Afwegingsinstrument ELV

 
Komt uw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet u als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen maakt de medisch specialist deze afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige. Het geactualiseerde afwegingsinstrument helpt u bij de besluitvorming.

Download schema

of vul hieronder direct het afwegingsinstrument in. Lees meer over het Eerstelijnsverblijf.

Denk bijvoorbeeld aan medisch specialistische interventies en tweedelijns medische interventies.

Verwijs uw patiënt naar het ziekenhuis

Denk bijvoorbeeld aan behandeling, diagnostiek en observatie, (onplanbare) verpleegkundige zorg of hoog risico op geneeskundige zorg.

Verwijs uw patiënt naar Wmo-voorzieningen van de gemeente

U kunt daarbij denken aan algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen zoals respijtzorg.

Respijtzorg is een gemeentelijke voorziening die tijdelijk als vervanging voor de eigen omgeving geldt. Bij de afweging tussen respijtzorg en eerstelijns verblijf gaat het om de vraag of er behoefte is aan ‘verblijf vanuit medische noodzaak’ is. Als de medische situatie stabiel is, is respijtzorg op basis van de Wmo aan de orde.

Wanneer de mantelzorger wegvalt zijn er verschillende overwegingen die tot de conclusie kunnen leiden dat er sprake is van een behoefte aan een eerstelijns verblijf in plaats van respijtzorg. ‘Er is sprake van een indicatie voor het eerstelijns verblijf bij een bevestigend antwoord op één of meerdere van de volgende vragen:

 • Is er sprake van medische instabiliteit in de zin van behoefte aan een ‘wakend oog; dreigende gezondheidsverlies, of
 • Is er een behoefte aan onplanbare verpleging, of
 • Is er een behoefte aan verzorging in de zin van het overnemen van ADL-verrichtingen?

Financiering

 • Wmo-voorzieningen worden vanuit de Wmo gefinancierd
 • Huisartsenzorg declareert u in de Zorgverzekeringswet

 

Denk bijvoorbeeld aan behoefte aan onplanbare zorg, val- en dwaalgevaar, behoefte aan ADL-ondersteuning, onveilige of onverantwoorde thuissituatie.

3a. Verwijs uw patiënt naar eerstelijnszorg

U kunt daarbij denken aan de wijkverpleegkundige, paramedici, POH/huisarts, specialist ouderengeneeskunde, AVG.

3b. Verwijs uw patiënt naar Wmo-voorzieningen van de gemeente

U kunt daarbij denken aan algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen zoals respijtzorg.

Respijtzorg is een gemeentelijke voorziening die tijdelijk als vervanging voor de eigen omgeving geldt. Bij de afweging tussen respijtzorg en eerstelijns verblijf gaat het om de vraag of er behoefte is aan ‘verblijf vanuit medische noodzaak’ is. Als de medische situatie stabiel is, is respijtzorg op basis van de Wmo aan de orde.

Wanneer de mantelzorger wegvalt zijn er verschillende overwegingen die tot de conclusie kunnen leiden dat er sprake is van een behoefte aan een eerstelijns verblijf in plaats van respijtzorg. ‘Er is sprake van een indicatie voor het eerstelijns verblijf bij een bevestigend antwoord op één of meerdere van de volgende vragen:

 • Is er sprake van medische instabiliteit in de zin van behoefte aan een ‘wakend oog; dreigende gezondheidsverlies, of
 • Is er een behoefte aan onplanbare verpleging, of
 • Is er een behoefte aan verzorging in de zin van het overnemen van ADL-verrichtingen?

Financiering

 • Wmo-voorzieningen worden vanuit de Wmo gefinancierd
 • Huisartsenzorg declareert u in de Zorgverzekeringswet

3c. Verwijs uw patiënt naar een mantelzorger

U kunt daarbij denken aan hulp bij dagelijkse taken en verzorging.

Denk bijvoorbeeld aan blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid en aan de voorgeschiedenis van de patiënt.

Verwijs uw patiënt door voor verpleging en verzorging in een instelling

Dit betekent dat uw patiënt een Wlz-indicatie aanvraagt. Afhankelijk van de toekomstige woonsituatie van de patiënt levert u wel of geen huisartsenzorg. Bekijk ook de uitleg over hoe u intensieve zorg declareert.

Denk hierbij aan trainbaarheid en leerbaarheid (cognitie), aan belastbaarheid en aan motivatie.

Verwijs uw patiënt naar intramurale revalidatiezorg

Financiering vanuit Zorgverzekeringswet en Wlz (als uw patiënt een Wlz-indicatie heeft). U levert hier geen huisartsenzorg. Meer informatie vindt u in het Triage-instrument (Geriatrische) Revalidatiezorg.

Bekijk of de patiënt naast het opnamedoel andere problemen kan hebben en of er een multidisciplinair team nodig is.

Verwijs uw patiënt naar een eerstelijnsverblijf hoog complex

Bij de patiënt is sprake van meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of beperkingen. Er is vaak sprake van polyfarmacie en de mogelijke gevolgen daarvan. Er is multidisciplinaire behandeling nodig. De patiënt heeft verzorging en verpleging in de directe nabijheid nodig. De (multidisciplinaire) behandeling dient plaats te vinden in een op de specifieke doelgroep ingerichte omgeving.

De zorg ondersteunt de ADL van de patiënt of neemt deze over. De verantwoordelijk arts neemt over het algemeen zowel de generalistische als de specialistische behandeling op zich. De medische zorg in ELV hoog complex richt zich vooral op: functionele diagnostiek, prognostiek, het opstellen van een behandelplan met SMART geformuleerde doelen op basis van ‘shared decision making’ met de patiënt en het patiëntsysteem, regievoering tijdens het behandeltraject, verantwoordelijkheid nemen in de keten en zorgdragen voor adequate samenwerking, zoals vastgelegd in samenwerkingsafspraken. Afhankelijk van de problemen bij en van de patiënt kunnen professionals toegevoegd worden aan het multidisciplinair (zorg)team.

Bij het merendeel van de patiënten is bij verwijzing naar een eerstelijnsverblijf duidelijk of patiënt laag- of hoog complexe zorg nodig heeft. Voor een deel van de patiënten is dit minder duidelijk en wordt idealiter naar een locatie verwezen waar zowel laag- als hoog complexe zorg geleverd kan worden. Dit zodat het tijdens het verblijf mogelijk is op- of af- te schalen.

Financiering ELV:

Financiering vanuit de Zorgverzekeringswet sinds 2017.

De tijdelijke opvang van patiënten met een Wlz-indicatie wordt bekostigd uit de Wlz (zie hieronder).  

Financiering huisartsenzorg in ELV:

U declareert huisartsenzorg in de Zorgverzekeringswet, u kunt declareren per visite. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. Het betreft de volgende prestaties:

 • ELV, dag
 • ELV, dag ≥ 20 min
 • ELV, ANW
 • ELV, ANW ≥ 20 min

De bijbehorende tarieven kunnen zowel gedeclareerd worden bij patiënten die op naam staan ingeschreven bij de huisarts als bij passanten. Bekijk de nu geldende tarieven.

Uitzondering declareren

Bij patiënten met Wlz-indicatie kunt u de prestaties intensieve zorg declareren. Dit zijn patiënten waarvoor het CIZ een bepaald zorgprofiel heeft toegewezen. De 6 relevante zorgprofielen kunt u vinden in de LHV-Declareerwijzer 2016 (pagina 16) en in de NZa-tariefbeschikking. Deze zorgprofielen vervangen de vroegere ZZP’s.

Meer over opvang van patiënten met een Wlz-indicatie

In de financiering van de Wlz is rekening gehouden met de situatie dat patiënten met een Wlz-indicatie een kortdurende opname nodig hebben. De logeeropvang en het Wlz-crisisbed zijn vormen voor kortdurend verblijf in de Wlz. Een Wlz-crisisbed is een vorm van tijdelijke opvang voor mensen met een Wlz-indicatie die acuut een bed (tijdelijk of permanent) nodig hebben in een zorginstelling. Wlz-uitvoerders en Wlz-aanbieders maken afspraken over leegstand, zodat altijd een Wlz-crisisbed beschikbaar is. Voor logeeropvang en Wlz-crisisbedden gelden de volgende afspraken:

 • Patiënten met een Wlz-indicatie die niet in een instelling verblijven (maar hun indicatie verzilverd hebben in hun eigen omgeving via een volledig-pakket-thuis (VPT), een modulair-pakket-thuis (MPT)) kan een behoefte ontstaan aan ‘kortdurend medisch noodzakelijk verblijf’. Bij deze patiënten is dan een tijdelijke wijziging van leveringsvorm aan de orde, waardoor zij in de logeeropvang/een crisisbed van de Wlz kunnen verblijven;
 • Patiënten met een Wlz-indicatie die thuis wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen het budget besteden aan logeeropvang/een crisisbed;
 • Patiënten met een niet-verzilverde hoge Wlz-indicatie (≥ ZZP 4) kunnen tijdelijk in de logeeropvang/een crisisbed verblijven;
 • Patiënten met een niet-verzilverde lage Wlz-indicatie (ZZP 1-3) kunnen wel naar een eerstelijns verblijf.

