Spring naar content

Flexibele schil in de zorg moet blijven

Het collegiaal waarnemen van een afwezige huisarts door bijvoorbeeld ziekte of bevallingsverlof door een zelfstandig werkende collega-huisarts is historisch aantoonbaar de efficiëntste manier om te zorgen voor de continuïteit van zorg. En dat moet zo blijven, vindt de LHV. Door voorgestelde aanpassingen in het kader van nieuwe wetgeving voor zelfstandigen is het onzeker of dit zo blijft. Op 7 juni is er een Kamerdebat Zzp met minister Van Gennip (SZW). De zorgcoalitie waar ook de LHV bij hoort, schreef een brief met een oproep voor aandacht voor de zorg.

Wij vragen speciale aandacht voor behoud van de flexibele schil in de huisartsenzorg. We maken ons zorgen over een voorgestelde uitbreiding van de beoordelingscriteria in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) en dan vooral het inbeddingscriterium.

Wat is het inbeddingscriterium

Het inbeddingscriterium houdt in dat als de werkzaamheden organisatorisch zijn ingebed (zijn geïntegreerd, vast onderdeel zijn van de organisatie), dit een aanwijzing kan zijn dat er sprake is van een dienstbetrekking, behalve als de zzp’er kan aantonen dat is voldaan aan een aantal criteria voor zelfstandig ondernemerschap.

Wat inbedding en welke ‘ondernemerscriteria’ toch maken dat iemand wel een zzp’er is moet nog verder worden uitgewerkt door het ministerie. Een onderdeel dat de minister van SZW in haar brief van eind december 2023 wel al heeft genoemd is de situatie waarin de zzp’er werkzaamheden uitvoert die tot de gebruikelijke bedrijfsvoering van de organisatie behoren en waarbij de zzp’er middelen van de opdrachtgever gebruikt.

Collegiaal waarnemen

Wij voorzien dat dit criterium het collegiaal waarnemen onmogelijk maakt. Bij collegiaal waarnemen is altijd sprake van het (tijdelijk) invullen van een kernfunctie in de zorginstelling. Een functie die volledig is ingebed in het uitvoeringsproces en waarbij je vaak middelen (onderzoekskamer, bed, bureau, computer) gebruikt van de huisarts die je vervangt. Collegiaal waarnemen en het opvangen van extra drukte via collega-huisartsen in een flexibele schil rond de praktijken is en blijft noodzakelijk. Dit moet in de nieuwe wet van minister Van Gennip goed worden geregeld.

Inzet blijft: flexibele schil is noodzaak

Wij blijven ons voor jou als praktijkhoudend huisarts en als waarnemend huisarts inzetten voor het behoud van de flexibele schil. Samen met de zorgcoalitie maken we een sterkere en grotere vuist. De zorgcoalitie bestaat uit: KNMT, VvAA, Federatie Medisch Specialisten en LHV.

Binnen de zzp-discussie is en blijft de zorg een kleine speler en de huisartsenzorg daarbinnen nog kleiner. Onze belangen zijn wel groot en daarom zetten we ons al sinds 2016 in op dit dossier. Op 7 juni vindt het commissiedebat Zzp met minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) plaats. We houden je via de website op de hoogte over de ontwikkelingen.

Bekijk de brief met onze oproep voor aandacht voor de zorg

Update 8 juni 2023: na het commissiedebat

Minister van Gennip (SZW) wil de balans herstellen tussen het aantal werkenden in dienstbetrekking en zelfstandigen. “De jarenlange groei van het aantal zzp’ ers heeft negatieve gevolgen.”

Ze wil dit doen langs drie lijnen, te weten:

  1. Gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen
  2. Meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer in dienstbetrekking dan wel als zelfstandige
  3. Verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid

Op de vraag of het inbeddingscriterium betrekking heeft op de werkende en/of het werk, was ze duidelijk. Het heeft betrekking op beide. Dus er zal zowel worden gekeken naar de inbedding van de werkzaamheden in de organisatie van de opdrachtgever als naar de persoon die het werk doet.

Aanvullende maatregelen voor Zorg, Kinderopvang en Onderwijs

Aanvullend op de nieuwe regels die voor alle sectoren gaan gelden (waaronder het inbeddingscriterium), denkt het kabinet aan aanvullende maatregelen voor specifiek de sectoren zorg, kinderopvang en onderwijs.

Dit zijn de drie opties die het kabinet verkent:

  1. een maximaal percentage van het aantal zelfstandigen in een sector; hierbij gaat het om de vraag of de inzet van zelfstandigen in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang wettelijk procentueel in te perken is, dan wel een bepaald minimum aan werkenden met een dienstverband.
  2. verbod op het verrichten van bepaalde functies door zelfstandigen; ofwel een maatregel waardoor specifieke functies en/of werkzaamheden alleen binnen dienstbetrekking mogen worden verricht.
  3. rechtsvermoeden van werknemerschap; dit komt erop neer dat er bij bepaalde functies in principe van wordt uitgegaan dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.

In het zomerreces vindt de internetconsultatie plaats inzake het nieuwe aangekondigde wetsvoorstel voor zzp’ers.

Meer over de Wet DBA

Lees alles over de Wet DBA en waar wij ons hard voor maken.

Nieuws

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een

Het collegiaal waarnemen van een afwezige huisarts door bijvoorbeeld ziekte of bevallingsverlof door een zelfstandig werkende collega-huisarts is historisch aantoonbaar