Nieuwe leidraad jeugdhulp voor gemeenten en huisartsen

 
Nieuwe leidraad jeugdhulp voor gemeenten en huisartsen
In de zorg voor kinderen hebben huisartsen en gemeenten steeds vaker met elkaar te maken. Het contact daarover is op veel plekken op gang gekomen, maar werkelijke samenwerking komt nog niet overal goed van de grond. Aanleiding voor een nieuwe leidraad van LHV en de vereniging van gemeenten (VNG), om gemeenten en huisartsen op weg te helpen.

Huisartsen en gemeenten krijgen steeds meer met elkaar te maken

Sinds het ingaan van de Jeugdwet in 2015 spelen gemeenten een grotere rol in de jeugdhulp. Daardoor krijgen huisartsen en gemeenten ook steeds meer met elkaar te maken. Inmiddels zijn zij op veel plekken in het land hierover in gesprek met elkaar. Doel is gepaste zorg te bieden aan  kinderen en gezinnen. Maar daarbij wordt wel duidelijk dat de uitgangspunten en verantwoordelijkheden van huisartsen en van gemeenten aanzienlijk kunnen verschillen.

Om de afstemming tussen huisartsen en gemeenten te verbeteren en veelgehoorde knelpunten te bespreken, zijn  de LHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om tafel gegaan  om hier samen wat aan te doen. Een resultaat daarvan is de “Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd”. De leidraad zien wij als een stap naar betere samenwerking.

Deze leidraad schetst wat huisartsen en gemeenten gezamenlijk hebben: de wens om zo goed mogelijk passende zorg te bieden voor kinderen. De leidraad kan huisartsen een houvast geven voor het overleg met de gemeente over hoe die zorg vorm te geven. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is wederzijds begrip voor elkaars rol. We hebben daarom op een rijtje gezet wat belangrijke uitgangspunten voor beide kanten zijn.

Download hier de Leidraad

Ondersteuningsprofielen

Op één punt hebben we met de VNG geen overeenstemming kunnen bereiken: het standpunt over het gebruik van ondersteuningsprofielen. We horen vanuit onze achterban dat dit onderwerp vaak tot discussies leidt met gemeenten. Die willen werken met profielen en vragen  huisartsen een inschatting te maken van de benodigde ondersteuningsprofielen. De LHV vindt dat niet de taak van de huisarts; die werkt vanuit zijn medisch-inhoudelijke richtlijnen en ervaring. We raden huisartsen aan om in contacten met gemeenten hier scherp op te zijn en blijven.

Meer informatie

In 2014 hebben LHV en VNG een extra bijlage gepubliceerd van de werkmap ‘Huisarts en gemeente’ over jeugd. Dit was vooruitlopend op de Jeugdwet die per 2015 is ingegaan. Dit addendum en de rest van de werkmap kunt u hier downloaden.

Deze leidraad is een vervolg naar aanleiding van de lessen die sindsdien zijn getrokken over de samenwerking tussen huisartsen en gemeenten op dit vlak.