Spring naar content

ELC vraagt aandacht voor lastenvermindering bij informateur

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken van vermindering van administratieve lasten. De ELC, waar ook de LHV deel van uitmaakt, vraagt daarom bij informateur Plasterk aandacht voor de disproportionele stapeling van administratieve lasten voor eerstelijnszorgaanbieders.

Administratieve lasten blijven toenemen

Hoewel de afgelopen jaren meerdere malen is afgesproken bureaucratie in de zorg te verminderen zien zorgaanbieders in de praktijk de administratieve lasten en verantwoordingseisen alleen maar toenemen. Het programma Ontregel de Zorg is tot nu toe niet het antwoord gebleken. Het programma heeft inderdaad geleid tot vermindering van regels, maar zorgaanbieders worden aan de andere kant net zo hard geconfronteerd met nieuwe wetten en regels.

Nieuwe lasten doemen op

Ook het komende jaar zien we de nodige nieuwe administratieve verplichtingen opdoemen. Zoals het wetsvoorstel Bevorderen integere bedrijfsvoering zorg (Wibz) en de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz). De administratie die voortkomt uit deze wetten ontmoedigt nieuwe zorgaanbieders toe te treden tot de zorgmarkt. Niet verstandig in een tijd waarin het praktijkhouderschap onder druk staat.

Voorstellen voor vermindering regeldruk

In de brief doet de ELC ook voorstellen om de stapeling van regeldruk te stoppen. Concreet pleiten we voor:

  • Uitzondering eerstelijnszorg van jaarverantwoordingsplicht
  • Verhoging getalsgrens voor intern toezicht naar 50 zorgmedewerkers
  • Verhoging getalsgrens cliëntmedezeggenschap naar 50 medewerkers
  • Voorkomen van dubbele data-uitvragen.

Inbreng begrotingsdebat

Naast de brief aan de informateur heeft de ELC ook een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met onze inbreng voor het begrotingsdebat VWS, dat deze week plaatsvond. Ook hier vroegen we aandacht voor de toenemende regeldruk bij eerstelijnszorgaanbieders en doen we voorstellen om het tij te keren.

Download hier de brieven

Over de Eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerkingsverband van acht eerstelijnsorganisaties van huisartsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen, podotherapeuten, mondhygiënisten, tandprothetici en vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.

Nieuws

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom