Spring naar content

Kuipers erkent problemen huisvesting huisartsen: ‘duidelijk signaal’

Minister Kuipers van VWS neemt het signaal serieus dat huisartsen kampen met ruimtegebrek, zoals uit LHV-onderzoek blijkt. De minister vindt het belangrijk dat het gesprek tussen huisartsen, zorgverzekeraars en met name ook gemeenten hierover gevoerd wordt zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft.

Minister Kuipers reageerde deze week op vragen van kamerleden Van den Berg en Geurts (CDA) naar aanleiding van de resultaten van ons ledenonderzoek naar huisvesting en het artikel in Trouw van 31 januari jl.

Knelpunten

Mede namens minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt Kuipers dat huisartsen een duidelijk signaal hebben afgegeven over de problemen die zij ervaren met huisvesting. Hij begrijpt dat ruimtegebrek leidt tot knelpunten, zeker gezien de toenemende druk op de huisartsenzorg. De minister vindt het belangrijk dat het gesprek tussen huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars hierover gevoerd wordt omdat de huisartsenzorg toegankelijk moet blijven.

Gezamenlijk aanpakken

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Positief dat beide ministers de urgentie van het huisvestingsvraagstuk voor huisartsenpraktijken zien en benadrukken dat huisartsenzorg toegankelijk moet blijven voor iedereen. Wij zijn het helemaal eens dat een gezamenlijke aanpak nodig is om te voorkomen dat de huisvestingsproblemen op termijn leiden tot een nog groter tekort aan huisartsen en praktijkpersoneel en zelfs het verdwijnen van huisartsenpraktijken uit de wijk. Dit is ook onderwerp van gesprek tijdens mijn bespreking binnenkort met minister Kuipers.”

Rol gemeenten

86% van de huisartsen geeft in ons onderzoek aan dat zij een actieve rol van de gemeente verwachten. De minister ziet deze belangrijke rol ook en vindt dat zij in de planvorming rekening moeten houden met voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, waaronder de eerstelijnszorg. Door bijvoorbeeld via de bestemmingplannen of een omgevingsvergunning de vestiging van een huisarts mogelijk te maken.

Landelijke en lokale aanpak

Huisartsen geven aan dat zij tegen grote belemmeringen aanlopen. Naast het gebrek aan geschikte panden en ruimte worden ze geconfronteerd met hoge huur- of koopprijzen en commerciële tarieven. Ook zien we dat huisvesting een extra horde is in de aanpak van huisartsentekorten. We zijn als LHV in gesprek met landelijke partners, waaronder de VNG en betrokken ministeries. Op lokaal niveau agenderen we het vraagstuk. Onder andere door huisartsen op te roepen gebruik te maken van hun inspraakrecht.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Praktijkdashboard Patiëntenteller: 150Aanschaf van de week: een praktijkfietsOverwinning van de week: 50! nieuwe patiënten Waarom heb je eigenlijk geen bestaande

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111