Spring naar content

Coronablog augustus 2021 tot en met mei 2022

Op deze pagina vind je deel 2 (van 2) van ons coronablog. Deze loopt van augustus 2021 tot en met mei 2022. Nieuwere berichten vind je in ons nieuwsarchief.

DINSDAG 3 MEI

Declaraties van eerste ronde boostervaccinaties eindelijk begonnen

Sinds vorige week, 25 april, is het voor huisartsenpraktijken eindelijk mogelijk om hun eerste ronde boosterwerkzaamheden te declareren. Zoals we u al eerder hebben gemeld, zijn we als LHV bepaald niet blij dat het allemaal zo lang heeft geduurd. (Daar kun je in dit bericht van 24 maart meer over lezen.)

Van 25 april t/m 31 mei 2022 kun je als praktijk nu de volgende werkzaamheden declareren bij SNPG: incidentele 1ste en 2e vaccinaties (basisserie) in de eigen praktijk, 1ste boostervaccinaties bij niet-mobiele thuiswonende patiënten en (aanvullende) werkzaamheden rondom deze vaccinaties.

In en/of na de zomervakantie volgt dan nog een declaratiemoment voor werkzaamheden voor herhaalprikken (tweede boostervaccinaties), zo meldt SNPG.

Meer over de declaraties vind je op de website van de SNPG.

NHG past advies patiëntenstromen aan

Het NHG heeft het stroomschema ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19’ laten vervallen. Omdat de infectiedruk van covid terugloopt, het overgrote deel van de bevolking gevaccineerd is en/of heeft COVID-19 doorgemaakt en de zelftest een grote rol heeft gekregen in het vaststellen van een infectie.

Het NHG adviseert nog wel om bij patiënten die bewezen COVID hebben of vermoedelijk COVID hebben én hoesten:

 • als zorgverlener volledige PBM te dragen (minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR, oogbescherming, schort en handschoenen) te dragen;
 • de patiënt een chirurgisch mondneusmasker te laten dragen in wacht- en spreekkamer en zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te laten houden;
 • contact met andere patiënten te minimaliseren, door de patiënt te beoordelen tijdens een visite, tijdens een consult aan het einde van het spreekuur of de patiënt direct binnen te roepen.

Voor zorgmedewerkers blijft nog steeds het preventief mondneusmaskergebruik aanbevolen. Huisartsenpraktijken hebben de vrijheid om te beslissen welke maatregelen zij in hun praktijken verder nog voeren.

Lees meer op de website van het NHG.

DINSDAG 5 APRIL

Uitbreiding Nivel-huisartsenpeilstations voor monitoring covid

Vorige week is er wat verwarring ontstaan door berichtgeving in de Telegraaf dat minister Kuipers een grotere rol zou gaan vragen van huisartsen in het testen op corona. Dit betreft echter niet de gehele groep huisartsen, maar het gaat enkel om een uitbreiding van het aantal Nivel-peilstations. De Nivel peilstations (nu zo’n 45 deelnemende huisartsenpraktijken) bestaan al decennia en rapporteren hoeveel patiënten zij zien met een influenza-achtig ziektebeeld. Bij een aantal van deze patiënten nemen de Peilstation-huisartsen dan een monster af, waarna het RIVM onderzoekt of dit monster het influenzavirus, het covid-virus of een ander luchtwegvirus bevat. Door het aantal peilstations uit te breiden, hoopt de overheid sneller een representatief beeld te krijgen van oplevingen van het covid-virus. Werving van huisartsenpraktijken wordt door het Nivel opgepakt.

Het gaat dus niet om het testen van alle patiënten met covid-achtige klachten door alle huisartsenpraktijken.

Dit en meer is terug te lezen in de langere termijnplannen van de overheid (te lezen in deze Kamerbrief) die afgelopen vrijdag zijn gepresenteerd.

DONDERDAG 24 MAART 2022

SNPG verwacht start vaccinatiedeclaraties eind april

Het proces om te zorgen dat huisartsen hun werkzaamheden voor de eerste boostercampagne kunnen declareren, verloopt traag. Pas vandaag (24 maart 2022) is er door VWS definitief akkoord gegeven op alle bepalingen en kan het declaratieportaal worden gemaakt. Het daadwerkelijke declareren lijkt pas eind april te kunnen starten. Als LHV zijn we niet blij met deze gang van zaken. Lees er meer over in het nieuwsbericht Meer details over declaratie boostervaccinaties bekend

LHV en NHG adviseren basismaatregelen in praktijken te behouden

Sinds 23 maart zijn veel coronamaatregelen vanuit de overheid verder versoepeld. Maar corona is nog steeds niet weg, gezien de vele besmettingen die er nog steeds plaatsvinden. Dat heeft ook de nodige gevolgen voor de bemensing van de huisartsenpraktijken. We vinden het als LHV en NHG daarom belangrijk om in de praktijken bepaalde basismaatregelen te blijven hanteren:

 • Houd 1,5 m afstand waar het werk dat toelaat
 • Goede hand-, hoest- en snuithygiëne
 • Triage op klachten van patiënten
 • Goede ventilatie
 • Zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder PBM) werken
 • We adviseren nog steeds het preventief dragen van een mondkapje (mondneusmasker) voor zowel patiënt als zorgmedewerker. Praktijken kunnen hier hun eigen beleid voor opstellen, ook als de overheid versoepelt.

WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022

Gezondheidsraad adviseert voor bepaalde mensen 2e boostervaccinatie

De Gezondheidsraad heeft in een advies aangegeven dat zij een tweede boostervaccinatie voor alle volwassenen niet nodig acht. De Gezondheidsraad adviseert om de meest kwetsbare volwassenen wel een tweede boostervaccinatie aan te bieden. Het gaat om:

 • mensen van 70 jaar en ouder;
 • bewoners van verpleeghuizen;
 • volwassenen met syndroom van Down;
 • en volwassenen met een ernstige immuunstoornis.

Rol voor huisartsen?

In het coronanieuws van 17 februari schreven we al dat – vooruitlopend op dit advies – het RIVM al in overleg is gegaan met GGD, instellingen en huisartsen (NHG en LHV) over de uitvoering van een herhaalprik. We schreven ook dat het aannemelijk is dat huisartsen weer gevraagd zullen worden een rol te spelen, bijvoorbeeld in de selectie van patiënten en/of de vaccinatie van niet-mobiele patiënten. Dit zal sowieso op vrijwillige basis zijn. De uitvoering van de vaccinaties ligt primair bij de GGD’en, waar u als huisarts kunt en wilt helpen moet vaccinaties aan huis kan dat behulpzaam zijn.

We verwachten dat de minister van VWS nog deze week het besluit neemt of hij dit advies overneemt of dat hij daarvan afwijkt. Dan weten we ook wat er precies van welke uitvoerders wordt gevraagd. We houden u op de hoogte.

Verkorting isolatieduur nu ook voor zorgmedewerkers bevestigd

Al langer was bekend dat de quarantainemaatregelen vanuit de overheid voor het algemene publiek werden versoepeld, en dat de isolatieduur werd verkort naar 5 dagen. Het was vervolgens voor zorgmedewerkers afwachten wat het RIVM zou besluiten voor de maatregelen voor zorgmedewerkers. Hiervoor gelden deze hele coronapandemie al eigen richtlijnen omdat in de zorg wordt gewerkt met kwetsbare mensen.

Afgelopen vrijdag heeft het RIVM laten weten dat ook voor zorgmedewerkers de isolatieduur verkort wordt naar 5 dagen.

Het blijft zeer belangrijk voor zorgmedewerkers om:

 • thuis te blijven met klachten en zo snel mogelijk te laten testen (er is nog altijd de mogelijkheid om je als zorgmedewerkers met voorrang te laten testen)
 • na vastgestelde besmetting thuis in isolatie te blijven tot minimaal 5 dagen na de start van de symptomen
 • pas weer te gaan werken als men 48 uur koortsvrij is én ten minste 24 uur symptoomvrij
 • en bij terugkeer naar het werk tot en met dag 10 na de positieve test een mondneusmasker te dragen tijdens het werk en waar mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren tot patiënten en collega’s.

Lees de gehele LCI-richtlijn ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’.

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2022

LHV en NHG adviseren: gebruik mondneusmaskers in huisartsenpraktijken

Tijdens de persconferentie van minister Kuipers afgelopen dinsdagavond zijn versoepelingen aangekondigd. Veel maatregelen gaan aanstaande vrijdag al in. Tegelijkertijd hebben we nog steeds te maken met hoge besmettingscijfers en zien we ook hoge uitvalcijfers door ziekte en quarantaine in de huisartsenzorg. Het is een flinke kluif voor veel praktijken om de roosters rond te krijgen en de zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden. Lees er meer over in dit bericht.

Vanwege het belang om de zorg overeind te houden en om kwetsbare mensen te beschermen, adviseren we om binnen de huisartsenpraktijken preventief mondneusmaskers te blijven dragen, zowel door de zorgverleners als patiënten. Zorgaanbieders mogen eigen beleid voor hun praktijkruimtes hanteren en zijn dus niet gebonden aan de versoepelingen van de overheid ten aanzien van publieke binnenruimtes.

Daarnaast blijven in de huisartsenpraktijken de andere basismaatregelen van belang, zoals goede triage, zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houd, testen bij klachten, hygiëne en goede ventilatie.

Zie ook de NHG-adviezen op het vlak van triage en PBM-gebruik.

Voorbereidingen op mogelijke volgende boostervaccinaties

De overheid heeft advies gevraagd aan de Gezondheidsraad over nut van een volgende boostercampagne in de komende maanden en wanneer en voor welke doelgroepen een volgende vaccinatie dan (vooral) nuttig zou zijn. Dat advies wordt komende week verwacht.

Tegelijkertijd – in afwachting van het advies – heeft het ministerie van VWS aan het RIVM gevraagd om te onderzoeken hoe een mogelijke “herhaalprik” zou kunnen worden uitgevoerd.

Daarvoor spreekt het RIVM met verschillende uitvoerende partijen, waaronder ook het NHG en de LHV namens de huisartsen. In de afgelopen boostervaccinatieronde hebben huisartsen een belangrijke rol gespeeld in de vaccinatie van veel niet-mobiele patiënten. Het is aannemelijk dat huisartsen weer gevraagd zullen worden of ze daaraan kunnen bijdragen. 

Er is op dit moment nog niets definitief. Het is afhankelijk van het Gezondheidsraadadvies en het daaropvolgende besluit van de minister of er op korte termijn een rol van de huisartsen zal worden gevraagd en zo ja, welke. 

Meer over het verzoek om mogelijke volgende boosterprikken voor te bereiden, leest u in de brief die minister Kuipers afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

We houden u op de hoogte van de voortgang hierop.

DONDERDAG 10 FEBRUARI 2022

Aangepast NHG-advies over scheiden patiëntenstromen met luchtwegklachten

Door de hoge besmettingsgraad, is het op sommige luchtwegspreekuren van huisartsen erg druk. Het NHG geeft huisartsen een uitleg over hoe huisartsen kunnen afwegen of sommige patiënten alsnog op het reguliere spreekuur gezien kunnen worden, als de druk op de luchtwegspreekuren te groot wordt.

Het NHG stelt:

 • Maak een afweging op basis van de ernst en combinatie van klachten. Patiënten met milde klachten (geen hoesten/dyspneu al dan niet met koorts) kunnen, onder voorwaarden, op het reguliere spreekuur gezien worden.
 • Een negatieve test voorafgaande aan het consult verlaagt de kans op COVID-19. U zou patiënten met een negatieve test voorafgaand aan het consult dus kunnen zien op het reguliere spreekuur.

Het luchtwegspreekuur kan dan met name gebruikt worden voor beoordeling van patiënten met bevestigde COVID-19 of een klinisch beeld waarbij er een grotere kans is op contaminatie van de omgeving (bijv. met fors hoesten of dyspneu al dan niet met koorts).

Lees de verdere uitleg op de NHG-website.

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022

Thuisbehandeling van covid-patiënten

Op dit moment is de bezetting van covid-patiënten in de ziekenhuizen niet zo hoog als in eerdere coronapieken. Wel zijn de overheid en de zorg zich aan het voorbereiden op toekomstige situaties waarin die druk wel weer hoger wordt (als de pandemie fase 3 zou bereiken) en wat er in zo’n situatie mogelijk is om coronapatiënten thuis te behandelen. Daarbij gaat het ook over het versneld naar huis sturen van patiënten vanuit het ziekenhuis met zuurstofbehandeling en monitoring vanuit huis.

Dit heeft natuurlijk impact op de huisartsenzorg, want bij thuisbehandeling wordt er óók een beroep gedaan op de huisartsenzorg en de thuiszorg. Vandaar dat de LHV en het NHG betrokken zijn bij deze plannen voor de toekomst.

Het NHG doet dat vanuit de medisch-inhoudelijke kant (zoals het volgen van de richtlijn over vervroegd ontslag met zuurstof thuis). Het NHG heeft eerder meegewerkt aan deze leidraad en benadrukt dat de afspraken die in deze leidraad zijn gemaakt het uitgangspunt zijn.

Als LHV zijn we betrokken bij de organisatorische kant. Daarbij letten we scherp op wat er kan en nodig is vanuit de huisartsenzorg om deze zorg thuis te kunnen organiseren. Instemming van de huisartsen zelf is belangrijk. Ook vinden we dat er rekening moet worden gehouden met de beschikbare capaciteit in de huisartsenzorg om de gevraagde zorg te leveren, een goede verantwoordelijkheidsverdeling tussen ziekenhuis en huisarts, goede informatie en toestemming van de patiënt, ondersteuning vanuit de huisartsenorganisatie, enzovoort. Dat is wat wij inbrengen in alle plannen hierover.

Terugkijken covid-webinar tot 14 februari

Op woensdag 26 januari organiseerden LHV, NHG, RIVM en Medische Scholing weer een COVID-webinar. Deze keer stonden op de agenda: antivirale medicatie, thuisbehandeling en de laatste virologische en klinische inzichten over de omikronvariant. Het webinar is door deelnemers met een 8,7 beoordeeld. Heeft u het gemist? U kunt dit webinar nog tot 14 februari 18:00 uur geaccrediteerd terugkijken via deze link.

Nu ook terugkoppeling kindervaccinaties van GGD naar huisartsen

Aanvullend op de vaccinatiegegevens van jongeren en volwassenen die de GGD’en al enige tijd doorgeven aan huisartsen, komen daar nu de gegevens over de gezette kindervaccinaties bij. Het gaat om kindervaccinaties tegen corona die door de GGD zijn gezet sinds medio januari 2022, bij kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot en met 11 jaar. Het versturen van de gegevens aan huisartsen gebeurt alleen als hiervoor toestemming is gegeven bij het maken van de afspraak.

De kinderdosis van het coronavaccin moet in alle systemen als zodanig worden herkend. Er moest daarvoor een nieuwe code worden ontwikkeld die goed door alle HIS’en kan worden verwerkt. Dat is nu geregeld, vandaar dat deze terugkoppeling vanaf nu kan plaatsvinden.

DONDERDAG 20 JANUARI 2022

Richtlijn quarantaine voor zorgmedewerkers

Na de versoepeling van de quarantaineregels door de Rijksoverheid, heeft het RIVM nu ook de specifieke regels voor zorgmedewerkers aangepast. De regels hebben betrekking op zorgmedewerkers zonder klachten die huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) zijn van een positief-getest persoon.

Deze zorgmedewerkers hoeven niet in quarantaine als zij een boostervaccinatie hebben ontvangen of minder dan 8 weken geleden een covid-infectie hebben doorgemaakt. Wel moeten zij aanvullende maatregelen nemen:

 • Zich laten testen op dag 0 en dag 5 én als zij klachten krijgen.
 • Bij werkzaamheden met kwetsbare patiënten adviseert het RIVM om dagelijks voor start van de werkzaamheden een zelftest te doen.
 • Tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker dragen, ten minste type II, en zoveel mogelijk afstand houden van patiënten en collega’s.

Deze aanvullende maatregelen gelden tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Overige zorgmedewerkers die geen boostervaccinatie hebben gekregen en niet minder dan 8 weken geleden COVID-19 infectie hebben doorgemaakt, gaan wel in quarantaine.

Er zijn uitzonderingen op de richtlijn mogelijk, als de zorgcontinuïteit ernstig wordt bedreigd. Daarover leest u meer in dit afwegingskader van het RIVM.

Webinar COVID-19 op 26 januari

Op woensdag 26 januari organiseren LHV, NHG, RIVM en Medische Scholing weer een COVID-webinar. Deze keer op de agenda: antivirale medicatie, thuisbehandeling en de laatste virologische en klinische inzichten over de omikronvariant.

Inschrijven kan via MedischeScholing.nl.

DINSDAG 18 JANUARI 2022

Genezenverklaring voor buitenlandse reizen

Nu de wintersportperiode is aangebroken, kloppen er geregeld patiënten aan bij de huisarts die vragen of de huisarts een genezenverklaring kan afgeven. Met name omdat Oostenrijk daarom vraagt bij personen die recent covid hebben gehad en door die recente besmetting nog positief testen. Met die verklaring zou een arts moeten verklaren dat iemand niet meer besmettelijk is, ondanks dat zij geen negatieve PCR-testuitslag hebben.

Voor deze – en vergelijkbare – verklaringen geldt dat het niet uw rol is als huisarts om dergelijke verklaringen af te geven. Hiervoor gelden de KNMG-regels voor het afgeven van een geneeskundige verklaring, die u vindt op de KNMG-website.

Het is niet de taak van u als huisarts om voor patiënten non-COVID-verklaringen, fit-to-fly of vergelijkbare verklaringen op te stellen omdat uw patiënten willen reizen, werken, of een andere reden. Reizigers kunnen zich richten tot aanbieders van reizigersvaccinaties en laboratoria om de benodigde testen en verklaringen te krijgen. Patiënten hebben daar ook geen verwijzing van u voor nodig, zij kunnen dit zelf regelen. De bijbehorende kosten zijn voor eigen rekening van de patiënt/consument.

Versoepeling quarantaineregels

De Rijksoverheid heeft de quarantaineregels versoepeld. Sinds zaterdag 15 januari geldt dat u bij een positief geteste huisgenoot/nauw contact niet meer in quarantaine hoeft, als u minstens een week geleden een boostervaccinatie hebt gekregen en/of in de afgelopen 8 weken een covid-infectie hebt gehad en geen klachten hebt. Aanvankelijk had de overheid hier ook een uitzondering op geformuleerd voor gezinnen (namelijk dat als een besmet kind niet in isolatie kan, het hele gezin in quarantaine moet), maar die uitzondering is inmiddels weer aangepast, is hier te lezen.   

Wat deze wijzigingen betekenen voor de inzetbaarheid van zorgmedewerkers weten we nog niet; dat wordt op dit moment nog uitgewerkt door het RIVM. De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat er “op zijn laatst vanaf 21 januari 2022 andere quarantaineregels gelden als u een cruciaal beroep heeft”.  Tot de RIVM-LCI-richtlijn voor zorgmedewerkers is aangepast, gelden de bestaande regels voor de inzetbaarheid voor zorgmedewerkers. Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid. We houden u op de hoogte.

De RIVM-LCI-richtlijn voor zorgmedewerkers stelt op dit moment:

Voor zorgmedewerkers zonder klachten geldt nu dat als zij een huisgenoot hebben die positief is getest, dat zij in quarantaine moeten, ongeacht hun immuunstatus (dus volledig gevaccineerd of recent hersteld). Als zorgmedewerker moet u zich dan zo snel mogelijk laten testen. De richtlijn stelt dat alleen als de PCR-test op dag 5 negatief is, de zorgmedewerker weer aan het werk mag. U draagt dan tot en met dag 10 na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.

Alleen als het nauwe contact niet een huisgenoot betreft, maar een overig nauw contact, dan mogen zorgmedewerkers bij hoge uitzondering tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

 • noodzakelijk voor de continuïteit van zorg
 • zorgmedewerker heeft geen klachten
 • zorgmedewerker heeft een boostervaccinatie ontvangen, of in de afgelopen 3 maanden een covid-infectie doorgemaakt of primaire vaccinatieserie voltooid.
 • zorgmedewerker draagt tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
 • De zorgmedewerker laat zich zo snel mogelijk testen met PCR-test (dag 0) en nogmaals op dag 5, na het contact met de positief geteste persoon. Als u dan op dag 0 ook een antigeensneltest doet en die is negatief, mag u in afwachting van de PCR-testuitslag blijven werken onder bovenstaande voorwaarden.

Lees de volledige richtlijn hier. Er zijn uitzonderingen op de richtlijn mogelijk, als de zorgcontinuïteit ernstig wordt bedreigd. Daarover leest u meer in dit afwegingskader van het RIVM.

Gezien de hoge mate van coronabesmettingen op dit moment, adviseren we u voorzichtigheid en het gebruik van PBM in de praktijken.

DONDERDAG 6 JANUARI 2022

Aangepaste quarantainerichtlijn zorgmedewerkers

Net voor de kerst heeft het RIVM de quarantainerichtlijnen voor zorgmedewerkers aangepast. Omdat we daar geregeld vragen over krijgen van leden, lichten we deze nog een keer uit in deze corona-update.

Wat zegt de LCI-RIVM-richtlijn?
De richtlijn is aangepast vanwege de omikronvariant.
Voor zorgmedewerkers zonder klachten geldt nu dat als zij een huisgenoot hebben die positief is getest, dat zij in quarantaine moeten, ongeacht hun immuunstatus (dus volledig gevaccineerd of recent hersteld). Als zorgmedewerker moet u zich dan zo snel mogelijk laten testen. De richtlijn stelt dat alleen als de PCR-test op dag 5 negatief is, de zorgmedewerker weer aan het werk mag. U draagt dan tot en met dag 10 na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.

Alleen als het nauwe contact niet een huisgenoot betreft, maar een overig nauw contact, dan mogen zorgmedewerkers bij hoge uitzondering tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

 • noodzakelijk voor de continuïteit van zorg
 • zorgmedewerker heeft geen klachten
 • zorgmedewerker heeft een boostervaccinatie ontvangen, of in de afgelopen 3 maanden een covid-infectie doorgemaakt of primaire vaccinatieserie voltooid.
 • zorgmedewerker draagt tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
 • De zorgmedewerker laat zich zo snel mogelijk testen met PCR-test (dag 0) en nogmaals op dag 5, na het contact met de positief geteste persoon. Als u dan op dag 0 ook een antigeensneltest doet en die is negatief, mag u in afwachting van de PCR-testuitslag blijven werken onder bovenstaande voorwaarden.

Lees de volledige richtlijn hier.

Omgaan met de quarantaineregels
In tijden met hoge besmettingen hebben deze richtlijnen gevolgen voor de bezetting in de huisartsenpraktijken. We horen van veel praktijken dat ze thuiswerkmogelijkheden inzetten voor medewerkers die hierdoor in quarantaine moeten blijven, maar niet ziek zijn en dus wel bepaalde werkzaamheden kunnen doen. Het blijft echter lastig om zo de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. Daar maken we ons als LHV dan ook zorgen over.

Er zijn uitzonderingen op de richtlijn mogelijk, als de zorgcontinuïteit ernstig wordt bedreigd. Daarover leest u meer in dit afwegingskader van het RIVM.

Declareren covid-vaccinaties in gebieden met lage vaccinatiegraad

Op sommige plekken in het land, met name daar waar de vaccinatiegraad erg laag is, zetten huisartsen zich in om met bewoners in gesprek te gaan over vaccinaties, om twijfels weg te nemen en waar mogelijk ook meteen vaccinaties te geven aan mensen die dat willen. De vaccins worden samen met de GGD geregeld. Het gaat hierbij dus niet om boostervaccinaties, maar om eerste en tweede prikken. Huisartsen kunnen daarvoor dezelfde tarieven declareren als voor de eerste en tweede prikken in 2021. Omdat het declaratieportaal bij de SNPG al is gesloten, is het declareren op dit moment niet mogelijk. We hebben dit aangekaart bij RIVM en SNPG. De declaratiemogelijkheid wordt geregeld, we laten het u weten wanneer die weer openstaat.

DONDERDAG 30 DECEMBER 2021

Vergoeding boostervaccinaties door huisartsen

Vorige week berichtten we u al over de tarieven voor het geven van boostervaccinaties aan niet-mobiele thuiswonende patiënten en patiënten in instellingen door huisartsen.

Er zijn huisartseninitiatieven die met hun regionale GGD een bredere rol van de huisartsen in de boostervaccinaties hebben afgesproken. Deze initiatieven moeten zelf met de GGD een afspraak maken over de vergoeding van die werkzaamheden, omdat die onder de verantwoordelijkheid van de GGD plaatsvinden. We hebben als LHV wel GGDGHOR en VWS verzocht hier afspraken over te maken, zodat er helderheid komt voor de betreffende initiatieven.

De GGDGHOR heeft op woensdag 29 december aan de aangesloten GGD’en richtlijnen doorgegeven voor de vergoeding van deze werkzaamheden (en eventuele onkosten). U leest er meer over in dit nieuwsbericht.

GGD koppelt nu ook Moderna-boostervaccinaties terug aan huisartsen

Vanaf deze week worden door de GGD gegevens over gezette Moderna-boostervaccinaties aan de huisartsen doorgestuurd. Het gaat om boosters die door de GGD zijn gezet. Het versturen gebeurt alleen met toestemming van de patiënt. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen Moderna-boosterprikken die zijn gezet door de GGD’en sinds de start van de boostercampagne eind november. En om alle boosters die vanaf nu worden gezet door de GGD’en.

GGDGHOR meldt dat deze gegevens niet meteen vanaf de start van de campagne al werden doorgestuurd, omdat er een nieuwe code moest worden ontwikkeld die door alle HIS’en goed kon worden verwerkt.

Het versturen van de gegevens van de gezette boosterprikken gebeurt gecontroleerd en de gegevens worden de komende week in badges verstuurd. De verwachting is dat de grootste bulk aan het einde van deze week is verwerkt en dat alle gegevens in de loop van volgende week goed in de HIS’en staan.

Registratie vaccinatie in het buitenland

Omdat het een veelgestelde vraag blijft, wijzen we u nog een keer op dit bericht:

Sommige Nederlanders laten zich in het buitenland vaccineren, ook kinderen onder de 12 jaar. Vervolgens komt een deel van hen naar de huisarts voor registratie van deze vaccinatie dan wel voor een QR-code. Dit is niet de bedoeling; degene die vaccineert registreert immers ook en verstrekt de QR-code. Daarnaast veroorzaakt dit veel administratieve lasten in de huisartsenpraktijk.

Zo horen we nu geregeld over mensen die in Duitsland een boostervaccinatie hebben gekregen. Zij kunnen in Duitsland dan een vaccinatiebewijs en QR-code krijgen. U kunt patiënten die in het buitenland een vaccinatie hebben gekregen, verwijzen naar de informatie van de Rijksoverheid over vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland.

VRIJDAG 24 DECEMBER 2021

Huisartsen aan de slag met boostervaccinatie niet-mobiele patiënten

Uit de meest recente cijfers (23-12) van GGDGHOR blijkt dat aan huisartsen al ruim 36.000 opgetrokken vaccins zijn uitgeleverd. Op veel plekken zijn huisartsen bezig met het prikken van niet-mobiele patiënten thuis en in woonvormen zonder eigen medische dienst. Soms doen ze dat met een aantal collega’s, en ook wel samen met de regionale GGD, regionale organisaties of huisartsenposten in grootschaliger initiatieven.

Door een dergelijke samenwerking tussen huisartsen, zorggroep en GGD in de regio Zuid-Holland-zuid heeft in korte tijd de helft van de niet-mobiele patiënten in de hele regio hun boostervaccinatie al gehad, een fikse versnelling. Veel van deze kwetsbare patiënten waren anders via de GGD en thuisvaccinatie pas in de loop van januari gevaccineerd. Patiënten van huisartsen die geen ruimte hadden voor de vaccinaties thuis, zijn door collega’s geprikt. Ook in de regio Rijnmond vond een dergelijke samenwerking plaats en ook in andere regio’s zijn vergelijkbare initiatieven of plannen.

Boostervaccinatie: welke tarieven kunt u declareren?

Een deel van de huisartsen is bezig met de voorbereiding en uitvoering van de boostervaccinatie van hun eigen niet-mobiele patiënten thuis en waar mogelijk ook bewoners van kleine instellingen en woonvormen zonder eigen medische dienst. VWS heeft na overleg met de LHV de vergoeding van de werkzaamheden van huisartsen in de boostervaccinatie vastgesteld. Lees meer over de tarieven voor uw inzet in de boostervaccinatie.

Registratie boostervaccinaties

Aan huisartsen is gevraagd om te kijken of zij de boostervaccinatie kunnen versnellen door hun eigen niet-mobiele patiënten thuis te vaccineren en waar mogelijk bewoners van kleine instellingen en woonvormen zonder eigen medische dienst te boosteren. Wat u moet weten over de registratie van de boostervaccinaties voor deze specifieke groepen patiënten:

 • Op sommige plekken ondersteunt de GGD administratief de boostervaccinatie van bewoners van kleine instellingen en woonvormen zonder eigen medische dienst. In dit geval komen de registraties direct in het systeem van de GGD.
 • In alle andere gevallen registreren huisartsen de vaccinaties van deze specifieke groepen eigen patiënten in hun eigen HIS of in BRBA. Welke van deze twee routes u moet nemen, daarover informeert uw HIS-leverancier u op korte termijn met een informatiekaart die is opgesteld in overleg met NHG, LHV en RIVM.
 • Mocht u in overleg met collega’s patiënten van andere huisartsen prikken in een dergelijke woonvorm of instelling of mogelijk thuis, dan moet elk van de huisartsen de vaccinatie van zijn eigen patiënten registreren via HIS of BRBA. Het is belangrijk dat u hierover onderling vooraf afspraken maakt.

DONDERDAG 23 DECEMBER 2021

Patiënten met indicatie griepprik krijgen sms over booster

Vandaag ontvangen mensen uit de zogeheten griepvaccinatiegroep die hun COVID-vaccinatie eerder bij de GGD hebben gekregen, een sms-bericht van de GGD om een afspraak voor een boostervaccinatie te maken.
Afhankelijk van de leeftijd is dit tot 2 weken eerder dan hun leeftijdsgenoten. Vanwege hun eerdere vaccinatie bij de GGD zijn ze daar bekend en is het mogelijk hen zonder veel aanpassingen op deze wijze uit te nodigen voor de boostervaccinatie.

Voor overige groepen, waaronder de mensen die in het ziekenhuis zijn gevaccineerd, is deze snelle sms-uitnodiging niet mogelijk. Zij krijgen een uitnodiging op basis van leeftijd. Omdat de snelheid van vaccineren hoog ligt verwacht de GGD dat medio januari iedereen een boostervaccinatie heeft gekregen.

DINSDAG 21 DECEMBER 2021

GGD’en en huisartsen werken samen om boosteroffensief te versnellen

Er moeten nog circa 9,5 miljoen volwassenen een boostervaccinatie krijgen. Alle regionale GGD’en schalen nu zo snel mogelijk en maximaal op tot over de 1,5 miljoen prikken per week en de registratie is direct geregeld. Als VWS, GGDGHOR en LHV hebben we afgesproken dat de route via de GGD’en voor de boostervaccinatie het meest efficiënt kan, met de eerder afgesproken rol voor huisartsen.

Wij hebben gezien dat er in een aantal regio’s ook initiatieven zijn van huisartsen om de booster te versnellen, soms met hun regionale organisaties, en altijd met de regionale GGD. Als LHV hebben we erop aangedrongen om wat al in de steigers staat, de ruimte te geven. Huisartsen die in hun regio met hun GGD al afspraken hebben gemaakt om in hun praktijk te boosteren, kunnen dat doen, mits zij met hun eigen GGD ervoor zorgen dat mensen binnen twee weken goed geregistreerd staan conform landelijke richtlijnen. Lees meer.

Extra ronde boostervaccinaties voor huisartsen en praktijkmedewerkers

Voor huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken en -posten die nog geen COVID-boostervaccinatie hebben kunnen krijgen, is het vanaf nu weer mogelijk om zich aan te melden. Dit gebeurt net als eerder via de huisartsenpraktijk of HAP en op dezelfde wijze, met codes. Deze extra ronde is bedoeld voor diegenen die verhinderd waren door bijvoorbeeld ziekte of quarantaine, of die vanwege het toen geldende interval (is inmiddels 3 maanden tussen de laatste vaccinatie of doorgemaakte covid-infectie en de boostervaccinatie) de vaccinatie nog niet konden krijgen. Huisartsenpraktijken en HAP’s ontvangen hierover woensdag 22-12 een SNPG-alert met praktische informatie.

Inzet gepensioneerde huisartsen bij boostervaccinatie

Om de boostervaccinaties zo snel mogelijk uit te kunnen voeren onder de meest kwetsbare personen, kunnen veel GGD’en nog extra hulp gebruiken. Op verzoek van GGDGHOR heeft de LHV daarom via een mailing gepensioneerde huisartsen opgeroepen of zij mogelijk kunnen bijdragen aan de uitvoering van de boostervaccinaties. Per GGD-regio kan de behoefte aan hulp verschillen. Soms worden er mensen gezocht voor medisch toezicht, soms om mee te vaccineren, de ene keer voor op een GGD-vaccinatielocatie, de andere keer voor teams die in zorginstellingen en bij niet-mobiele mensen thuis vaccineren. Gepensioneerde huisartsen kunnen zich melden via vaccinatiehulp@ggdghor.nl, onder vermelding van de regio waar zij ingezet zouden kunnen worden en hoeveel uur per week.

Registratie vaccinatie in het buitenland

Sommige Nederlanders laten zich in het buitenland vaccineren, ook kinderen onder de 12 jaar. Vervolgens komen veel van hen naar de huisarts voor registratie dan wel een QR-code.

Dit is niet de bedoeling; degene die vaccineert registreert immers ook. Daarbij genereert dit veel administratieve lasten in de huisartsenpraktijk. U kunt patiënten verwijzen naar deze website van de Rijksoverheid voor de juiste route om met een vaccinatie in het buitenland een QR-code te verkrijgen.

Let op: op dit moment is het nog niet mogelijk om een boosterprik die in het buitenland is gezet op deze manier te laten registreren. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Doet u mee aan RIVM-onderzoek naar vaccinatie van ouderen?

De huidige COVID-19 pandemie, maar ook de jaarlijks terugkerende griepepidemie laten zien dat vaccins een belangrijke rol hebben in het beschermen tegen infectieziekten. Zeker voor ouderen, die vanwege hun leeftijd en/of onderliggend lijden gerekend worden tot de kwetsbare groepen die in aanmerking kunnen komen voor een collectief of individueel vaccinatie-aanbod.

Het RIVM doet momenteel onderzoek onder zorgverleners om de huidige informatievoorziening over ouderenvaccins zowel voor zorgverleners zoals huisartsen als voor patiënten te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst kost u zo’n 10-15 minuten. Deelnemen aan dit onderzoek.

DONDERDAG 16 DECEMBER 2021

Vragen van patiënten over boostervaccinatie

Veel huisartsen geven aan dat ze de nodige vragen krijgen van patiënten over de (booster)vaccinaties. Ook horen we van huisartsen dat ze op zoek zijn naar goede informatie over hoe zij met patiënten gesprek aan kunnen over vaccinaties en waar ze patiënten naar kunnen verwijzen. We zetten een aantal handige bronnen voor u op een rijtje:

Over de boostervaccinatie:

Voor mensen die twijfelen over covid-vaccinatie:

Vanuit de overheid: de website overvaccineren.nl

Vanuit artsen: de website twijfeltelefoon.nl

Informatie voor zorgprofessionals:

Verzameling van het RIVM aan bronnen voor gesprekken met patiënten over o.a. vaccinatie: RIVM-website over counseling

Veegronde voor huisartsen en personeel

Sommige huisartsen en medewerkers van huisartsen(posten) konden niet gevaccineerd worden in de rondes die onlangs in de ziekenhuizen zijn georganiseerd. Bijvoorbeeld omdat de laatste covidvaccinatie nog geen 6 maanden geleden was, of omdat ze op dat moment niet konden gaan.

Voor deze personen komt er een ‘veegronde’, een extra mogelijkheid om toch de boostervaccinatie te krijgen. Volgende week komen we met meer informatie hierover.

DINSDAG 14 DECEMBER 2021

Overheid vraagt hulp bij versnelling boostervaccinaties

De overheid geeft aan dat de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus in Nederland een snelle uitvoering van de boostervaccinaties nog noodzakelijker maakt. Daarom is de GGD gevraagd om nog meer prikken te gaan zetten op hun vaccinatielocaties. Om dat te kunnen doen, hebben de GGD’en meer hulp nodig van andere zorgverleners. Zo worden de ziekenhuizen en huisartsen gevraagd welke mogelijkheden zij zien om bij te springen.  Lees meer in dit bericht.

Houd rekening met beperkte beschikbaarheid zuurstof thuis

Door het grote aantal mensen met een covidbesmetting, is er ook steeds meer behoefte aan zuurstoftoediening. Daardoor dreigt er krapte te ontstaan, met name aan apparaten voor zuurstof bij thuisgebruik.

Bij een tekort aan zuurstof en apparatuur zullen meer patiënten in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en blijven, in plaats van dat zij met zuurstoftoediening thuis kunnen worden verzorgd. We hebben als LHV onze zorgen hierover onder de aandacht gebracht bij VWS en zitten in een werkgroep die zich met deze problemen bezighoudt. Het doel is te voorkomen dat die schaarste nijpend wordt. We zitten hier bovenop en houden u op de hoogte van de voortgang.

Als huisarts is het belangrijk dat u weet dat de beschikbaarheid van zuurstof(apparaten) een knelpunt kan worden. Let daarom op als u in overleg met het ziekenhuis afspreekt een patiënt vervroegd te laten uitstromen, of de zuurstof thuis wel geregeld is (bij patiënten waar dat nodig is). U kunt bij uw regionale crisisteam checken hoe de situatie in uw regio is. In ROAZ-verband wordt regionaal de opvang van mensen die zuurstofbehoeftig zijn besproken.

Automatisch corona-updates krijgen?

Volg ons LHV-kanaal op Telegram en krijg automatisch meldingen als er coronanieuws is op lhv.nl.

DONDERDAG 9 DECEMBER 2021

Vragen huisartsen over boostervaccinatie

Bij de LHV komen veel vragen binnen van huisartsen over of en hoe zij zouden kunnen helpen bij de boostervaccinatie, ook naar aanleiding van eerdere berichtgeving. Wij hebben als antwoord van de GGDGHOR gekregen:

 • Huisartsen helpen de regionale GGD’en het meest bij de versnelling van de boostercampagne door niet-mobiele mensen onder uw patiënten te prikken, zowel thuiswonend als in instellingen.
  Als u ervoor kiest om zelf aan huis te vaccineren, kunt u bij de GGD bij u in de buurt opgetrokken spuiten met het Pfizer-vaccin ophalen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van het NHG. We hebben met het ministerie van VWS afgesproken dat hiervoor, net als in de vorige rondes bij thuisvaccinatie, een tarief van € 90,16 kan worden gedeclareerd. Informatie over waar en hoe dit kan volgt nog.
 • De GGD’en zijn niet geholpen met huisartsen die vanuit hun praktijk de mobiele mensen gaan prikken, om drie redenen:
  1. De GGD’en zijn aan het opschalen. Naar verwachting kan iedereen boven de 60 voor half december bij de GGD een afspraak maken bij een van de GGD-locaties.
  2. Het prikken in zowel de huisartsenpraktijk als op de GGD-priklocaties leidt tot onduidelijkheid en verwarring.
  3. Door met voorrang mensen te prikken in de huisartsenpraktijk ontstaat ongelijkheid en onrust.
 • GGDGHOR heeft veel hulp aangeboden gekregen voor de bemensing van de GGD-locaties voor (booster)vaccinaties. De GGD’en geven aan dat verder aanbod op dit moment niet nodig is en dat het ook nog even duurt voor alle aanbod aan inzet verwerkt en beantwoord is. Als u daar vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw regionale GGD. Mocht u geen contactgegevens hebben van uw regionale GGD-coördinator, kunt u deze aanvragen via: support.lcc@rivm.nl

Nog geen afspraak? Plan nu uw boostervaccinatie

Heeft u nog geen afspraak gemaakt voor een boostervaccinatie? Dan is het verstandig dit nu zo snel mogelijk nog te doen via www.ziekenhuiscoronaprik.nl, bij voorkeur uiterlijk dinsdag 14-12.

Zo maakt u het voor de ziekenhuizen mogelijk om hun prikcapaciteit optimaal in te zetten en tijdsloten voor vaccinatie te sluiten als hiervan geen gebruik wordt gemaakt.

Intimidatie en agressie in de huisartsenpraktijk onacceptabel

Bij de LHV komen regelmatig meldingen binnen van agressie in de huisartsenpraktijk. De lontjes zijn kort en huisartsen en hun medewerkers krijgen steeds vaker te maken met verbale agressie en in sommige gevallen zelfs met geweldsincidenten. Ook zijn er voorbeelden van intimidatie door bijvoorbeeld praktijkmedewerkers te filmen. Of in de vorm van dreigende teksten in pamfletten aan het adres van huisartsen. Elke vorm van agressie en intimidatie richting zorgverleners is volstrekt onacceptabel!

Wij voeren overleg met o.a. VWS over de veiligheid van huisartsenpraktijken. Verder wijzen wij u er graag op dat u altijd contact kunt opnemen met de LHV als u met agressie of intimidatie te maken krijgt via 085 – 04 80 000 of lhv@lhv.nl. Mogelijk kunnen wij u advies geven of in ieder geval uw verhaal horen, ook vinden wij het belangrijk om dergelijke signalen te kennen.

Vaccinatie voor jonge kinderen medisch risico– uitnodiging via kinderarts

De vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen start naar verwachting vanaf 20 december bij de GGD op uitnodiging van de kinderarts. Het gaat om kinderen met o.a. ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen, en hiermee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad. Op aandringen van de LHV is er geen rol voor de huisartsen in het selecteren en/of uitnodigen van deze groep kinderen. Die heeft in dit geval geen toegevoegde waarde.

Telefoonlijn voor twijfels over COVID-vaccinatie

Het Rotterdamse initiatief van de zogeheten Twijfeltelefoon krijgt een landelijk vervolg, met ook betrokkenheid van een aantal LHV-huisartsenkringen. De telefonische informatielijn waar mensen vragen kunnen stellen over de coronavaccinatie krijgt een landelijk nummer: 088 – 755 57 77.

De telefoonlijn wordt bemenst door medische professionals (waaronder huisartsen) en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en is vooral bedoeld voor medisch-inhoudelijke vragen.

De Rotterdamse Twijfeltelefoon kreeg sinds de start eind november dagelijks al honderden telefoontjes, vooral over vaccinatie in een specifieke persoonlijke medische situatie.

U kunt patiënten desgewenst verwijzen naar dit landelijke nummer, bijvoorbeeld via uw praktijkwebsite.  

VRIJDAG 3 DECEMBER 2021

NHG komt met advies zelftesten bij klachten n.a.v. gewijzigd beleid

Per 3 december is het landelijk beleid rondom zelftesten voor COVID-19 aangepast door het RIVM. Het NHG geeft concreet advies voor zelftesten voor de huisartsenpraktijk en huisartsenpost in “Zelftest bij klachten”. Onder andere:

 • Het risico op transmissie van COVID-19 binnen de huisartsenpraktijk door een persoon met milde klachten in combinatie met een negatieve zelftest bij het begin van de klachten (dag 1) lijkt klein. Zeker indien deze zelftest in dezelfde klachtenperiode (dag 2) nog een keer is herhaald en wederom negatief is.
 • Daar waar een fout-negatieve uitslag grote gevolgen kan hebben (bij ernstig zieke personen en kwetsbaren) wordt geadviseerd om zo accuraat mogelijke testen te gebruiken.

Voor een aantal patiëntencategorieën wordt het gebruik van zelftesten voor het diagnosticeren van COVID-19 dan ook afgeraden. Het gaat dan om het stellen van een diagnose bij ernstig zieke personen of kwetsbare personen (thuis of in een zorginstelling).
Lees meer over zelftesten bij klachten.

KNMG brengt alle medische-wetenschappelijke COVID-19 informatie bij elkaar 

Artsenfederatie KNMG heeft een nieuw COVID-19 platform gelanceerd, met alle wetenschappelijke informatie over Corona van en voor artsen bij elkaar. In nauwe samenwerking met de betrokken medische-wetenschappelijke verenigingen bundelt het nieuwe platform de actuele informatie over Corona op een eenvoudig doorzoekbare manier. De website doorzoekt richtlijnen en bronnen van medische wetenschappelijke verenigingen en organisaties zoals Thuisarts en RIVM. 
Bekijk het nieuwe platform

DONDERDAG 2 DECEMBER 2021

Vragen en antwoorden over vaccinatie huisartsen en medewerkers

Bij SNPG komen veel vragen binnen over het aanmelden voor de boostervaccinatie en de uitnodigingsbrieven en de codes die daarvoor nodig zijn. Daarom hebben huisartsen vandaag een alert ontvangen met veelgestelde vragen met antwoorden, onder andere over niet ontvangen of te weinig codes en hoe aan uitnodigingsbrieven te komen.

Versnelling boostercampagne: hoe capaciteit GGD vergroten?

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg. Lees meer in ons nieuwsbericht.

WOENSDAG 1 DECEMBER 2021

Selecteren en uitnodigen patiënten met Down en aanmelden niet-mobielen

Gisteravond ontvingen de huisartsenpraktijken van SNPG een alert met de uitgebreide toelichting bij de rol van huisartsen in de boostervaccinaties en de bijbehorende materialen bij:

 • het selecteren en uitnodigen van patiënten met het syndroom van Down;
 • het selecteren en bij de GGD aanmelden van niet-mobiele thuiswonende patiënten;

Ook informeerde SNPG huisartsen over de mogelijkheid om op vrijwillige basis niet-mobiele thuiswonende patiënten en bewoners van instellingen zonder eigen medische dienst te vaccineren.

Alle informatie vindt u in een overkoepelende werkinstructie. Ook in de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie vindt u alle informatie terug.

Aanmeldingen booster huisartsen & medewerkers lopen binnen

Inmiddels hebben ruim 3000 praktijken huisartsen en medewerkers aangemeld. De uitnodigingen met codes vallen deze week in de bus. Daarmee kunnen vanaf 3-12 afspraken in de ziekenhuizen worden gemaakt. U leest meer hieronder, in de corona-update van 27 november. Heeft u zichzelf en uw collega’s en praktijkmedewerkers nog niet aangemeld, dan is het verstandig dit zo snel mogelijk nog te doen via https://aanmelden.ziekenhuiscoronaprik.nl.

Wat betekent fase 2D voor de huisartsenzorg?

Minister De Jonge heeft vorige week vrijdag fase 2D aangekondigd, dat is de fase waarin de landelijke continuïteit van de gehele zorgketen ernstig in gedrang is. Dit betekent dat een groot deel van de (urgente) planbare ziekenhuiszorg wordt uitgesteld. Voor huisartsen betekent dit dat veel van de patiënten die u heeft verwezen naar het ziekenhuis voorlopig daar niet behandeld kunnen worden. Ook zullen de wachttijden na verwijzing hierdoor oplopen. Fase 2D is het laatste niveau voor fase 3. Belangrijkste verschil met fase 2C is dat nu ook de klasse 3 zorg (kritiek planbare zorg, waarbij er een aanmerkelijk risico is op permanente gezondheidsschade dan verlies van levensjaren bij uitstel van meer dan 6 weken) wordt afgeschaald, omdat de beschikbare capaciteit niet langer genoeg is om aan de minimale zorgvraag te voldoen. Lees meer over de verschillende fasen in het opschalingsplan COVID-19. Voor u als huisarts kan het afschalen van klasse 3 zorg betekenen dat u meer vinger aan de pols moet houden en dit kan ook leiden tot complexere zorg thuis.

Regionaal wordt er voorbereid op fase 3. Dat gebeurt in de huisartsencrisisteams voor waar het gaat om de huisartsenzorg, in ROAZ-verband voor afstemming tussen alle zorgsectoren, en in de veiligheidsregio’s die onder leiding staan van de directeur publieke gezondheid van de GGD-GHOR. In die verbanden maken zorgaanbieders afspraken over het afschalen van zorg en over onderlinge samenwerking en ondersteuning. In de huisartsenzorg wordt daarvoor het regionale HAROP gebruikt.

Media

Veel landelijke media besteedden de afgelopen week aandacht aan problemen in de huisartsenzorg, naar aanleiding van agressie en incidenten in huisartsenpraktijken, o.a. met onze voorzitter Mirjam van ’t Veld bij de NOS. Ook ons signaal met ActiZ en V&VN over de (dreigende) afschaling van zorg in de eerstelijn kreeg aandacht in de media, onder andere bij de NOS en in NRC. Vandaag in het FD aandacht voor het toegenomen ziekteverzuim in de huisartsenpraktijken.

Media zijn vooral op zoek naar verhalen uit uw praktijk. Heeft u een opvallend, schrijnend of urgent verhaal en/of bent u benaderd door media, dan kunt u de LHV-perslijn bellen voor advies via (06)25519968.

Communicatie met patiënten

Ook in deze nieuwe coronapiek is heldere publiekscommunicatie belangrijk. VWS en NZa hebben daarom de pagina Zorg nodig in coronatijd? geactualiseerd, waarnaar u patiënten kunt verwijzen.
Op deze pagina vindt u een aantal communicatieproducten die u mogelijk kunt gebruiken in uw eigen communicatie met patiënten. Denk aan een Handreiking uitgestelde medisch specialistische zorg,  Poster Uitgestelde zorg: Wanneer word ik geholpen?, Uitleg van Steffie over zorg in coronatijd in 10 talen en Zorg nodig in coronatijd? in het kort.

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021

Nu aanmelden voor boostervaccinatie huisartsen en medewerkers

Vanaf vandaag (zaterdag 27 november) is het mogelijk om huisartsen en medewerkers aan te melden zodat zij een uitnodiging krijgen voor de boostervaccinatie. Daarover hebben huisartsenpraktijken vandaag een mailing van SNPG ontvangen.

De boostervaccinatie voor zorgmedewerkers is bedoeld om het ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg door corona tegen te gaan. En de zorg zo toegankelijk mogelijk houden voor iedereen.

De stappen zijn:

 • huisartsenpraktijken kunnen huisartsen en medewerkers zo snel mogelijk aanmelden op https://aanmelden.ziekenhuiscoronaprik.nl, en als het kan op maandag 29 november
 • de praktijk ontvangt vervolgens het aantal gevraagde uitnodigingen, met elk een unieke code
 • huisartsen, praktijkmedewerkers en triagisten met patiëntencontact kunnen daarmee vanaf 3 december een afspraak maken via www.ziekenhuiscoronaprik.nl (link werkt vanaf 3 december)
 • de vaccinatie vindt plaats in ziekenhuizen

De registratie van de vaccinaties verloopt via ZKVI. De ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor deze registratie. Via het ZKVI wordt ook de koppeling gelegd met het CIMS, waar landelijk de vaccinaties worden geregistreerd. Dat is onder andere nodig om straks een geldige QR-code te kunnen krijgen in de coronacheck app, met een geregistreerde derde prik. Het is nog niet duidelijk hoe en door wie dan alsnog QR-codes kunnen worden aangemaakt als dit nu niet wordt doorgegeven. Wij adviseren u dit in gedachten te houden bij een mogelijke keuze voor een opt-out in de registratie. Het dubbel invoeren van een vaccinatie (bijvoorbeeld in ZKVI én BRBA) is niet mogelijk.

Waarnemers en aios
Waarnemend huisartsen, andere zzp’ers en aios kunnen via de praktijk waar zij werken een code verkrijgen en daarmee een afspraak maken. De huisartsenpraktijken wordt gevraagd daar bij het aanvragen van het aantal codes rekening mee te houden. Mocht u codes overhouden dan is het niet toegestaan die aan anderen dan de hierboven beschreven doelgroep te geven.

Huisartsenposten
Voor de huisartsenposten en hun medewerkers geldt dezelfde route. Zij worden ook rechtstreeks benaderd en door InEen geïnformeerd.

Vervolg
Het RIVM bekijkt nog of er voor mensen voor wie het nu onmogelijk is om een afspraak te maken een ‘veegronde’ komt of een andere oplossing. Wij zullen u hierover nog nader informeren.

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021

Boostervaccinatie huisartsen en medewerkers huisartsenpraktijk en huisartsenpost

Vanaf 6 december krijgen alle huisartsen en hun medewerkers en het personeel van de huisartsenposten de gelegenheid om een derde (booster)vaccinatie te krijgen. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er ongeveer 30 ziekenhuizen die dit aanbieden. Alle huisartspraktijken en huisartsenposten krijgen op korte termijn van SNPG een bericht met details over het verdere proces. Iedere praktijk of post krijgt een link naar een website waar brieven kunnen worden gedownload met unieke codes. Die codes kunnen vervolgens gebruikt worden om een afspraak te maken in een ziekenhuis.

De organisatie van het vaccinatieproces wordt regionaal ingevuld. Op sommige plekken wordt alles verzorgd door het ziekenhuis, op andere locaties worden huisartsen en medewerkers gevraagd om mee te werken. Meer informatie daarover krijgt u van de organisatie die dit in uw regio organiseert.

Vanaf 3 december kunnen daadwerkelijk afspraken gepland worden, vanaf 6 december start het vaccineren. Op een aantal plekken wordt hier regionaal nu al op vooruit gelopen. Dan is het uiteraard niet meer nodig nog een keer dit proces te doorlopen en de codes op te vragen. Mocht u werken als zzp-er en niet aan een vaste praktijk zijn verbonden, dan kunt u bij de huisartsenpost of bij een huisartsenpraktijk waar u aan verbonden bent aangeven dat u via hen wilt deelnemen.

LHV in NOS-journaal: agressie tegen huisartsen neemt toe

Vanavond in het NOS-journaal vertellen LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld en huisartsenpraktijken uit Schiedam en Wateringen over de toenemende agressie waarmee de huisartsenzorg te maken heeft. Naast alle zorgen die we hebben over de oplopende besmettingen en het overeind houden van de zorgverlening, is dit ook een punt dat we belangrijk vinden om onder de aandacht te brengen.

Nazending naar huisartsen van positieve testuitslagen

Eerder in november lag de terugkoppeling van positieve testuitslagen van GGD naar huisarts twee weken stil. Na technische aanpassingen door de GGD is die terugkoppeling sinds vorige week 17 november weer in werking. De testuitslagen van die twee “pauzeweken” moesten echter ook nog worden verzonden. GGDGHOR heeft ons laten weten dat die uitslagen op 25 november alsnog worden doorgegeven. Daardoor krijgen huisartsen vandaag meer meldingen binnen dan gemiddeld.

Overheid vraagt hulp huisartsen voor aanmelding kwetsbare patiënten

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, uit te voeren door de GGD. Voor de niet-mobiele thuiswonende patiënten was dat al bekend, maar er is nu meer informatie over planning en werkwijze (via de GGD en die starten in januari). Ook verwachten we dat de minister een verzoek gaat doen of mensen met het syndroom van Down kunnen worden uitgenodigd, op advies van de Gezondheidsraad. Dit ministersbesluit is nog niet genomen, maar wij willen u hier alvast op voorbereiden. Lees meer in dit bericht.

WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021

Aanpassen zorgverlening huisartsenpraktijken

De nog altijd oplopende besmettingscijfers betekenen een grotere drukte in de huisartsenpraktijken. Niet alleen krijgen praktijken veel meer vragen van patiënten over een (mogelijke of bevestigde) coronabesmetting, ook hebben ze te maken met uitval van zorgverleners doordat die zelf besmet zijn of met quarantainemaatregelen te maken. Daar bovenop komt de extra zorgvraag door de afschaling van zorg in de ziekenhuizen en de verpleeghuizen en thuiszorg die vol zitten.

We horen van huisartsen dat het ingewikkelder wordt om de zorg goed draaiende te houden. Komt u in de knel met uw zorgverlening en (volledig) openhouden van de praktijk, neem dan contact op met uw regionale crisisteam. Binnen de huisartsenzorg zijn er regionale huisartsen-rampen-opvangplannen (harops) die in werking kunnen treden als de continuïteit van de huisartsenzorg door de individuele praktijken in een regio niet meer te regelen is. In elke regio is een regionaal crisisteam voor de huisartsenzorg. Uw LHV-Huisartsenkring neemt deel aan of staat in nauw contact met het crisisteam. Als u vragen heeft over het Harop in uw regio, over de continuïteit en/of het crisisteam, neemt u dan contact op met de Kring in uw regio.

Lees voor meer informatie over Harops onze eerdere berichtgeving hierover.

Bijwonen grootschalige bijeenkomsten als huisarts

In aanvulling op de geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid is het advies van de LHV aan huisartsen om in ieder geval geen grootschalige bijeenkomsten bij te wonen en als het niet nodig is ook geen bijeenkomsten buiten de eigen regio te volgen.

In de huidige situatie raden wij huisartsen en hun ondersteunend personeel af om dergelijke bijeenkomsten bij te wonen, zeker als deze niet direct met patiëntenzorg te maken hebben of niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Het is en blijft uw eigen afweging om al dan niet deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten.

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

RIVM scherpt quarantaineregels zorgmedewerkers aan

Per 19 november heeft de Rijksoverheid de quarantainemaatregelen aangepast. Ook immune huisgenoten van een coronapositieve persoon moeten vanaf nu in quarantaine.

Het RIVM heeft daarop vandaag ook de quarantaineregels voor zorgmedewerkers aangescherpt. Ook voor immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot geldt dat zij thuis moeten blijven. Er is wel een uitzondering, schrijft het RIVM: als de betreffende zorgmedewerker noodzakelijk is om de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen én als de medewerker zelf géén klachten heeft. Deze zorgverlener moet tijdens het werk minstens chirurgisch mondneusmasker type II dragen, zoveel mogelijk anderhalve meter afstand bewaren en zich twee keer laten testen: zo snel mogelijk en op dag 5 na de positieve test van de huisgenoot. Meer informatie hierover vindt u in de LCI-RIVM-Richtlijn.

Meer nieuws over de boostervaccinatie voor huisartsen en hun medewerkers

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM, VWS en het LNAZ hard aan de uitvoering van deze boostervaccinatieronde. De afspraak is dat huisartsen en hun medewerkers gevaccineerd worden in en door 23 ziekenhuizen in de verschillende regio’s.  Lees alles in ons nieuwsbericht.

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021

Positieve testuitslagen door GGD’en weer doorgegeven aan huisartsen

GGD GHOR Nederland heeft de problemen met de terugkoppeling van positieve coronatestuitslagen opgelost. Vanaf woensdag 17 november worden de positieve testuitslagen weer automatisch doorgegeven. GGD GHOR had deze koppeling tijdelijk stopgezet op 5 november, omdat er enkele positieve testuitslagen van mensen waren doorgegeven, zonder dat zij daar toestemming toe hadden gegeven. Dit probleem is nu verholpen. Er wordt nu voor het doorgegeven van de positieve testuitslag en van vaccinatiegegevens los toestemming gevraagd.

Het is juist in deze weken met hoge aantallen besmettingen zeer vervelend om deze belangrijke informatie als huisarts te moeten missen.
We wijzen u er op dat u sowieso niet zeker weet of u alle positieve testuitslagen van uw patiënten doorkrijgt, omdat niet iedereen daar toestemming voor geeft. Gebruik de adviezen van het NHG voor goede (telefonische) triage en volg de adviezen voor PBM-gebruik ook bij patiënten waar vooraf geen vermoeden is van corona.

Zorginstellingen kunnen huisartsen vragen om contra-indicaties

De boostervaccinaties van bewoners van zorginstellingen worden uitgevoerd door de instellingen en door de GGD. Als u patiënten heeft die in een instelling wonen maar wel op naam bij u staan ingeschreven (bijvoorbeeld in een gemengde woonvorm), dan kan het zijn dat de instelling u vraagt of er contra-indicaties zijn voor uw patiënt(en) waar zij bij vaccinatie rekening mee moeten houden. Als dat zo is, zullen zij u benaderen, u hoeft hier niet vooraf al selecties voor te maken.

DINSDAG 16 NOVEMBER 2021

Quarantaine zorgmedewerkers met positieve huisgenoot?

Afgelopen vrijdag kondigde de Rijksoverheid aan dat het quarantainebeleid voor gevaccineerde huisgenoten van een positief-geteste persoon zou worden aangepast. Het beleid zou worden: alle huisgenoten (gevaccineerd en ongevaccineerd) moeten in quarantaine.

Dat leidde bij ons tot de vraag of ook de richtlijn voor zorgmedewerkers op dit punt ook zouden worden aangepast. De LCI-RIVM-richtlijn voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis stelt sinds deze zomer dat immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot niet in quarantaine hoeven. Zij moeten wel tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II dragen en zich laten  testen op dag 5, nadat de huisgenoot positief is getest (en uiteraard ook zodra ze zelf klachten hebben).

We hebben de vraag bij het RIVM liggen of deze richtlijn in stand blijft of niet. Het RIVM is dat nog aan het bezien. Inmiddels heeft de Rijksoverheid laten weten dat het aangepaste, algemene quarantainebeleid pas later zal ingaan, omdat het beleid nog moet worden uitgewerkt.

We houden u op de hoogte. Tot die tijd blijft de huidige richtlijn dus gelden.

Boostervaccinatie na recente covid-infectie

Zeker met de oplopende besmettingen is het een relevante vraag: kun je een boostervaccinatie krijgen als je recent corona hebt gehad? Het LCI-RIVM heeft de covid-19-vaccinatie-richtlijn daarop aangepast.

 • Als u ná volledige vaccinatie nog een covid-infectie heeft doorgemaakt, dan is het RIVM-advies dat u wacht tot minstens 6 maanden nadat u positief getest werd, voordat u een boostervaccin neemt. Dit omdat de coronabesmetting zelf al de immuunrespons opnieuw heeft gestimuleerd (wat ook het beoogde effect van de boostervaccinatie is).
 • Als u een covid-infectie heeft gehad vóór u volledig gevaccineerd was, dan geldt een interval van minstens 6 maanden na de laatste vaccinatie.

Zie voor meer informatie de LCI-RIVM-richtlijn.

Meer weten over boostervaccinaties voor zorgverleners in de huisartsenzorg? Lees ons bericht van afgelopen vrijdag voor de laatste stand van zaken. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

Thuisvaccinaties booster door GGD’en uitgevoerd

We horen van huisartsen dat ze geregeld benaderd worden door patiënten met vragen over de boostervaccinaties. De uitvoering van de boostervaccinatie voor thuiswonende 60-plussers ligt in handen van de GGD.

Als u niet-mobiele, thuiswonende patiënten van 60 jaar en ouder heeft die in aanmerking willen komen voor boostervaccinatie (dus die al volledig gevaccineerd zijn), dan gaat ook voor deze mensen de GGD de vaccinatie thuis uitvoeren. U moet deze mensen dus niet verwijzen naar Thuisvaccinatie.nl (zoals wel bij de reguliere covid-vaccinaties het geval is).

Op dit moment wordt het proces van thuisvaccinatie door de GGD nog uitgewerkt. U kunt mensen dus ook nog niet naar de GGD verwijzen. Iedereen in de doelgroep ontvangt vanuit de overheid een uitnodigingsbrief voor vaccinatie door de GGD. Daarin zal ook worden toegelicht hoe het proces van thuisvaccinatie zal verlopen, als iemand niet-mobiel is. U ontvangt op korte termijn meer informatie hierover vanuit het RIVM en vanuit ons.

De uitvoering van de boostervaccinaties voor bewoners van zorginstellingen wordt door de zorginstellingen georganiseerd.

DONDERDAG 11 NOVEMBER 2021

Akkoord op vergoeding voor extra vaccinatiewerkzaamheden

Het ministerie van VWS is akkoord gegaan met ons voorstel voor vergoeding van extra werkzaamheden van huisartsenpraktijken rondom covid-vaccinaties. Het gaat hierbij om een tarief voor werkzaamheden die in eerdere tarieven nog niet waren meegenomen, namelijk:

 • het selecteren en uitnodigen van 12-17-jarigen op medische indicatie;
 • het aanmelden van niet-mobiele 60-minners voor thuisvaccinatie;
 • de consequenties van de laatste beleidswijziging t.a.v. AstraZeneca-vaccinatie (de mogelijkheid van vaccinatie met Pfizer door de GGD na 1e prik met AstraZeneca door de huisarts);
 • het verzorgen van QR-codes/vaccinatiebewijzen (voor mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd, maar niet in het RIVM-register staan).

Hiervoor krijgen praktijken €0,54 per ingeschreven patiënt op naam. Deze tegemoetkoming komt bovenop de vergoeding van €2,00 per ingeschreven patiënt die huisartsenpraktijken al eerder konden declareren (zie hier voor een toelichting van die vergoedingen).

Het uitbetalingsproces wordt nog uitgewerkt. U hoeft en kunt op dit moment dus géén actie ondernemen om dit bedrag te declareren.

RIVM-webinar over boostervaccin, kindervaccinatie en mentale problemen bij jongeren

Het RIVM organiseert op woensdagavond 17 november om 20:00 een webinar over corona. De volgende onderwerpen staan op het programma:

 1. Nieuw beleid rondom boostervaccinatie.
 2. Kindervaccinatie (5-12 jaar).
 3. Problemen geestelijke gezondheid jongeren t.g.v. de COVID-maatregelen.

Klik hier voor meer informatie.

MAANDAG 8 NOVEMBER 2021

Aanscherping advies mondneusmaskers in huisartsenpraktijken

NHG, LHV en InEen adviseren dat patiënten preventief (niet-medische) mondneusmaskers dragen bij bezoek aan de huisartsenpraktijk en huisartsenpost. Dat doen we vanwege de oplopende besmettingen en het is in lijn met het overheidsbeleid voor het dragen van mondneusmaskers in publieke binnenruimtes.

We adviseren zorgverleners nu ook om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsingen door de praktijk. Dit komt bovenop het eerdere NHG-advies (van september jl.) aan zorgverleners om bij patiëntencontacten binnen de anderhalve meter preventief een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Ook als er geen vermoeden is dat de patiënt een COVID-19-infectie heeft.

We raden ook nog steeds aan om binnen de huisartsenpraktijken zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden waar het werk dat toelaat.

Lees voor alle adviezen over PBM-gebruik in de huisartsenzorg deze toelichting van het NHG.  

GGD GHOR legt terugkoppeling positieve testuitslagen aan huisartsen tijdelijk stil

De koepelorganisatie van de GGD heeft ons laten weten dat ze de koppeling van positieve testuitslagen van GGD naar huisarts tijdelijk heeft stopgezet. Dit is omdat GGD GHOR Nederland heeft gemerkt dat er in enkele gevallen geen toestemming was van de patiënt om die positieve testuitslag door te geven aan de huisarts. Het proces moet worden aangepast, daarna gaat de koppeling weer aan, zo meldt de koepel.

We hopen dat het doorgeven van deze berichten met toestemming van patiënten snel weer op gang komt. Het is belangrijk dat huisartsen het weten als een patiënt besmet is. Zodat de huisarts kan regelen dat zorg aan deze patiënt veilig kan plaatsvinden (met de benodigde beschermingsmiddelen) en de huisarts alert kan zijn op mogelijke (verslechtering van) medische klachten bij de patiënt.

Meer informatie vindt u op de website van GGD GHOR Nederland.

DINSDAG 2 NOVEMBER 2021

Boostervaccinatie voor ouderen en zorgpersoneel

Minister De Jonge van VWS heeft vanavond aangekondigd dat er in december wordt gestart met een boostercovidvaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. De uitvoering daarvan ligt in handen van de GGD. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor zorgpersoneel, waaronder uit de huisartsenzorg, om een booster van hun vaccinatie te krijgen. Ook komen bewoners van zorginstellingen van boven de 18 jaar hiervoor in aanmerking.

De boostervaccinatie van 60-plussers en van mensen in zorginstellingen komt er op aanraden van de Gezondheidsraad. De vaccinatie van ouderen wordt gedaan door de GGD, huisartsen hebben geen rol in de uitvoering daarvan.

De Gezondheidsraad geeft in het advies ook aan dat er uit maatschappelijk oogpunt andere redenen kunnen bestaan om een boostervaccin aan te bieden aan bepaalde groepen, zoals zorgmedewerkers, maar dat dit buiten de scope van haar advies valt. Vanwege de grote druk die er nu op de zorg ligt en de relatief hoge personeelsuitval, heeft de minister besloten dat ook zorgpersoneel een boostervaccinatie kan krijgen, in het belang van de continuïteit van de zorg. We zijn blij dat al het zorgpersoneel – waaronder dus ook de huisartsen en hun personeel – een boostervaccin kan krijgen. Zodra er meer bekend is over de uitvoering van die vaccinatie voor zorgpersoneel, laten we u dat weten.  

DINSDAG 26 OKTOBER 2021

Inzet spillage griepprik voor praktijkteam toch toegestaan

Deze en komende maand worden huisartsenpraktijken beleverd met griepvaccins voor de uitvoering van de jaarlijkse griepprik. Als praktijken dit jaar griepprikken overhouden (spillage hebben), mogen ze deze gebruiken om huisartsen en andere medewerkers in de praktijk daarmee in te enten. Dat is de afspraak die LHV, VWS en RIVM hebben gemaakt.

De afgelopen weken kregen we veel vragen van huisartsen over de griepprikken voor henzelf en medewerkers, nadat er in een nieuwsbrief vanuit de SNPG expliciet werd gemeld dat de griepprikken hiervoor niet mogen worden ingezet. Formeel is dat zo omdat personeel van de huisartsenpraktijk officieel geen onderdeel uitmaakt van het Nationaal Programma Grieppreventie.

We hebben als LHV daarover aangeklopt bij VWS en RIVM en hebben bij hen benadrukt hoe belangrijk het is dat huisartsen en medewerkers zoveel mogelijk beschermd worden tegen de griep. Zeker met grote drukte die er nu in de huisartsenzorg is en een mogelijk zware griepgolf in aankomst, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk uitval weten te voorkomen en zo de continuïteit van de patiëntenzorg kunnen borgen. VWS en RIVM hebben gisteravond aan ons laten weten dat ze dat begrijpen en dat ze het ook belangrijk vinden dat het griepvaccin zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Voor 2021 is er dus besloten af te wijken van dit beleid. Daarom mag dit najaar dus de spillage gebruikt worden voor huisartsen en hun personeel. Daarmee hebben we helderheid gekregen voor het gebruik van de griepprik dit najaar. De handeling van de vaccinatie van huisartsen en personeel kan niet worden gedeclareerd bij de SNPG.  

Pleidooi voor snelle acties om zorg overeind te houden

Naast de griepprik voor huisartsen en personeel is er nog meer nodig om de zorg dit najaar en deze winter overeind te houden. De LHV maakt zich grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg en de rest van de zorg dit najaar. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “De coronabesmettingscijfers lopen rap op, de uitval onder zorgverleners is fors en de werkdruk in de huisartsenzorg is erg hoog. We hebben met het ministerie van VWS en de andere verenigingen in de zorg besproken wat er gedaan moet worden om een zorginfarct te voorkomen.” Lees het volledige bericht met ons pleidooi voor VVT-opvanglocaties, verlichting spoedzorg en verminderen administratieve lasten.

DONDERDAG 21 OKTOBER 2021

Start traject vaccinatie bij allergie

Vanaf deze week is het mogelijk voor u als huisarts om patiënten met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin te verwijzen naar een allergoloog voor beoordeling en vaccinatie. Het gaat hoofdzakelijk om patiënten die slechts één keer gevaccineerd zijn, omdat ze een (ernstige) allergische reactie kregen.

Ook als u als huisarts niet betrokken bent geweest bij het vaststellen van de allergische reactie, kunt u patiënten aanmelden bij de allergoloog als de patiënt zelf aangeeft dat hij/zij een allergische reactie heeft gehad als gevolg van de COVID-19-vaccinatie. De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (eerste/tweede) vaccinatie alsnog gegeven kan worden.

Iedereen die bij de GGD geregistreerd staat als patiënt die een (tweede) vaccinatie afwees om medische redenen ontvangt van de GGD een brief met informatie. U hoeft als huisarts dus patiënten hier niet zelf over te benaderen. Het RIVM en de GGD schatten dat 0 tot 3 patiënten per praktijk deze informatie ontvangen.

Niet alle allergologen doen mee aan dit traject. Vanaf 21 oktober vindt u als huisarts in Zorgdomein de instellingen die een allergoloog beschikbaar hebben. Er wordt geen eigen risico in rekening gebracht bij de patiënt, waar dat normaal gesproken bij een verwijzing naar de allergoloog wel het geval is.

Meer informatie vindt u in de werkinstructie van het RIVM.

QR-codes na doorgemaakte corona en vaccinatie

We krijgen soms vragen van huisartsen over situaties waarin het patiënten na een doorgemaakte covid-infectie niet lukt om via CoronaCheck een QR-code te krijgen als bewijs van vaccinatie. Het gaat hierbij om mensen die vanwege een doorgemaakte covid-infectie daarna maar 1 vaccinatie nodig hadden in plaats van 2.

Er zijn 3 soorten bewijzen waar een QR-code kan worden gegenereerd: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en testbewijs. Tot 180 dagen na een positieve PCR-test kunnen mensen die corona hebben doorstaan een QR-code krijgen als ‘herstelbewijs’. Na 180 dagen vervalt dit bewijs.

Als zij dan wel volledig gevaccineerd zijn (in hun geval door 1 vaccinatie), dan willen ze een vaccinatiebewijs hebben. Maar de CoronaCheck ziet maar 1 vaccinatie staan in het RIVM-register en weet niet dat de vaccinatie toch volledig is wegens een doorgemaakte infectie.

Mensen kunnen dan alleen via degene die hen heeft gevaccineerd toch aan een vaccinatiebewijs-QR-code komen. Als u als huisarts degene bent die vaccinatie heeft uitgevoerd, dan kunt u via het webportaal HKVI een vaccinatiebewijs aanmaken. Is de patiënt gevaccineerd door de GGD? Dan kan de patiënt zich daar melden voor een QR-code. 

Dat de QR-code in deze gevallen niet op een andere manier kan worden gegenereerd dan via de vaccineerder, is een weeffout in de CoronaCheck. We hebben dit al herhaaldelijk bij de overheid aangekaart en zullen dit blijven doen totdat ze dit hebben gefikst.

