Spring naar content

Onvoldoende aandacht voor huisvesting eerstelijn in wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’

Er is onvoldoende aandacht voor betaalbare huisvesting voor huisartsen en andere eerstelijnszorg in het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’. Dat schrijven de LHV en InEen in een reactie op de internetconsultatie voor het wetsvoorstel. We maken ons zorgen over de toegankelijkheid van de huisartsenzorg wanneer in de plannen voor de bouw van nieuwe woningen geen rekening wordt gehouden met huisartsenvoorzieningen.

Het wetsvoorstel ‘Versterking regie volkshuisvesting’ beoogt meer betaalbare woningen te creëren voor de lage en middeninkomens, en voor mensen met een specifieke behoefte. Tegen de achtergrond van de bestaande huisvestigingsproblematiek hebben wij in een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie onze zorgen geuit:   

  • Het bouwen van nieuwe woningen vereist ook dat er voldoende ruimte in een wijk wordt gecreëerd voor toegankelijke eerstelijnsvoorzieningen, zoals huisartsenpraktijken. In het huidige wetsvoorstel zien we dat daar geen aandacht voor is.  
  • Als in het wetsvoorstel niet expliciet rekening wordt gehouden met voldoende huisartsenvoorzieningen in deze nieuwbouwwijken, maken we ons zorgen over de laagdrempelige toegankelijkheid van huisartsenzorg; de zorg dichtbij de patiënt komt hierdoor in het gedrang. 

Lees hier de uitgebreide reactie van LHV en InEen.

De huisvestingsproblematiek beperkt zich niet tot nieuwbouw. Uit landelijk onderzoek van de LHV blijkt dat 77% van de huisartsen problemen ervaart bij het vinden van een nieuwe of geschikte praktijkruime. Gebrek aan geschikte panden, bouwgrond en te hoge kosten zijn de drie belangrijkste belemmeringen. 

Wat gebeurt er met deze reactie?

Het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verzamelt via de internetconsultatie reacties op het concept wetsvoorstel en zal het voorstel zo mogelijk aanpassen. Als het concept wetsvoorstel gereed is, gaat het daarna naar de Raad van State voor advies. Na advies van de Raad van State wordt het wetsvoorstel inclusief het advies naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit hele traject zal maanden duren en de LHV en InEen zullen op diverse momenten hun zienswijze weer onder de aandacht brengen. 

Huisarts in de wijk behouden

Om huisartsenpraktijken in de bestaande en nieuwe wijken te behouden en/of een plek te geven is een landelijke gezamenlijke aanpak nodig. In een landelijke werkgroep zijn LHV en InEen momenteel met diverse stakeholders in gesprek over mogelijke oplossingen voor huisartsen die willen verbouwen, uitbreiden of verhuizen naar bestaande bouw of nieuwbouw. 

Meer over huisvestingsproblemen

Lees op deze themapagina meer over huisvestingsproblemen.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Update ION

Eind juni stuurden wij een nieuwsbericht met een oproep de inschrijvingen op naam te controleren naar aanleiding van meldingen die

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer