwijzen naar dat wat al beschikbaar is en waar huisartsen vragen en oplossingen kunnen plaatsen.

VRIJDAG 13 MAART

Communicatie

Na de bekendmaking van de nieuwe, striktere, maatregelen donderdag 12 maart kreeg de LHV veel vragen van huisartsen omdat er ook met deze aanscherpingen toch weer de nodige onduidelijkheid is. Zowel voor patiënten als voor huisartsen. Zo is het onduidelijk wat het betekent dat wij nu in de ‘mitigeringsfase’ zitten. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Huisartsen krijgen veel vragen van verontruste patiënten en de LHV en het NHG van verontruste huisartsen, onder andere over de casusdefinitie, over testen en over het gebruik van beschermingsmaatregelen.

Wij zijn de hele dag met het RIVM en anderen bezig geweest om hier, voorzover dat kan, voor de huisartsen praktisch toepasbare handvaten te krijgen. Dat duurt helaas langer dan wij graag willen en noodzakelijk vinden. Een structureel overleg van het ministerie van VWS met LHV/NHG, GGDGHOR en RIVM -waar wij al langer op aandringen- is nodig. Met name over snelle en praktische communicatie. Dat is waar de huisartsen en huisartsenposten vooral behoefte aan hebben.

Praktische tips voor huisartsen

De LHV heeft (in afstemming met het NHG en het RIVM) een praktische richtlijn voor huisartsen gepubliceerd over onder andere het verminderen van de overdrachtsmomenten in de praktijk en telefonische triage. Bij het NHG vindt u meer informatie over onder andere meldplicht en contact met de GGD, testbeleid buiten het ziekenhuis en informatie van het RIVM over het zien van meerdere patiënten met luchtwegklachten achter elkaar.

Bij het ministerie van VWS en het RIVM heeft de LHV opnieuw aangedrongen over tijdiger communicatie naar huisartsen, na de afkondiging van aangescherpte maatregelen.

Debat in Tweede Kamer

Donderdagavond 12 maart was er een lang debat over de aanpak van het kabinet en de nieuwe maatregelen. Uiteindelijk was er steun voor de aanpak en is alleen een aanvullende maatregel genomen voor het hoger onderwijs en universiteiten. Via de regionale crisisteams en de GGD wordt u op de hoogte gehouden mochten er in uw regio, aan de hand van het Harop, aanvullende maatregelen nodig zijn.

Er was veel waardering voor de inzet van zorgprofessionals, waaronder de huisartsen. De consequenties voor zorgprofessionals zijn groot, niet alleen in het dagelijks werk, maar ook door de oproep om niet naar het buitenland te gaan. De inzet van de huisartsen is geweldig. We ervaren veel solidariteit onder de zorgprofessionals en ook bij patiënten en zien tegelijkertijd hoe zwaar en moeilijk het kan zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het regionale crisisteam is uw aanspreekpunt voor de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het crisisteam kan contact opnemen met de ROAZ-contactpersoon als er in de regio problemen zijn. Tot onze frustratie en ondanks onze inzet is er nog geen eenduidige landelijke communicatie hierover. Wij blijven hier uiteraard op aandringen. 

DONDERDAG 12 MAART

Donderdag 12 maart heeft het kabinet een breed pakket aan maatregelen bekend gemaakt.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek is blij met de urgentie die uit de aangekondigde maatregelen spreekt: "Ook horen wij veel waardering voor het werk van huisartsen en hun medewerkers, en terecht. Er wordt ontzettend hard gewerkt. In de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Maar ook in de regionale huisartsencrisisteams. Vanuit het landelijk bureau van de LHV is intensief contact met al deze teams. Hoewel er verschillen zijn in de intensiteit waarmee in de crisisteams wordt samengewerkt (de druk lag in de afgelopen dagen vooral in Noord-Brabant immers), kunnen we trots zijn op de organisatie van huisartsen die er staat nu het nodig is."

WOENSDAG 11 MAART

Advies over bijwonen vergaderingen en niet-patiëntgebonden bijeenkomsten

De KNMG heeft woensdag 11 maart een boodschap gepubliceerd voor haar leden en artsen over het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten. De KNMG adviseert alle bijeenkomsten met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden of op te schorten. De nieuwe maatregel is geen richtlijn voor alle situaties. Individuele dokters blijven hun eigen verantwoordelijk houden. 

De LHV heeft hierover contact gehad met onder anderen het RIVM. Er is (nog) geen bewijs dat het bijwonen van (grote) bijeenkomsten leidt tot veel snellere verspreiding. Wij merken dat huisartsen en hun ondersteunend personeel de handen vol hebben aan de zorg voor hun patiënten om de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Dit vergt alle tijd en aandacht. Huisartsen en hun medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn onmisbaar in de zorg. Zij hebben ook een groter risico om met kwetsbare patiënten in contact te komen. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.

In de regio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) per veiligheidsregio tot aangescherpte maatregelen komen.

Dit advies geldt in ieder geval tot 9 april.

Centrale inkoop en verspreiding beschermingsmiddelen

Achter de schermen wordt door de ROAZuitleg hard gewerkt aan de structuur die de komende tijd gehanteert wordt voor de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg.

De ROAZ-structuur wordt gebruikt om de distributie voor dergelijke hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. Hiervoor worden regionaal 12 coördinatoren (de 11 ROAZ-regio’s en 1 voor het Caribisch gebied) aangewezen. De namen en contactgegevens worden donderdag 12 maart bekend gemaakt. Dit worden de contactpunten voor alle partijen die zijn aangesloten bij de ROAZ-structuur. Verwachting is dat vanaf 16/17 maart ook de gezamenlijke inkoop is vormgegeven.

DINSDAG 10 MAART

Advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis – ook huisartsen

Zojuist heeft het RIVM een nieuw, specifiek advies gepubliceerd voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals in de huisartsenzorg. Dit is mede op aandringen en met inbreng van de LHV op dinsdag 10 maart opgesteld. Ook is er een advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, specifiek in Noord-Brabant. In een flowchart zijn de adviezen praktisch toepasbaar gemaakt.

Advies evenementen en bijeenkomsten

In Noord-Brabant wordt een specifiek beleid voor publieksevenementen gevoerd. Sommige organisaties, zoals de Federatie Medisch Specialisten hebben een eigen richtlijn geformuleerd voor evenementen voor zorgverleners. De LHV heeft in het afstemmingsoverleg aangedrongen op snelle duidelijkheid over evenementen voor en bijeenkomsten voor huisartsen. Wij zouden bij voorkeur nog woensdag 11 maart een eenduidige, landelijke richtlijn voor alle zorgverleners willen. Wij stemmen hierover ook af met de KNMG.

Bestellen en distributie persoonlijke beschermingsmiddelen

Helaas is er dinsdag 10 maart nog geen antwoord gekomen op de vraag hoe de extra beschikbare middelen te bestellen zijn en waar deze geleverd worden. GGD/GHOR Nederland heeft ons laten weten dat er hard aan gewerkt wordt; de structuur van regionale contactpersonen/distributiepunten is bijna gereed. Informatie daarover volgt op korte termijn.  

Vragen van huisartsen

De LHV krijgt steeds meer vragen van huisartsen, en wij proberen deze zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat lukt helaas niet in alle gevallen direct, dan wel 1-op-1. Wij blijven u hier op de hoogte houden van de actualiteiten.

Communicatie

Dinsdag 10 maart is er overleg geweest met communicatiemedewerkers van alle betrokken partijen. Afspraak is en blijft de informatie zoveel mogelijk via één kanaal te verspreiden. De overheid, RIVM en GGD nemen daarin het voortouw. Wij hebben opnieuw gepleit voor een langere openstelling van het publieksnummer 0800-1351 (tot 22 uur). Het landelijke callcenter is inmiddels flink opgeschaald om de vele vragen te beantwoorden.

MAANDAG 9 MAART

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn extra persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. maskers, schorten, brillen) beschikbaar, dit is maandag 9 maart aangekondigd in het overleg daarover met het ministerie van VWS. Deze middelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld aan zorgverleners.

Huisartsen worden zo spoedig mogelijk (waarschijnlijk dinsdag 10 maart) door hun regionale GGD geïnformeerd over hoe de middelen te bestellen zijn en hoe en waar deze geleverd worden; er komen regionale distributiepunten.

Noord-Brabant

VWS en RIVM hebben ons geïnformeerd dat het beleid van social distancing in Noord-Brabant met minimaal een week wordt gecontinueerd. Vanaf nu worden alle Nederlanders ook verzocht geen handen meer te schudden. Dit is een volgende stap in een poging tot indammen van de verspreiding. Op het moment van publiceren van dit bericht hebben RIVM en GGD hun berichten nog niet aangepast, maar wij gaan ervan uit dat zij ook snel met de actuele informatie komen.

De LHV heeft in het afstemmingsoverleg maandag 9 maart grote zorg uitgesproken over de onduidelijke richtlijnen voor huisartsen en hun medewerkers en dringt erop aan dat het RIVM (via de GGD) zo snel mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 10 maart, de Brabantse huisartsen en hun medewerkers duidelijkheid geeft over de criteria waaronder zij wel of niet hun werk kunnen doen. Als LHV hebben we ook maandag 9 maart veel vragen van huisartsen daarover gekregen, die wij nu niet kunnen beantwoorden. Dit leidt tot onnodige onrust.

Maandagavond 9 maart is ook duidelijk geworden dat inwoners van Noord-Brabant geadviseerd wordt de komende week thuis te werken als dat kan. Waar dat niet kan, hoeft dat niet en kan gewoon gewerkt worden. In de zorg kan thuiswerken per definitie niet. Instellingen en praktijken kunnen en moeten dus gewoon open blijven. Er is geen negatief advies voor evenementen en bijeenkomsten in Noord-Brabant tot op heden. De voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant is verzocht daarover dinsdag 10 maart met een advies te komen.

Communicatie

Ook is er dindag 10 maart overleg met een grote hoeveelheid betrokken partijen over de communicatie. Wij zullen daar onder andere aangeven dat wij nog altijd merken dat het landelijk beleid niet in alle regio’s consequent en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat leidt tot onrust bij burgers en zorgprofessionals. Ook vragen we de overheid om burgers op te roepen terughoudend te zijn bij het doen van een beroep op de huisarts, als dat niet onmiddellijk noodzakelijk is. Dit gezien de grote hoeveelheid extra vragen en drukte in de al drukke praktijk waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.

De verwachting is dat op korte termijn de bereikbaarheid van het landelijke publieksnummer 0800-1351 wordt verlengd van 20 uur naar 22 uur.

ZONDAG 8 MAART

Continuïteit van huisartsenzorg in Noord-Brabant

Via de GGD’en zijn huisartsen in Noord-Brabant dit weekend geïnformeerd over het beleid van social distancing, dat in ieder geval tot en met maandag wordt gecontinueerd. Dit beleid geldt ook voor huisartsen en hun medewerkers. De LHV voorziet daardoor problemen in de huisartsenpraktijk en voert intensief overleg met het RIVM en VWS over wat nodig is om de continuïteit van huisartsenzorg zoveel mogelijk te waarborgen. In de provincie Noord-Brabant zijn vier (huisartsen)crisisteams actief, waarin huisartsen-vertegenwoordigers van de LHV-kringen deelnemen, samen met vertegenwoordigers van andere disciplines in de eerstelijnszorg. Regionaal en lokaal wordt overlegd met de Hagro’s en worden maatregelen genomen zoals het scheiden van stromen patiënten op huisartsenposten en vanaf morgen indien nodig ook in huisartsenpraktijken. Ook in andere provincies zijn dergelijke crisisteams in stelling gebracht, volgens het zogeheten huisartsen rampenopvangplan (HaROP). Dat lijkt tot nu toe goed te functioneren. Het is nu belangrijk om de regionale informatie die via de GGD en eventueel het crisisteam komt goed te volgen. Zij baseren zich op landelijke richtlijnen.

Opschaling?

In Noord-Brabant wordt momenteel geïnventariseerd welke huisartsen en -praktijkmedewerkers niet kunnen werken volgens de RIVM-adviezen. Morgenochtend wordt een compleet beeld van deze inventarisatie verwacht. Op basis daarvan wordt gekeken naar de noodzaak tot opschaling. Als de continuïteit van de huisartsenzorg (verder) onder druk komt te staan, moeten regionaal maatregelen worden getroffen -opschaling- om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg te garanderen. De huisartsen en huisartsenposten overleggen met gemeenten en GHOR over de continuïteit van de zorg. Wanneer COVID-19 ondanks indammende maatregelen zou gaan leiden tot een (dreigende) epidemische of pandemische uitbraak, treden diverse bepalingen van de Wet publieke gezondheid en Wet veiligheidsregio’s in werking, waarin burgemeester, directeur GHOR en directeur GGD een rol hebben, volgens het regionaal crisisplan. U leest er meer in de Toolkit Uitbraak Infectieziekten.

Morgenochtend komt het landelijk afstemmingsoverleg bijeen, waar LHV en NHG bij zijn. Dan zullen de zowel de verspreiding van het virus als de regionale aanpak en de gevolgen voor zorgpersoneel en zorg aan de orde komen.

ZATERDAG 7 MAART

Gisteren is het zogeheten outbreakteam ter verspreiding van het coronavirus -waarbij LHV en NHG aanwezig waren- bijeen geweest. Belangrijke vragen waren de noodzaak tot opschaling en de richtlijnen voor medewerkers in de zorg. Het RIVM heeft gisteravond daarover een nieuw bericht geplaatst:

Noord-Brabant

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19. Dit bericht heeft gisteravond geleid tot veel vragen bij de huisartsenposten in de regio. Helaas was de communicatie hierover niet met de huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen) afgestemd, wij hebben betrokken partijen laten weten dat wij uiteraard dergelijke verrassingen willen voorkomen. Komende dinsdag is er een overleg met communicatieadviseurs van alle betrokken partijen. In heel Nederland zijn sinds afgelopen week huisartsencrisisteams actief en deze houden de situatie nauwlettend in de gaten. Voor het huisartsencrisisteam in Noord- Brabant was het gisteravond alle hens aan dek.

Inzet zorgprofessionals

Het RIVM heeft gisteren ook het advies voor de inzet van zorgprofessionals tijdens uitbraak en het protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt aangepast. Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra- en intramurale zorg, tot besluitvorming in het afstemmingsoverleg bij VWS op 9 maart en op basis van inzichten uit het lopende onderzoek in Noord-Brabant. 
LHV en NHG zijn maandag weer bij dit overleg aanwezig, waar wij ook zullen aandringen op voortgang van de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal. Er wordt inmiddels wel geïnventariseerd aan zowel de aanbod- als de vraagzijde, maar dat heeft nog niet geleid tot een landelijk overzicht en duidelijk proces. Tot nu toe lijkt het nog net te passen en worden regionaal oplossingen gevonden.

Het actiecomité Huisarts van de Toekomst heeft hun zorgen en vragen met ons gedeeld. Wij nemen die mee in onze overleggen. Om te voorkomen dat er onbedoeld ruis of onrust ontstaat hebben wij hen gevraagd in de media die zij gebruiken te verwijzen naar de berichtgeving van RIVM, GGD, NHG en voor patiënten op Thuisarts.nl. U mag er vanuit gaan die altijd actueel is. De LHV zorgt met dit overzicht voor frequente updates.

Wij verwachten maandag na het afstemmingsoverleg weer nieuwe informatie te kunnen geven. Wij monitoren ook dit weekend de voortgang en staan continu in contact met RIVM en GGD-GHOR. Mocht het nodig zijn dan zullen wij dit informatieoverzicht updaten.

VRIJDAG 6 MAART

Tijdens het Tweede Kamer-debat vandaag over het coronavirus was er gelukkig veel aandacht voor het (dreigende) tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de werklast van huisartsen, mede nadat de LHV vooraf bij verschillende fracties voor de noodzaak van landelijke coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen had gepleit. Minister Bruins van VWS maakte in het debat vervolgens bekend dat de landelijke koepel van de GGD mondmaskers en andere beschermingsmiddelen tegen besmettingen gaat verdelen over zorgverleners in het land en dat de fabrikanten van deze producten daaraan meewerken. Een verdeelsysteem moet voorkomen dat grote doorlopende bestellingen van ziekenhuizen op de ene plek leiden tot magazijnvoorraden, terwijl elders in het land zorgverleners mogelijk niet meer aan mondkapjes kunnen komen.

