Spring naar content

Huisartsen samen voor toekomstbestendige ANW

Het actieplan ANW van LHV, VPH, InEen en NHG is informerend besproken in de LHV Ledenvergadering en de Algemene Ledenvergadering van InEen. De besturen van LHV, VPH en InEen hebben aangeven over de plannen in gesprek te gaan met de LHV-ambassadeurs, leden en de Huisarts Diensten Structuren (HDS‘en). De oproep van het LHV-bestuur aan de ambassadeurs om dit plan te omarmen en uit te dragen werd positief opgepakt. De noodzaak om nu het verschil te maken voor een toekomstbestendige ANW is een gedeelde prioriteit. Met de keuzes uit het gezamenlijke actieplan kunnen nu stappen worden gezet. In dit bericht delen we de plannen en de onderliggende resultaten van het onderzoek.

“Het actieplan ANW heeft (te) lang op zich laten wachten”, zei Aard Verdaasdonk portefeuillehouder ANW in de LHV-Ledenvergadering. “Maar dat was niet zonder reden”, voegde hij er aan toe. “De uitslag van de enquête (september 2021)  gaf best veel ruimte voor interpretatie en dat zette LHV, VPH, InEen en NHG voor de taak om gezamenlijk voor alle huisartsen een koers uit te zetten. Dat is gelukt na veel uitzoekwerk en afwegen van opties.” De gekozen insteek: gaan voor acties, die we zelf als huisartsen kunnen inzetten en afmaken op de kortere termijn. De landelijke huisartsenorganisaties doen dat door 3 actielijnen uit te voeren:

  1. Organisatie van de ANW-zorg;
  2. Huisartsenzorg in de nacht;
  3. De stip aan de horizon.

I Organisatie van de ANW-zorg

Door de ANW anders te organiseren verminderen we de druk op alle huisartsen en in het bijzonder de praktijkhouders.

Stap 1. Alle huisartsen hebben vanuit de herregistratie een verplichting om diensten te draaien op de posten. Nieuw is dat de Huisarts Diensten Structuur (HDS) een contract heeft met alle huisartsen in het werkgebied voor een x-aantal diensten. Via een vrij inroostertool kan dan elke huisarts naar vermogen en wens diensten inplannen. In onderling overleg zorgen alle huisartsen en HDS uiteindelijk voor een sluitend rooster voor het werkgebied.

Resultaat: Gedeelde verantwoordelijkheid met een flexibele invulling

Stap 2. Door alle huisartsen via de HDS in te roosteren inclusief een achterwacht, bereiken we voor huisartsen met patiënten op naam, dat ze, wanneer ze geen dienst hebben, deze ook niet alsnog door uitval of ziekte hoeven in te vullen.

Resultaat: rust na verdeling

Stap 3. Door het inroosteren via de HDS werken alle huisartsen afhankelijk van het type dienst voor dezelfde beloning. Daarmee schakelen we alle huisartsen gelijk. Hiervoor gaan de koepels in gesprek met de zorgverzekeraars en de NZa.

Resultaat: Dezelfde passende beloning voor hetzelfde werk voor alle huisartsen

En ontkoppelen dan?

“Vooralsnog niet”, zegt Aard Verdaasdonk. “Waarom niet? Omdat ontkoppelen complex is en flinke financiële consequenties kan hebben en daardoor veel tijd/overleg gaat vragen. De actiepunten zijn gekozen op snelheid en effectiviteit. Loopt het zoals gepland, dan is ontkoppelen een optie maar geen noodzaak. Loopt het onverwachts toch anders, dan is ontkoppelen een optie. We gaan deze optie al wel verder uitzoeken, zodat we niet vertragen als het wel gewenst blijkt te zijn.”

II Huisartsenzorg in de nacht

De grootste druk wordt ervaren in de nacht. Deze dienst drukt het zwaarst privé, maar ook op de inzet overdag. De inzet is om deze dienst te beperken tot waar die ervoor is: spoed. Ook kijken we naar waar de zorg dan effectief en efficiënt verleent kan worden:

  1. Spoed = Spoed
    Door strikt te triëren en ons als huisartsen daaraan ook te houden, dus ook als we op den duur meer tijd en ruimte zien, zorgen we dat de ANW als spoeddienst gezien en ervaren wordt door de patiënten. De ANW is voor noodgevallen en nooit een overloop uit de dag. Alle posten voeren spoed = spoed in. Alleen met een eenduidige aanpak heeft spoed = spoed kans van slagen en biedt het voordelen voor de huisartsen. In bijna elke regio is uit de beroepsgroep een aanjager om dit te realiseren actief.  
  2. Effect van spoed = spoed is dat we alleen spoed zien en geen minder urgente zorg en dat gaat tijd opleveren. Doel is om actief posten in de nacht te gaan sluiten om het aantal huisartsen die dienst doen in de nacht te beperken. Daarmee komt er meer capaciteit beschikbaar voor de diensten die huisartsen zelf inroosteren en eveneens voor vervanging overdag.
  3. Door goed te kijken naar wat wanneer nodig is maken we de ANW weer aantrekkelijk als aanvulling op ons vak.

III De stip aan de horizon

Zijn al deze acties en stappen voldoende? Nee, zegt Aard Verdaasdonk beslist. “Dit is een tijdelijke oplossing en een goede uitgangspositie voor de toekomst. Die toekomst is voor de spoedzorg een geïntegreerde post waarin de huisarts ingezet kan worden op zijn kern kwaliteiten, maar vooral ook overige zorgverleners aanwezig zijn om te doen waar zij goed in zijn. We zitten als huisartsenorganisatie bij VWS aan tafel bij de bespreking van de plannen rond de acute zorg (zie ook de houtskoolschets). Wat we met dit plan realiseren is een sterk gezamenlijk vertrekpunt om de zorg voor ons en onze patiënten goed te regelen.”

En nu?

Het bestuur van LHV, VPH en InEen en de ambassadeurs bespreken de plannen met de leden en de HDS in uw afdeling. Met die input worden de plannen concreter gemaakt. Dat moet geen maanden kosten, zegt Aard Verdaasdonk. “Ik verwacht dat dit plan snel door de ledenvergadering geaccordeerd kan worden. Ik daag daarom elke LHV-afdeling en HDS uit om voor het einde van het jaar de plannen klaar te hebben om dit plan te implementeren. Gezamenlijk lopen we vast nog tegen wat hindernissen aan, maar die lossen we samen op. LHV, VPH, NHG en InEen zetten gezamenlijk in op resultaat voor de volgende zomer”.

Bekijk de resultaten van het onderzoek dat in september 2021 is opgeleverd door onderzoeksbureau MWM2. Op basis hiervan is in het bestuurlijk overleg van LHV, NHG, VPH en InEen gekomen tot bovenstaande oplossing.

De onderzoeksresultaten

Nieuws

Om in de groeiende vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien, moeten er jaarlijks veel meer huisartsen worden opgeleid. Na een

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag

Column van vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. We staan voor een grote maatschappelijke opgave om de gezondheidszorg voor de toekomst te bewaken.