Spring naar content

Getalsgrens intern toezicht verhoogd naar 50 zorgverleners

Op grond van de verkenning intern toezicht, die de minister heeft laten uitvoeren, is besloten de getalsgrens voor de Wtza-verplichting intern toezicht in te richten te verhogen van 25 naar 50 zorgmedewerkers. Goed nieuws voor alle eerstelijnszorgaanbieders. Eerder stemde de minister al in met een verlicht regime voor micro-aanbieders m.b.t. de jaarverantwoording. Dit betekent dat voor deze aanbieders de verplichte jaarverantwoording wordt teruggebracht naar enkele vragen. Beide wijzigingen gaan naar verwachting per 1 januari 2025 in.

Eisen Wtza

De Wtza stelt de volgende eisen aan zorgaanbieders.

Alle huisartsenpraktijken en waarnemende huisartsen zijn verplicht zich aan te melden als zij een nieuwe praktijk beginnen, starten als zelfstandige of als er iets verandert aan de rechtsvorm van de prakijk. Hid’s of Hidha’s hoeven niet aan de meldplicht te voldoen. Gepensioneerde huisartsen die nog incidenteel werken als huisarts vallen wel onder de meldplicht.

Je kunt je aanmelden via de site www.toetredingzorgaanbieders.nl. Let op: bij aanmelding is eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ vereist.

Alle huisartsenpraktijken zijn verplicht jaarlijks een openbare jaarverantwoording aan te leveren. De overheid wil hiermee meer transparantie bewerkstellingen over de besteding van zorggelden. Je levert de jaarverantwoording aan via DigiMV.

Op de site jaarverantwoording zorg vind je alle informatie over het aanleveren van de jaarverantwoording. Ook vind je hier handreikingen, veelgestelde vragen en infographics.

Pauzeknop jaarverantwoording

Huisartsenpraktijken die voor 1 januari 2022 zijn gestart en die daarna niet van rechtsvorm zijn veranderd, hebben een uitstel van 2 jaar gekregen om te voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht. Zij moeten per 1 januari 2025 een eerste jaarverantwoording hebben aangeleverd. Praktijken die na 1 januari 2022 zijn gestart of die na die datum van rechtsvorm zijn veranderd, moeten al wel voldoen aan de jaarverantwoordingsplicht.

Alle huisartsenpraktijken met meer dan 10 zorgverleners zijn verplicht een toelatingsvergunning aan te vragen. Praktijken die op een bepaald moment de grens van 10 zorgverleners passeren moeten binnen 6 maanden een toelatingsvergunning aanvragen.

De toelatingsvergunning kun je aanvragen via de site www.toetredingzorgaanbieders.nl. Let op: doe dit op tijd. Zonder vergunning krijg je geen praktijk AGB-code, en kun je dus niet declaren.

Hoe bepaal je het aantal zorgverleners in een praktijk?

  • Alleen zorgverleners tellen mee (praktijkmanagers, administratief medewerkers en schoonmakers, etc. niet). BIG-registratie doet niet ter zake. Ook de juridische grondslag waarop iemand werkzaam is (werknemer, zzp’er etc.) is niet van belang.
  • Zorgverleners die formeel werkzaam zijn bij een onderaannemer, moeten worden meegeteld bij de hoofdaannemer.
  • Vrijwilligers, stagiairs en zorgverleners die uitsluitend wmo-ondersteuning of alleen jeugdhulp verlenen (bijvoorbeeld POH-Jeugd GGZ die volledig door gemeente wordt gefinancierd), tellen niet mee.
  • Personen die slechts zeer incidenteel zorg verlenen, zoals vrijwilligers, stagiairs en coassistenten, tellen niet mee. Wanneer structureel stageplaatsen worden aangeboden moet dit echter wel worden meegenomen in de telling. Ook bbl-medewerkers tel je mee.

Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in je praktijk bent je verplicht om een interne onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Hierbij kun je denken aan een raad van toezicht of raad van commissarissen.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ) kun je informatie vinden over het inrichten van intern toezicht. Ook vind je hier een modelreglement voor maatschappen.

Verkenning intern toezicht

De minister laat momenteel (april 2024) een verkenning uitvoeren naar de organisatie van de verplichting van intern toezicht en een mogelijke verhoging van de getalsgrens.

We verwachten de resultaten van deze verkenning medio 2024. Tot die tijd zijn praktijken met meer dan 25 zorgverleners verplicht intern toezicht ingericht te hebben dan wel aan te tonen dat zij er mee bezig zijn.

Onder het inrichten van een bestuursstructuur valt ook de verplichting een cliëntenraad in te richten bij praktijken met meer dan 25 medewerkers. Meer informatie hierover vind je op onze pagina Cliëntenraad voor grote praktijken.

Hoe bepaal je het aantal zorgverleners in een praktijk?

  • Alleen zorgverleners tellen mee (praktijkmanagers, administratief medewerkers en schoonmakers, etc. niet). BIG-registratie doet niet ter zake. Ook de juridische grondslag waarop iemand werkzaam is (werknemer, zzp’er etc.) is niet van belang.
  • Zorgverleners die formeel werkzaam zijn bij een onderaannemer, moeten worden meegeteld bij de hoofdaannemer.
  • Vrijwilligers, stagiairs en zorgverleners die uitsluitend wmo-ondersteuning of alleen jeugdhulp verlenen (bijvoorbeeld POH-Jeugd GGZ die volledig door gemeente wordt gefinancierd), tellen niet mee.
  • Personen die slechts zeer incidenteel zorg verlenen, zoals vrijwilligers, stagiairs en coassistenten, tellen niet mee. Wanneer structureel stageplaatsen worden aangeboden moet dit echter wel worden meegenomen in de telling. Ook bbl-medewerkers tel je mee.

Toezicht op naleving Wtza

De NZa houdt toezicht op de naleving van de Wtza en richt zich hierin met name op de jaarverantwoording. Wanneer een zorgaanbieder niet voldoet aan de wettelijke verplichting jaarverantwoording, kan de NZa een last onder dwangsom opleggen.

Daarnaast dien je te voldoen aan de Wtza om in aanmerking te komen voor een vergunning. Zonder vergunning kun je niet declareren.

Standpunt LHV

De Wtza heeft grote gevolgen voor jou als huisarts en voor andere zorgverleners in de eerste lijn. Daarom hebben wij als LHV onze krachten gebundeld in de Eerstelijnscoalitie (ELC). Deze bestaat uit 8 partijen: KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM, NVvP en ONT. Gezamenlijk pleiten we voor het volgende:

Verzet tegen lastenverzwaring

Wij verzetten ons al jaren tegen de toename van administratieve lasten die de Wtza met zich meebrengt. Met resultaat. Wat betreft de jaarverantwoordingsplicht gaat er een verlicht regime gelden voor micro-zorgaanbieders en de grens voor het verplicht inrichten van intern toezicht gaat naar 50 zorgmedewerkers. Lees hier meer over onze inspanningen.

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.

Eén op de drie huisartsen is een derde van zijn tijd kwijt aan administratieve handelingen. Negen op de tien huisartsen

Verlaging van de regeldruk en administratieve lasten is een speerpunt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Toch legt de nieuwe Wet

Meer over ons verzet tegen de lastenverzwaring door de Wzta

Welke stappen hebben wij gezet?

Een blik terug in de tijd. Sinds 2017 ondernemen wij al actie tegen de extra administratieve lasten die de Wtza voor de huisarts met zich meebrengt. Wat is er in die jaren gebeurd?

Doorbraak bij verplichte jaarverantwoording

26 maart 2024 – Door wetswijziging wordt de openbare jaarverantwoording voor micro-aanbieders teruggebracht tot maximaal 3 vragen.

Politiek café

13 februari 2024 – We gingen in gesprek met Tweede Kamerleden, zorgaanbieders en stakeholders over mogelijkheden om administratieve lastendruk te verminderen.

Informateur benaderd

25 januari 2024 – We vragen bij informateur Plasterk aandacht voor de disproportionele stapeling van administratieve lasten voor eerstelijnszorgaanbieders.

Pauzeknop voor iedereen

8 november 2023 – De pauzeknop jaarverantwoording moet voor alle zorgaanbieders gaan gelden, niet alleen voor hen die na 1 januari 2022 gestart zijn met een praktijk. Dat stellen wij in onze reactie op de internetconsultatie jaarverantwoording.

Onderzoek naar gevolgen administratieve lasten

18 oktober 2023 – We bieden de minister het onderzoek Stop de stapeling aan. Met daarin 23 praktijkverhalen over gevolgen die zorgverleners ondervinden van administratieve verplichtingen en verantwoordingseisen.

Pauzeknop definitief

4 oktober 2023 – Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording.

Verkenning verhoging getalsgrens

28 september 2023 – Aankondiging minister verkenning verhogen getalsgrens verplichting intern toezicht.

Maak pauzeknop waar

25 juli 2023 – We sturen de minister een brief om haar toezegging voor de pauzeknop extra onder de aandacht te brengen. Ook vragen we opnieuw  voor het verhogen van de getalsgrens naar 50 medewerkers bij het instellen van intern toezicht.

Jaarverantwoording uitgesteld

5 juli 2023 – Onze acties werpen zijn vruchten af. De minister stelt de invoering van de jaarverantwoordingplicht uit tot 2025.

Voorbereiden eerstelijnsdebat Eerste Kamer

29 juni 2023 – We sturen een brief aan de Tweede Kamer als voorbereiding op het debat van 5 juli. Inzet: herziening jaarverantwoordingsplicht en verhoging van de grens voor intern toezicht van 25 naar 50 medewerkers.

Moedige Kamerleden geven gehoor aan jarenlange bezwaren

20 juni 2023 – Twee Kamerleden geven gehoor aan onze jarenlange bezwaren en zeggen dat de jaarverantwoordingsplicht anders ingericht moet worden.

Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht

8 juni 2023 – Tweede Kamer stelt vragen over toename administratieve lasten door deze plicht. Wel zijn we teleurgesteld in reactie van minister en dringen aan op reparatiewetgeving.

Kamervragen over jaarverantwoording

23 maart 2023 – Minister gaat vooralsnog niet in op onze alternatieve voorstellen voor deze verplichting. Dat riep vragen op.

Knelpunten inrichten intern toezicht

April 2023 – Opnieuw overleg LHV/InEen met VWS en CIBG over knelpunten inrichten intern toezicht.

Publicatie onderzoekrapport

Maart 2023 – Publicatie onderzoeksrapport jaarverantwoordingsplicht en kamerbrief: einde gezamenlijk traject (impasse).

Knelpunten inrichten intern toezicht

Februari 2023 – Overleg LHV/InEen met VWS en CIBG over knelpunten inrichten intern toezicht.

Problemen tijdens invoeringstoets

Januari 2023 – Signaleren problemen uit de praktijk tijdens invoeringstoets Wtza.

Kritische reactie

Januari 2023 – Kritische reactie ELC aan minister t.a.v. onderzoeksrapport jaarverantwoordingsplicht

Tijdelijke verruiming

November 2022 – Voornemen tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording.

Samenwerking met VWS

November 2022 – Start gezamenlijk traject ELC en VWS en NZa over jaarverantwoordingsplicht.

Alternatief voor verplichte jaarverantwoording

Juni 2022 – Alternatief voorstel ELC voor jaarverantwoordingsplicht

Gesprek met VWS

Maart 2022 – Gesprek ELC met VWS over verplichte jaarverantwoording.

Verzoek tot stoppen jaarverantwoording

Januari 2022 – Brief ELC met verzoek aan minister stopzetten jaarverantwoordingsplicht.

Grens voor intern toezicht verhoogd

December 2021 – Grens eerstelijn voor intern toezicht verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners.

Positief advies ATR

September 2021 – Positief advies van Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Motie en Kamervragen

Juli 2021 – Motie en Kamervragen over verplichte jaarverantwoording.

Gesprek met minister

November 2020 – Gesprek Eerstelijnscoalitie met minister over impact Wtza

Wetsvoorstel aangenomen

Juni 2020 – Wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel aangenomen Tweede Kamer

Februari 2020 – Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer.

Onze bezwaren tegen Wtza

Januari 2020 – Brief Eerstelijnscoalitie aan minister en Tweede Kamer met bezwaren tegen Wtza.

Onze bezwaren naar Tweede Kamer

Februari 2018 – Brief met bezwaren LHV e.a. voor plenair debat Wtza aan de Tweede Kamer

Inbreng LHV

Oktober 2017 – Reactie/inbreng LHV e.a. aan Tweede Kamer voor verslagronde.

Wijziging ingediend

September 2017 – Wijziging Wtza ingediend bij de Tweede Kamer.

Wijziging ingediend

September 2017 – Wijziging Wtza ingediend bij de Tweede Kamer.

Nieuws

Goed nieuws voor huisartsen en andere kleine eerstelijnszorgaanbieders! De Wtza-verplichting om intern toezicht in te richten gaat pas gelden voor

Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Meer nieuws

Meer weten?