Spring naar content

Ouderenzorg

Wat is het basisaanbod dat jij als huisarts biedt aan jouw oudere patiënten? Wanneer verwijs je door naar andere organisaties en specialisten? En wat doe je wel en niet voor ouderen in een zorginstelling? Op deze pagina vind je daar uitleg over, reiken we instrumenten aan en zie je de samenwerkingsafspraken met andere beroepsgroepen.

Goede zorg voor ouderen is een belangrijk onderdeel van je werk, in de meeste huisartsenpraktijken. Jouw patiënten variëren van vitale ouderen die alleen basiszorg nodig hebben, tot zeer kwetsbare, dementerende, of terminale ouderen met een complexe zorgvraag.

Jouw regierol als huisarts neemt toe naarmate jouw patiënt kwetsbaarder wordt. Daarin werk je bovendien met steeds meer partijen samen, zoals wijkverpleging, de specialist ouderengeneeskunde en de casemanager dementie.

Aanbod huisartsenzorg voor ouderen

Wij zien het als LHV als onze opgave om duidelijk vast te stellen wat wel en niet van jou als huisarts verwacht kan worden. Wat valt er onder het basisaanbod? En wanneer verwijs je door? We zetten het kort voor jou op een rij, met de aantekening dat we op dit moment nieuwe afspraken maken over de afbakening van het aanbod. Bekijk hier de huidige afspraken over het Aanbod huisartsenzorg voor ouderenzorg, met alle informatie en randvoorwaarden.

Het uitgangspunt is dat jij als huisarts medisch generalistische zorg levert aan ouderen. Een groot deel van de zorgvraag vang je zelf op, met ondersteuning van de praktijkassistent en eventueel de praktijkondersteuner.

Het extra aanbod voor ouderen bestaat bijvoorbeeld uit een zorgprogramma dat specifiek op ouderen is gericht en vaak door een POH wordt uitgevoerd. Dit model kan interessant zijn als je werkt in een wijk waar veel kwetsbare ouderen wonen. Uiteraard is het belangrijk de zorg die je binnen dit model biedt, jouw verantwoordelijkheid en expertise niet te buiten gaan.

Het extra aan bod geldt ook als er sprake is van extra gespecialiseerde zorg voor ouderen, binnen de huisartsenpraktijk. Deze specialistische zorg valt normaliter onder het aanbod van de specialist ouderengeneeskunde. Als je deze zorg als huisarts zelf verleent, moet je aantoonbaar competent zijn en de zorg ook in de avond-, nacht- en weekenddiensten goed hebben geregeld.

Let op: het werken in deze constructie brengt risico’s met zich mee, omdat het de expertise en verantwoordelijkheid van de huisarts te buiten gaat. Weeg daarom goed af wat de consequenties zijn van het bieden van extra aanbod.

Samenwerking met andere professionals

Je hebt als huisarts een regierol als het gaat om de complexe medische problematiek van ouderen patiënten. De is van meerwaarde vanwege de vaak lange relatie met jouw patiënt en diens familie. Uw regierol is gericht op onderling afstemmen met andere betrokken artsen en hulpverleners. We vertellen je meer over ieders rol en specifieke afspraken over samenwerking.

 • Wijkverpleegkundige en wijkteam

  Je bent samen met de wijkverpleegkundige de spil voor ouderenzorg in de thuissituatie. Ook werk jij als huisarts samen met het wijkteam. Lees hier hoe.

 • Specialist ouderengeneeskunde

  Als de zorgzwaarte van de patiënt de huisartsgeneeskundige zorg overschrijdt, roep je de expertise van een specialist ouderengeneeskunde in.

 • Kaderhuisartsen

  Kaderhuisartsen spelen een belangrijke rol in het opzetten van goede ouderenzorg. Bij de vereniging voor kaderhuisartsen Laego vind je een kaderhuisarts in jouw regio voor advies.

