Spring naar content

Aanbod huisartsgeneeskundige zorg

Huisartsgeneeskundige zorg bestaat uit generalistische medische zorg in de buurt van patiënten. Deze zorg is persoonsgericht en geplaatst in de context van de specifieke leefomstandigheden van patiënten. Huisartsgeneeskundige zorg is daarmee niet alleen het diagnosticeren en behandelen van medische klachten en aandoeningen van patiënten, het is een geïntegreerd proces van zorgverlening gedurende langere perioden van het leven van patiënten.

Het huisartsengeneeskundig zorgaanbod in Nederland is onderverdeeld in het basisaanbod, dat voor iedere huisarts gelijk is, en het aanvullend en bijzonder aanbod. Met het aanvullend en bijzonder aanbod kan de huisarts zijn zorgaanbod verbreden en inspelen op de zorgvraag van de patiënten in zijn verzorgingsgebied. Ook komt het aanvullend en bijzonder aanbod tegemoet aan de behoefte van huisartsen aan differentiatie en specialisatie.

Samengevat is het onderscheid als volgt:

  • Basisaanbod
    Het basisaanbod wordt door iedere huisartsenpraktijk geboden. Het basisaanbod gaat altijd vóór het aanvullend en bijzonder aanbod. Dit deel van de huisartsgeneeskundige zorg wordt automatisch door verzekeraars gecontracteerd.
  • Aanvullend aanbod
    Het aanvullend aanbod bestaat uit omschreven activiteiten (aparte verrichtingen) of speciale activiteiten voor bepaalde groepen patiënten. Aanvullend aanbod kan iedere huisartsenpraktijk zonder meer bieden, maar het is niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan 24-uurs bloeddrukmeting. Dit aanbod wordt in samenspraak met de verzekeraar gecontracteerd.
  • Bijzonder aanbod
    Het bijzonder aanbod raakt de grens van de huisartsgeneeskunde en vergt extra scholing, deskundigheidsbevordering en een aangepaste praktijkvoering. Een voorbeeld is echografie. Dit aanbod vraagt eveneens specifieke afspraken met de zorgverzekeraar. Soms vereist het aparte kwaliteitsborging van de opleiding en deskundigheidsbevordering in de vorm van registratie.

In het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is het aanbod volledig op een rij gezet. Het bepaalt de competenties van de huisarts die nodig zijn om dat aanbod te leveren en daarmee ook de eindtermen van de huisartsopleiding.

Bekijk ook het aanbod voor:

Wat biedt u aan op het gebied van ggz? Dat is opgenomen in de LHV-notitie Aanbod huisartsenzorg voor patiënten met

De LHV Ledenraad heeft op 13 december 2016 de herziene versie van het Aanbod huisartsenzorg voor ouderen vastgesteld.

Het veranderde zorglandschap voor jongeren met psychische klachten roept nog steeds veel vragen op bij onze leden. U kunt het

Ook onderdeel van het Aanbod Huisartsgeneeskundige Zorg: