Spring naar content

Aanbod huisartsgeneeskundige zorg

Huisartsgeneeskundige zorg bestaat uit medisch-generalistische zorg in de buurt van patiënten. Deze zorg is persoonsgericht en geplaatst in de context van de specifieke leefomstandigheden van patiënten. Huisartsgeneeskundige zorg is daarmee niet alleen het diagnosticeren en behandelen van medische klachten en aandoeningen van patiënten, het is een geïntegreerd proces van zorgverlening gedurende langere perioden van het leven van patiënten.

Het huisartsengeneeskundig zorgaanbod in Nederland is onderverdeeld in het basisaanbod, dat voor iedere huisarts gelijk is, en het extra aanbod. Met het extra aanbod kan de huisarts zijn zorgaanbod verbreden en inspelen op de zorgvraag van de patiënten in zijn verzorgingsgebied. Ook komt het extra aanbod tegemoet aan de behoefte van huisartsen aan differentiatie en specialisatie.

Samengevat is het onderscheid als volgt:

  • Basisaanbod
    Het basisaanbod wordt door iedere huisartsenpraktijk geboden: het is de kern van het vak. Zonder een stevige basiszorg is het niet mogelijk extra aanbod te bieden. Het basisaanbod gaat altijd vóór het extra aanbod. Om het basisaanbod volgens de kwaliteitseisen van de beroepsgroep aan te bieden, zijn soms aanvullende randvoorwaarden nodig (financieel, personeel, organisatie).
  • Extra aanbod
    Naast het basisaanbod leveren sommige huisartsen ook extra aanbod. Dit betreft (verrichtingen)aanbod en zorg die huisartsoverstijgend zijn en vaak primair tot het takenpakket van andere zorgverleners behoort. Dit aanbod vergt extra scholing, deskundigheidsbevordering of een aangepaste praktijkvoering. Extra aanbod kan alleen worden geboden als het basisaanbod hierdoor niet in de verdrukking komt.

In het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is het aanbod volledig op een rij gezet. Naast een algemeen gedeelte is het aanbod per aandoening (ICPC-code) te raadplegen.

Bekijk ook het aanbod voor:

Wat bied je aan op het gebied van ggz? Dat is opgenomen in de LHV-notitie Aanbod huisartsenzorg voor patiënten met

Het veranderde zorglandschap voor jongeren met psychische klachten roept nog steeds veel vragen op bij onze leden. Je kunt het

Ook onderdeel van het Aanbod Huisartsgeneeskundige Zorg: