Spring naar content

Huisartsenzorg in schijnwerpers bij eerstelijnszorgdebat

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er was opvallend veel aandacht voor de huisartsenzorg bij het eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer. Belangrijkste resultaat: een pauze van twee jaar voor de jaarverantwoordingsplicht.

Bij het debat, dat plaatsvond op woensdag 5 juli, waren minister Kuipers en minister Helder van VWS beiden aanwezig. Zij reageerden op de vele vragen en voorstellen van de leden van de vaste Kamercommissie van VWS. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen.

Uitstel jaarverantwoordingsplicht tot 2025

Als LHV vragen we al geruime tijd aandacht voor de toename van de administratieve verplichtingen van huisartsen door o.a. de verplichte jaarverantwoording. We waren dan ook verheugd te horen dat minister Helder de pauzeknop indrukt en deze verplichting met twee jaar uitstelt. Ze gaf aan dat ze hiermee de rust in het proces wil terugbrengen en de visie op de eerstelijnszorg (die eind van dit jaar wordt verwacht) afwachten. Voor zorgaanbieders betekent dit concreet dat zij pas over het boekjaar 2024 weer verantwoording hoeven af te leggen. Voor de aanlevering over boekjaar 2022 zoekt de minister een ‘pragmatische’ oplossing.

Meer tijd voor de Patiënt: geen duidelijkheid

Veel Kamerleden vroegen minister Kuipers duidelijkheid te geven over de afspraken rondom Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). Die duidelijkheid kwam er niet. De minister hield vast aan zijn eerdere standpunt. In een motie in het twee minutendebat later die avond vroeg de PVV nogmaals om MTVP vanaf 2024 structureel te maken en onder te brengen in het zogeheten segment 1. Deze motie heeft het helaas niet gehaald. Alleen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden tegen. Hiermee laten de regeringspartijen de kans liggen op meer duidelijkheid tussen de minister de huisartsen over MTVP.

Huisvesting: mogelijkheden financiering onderzocht

Veel aandacht vroegen Kamerleden ook voor de moeite die huisartsen hebben om betaalbare huisvesting te vinden. De minister erkent dat dit een probleem is en gaf aan de mogelijkheden voor een ruimere financiering te onderzoeken. Ook zegde hij toe hierbij de mogelijkheid van uitbreiding van het Waarborgfonds Zorg (WFZ) naar huisartsen mee te nemen. Als LHV zullen we hierop blijven aandringen.

Overnames door commerciële aanbieders verbieden

Vooral bij de SP en de PvdA is veel zorg over commerciële aanbieders op de huisartsenmarkt. Minister Kuipers deed de toezegging dat hij gaat onderzoeken of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overnames kan verbieden binnen de huisartsenzorg als er meldingen over de overnemende partij zijn binnengekomen.

Kuipers wil rol poortwachter verbreden

Een opmerkelijk punt in het debat was de uitspraak van minister Kuipers over de rol van de huisarts als poortwachter van de eerstelijn. Wat hem betreft kan deze rol verbreed worden naar bijvoorbeeld de apotheker of wijkverpleegkundige. Een opmerkelijke uitspraak, waarover wat de LHV betreft het laatste woord nog niet is gezegd.

Vaste huisarts in de buurt blijft uitgangspunt

Wij blijven benadrukken dat de huisartsenzorg de laagdrempelige toegang tot zorg voor iedereen moet blijven. Met een vaste huisarts in een kleinschalige praktijk in de buurt hebben patiënten immers minder zorg nodig en leven ze gezonder en langer. Het RVS-advies ‘De basis op orde’ sluit hier naadloos op aan en onderstreept de maatschappelijke waarde van de eerstelijn en de kernwaarden van onze beroepsgroep. Dit vormt wat ons betreft de basis voor de Visie Versterking Eerstelijnszorg die volgens de IZA-afspraken momenteel door alle betrokken partijen wordt geformuleerd.  

Onze inzet

In aanloop naar het debat vroegen wij aandacht voor de nijpende huisvestingsproblemen, de broodnodige versterking van de eerste lijn en uitten onze zorgen over de inrichting van zorgcoördinatie. Lees de informatie die wij voor het debat naar de Tweede Kamer stuurden.

Nieuws

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Onlangs heeft het Zorginstituut (ZIN) aangegeven dat afnemen van de valrisicobeoordeling alleen verzekerde zorg is als er ook een inhoudelijke