Spring naar content

Inzet debat eerstelijnszorg 5 juli

Nijpende huisvestingsproblemen, de broodnodige versterking van de eerste lijn en zorgen over de inrichting van zorgcoördinatie. Dat zijn de onderwerpen waar de landelijke huisartsenorganisaties aandacht voor vragen van Tweede Kamerleden, in aanloop naar het debat over de eerstelijnszorg op woensdag 5 juli.

Uitkomsten debat

5 juli 2023: Het debat is achter de rug. Lees de update Huisartsenzorg in schijnwerpers bij eerstelijnszorgdebat

LHV, InEen, NHG en VPH hebben via een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor deze 3 onderwerpen.

1. Omarm het advies RVS ‘de Basis op Orde’

Op 3 april jl. presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het hoofdlijnenadvies ‘De basis op orde’, waarin 4 uitgangspunten voor toekomstgerichte eerstelijnszorg worden gegeven. Als huisartsenorganisaties kunnen wij ons goed vinden in het advies dat goed aansluit bij de kernwaarden van de huisartsenzorg. En we bepleiten richting Tweede Kamer: vraag de minister aan te geven hoe hij ervoor zorgt dat het RVS-advies een plek krijgt in de Visie op de eerstelijnszorg.

Onze reactie op het RVS-advies  

2. Zorg voor betere financieringsmogelijkheden voor huisvesting

Meer dan 3 op de 4 huisartsen ervaren problemen bij het vinden van betaalbare huisvesting. Huisartsen kunnen hierdoor niet uitbreiden of verlaten noodgedwongen de wijk met alle gevolgen van dien voor de patiënten. Er wordt door partijen gewerkt aan oplossingsrichtingen, waaronder een handreiking, en de NZa start een kostenonderzoek om de maximumtarieven te herijken. Maar dat is niet voldoende.   

Het probleem knelt en we zien dat huisartsen vastlopen in de financiering van huisvesting. De huidige tarieven (gebaseerd op 2015!) waar huisartsen aan gebonden zijn, zijn simpelweg niet toereikend op de huidige vastgoedmarkt met torenhoge vierkante meter prijzen. Huisartsen kunnen niet concurreren met projectontwikkelaars en private equity partijen die wél deze commerciële tarieven kunnen betalen.  

Onze vraag aan de Tweede Kamer is dan ook te laten verkennen of er andere financieringsvormen voor huisartsen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door huisartsen leningen te bieden tegen een lagere rente of in de vorm van compensatie voor gemeenten die huisartsen een maatschappelijk huurtarief bieden.

3. Positie huisartsenzorg en inbedding HAP-triage in ZCC

Op 22 juni jl. heeft minister Kuipers met de Tweede Kamer zijn visie gedeeld op de inrichting van de zorgcoördinatie in grootschalige zorgcoördinatiecentra (ZCC). Als huisartsenorganisaties onderschrijven we het doel en de noodzaak van zorgcoördinatie. Maar we maken ons zorgen over de invulling die de minister hieraan geeft. Zoals de keuze voor 1 ZCC per ROAZ-regio. Wat onder meer betekent dat alle telefoontjes voor de HAP via het ZCC lopen. Terwijl 90-95% van deze telefoontjes huisartsenzorg betreft. Schaalvergroting en het inrichten van aparte zorgorganisaties voor zorgcoördinatie draagt in onze optiek niet bij aan versterking van de eerstelijn en de positie van de huisartsenzorg als poortwachter van ons zorgsysteem.  

Lees de volledige brief aan de vaste Kamercommissie van VWS

ELC vraagt om reparatiewetgeving bij zorgdebat Tweede Kamer

De Eerstelijnscoalitie (ELC) waar de LHV deel van uitmaakt, vraagt tijdens het debat ook aandacht voor de disproportionele administratieve belasting van de zorgaanbieders in de eerstelijnszorg. Hoewel de overheid keer op keer aangeeft de administratieve lasten te verminderen, worden zorgaanbieders in de praktijk onverminderd geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving die lastenverzwarend uitpakt. De Eerstelijnscoalitie (ELC) pleit daarom voor reparatiewetgeving en roept de Tweede Kamer op om huidige en nieuwe wetgeving die mogelijk lastenverzwaring kan meebrengen voor kleinschalige zorgaanbieders nogmaals tegen het licht te houden op nut en noodzaak.

Lees hier het hele bericht van de ELC

Nieuws

Besteed in de geneeskundeopleiding meer aandacht aan het werken in de eerste lijn en de sociale geneeskunde, maak het vak

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Onlangs heeft het Zorginstituut (ZIN) aangegeven dat afnemen van de valrisicobeoordeling alleen verzekerde zorg is als er ook een inhoudelijke