Aanpassing quarantaineregels kinderen tot 4 jaar

Op advies van het OMT zijn de quarantaineregels voor kinderen onder de 4 jaar versoepeld. Dit omdat kinderen tot 4 jaar bijna nooit andere personen besmetten. Daarom geldt vanaf 15 oktober onder andere dat zij niet in quarantaine hoeven. Ook niet als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand met corona. En dat zij niet thuis hoeven te blijven bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).

Voor alle quarantaineregels voor kinderen tot 4 jaar, zie de website van de Rijksoverheid.

DONDERDAG 7 OKTOBER 2021

Specifieke groep patiënten met afweerstoornis krijgt van specialist uitnodiging derde prik

Vanaf 6 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist afweerverminderende medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten. Mensen die in aanmerking komen, kunnen hun uitnodiging van de specialist verwachten vanaf 6 oktober tot eind oktober, via het ziekenhuis waar zij in behandeling zijn. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een derde vaccinatie halen bij de GGD.

Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik. Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts. U kunt deze patiënt aanmelden via het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Op de website van het RIVM staat informatie voor mensen met een afweerstoornis, met een uitgebreid veelgestelde vragen-onderdeel. Zie ook het advies van de Gezondheidsraad.

Overheidscommunicatie over desinformatie

Op coronavaccinatie.nl heeft de Rijksoverheid een pagina gemaakt over des- en misinformatie, die ingaat op onderwerpen waar vragen over zijn en experts aan het woord laat.

U kunt patiënten met vragen hierover desgewenst ook verwijzen naar een animatie die bewust maakt van de hoeveelheid aan informatie over vaccineren en het belang van je goed laten informeren om de eigen mening te vormen. Ook zijn er blogs, bijvoorbeeld over Speuren naar bijwerkingen van vaccins, Waarom een 2e prik geen overbodige luxe is en Snel ontwikkelde vaccins veilig?

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021

NHG adviseert behouden van 1,5 meter in praktijken

Op 25 september vervalt onder andere het overheidsadvies om anderhalve meter afstand te houden. Zorginstellingen kunnen op dit vlak zelf hun beleid bepalen. Het NHG heeft vanuit de huisartsenzorg gekeken wat hierin verantwoord en verstandig is. Hun advies is om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. In de huisartsenpraktijk en -post kunnen zowel besmettelijke patiënten (met of zonder klachten) als bevattelijke personen (niet-immune personen doordat zij ongevaccineerd zijn of onvoldoende immuunrespons hebben na vaccinatie) komen. Zij treffen elkaar bijvoorbeeld in de wachtkamer. Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, adviseert het NHG de anderhalve meter afstand voorlopig te behouden in de praktijken en op de huisartsenposten.

Lees meer over dit advies en hun adviezen over patiëntenstromen op hun website.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Tweede mogelijkheid om vaccinaties te declareren

Heeft u nog niet (alle) vaccinatiewerkzaamheden gedeclareerd bij de SNPG? Dan kunt u dat nu alsnog doen. De declaratiemodule is wederom opengesteld, van 13 t/m 30 september. Mocht u daarna alsnog zaken te declareren hebben, dan is er nog een laatste mogelijkheid in november (van 13 t/m 28 november).

De periodes zijn verkort en opgesplitst om verlate declaraties (bijvoorbeeld door vakantie van de huisarts) en na-declaraties mogelijk te maken. Het kan immers gebeuren dat – nadat u een declaratie heeft ingediend – zich nog patiënten melden voor een vaccinatie. Dan kunt u in een latere periode die extra vaccinaties alsnog declareren. Voor de vergoeding per geregistreerde patiënt hoeft en kunt u slechts 1 maal een declaratie doen.

Lees meer over de vergoedingen van vaccinatiewerkzaamheden in deze factsheet.

3e vaccinatie voor bepaalde mensen met afweerstoornis

Een deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om mensen die na twee vaccinaties nog niet goed beschermd zijn tegen corona. Het gaat uitsluitend om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Deze patiënten worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD.

U kunt als huisarts wellicht vragen krijgen van patiënten of zij wel of niet in aanmerking komen voor deze derde vaccinatie. Het is daarom goed om te weten dat u geen rol heeft in deze vaccinatie, de medisch specialist nodigt de patiënten uit die het betreft. Dat gaat vanaf oktober plaatsvinden. Als een patiënt alleen bij u onder behandeling is en niet bij een specialist, dan komt deze niet in aanmerking. Voor een verdere uitleg hiervoor: lees dit bericht van het NHG.

Deze derde vaccinatie is wat anders dan de zogenaamde ‘boosters’. Deze derde vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit een of twee vaccinaties bestaat. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem en is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties aanvankelijk wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft eerder deze week laten weten dat er nu geen reden is om een boostervaccinatie in te gaan zetten.

RIVM past werktijden vaccinatiehelpdesk aan

Het RIVM meldt dat de verschillende vaccinatielocaties worden afgeschaald en het aantal vragen aanzienlijk is afgenomen. Daarom zijn per 13 september de openingstijden van het telefoonnummer voor medisch-inhoudelijke vragen van zorgprofessionals aangepast. Dit nummer is 088-678 8900, beloptie 2. Deze helpdesk is vanaf nu alleen op werkdagen van 8:30-17:00 uur bereikbaar. Uiteraard is de LCI voor calamiteiten 24/7 bereikbaar.

22 september webinar COVID-19 voor zorgprofessionals

Woensdagavond 22 september 2021 is er een online webinar voor zorgprofessionals over de achtergronden van de boostervaccinatie tegen COVID-19, ethische dilemma’s rondom COVID-19-vaccinatie en het infectierisico van COVID-19 gedurende de zwangerschap. Deze keer is de organisatie in handen van NHG, RIVM, GGDGHOR, KNMG en FMS. Meer informatie en inschrijflink vindt u op deze pagina.  

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 2021

Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?

Wij kregen regelmatig vragen van huisartsen wat zij wel en niet mogen wanneer zij te maken hebben met praktijkmedewerkers die niet-gevaccineerd zijn.
Op dit moment -maar een maatschappelijke discussie loopt- mag een huisarts-werkgever kort gezegd:

 • besluiten om een praktijkmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk.
 • niet registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd.
 • praktijkmedewerkers zonder vaccinatiebewijs niet de toegang tot de werkvloer weigeren.

Uitgebreidere informatie vindt u hier, volgt u de LCI-richtlijn van het RIVM of raadpleeg de site van de KNMG.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden. Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan. Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen en klinieken in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars moeten patiënten informeren over de wachttijd voor afspraken, behandelingen en operaties en over de rol van de zorgverzekeraar als de patiënt informatie zoekt over eventuele mogelijkheden elders. Mochten uw patiënten wachten op inhaalzorg, dan kunt u hen verwijzen naar de website van ziekenhuis en kliniek of naar ZorgkaartNederland voor informatie over wachttijden en waar zij het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen ook hun zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling, om te kijken of hun behandeling elders eerder geleverd kan worden.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2021

Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland is nu op één pagina van alle ziekenhuizen en klinieken te vinden hoeveel dagen patiënten moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn. Voor meer inzicht in wachttijden, vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen en klinieken hoe lang een patiënt moet wachten voor bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Er is informatie over drie soorten wachttijden: bij poliklinieken, voor diagnostiek en voor behandelingen. Deze wachttijden zijn te vinden op de pagina zorgkaartnederland.nl/wachttijden. Patiënten die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een zorgaanbieder waar zij snel terecht kunnen, kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS 2021

Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte covid

We hebben deze week verschillende vragen gekregen van huisartsen over hoe mensen kunnen aantonen dat ze vanwege een doorgemaakte covid maar 1 vaccinatie hebben gekregen. In de CoronaCheck-app verdwijnt de positieve coronatestuitslag namelijk na 180 dagen. Een positieve testuitslag wordt alleen gebruikt als herstelbewijs en is niet gekoppeld aan het genereren van een vaccinatiebewijs. De registratie van de vaccinatie staat daar dus los van.

Als u iemand heeft gevaccineerd en u heeft die persoon slechts 1 vaccinatie gegeven omdat deze persoon al covid had doorgemaakt, dan registreert u dit als een 1-uit-1-vaccinatie. Ook in het HKVI-webportaal waarmee u zelf vaccinatiebewijzen (in de vorm van QR-codes) kunt uitgeven, heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat het om een 1-uit-1-vaccinatie gaat.

Let op: u bent als huisarts alléén betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die u zelf heeft gevaccineerd én die niet via CoronaCheck (eventueel met hulp van de overheid) zelf aan een vaccinatiebewijs kunnen komen.

Waar het gaat om vaccinaties door de GGD of bijvoorbeeld vaccinaties in het buitenland heeft u geen rol. Daar zijn resp. de GGD en de overheid verantwoordelijk voor.

Meer informatie voor huisartsen over de vaccinatiebewijzen vindt u op deze pagina.

Uitleg over het gebruik van het HKVI-portaal vindt u op de inlogpagina van het portaal.

Meer informatie voor patiënten over de vaccinatiebewijzen is te vinden op deze website van de Rijksoverheid.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021

Declareren vaccinaties

Bijna 3000 praktijken hebben reeds hun declaratie ingediend bij SNPG voor de vaccinatiewerkzaamheden tijdens de eerste declaratieperiode (die liep tot 8 augustus). Heeft u nog niet gedeclareerd of nog nagekomen declaraties? De volgende periode waarin u kunt declareren bij SNPG loopt van 13 tot en met 30 september.

We zijn in overleg met VWS over de hoogte van de vergoedingen voor werkzaamheden die nog niet in de eerdere tarieven waren meegenomen. Zoals voor het selecteren en uitnodigen van kinderen met een griepprikindicatie en het vervaardigen van vaccinatiebewijzen voor mensen die niet in het RIVM-register staan.

Meer over de vergoedingen rondom de vaccinaties vindt u op deze LHV-factsheet.

LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.

In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.

Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 2021

Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie

Op verzoek van cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft het ministerie van VWS besloten om gratis pakketten met zelftesten beschikbaar te stellen voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in zelfgekozen thuisisolatie zitten en niet gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om: 

 • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
 • Personen (≥ 12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. U hoeft als huisarts dus niets voor te schrijven en hier géén verklaring voor af te geven. De apotheek checkt zelf of de betreffende persoon aan de voorwaarden voldoet. De KNMP heeft haar leden hierover geïnformeerd. Er is per persoon één pakket van 25 stuks per maand beschikbaar. Deze regeling is eind juli 2021 ingegaan. Meer informatie op rijksoverheid.nl

Vaccinatiebewijzen

Krijgt u nog steeds vragen van patiënten over vaccinatiebewijzen? Bekijk dan onze informatie over de vaccinatiebewijzen en QR-codes, over waar uw patiënten terecht kunnen voor een bewijs en welke rol u als huisarts hierin kunt spelen.  

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging