Spring naar content

Moedige Kamerleden geven gehoor aan jarenlange bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

De Eerstelijnscoalitie prijst het initiatief van Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om de jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders anders in te richten. Een plicht die in de huidige vorm mede bestaat door een amendement van GroenLinks zelf. Beide Kamerleden zien echter dat de jaarverantwoordingsplicht in de praktijk niet werkt zoals beoogd en bovendien veel administratieve lasten met zich mee brengt voor kleinere eerstelijnszorgaanbieders.

Als Eerstelijnscoalitie (ELC)* hebben wij veel waardering voor de stap van deze Kamerleden. Zij tonen hiermee aan te luisteren naar de signalen uit het veld, die steeds luider worden. Als ELC geven wij al geruime tijd aan dat de jaarverantwoordingsplicht (voortvloeiend uit de Wtza) de plank mis slaat. De verplichting beoogt onder meer fraude tegen te gaan, maar doet dat niet in de praktijk. Wel ervaren veel zorgaanbieders uit de eerstelijnszorg dat de groeiende stapeling van administratieve lasten in toenemende mate ten koste gaat van de tijd voor de patiënt.

Signalen uit het veld 

Dat het draagvlak voor de Wtza ontbreekt, blijkt ook uit de diverse initiatieven, brieven en oproepen van aanbieders uit de eerste lijn. Zo werd onlangs nog een petitie die opriep om de huisarts vrij te stellen van de Wtza binnen twee dagen door bijna 3.500 huisartsen ondertekend.

Noodzakelijke aanpassingen 

De ELC vindt het een krachtige en moedige ontwikkeling dat Ellemeet en Van den Berg inzien dat sommige wetgeving onbedoelde en ongewenste effecten heeft in de praktijk en dat zij daarom een voorstel doen tot aanpassing. We monitoren de verdere uitwerking nauwgezet. Wij blijven inzetten op aanpassingen op andere onderdelen van de Wtza, die in de praktijk niet alleen leiden tot toename van administratieve lasten, maar ook leiden tot bijvoorbeeld opsplitsing van praktijken, afname van vorming van samenwerkingsverbanden en het minder faciliteren van opleidingsplekken. Zo komt het praktijkhouderschap nog verder onder druk te staan, in een context van oplopende tekorten in de zorg. Dat vormt een risico voor kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg. De ECL denkt graag mee over de noodzakelijke aanpassingen!

* De Eerstelijnscoalitie is een samenwerking van KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN**, NVM, NVvP en ONT.

**De PPN (Paramedisch Platform Nederland) wordt gevormd door 6 paramedische beroepsverenigingen, te weten: Ergotherapie Nederland, NVD (Diëtisten), NVH (Huidtherapeuten), NVLF (Logopedisten), OVN (Optometristen Vereniging Nederland), VvOCM (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)

Het voorstel wordt binnenkort ingediend. We houden je via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer

Meer over Wtza lees je op de themapagina.

Nieuws

Goed nieuws voor huisartsen en andere kleine eerstelijnszorgaanbieders! De Wtza-verplichting om intern toezicht in te richten gaat pas gelden voor

Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Beweging

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.