GGD GHOR Nederland laat vandaag weten: Bent u huisarts en op zoek naar PBM ten behoeve van de bestrijding van en de zorg rond het coronavirus? Neem dan contact op met uw lokale GGD. Zij verdelen op dit moment geen middelen, maar zij zijn aan het inventariseren wat de behoefte in uw regio is.

Er wordt bijzonder veel gebruik gemaakt van het landelijke publieksnummer van het RIVM 0800 – 1351. Dit nummer is nu tot 20.00 uur bereikbaar. De LHV heeft -mede namens InEen- gevraagd om langere openingstijden van dit publieksnummer zodat dit de druk op de huisartsenposten kan verlichten. Tijdens het debat benadrukten ook de kamerleden dat huisartsen niet overbelast moeten raken en hun werk kunnen blijven doen en dat daarom een ruime beschikbaarheid van het 0800-nummer nodig is.

De komende (werk)dagen nemen LHV en NHG weer deel aan overleg, onder andere over de uitkomsten van de inventarisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen en de voorbereiding van scenario’s in geval van verdere verspreiding van het virus. Daarbij brengen wij ook de voorbereiding en veiligheid van zorgprofessionals en hoe te handelen als meer professionals zelf besmet raken onder de aandacht. Wij raden u aan de landelijke berichtgeving hierover via RIVM en GGD goed te volgen.

DONDERDAG 5 MAART

Beschermmiddelen

De LHV heeft grote zorgen over de voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen en mogelijk zelfs andere materialen die in de huisartsenpraktijk noodzakelijk zijn.

In het spoedoverleg bij het ministerie van VWS is woensdag 4 maart 2020 met alle betrokken partijen afgesproken dat er op heel korte termijn een actuele inventarisatie komt van middelen en materialen. Ook komt er een voorstel om de beschermmiddelen waar mogelijk beter te verdelen. Ook in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op donderdag 5 maart 2020 heeft de LHV de noodzaak van landelijke coördinatie van voldoende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht.

Waarnemers en berichten van de GGD

Wij ontvangen signalen dat niet alle waarnemend huisartsen de berichten van de regionale GGD ontvangen. Daarom hebben wij er bij de GGD’en op aangedrongen deze groep huisartsen ook in de informatievoorziening mee te nemen.

WOENSDAG 4 MAART

De LHV heeft ook naar aanleiding van vragen van huisartsen het RIVM op een aantal punten om verduidelijking gevraagd, en het RIVM laat weten: 

 • Waarom en hoe is het advies over persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast?
  Het RIVM volgt hiermee de richtlijnen van de WHO. In het NHG dossier coronavirus (onder het kopje Handelen bij klinische beoordeling) vindt u het aangescherpte advies. Bekijk ook de veelgestelde vragen op de NHG-website. U wordt geadviseerd goed op het juiste gebruik van de beschermingsmiddelen te letten.
 • Wat is het reisadvies aan huisartsen?
  Voor reizen en bijeenkomsten van huisartsen gelden dezelfde adviezen als voor burgers. Er is volgens het RIVM nu geen reden voor een negatief advies aan huisartsen voor het bezoeken van evenementen.
 • Wat zijn de arboadviezen en gelden die ook voor huisartsenpraktijken?
  Een werkgroep bestaande uit artsen-microbiologen, artsen infectieziekten en infectiepreventie-medewerkers buigt zich momenteel over arboadviezen. Voor ziekenhuizen gelden al adviezen en beleid per situatie. In de huisartsenpraktijk geldt hetzelfde beleid als bij andere meldingsplichtige A-infectieziekten, dit gebeurt in afstemming met de regionale GGD.
 • Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een bemonstering bekend is?
  Normaliter is de uitslag uit het laboratorium dezelfde dag nog terug bij de regionale GGD (die de bemonstering uitvoert).

Wij wijzen u graag op de nieuwe e-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk, deze is vanaf nu gratis voor LHV-leden.

DINSDAG 3 MAART

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht over het gebruik van maskers bij COVID-19.  Dit advies baseert zich op de huidige kennis van de verspreiding van het virus (via druppels en (in)direct contact): een FFP1-masker biedt voldoende bescherming voor zorgverleners die patiënten met COVID-19 moeten verzorgen. Uitzondering hierop zijn handelingen waar veel aerosolen kunnen ontstaan (zoals op de IC of bij bemonstering): hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Voor huisartsen betekent dit dat FFP1-maskers voldoende bescherming bieden bij een eventueel huisbezoek aan patiënten. Meer informatie vindt u bij het RIVM.

Woensdag 4 maart nemen de LHV en het NHG ook weer deel aan overleg op het ministerie van VWS over de beschikbaarheid, het voorraadbeheer en de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Omdat wij signalen krijgen dat GGD’en voor huisartsen slecht bereikbaar zijn, hebben wij GGD-Nederland geadviseerd dat regionale GGD’en een intercollegiale lijn beschikbaar houden.

Dinsdag 3 maart hebben de LHV en het NHG ook deelgenomen aan een breed overleg over mogelijke scenario’s van een verdere verspreiding van het virus, ook daarvan houden we huisartsen op de hoogte.

MAANDAG 2 MAART

LHV voert -net als onze collega's van het NHG- continu crisisoverleg met VWS, RIVM, GGD-Nederland en alle andere betrokken partijen. Al vele jaren zijn wij onderdeel van het landelijke netwerk dat actief wordt bij een uitbraak van een infectieziekte. Wij zijn zowel landelijk als regionaal 24/7 in contact met alle relevante andere partijen over de ontwikkelingen en stemmen met hen de communicatie af.

In dit crisisoverleg is de continuïteit van zorg (zowel bij de huisarts als door GGD en in het ziekenhuis) het belangrijkste thema. Dit geldt met name in het geval van een zogeheten opschaling; als het niet lukt om verdere verspreiding te beperken.

Wij maken ons als LHV zorgen over de in deze situatie beschikbare bedden en zorgmedewerkers en beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, ook voor huisartsen en hun medewerkers. In de huidige situatie doen huisartsen het nog met hun kleine basisvoorraad aan beschermingsmiddelen, maar deze zal waarschijnlijk niet toereikend dan wel passend zijn bij opschaling.
Volgens de huidige richtlijnen zien huisartsen(praktijken) geen patiënten met een mogelijke besmetting met het coronavirus en verwijzen zij deze door naar de GGD. Het is niet de bedoeling dat de huisarts deze taak van de GGD overneemt; de zorg aan andere patiënten moet immers gewoon doorgaan.

In de afgelopen dagen is het aantal telefoontjes naar de huisartsenpraktijk fors gestegen. Veel mensen hebben vragen over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en/of willen overleggen omdat zij zich zorgen maken. De LHV brengt signalen over de druk op de huisartsenpraktijk en zorgen van huisartsen en hun medewerkers steeds in het crisisoverleg in.

VRIJDAG 28 FEBRUARI

VWS heeft de beschikbaarheid van deze middelen geïnventariseerd. Er wordt overlegd over de toepassing en beschikbaarheid van de beschermingsmiddelen. Nadere informatie hierover volgt. Houdt u ook hiervoor de mailberichten van uw GGD in de gaten.
Omdat we merkten dat het landelijke publieksnummer 0800-1351 niet overal makkelijk vindbaar was, hebben we VWS en het RIVM gevraagd om dit aan te passen.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), die worden aangescherpt als de actuele ontwikkelingen daarom vragen.

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Landelijk zijn wij als LHV in de afgelopen weken betrokken geweest bij de voorbereidingen van een mogelijke opschaling van zorg na besmetting en wij hebben urgentie gevraagd met betrekking tot voorziene tekorten in persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook hebben wij geadviseerd over informatieverstrekking aan huisartsen en houden wij vinger aan de pols over de continuïteit van huisartsenzorg. Regionaal zorgen de LHV-kringen voor het mee-verspreiden van praktische informatie van de GGD'en en verzamelen zij signalen over beschermingsmiddelen en vragen van huisartsen.

Zowel bij het NHG als LHV zijn er signalen binnengekomen dat er bij sommige leveranciers leveringsproblemen zijn van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen die (op dit moment) door het RIVM geïndiceerd zijn bij vermoeden van COVID-19. Wij hebben al in een vroeg stadium bij VWS aangegeven dat huisartsen de beschikking moeten hebben over deze middelen, omdat zij anders niet op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. 

Dossier Coronavirus

 

Gebruik beschermingsmiddelen voor huisartsen: ‘FFP1, tenzij’ vindt de LHV

Vrijdag heeft het RIVM algemene, nieuwe uitgangspunten (LINK naar https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis) bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Bij het NHG zijn aanvullende adviezen te vinden voor de huisartsen, zie Extra informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (22 maart). In de RIVM-uitgangspunten wordt gesproken van ten minste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen voor gebruik door huisartsen.
De LHV houdt vast aan het eerdere uitgangspunt dat huisartsen gebruik maken van een FFP1-masker, tenzij deze mondmaskers op enig moment/plek er echt niet meer zijn, en echt niet meer elders verkrijgbaar zijn. Huisartsen zouden alleen noodgedwongen, wanneer het echt niet anders kan, moeten terugvallen op chirurgische mondmaskers. Als zij deze noodmaatregel moeten nemen, dan dragen zowel de huisarts als de patiënt een dergelijk masker. Wij doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben.

Risicogroepen onder huisartsen

De LHV wil een aparte richtlijn voor huisartsen die zelf in een risicogroep vallen: huisartsen met o.a. COPD en/of diabetes en zwangeren, en degenen die als mantelzorger een huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. Wij adviseren deze huisartsen - in afwachting van de richtlijn van het RIVM- voor zover mogelijk direct contact met ernstig zieke patiënten, verdacht voor Covid-19, te mijden en waar mogelijk hun werk als huisarts telefonisch te doen.


Bevoorrading
Uit een aantal regio’s kwam het signaal dat er direct na de publicatie van de RIVM-uitgangspunten afgelopen vrijdag, FFP1-mondmaskers van huisartsenposten naar de ziekenhuizen zijn gedistribueerd. Dat is volgens de LHV niet de bedoeling. Huisartsen in de regio hebben deze beschermingsmiddelen óók nodig op de huisartsenpost en in de -praktijk. In de regio moeten afspraken worden gemaakt, met betrokkenheid van het (huisartsen)crisisteam.
In de afgelopen week zijn wij ook door veel partijen waaronder huisartsen benaderd met tips over mogelijk aanbod van beschermingsmiddelen. De LHV deelt alle tips over mogelijke voorraden met het ministerie van VWS, die de centrale inkoop coördineert. Vanwege het vooralsnog uitblijven van bevoorrading heeft de LHV tips van leden ook zelf serieus onderzocht. Helaas bleek dit in alle gevallen geen oplossing te bieden (o.a. ongeschikte beschermingsmiddelen, te late levering, vaag aanbod in afspraken en prijs).
Vanuit de centrale inkoop- en distributie-organisatie die is opgezet hebben wij vandaag nog vernomen dat er opnieuw een substantiële voorraad mondmaskers is aangekomen. Alles wordt erop ingezet om komende week een structurele aanvoer en distributie naar regionale punten te realiseren. Ook worden momenteel met bedrijven in Nederland afspraken gemaakt om essentiële materialen en instrumenten zelf te produceren.

Huisartsenzorg in de media / onze berichtgeving

Een van de vele zaken waarmee we als LHV momenteel druk zijn, zijn de talloze vragen van de media over huisartsen(zorg) in tijden van corona.
Mocht u een indruk willen krijgen van welke media-aandacht voor het werk, de dagelijkse praktijk en de zorgen van huisartsen dat heeft opgeleverd, dan kunt u het media-overzicht (LINK naar https://www.lhv.nl/artikelen/lhv-de-media) bekijken en als u wilt teruglezen/luisteren/kijken. Vanavond (zondag 22-3) schuift LHV-bestuurslid/huisarts Carin Littooij met twee andere huisartsen aan in tv-programma Op1.  
Velen van u vinden inmiddels de weg naar de dagelijkse updates op de LHV-site (al 75.000 keer bekeken) en lezen de LHV-nieuwsbrieven. Wij doen onze uiterste best om alle huisartsen tijdig van de juiste informatie te voorzien, nu het nog meer nodig is dan anders.