Spring naar content

Cao Huisartsenzorg: onderhandelaarsakkoord bereikt

Salarisverhoging, verruiming van de vergoeding woon-werkverkeer en de introductie van een PLB-regeling. Dit en meer is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe Cao Huisartsenzorg. De volgende stap is dat wij de afspraken voorleggen aan de Landelijke Ledenvergadering.

Cao-partijen zijn in september 2023 met elkaar in overleg gegaan om tijdig te komen tot goede en passende afspraken vanaf 2024. Mede gezien de werkdruk, krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie die grote invloed heeft op de werkomstandigheden en koopkracht van medewerkers in de huisartsenzorg. De inzet van de partijen was te komen tot een concurrerende cao voor de huisartsenzorg.

Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden. Het akkoord wordt op de Landelijke Ledenvergadering van dinsdag 28 november voorgelegd aan de afgevaardigde LHV-ambassadeurs.

In dit onderhandelaarsakkoord krijgt de nieuwe cao een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025 en zijn de volgende afspraken gemaakt:  

  • Per 1 februari 2024 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 5% voor de schalen 1 tot en met 9, met een minimum van 175 euro per maand. Voor de schalen 10 en hoger komt er per 1 februari 2024 een structurele loonsverhoging van 4% bij. Per 1 november 2024 en per 1 mei 2025 vindt een loonsverhoging voor alle schalen plaats van 2,5%.
  • Cao-partijen onderstrepen het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarom hebben partijen afspraken gemaakt over het recht op pauze, zuivere werktijd, het recht op onbereikbaarheid, voorrang bij invulling van roosters en diensten van de eigen werknemers en sociale veiligheid. De leeftijd waarop werknemers niet meer verplicht zijn tot het werken in nachtdiensten wordt verlaagd naar 60 jaar.
  • Ook de introductie van een PLB-regeling per 1 januari 2024 draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Werknemers ontvangen in 2024 een PLB van 10 uren en vanaf 2025 jaarlijks een PLB van 20 uren.
  • De vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerken en diverse onkosten worden verruimd. Dat geldt ook voor buitgewoon verlof bij overlijden.
  • Tot slot hebben partijen afgesproken groener werken in de huisartsenzorg te stimuleren en te onderzoeken of ze op een andere wijze invulling kunnen geven aan functiewaardering en de huidige FWHZ-systematiek. Daarbij wordt gekeken of een overgang naar FWG 3.0 daarvoor een mogelijkheid biedt.

Ledenraadplegingen

Partijen zijn tevreden over het onderhandelaarsakkoord en leggen dit de komende weken voor aan hun leden.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderhandelaarsakkoord? Dan kun je als LHV-lid je vraag sturen naar cao@lhv.nl. Praktijkteam medewerkers kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging

Lees meer

Alles over cao’s en werkgeverschap lees je in ons thema.

Nieuws

De Cao Huisartsenzorg 2024-2025 is vanaf nu online beschikbaar. In dit bericht kun je de cao downloaden en lezen wat

De salarisschalen in de Cao Huisartsenzorg worden per 1 februari 2024 aangepast. Werknemers krijgen een structurele loonsverhoging die ingaat op

Alle partijen* hebben nu ingestemd met de nieuwe Cao Huisartsenzorg per 1 januari 2024. Werkgevers- en werknemerspartijen zijn blij dat