 • Casemanager dementie

  Als je bij jouw patiënt dementie vermoedt, kun je de casemanager dementie inzetten. Deze dementie-specialist is jouw partner om de zorg in goede banen te leiden.

 • Cliëntondersteuner

  Een cliëntondersteuner ondersteunt jouw patiënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Meer op regelhulp.nl

 • Mantelzorger

  Een mantelzorger is in feite ook een partner waar je vaak mee samenwerkt in de zorg rond oudere patiënten. Om hen te ondersteunen, ontwikkelden we de toolkit Mantelzorg.

Standpunten LHV

Je wilt goede ouderenzorg kunnen bieden, binnen jouw mogelijkheden als huisarts. Wij kijken als LHV kritisch mee met de politieke besluitvorming en wetgeving over ouderenzorg. Lees hier hoe de LHV ouderenzorg ziet:

 • Goede huisartsenzorg bieden aan ouderen kan niet zonder dat er voldaan is aan randvoorwaarden: voldoende tijd en middelen, goede lokale netwerkpartners en lokale voorzieningen, en voldoende competent personeel binnen de praktijk en in het netwerk.
 • Goede zorg is passende zorg: die rekening houdt met de variatie tussen ouderen en hun persoonlijke keuzes.
 • Goede zorg is werkbare zorg: waarbij de verschillende professionals goed samenwerken. En waarbij ouderen en mantelzorgers weten wat ze van wie kunnen verwachten en wie waarop aanspreekbaar is.
 • Goede zorg is toekomstige zorg: die anticipeert op alle innovaties in de maatschappij, het zorgsysteem en de zorgorganisaties.
 • We vragen extra aandacht voor ouderen met complexe problematiek.


Bekijk de Visie huisartsenzorg voor ouderen, het KNMG-standpunt Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen en de Handreiking kwetsbare ouderen thuis.

En lees ook onze informatie over GZSP, ELV en Wlz.

 • Eerstelijnsverblijf

  Hier lees je alles over het ELV, welke rol jij als huisarts hebt en wat de regionale coördinatiepunten doen.

 • GZSP

  Lees wat generalistische zorg voor specifieke groepen (GZSP) is en wat er voor jou als huisarts is veranderd is voor deze specifieke patiëntengroepen.

 • Extra producten over samenwerken in de wijk

  Voor ouderen die veel zorg nodig hebben, is goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk én met de oudere en mantelzorgers essentieel.

Wetten ouderenzorg

Welke wetten zijn van invloed op jouw werk als huisarts? We lichten het hier toe voor thema Ouderen.

De Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigt zware, intensieve verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in instellingen.

Het CIZ verstrekt nieuwe indicatiebesluiten en herindicatiebesluiten van de patiënt aan jou als huisarts en brengt je daarvan op de hoogte via Zorgmail. Hoe het zit met declareren van Wlz-zorg, lees je op de pagina Declareren en tarieven.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Je krijgt hier vaak vragen over van jouw patiënten en hun mantelzorgers. We adviseren u om uw patiënten hiervoor door te verwijzen naar de gemeente.

Als je in jouw praktijk patiënten hebt met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) kun je te maken krijgen met de wet rond ‘onvrijwillige zorg’. Deze wet regelt de voorwaarden waaronder tegen iemands wil in zorg verleend mag worden. Oók in de thuissituatie. Bij thema Onvrijwillige zorg lees je wat deze wet betekent voor jouw werk als huisarts en wat de LHV hierin doet.

Lees uit tijdschrift De Dokter

Nieuws

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is geactualiseerd en beschrijft welke zorg u als huisarts hoort te bieden en welk zorgaanbod u

De IGJ en NZa uitten deze week hun zorgen over de medische basiszorg voor kwetsbaren in kleinschalige woonvormen. Dit doen

Vandaag lanceerde minister Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Beroepsorganisaties LHV, V&VN en Verenso missen de

Meer nieuws