Spring naar content

Aanbod huisartsenzorg geactualiseerd: ‘doen waar je goed in bent’

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is geactualiseerd en beschrijft welke zorg je als huisarts hoort te bieden en welk zorgaanbod je extra mag kiezen. Een houvast om te doen waar je goed in bent en om beargumenteerd jouw grenzen aan te geven of bewust voor iets extra’s te kiezen.

Onder leiding van de LHV en met inzet van een focusgroep van huisartsen is het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg uit 2015 in de afgelopen maanden flink onder de loep genomen.

De behoefte om opnieuw te definiëren wat er precies bij het aanbod van de huisarts hoort én wat je daarnaast kunt kiezen om te doen, ontstaat doordat er steeds meer aan je wordt gevraagd. En ten opzichte van 2015 heb je simpelweg minder tijd voor taken buiten het basisaanbod. Ook geeft het opnieuw vastgestelde aanbod je meer duidelijkheid over taken die eigenlijk niet bij de huisarts thuishoren.

Focus op de basis

Het vorige aanbod bestond uit 3 delen: basisaanbod, aanvullend aanbod en bijzonder aanbod.
Dit is vanaf nu een tweedeling: basisaanbod en extra aanbod. Voor bijna 700 uiteenlopende klachten en aandoeningen kunnen patiënten bij hun huisarts en het ondersteunend team terecht. Meer dan 90 procent wordt door de huisartsenvoorziening geheel afgehandeld.

Basisaanbod en extra aanbod in vogelvlucht

 • voldoet aan kernwaarden en kerntaken van de huisartsgeneeskundige zorg
 • betreft de eerste opvang (inventarisatie en vraagverheldering) van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte
 • betreft nadere diagnostiek, behandeling en begeleiding van veelvoorkomende klachten en medische aandoeningen (vuistregel: een incidentie/prevalentie groter dan 2/1000) eventueel samen met andere eerstelijnszorgverleners (paramedici)

In het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022 is per klacht of aandoening (gerangschikt naar ICPC-tabellen) aangegeven of diagnostiek en/of behandeling onder basis, extra of verwijzing valt.

 • medisch-specialistisch verrichtingenaanbod
 • medisch-specialistische zorg thuis
 • gemeenschappelijk (meekijk)consult
 • medische zorg in instellingen
 • niet-verzekerde zorg op verzoek van de patiënt
 • zorgtaken volgens specifieke afspraken op verzoek van de overheid

Ook voor het extra aanbod geldt uiteraard dat je het alleen kunt leveren onder de randvoorwaarden die in het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022 staan beschreven.

Het basisaanbod is gebaseerd op de kerntaken van de huisarts: medisch-generalistische zorg, zorgcoördinatie, spoedeisende huisartsenzorg, preventieve zorg en terminaal-palliatieve zorg. Deze tweedeling is overzichtelijker en sluit meer aan bij de praktijk.

In de beschrijving van 2015 was de financieringsstructuur leidend voor structuur van het aanbod. Diabeteszorg valt onder segment 2, dus was het beschreven als aanvullend aanbod. In de nieuwe beschrijving is de medische inhoud leidend en volgen organisatie en financiering daaruit. Zo heeft bijvoorbeeld iedere patiënt met diabetes recht op zorg van de huisarts, dus valt het onder het basisaanbod. Wel kunnen er omwille van de kwaliteit extra randvoorwaarden zoals personeel (POH) en dus geld nodig zijn, zoals de organisatie via de zorggroepen.

Alles wat niet onder het basisaanbod hoort, valt onder je keuzevrijheid en vergt extra afspraken. Vaak baseer je de keuze voor extra aanbod op interesse, affiniteit of omdat de patiëntenpopulatie erom vraagt.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 1. Beschrijving van het basisaanbod vanuit de medische inhoud, uitgaande van de kerntaken: medisch generalistische zorg, zorgcoördinatie, spoedeisende huisartsenzorg, preventieve zorg en terminaal palliatieve zorg. 
 2. Financiering volgt medische inhoud.
 3. Er is gekozen voor een tweedeling: basis- en extra aanbod. Hiermee zijn het oude aanvullend en bijzonder aanbod verdwenen.
 4. Zorg voor patiënten met een chronische aandoening (zoals diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten) is basisaanbod huisartsenzorg, maar is meestal aanvullend georganiseerd, vaak in samenwerking met een zorggroep (personeel, financiering). Kwaliteit van zorg vereist bijbehorende randvoorwaarden.
 5. Het aanvullend verrichtingenaanbod is samengevoegd met het bijzonder aanbod als zorg ter vervanging van zorg die traditioneel ergens anders wordt aangeboden. We gebruiken hiervoor nu de term ‘extra’ aanbod.

Totstandkoming: samen met leden

De vastgestelde kernwaarden en kerntaken vormen de basis van de aanpassingen in het aanbod. De aangepaste uitgangspunten zijn getoetst binnen het bureau en bestuur van de LHV. Op basis hiervan zijn de eerste hoofdstukken herschreven, waarna een focusgroep van huisartsen uit het LHV-ledenpanel zich hierover heeft uitgesproken.

De groep bestond uit praktijkhouders, waarnemend huisartsen en hidha’s van diverse leeftijden, uit zowel grote als kleine praktijken, van stad en platteland, verspreid over het hele land. De diversiteit van de focusgroep heeft z’n meerwaarde bewezen; huisartsen die in achterstandswijken werken, zien bijvoorbeeld heel duidelijk het belang van expliciete randvoorwaarden.

De meningen liepen niet ver uiteen als het ging over wat wel en niet bij het basisaanbod van de huisarts hoort. De nieuwe versie is vervolgens aan het bureau en bestuur van de LHV voorgelegd, aan de Landelijke Ledenvergadering en aan zusterorganisaties NHG, InEen en VPH. Tenslotte is de eindversie bekrachtigd door de Landelijke Ledenvergadering op 27 september 2022.

Nieuws

Patiënten met complexe psychische of sociale problematiek moeten eerder op de juiste plek zorg krijgen. In het Integraal Zorgakkoord is

Ouderen zijn de dupe van commercialisering in de zorg. Dat stellen de LHV, Verenso, Alzheimer Nederland en de Nederlandse Vereniging

Om het valrisico bij ouderen te verminderen gaan gemeenten in 2024 inzetten op gerichte valpreventie. Ouderen met een verhoogd valrisico