Verwijs uw patiënt naar een eerstelijnsverblijf laag complex

De patiënt heeft een enkelvoudige aandoening of beperking die een bedreiging vormt/vormen voor de gezondheid van de patiënt. Er is verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. De medische zorg in ELV laag complex bestaat uit zorg ‘zoals huisartsen die plegen te bieden’.

Bij het merendeel van de patiënten is bij verwijzing naar een eerstelijnsverblijf duidelijk of patiënt laag- of hoog complexe zorg nodig heeft. Voor een deel van de patiënten is dit minder duidelijk en wordt idealiter naar een locatie verwezen waar zowel laag- als hoog complexe zorg geleverd kan worden. Dit zodat het tijdens het verblijf mogelijk is op- of af- te schalen.

Financiering ELV:

Financiering vanuit de Zorgverzekeringswet sinds 2017.

De tijdelijke opvang van patiënten met een Wlz-indicatie wordt bekostigd uit de Wlz (zie hieronder).  

Financiering huisartsenzorg in ELV:

U declareert huisartsenzorg in de Zorgverzekeringswet, u kunt declareren per visite. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een ELV 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. Het betreft de volgende prestaties:

 • ELV, dag
 • ELV, dag ≥ 20 min
 • ELV, ANW
 • ELV, ANW ≥ 20 min

De bijbehorende tarieven kunnen zowel gedeclareerd worden bij patiënten die op naam staan ingeschreven bij de huisarts als bij passanten. Bekijk de nu geldende tarieven.

Uitzondering declareren

Bij patiënten met Wlz-indicatie kunt u de prestaties intensieve zorg declareren. Dit zijn patiënten waarvoor het CIZ een bepaald zorgprofiel heeft toegewezen. De 6 relevante zorgprofielen kunt u vinden in de LHV-Declareerwijzer 2016 (pagina 16) en in de NZa-tariefbeschikking. Deze zorgprofielen vervangen de vroegere ZZP’s.

Meer over opvang van patiënten met een Wlz-indicatie

In de financiering van de Wlz is rekening gehouden met de situatie dat patiënten met een Wlz-indicatie een kortdurende opname nodig hebben. De logeeropvang en het Wlz-crisisbed zijn vormen voor kortdurend verblijf in de Wlz. Een Wlz-crisisbed is een vorm van tijdelijke opvang voor mensen met een Wlz-indicatie die acuut een bed (tijdelijk of permanent) nodig hebben in een zorginstelling. Wlz-uitvoerders en Wlz-aanbieders maken afspraken over leegstand, zodat altijd een Wlz-crisisbed beschikbaar is. Voor logeeropvang en Wlz-crisisbedden gelden de volgende afspraken:

 • Patiënten met een Wlz-indicatie die niet in een instelling verblijven (maar hun indicatie verzilverd hebben in hun eigen omgeving via een volledig-pakket-thuis (VPT), een modulair-pakket-thuis (MPT)) kan een behoefte ontstaan aan ‘kortdurend medisch noodzakelijk verblijf’. Bij deze patiënten is dan een tijdelijke wijziging van leveringsvorm aan de orde, waardoor zij in de logeeropvang/een crisisbed van de Wlz kunnen verblijven;
 • Patiënten met een Wlz-indicatie die thuis wonen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen het budget besteden aan logeeropvang/een crisisbed;
 • Patiënten met een niet-verzilverde hoge Wlz-indicatie (≥ ZZP 4) kunnen tijdelijk in de logeeropvang/een crisisbed verblijven;
 • Patiënten met een niet-verzilverde lage Wlz-indicatie (ZZP 1-3) kunnen wel naar een eerstelijns verblijf.
Vul uw e-mailadres in als u deze informatie via e-mail wilt ontvangen en klik op Opnieuw