Levert u huisartsenzorg in een instelling?

 
Levert u huisartsenzorg in een instelling?
Biedt u huisartsenzorg aan ouderen of aan patiënten met een verstandelijke beperking in een zorginstelling? Belangrijk is dan dat u weet of de instelling onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, omdat dit gevolgen heeft voor de zorg die u biedt en de mogelijkheid van declareren.

De LHV vindt dat de instelling aan u kenbaar moet maken of uw patiënt voor verblijf en behandeling is opgenomen in een Wlz-instelling met toelating voor behandeling. In de praktijk zien we dit niet altijd gebeuren. Twijfelt u aan de status van uw patiënt, vraagt u dan de instelling om de status zwart op wit door te geven. De status heeft gevolgen voor:

1. de keuze of u huisartsenzorg wilt (blijven) bieden

Als een patiënt voor verblijf en behandeling is opgenomen in een Wlz-instelling met een toelating voor behandeling, dan valt de medische zorg niet onder de Zorgverzekeringswet. U schrijft de betreffende patiënt in dat geval uit.

Instelling verantwoordelijk

De instelling is primair verantwoordelijk voor de medische zorg en behoort dan het medisch dossier bij u op te vragen. Vraagt de instelling u om huisartsenzorg te (blijven) leveren, overweeg dan eerst zelf wat u wilt én kunt bieden.

Afspraken over zorginhoud

Besluit u toe te stemmen, dan zijn goede afspraken met de instelling nodig over de zorginhoud, de wijze waarop de ANW is geregeld, de randvoorwaarden en de betaling. U geeft in het gesprek ook aan wat u nodig heeft om goede huisartsgeneeskundige zorg te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten of een Specialist Ouderengeneeskunde.

De modelovereenkomsten van de LHV voor ouderen en AVG helpen u bij het voeren van dit gesprek. Eventuele contracten die hieruit voortvloeien kunt u voorleggen aan de juristen van de LHV.

2. het declareren van zorg

Sinds april 2018 controleren zorgverzekeraars strenger op ‘samenloop’. Daarvan is sprake als de patiënt in een instelling woont waarbij de zorg geheel onder de Wlz valt en de huisarts daarnaast ook nog zorg voor de patiënt in de Zvw declareert.

Financiële afspraken met instelling

Besluit u huisartsenzorg te (blijven) bieden aan deze patiënt, dan maakt u aparte financiële afspraken met de instelling. Dit kan een vast bedrag zijn per maand of kwartaal, of een tarief per consult en visite. De instelling betaalt deze bedragen rechtstreeks aan u.

Patiënt in uw HIS markeren

De patiënt dient dan in uw HIS niet meer op eigen naam/als vaste patiënt ingeschreven te staan, zodat ook geen inschrijfgelden meer naar de zorgverzekeraar worden gefactureerd. U kunt deze patiënten in uw HIS kenmerken, bijvoorbeeld als een aparte categorie patiënten of met attentieregels/memo’s/ruiters, mede afhankelijk van uw eigen HIS-mogelijkheden.

Onkosten gemaakt?

Heeft een instelling verzuimd u te laten weten dat zij onder de Wlz valt, dan kan die verandering extra kosten voor u veroorzaken. Denkt u daarbij aan kosten voor administratieve zaken of terugvorderingen van de zorgverzekeraar. Wij adviseren u in dat geval ook in gesprek te gaan met de instelling.

Informatie over de juiste manier van declareren