Spring naar content
Afdeling De Gelderse Rivieren

Hoogtepunten landelijke ledenvergadering

Graag blikken we terug op de landelijke ledenvergadering van afgelopen dinsdag 26 september en nemen we jullie mee langs de hoogtepunten.

Nieuwe voorzitter

Allereerst natuurlijk de benoeming van onze nieuwe voorzitter Marjolein Tasche. Marjolein kent het huisartsenvak van binnenuit, promoveerde als huisarts en werkte bij het NHG. Maar ze heeft ook ruime bestuurlijke ervaring en ze kent onze belangrijkste ketenpartners. Vanuit haar rol als vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen was ze ook bij het Integraal Zorgakkoord betrokken. Ze heeft de verbindende en stevige persoonlijkheid die we zochten. Voor ons een gedroomde voorzitter, die bovendien zelf het voorzitterschap van de LHV ook als een droomfunctie ziet. We hebben hoge verwachtingen en hopen haar snel in onze afdeling te verwelkomen.  

Voorgenomen fusie VPH

De voorgenomen fusie met de VPH wordt door ons van harte gesteund omdat we het van belang vinden dat huisartsen met één mond vertegenwoordigd worden. Dat werd breed gedragen. Wel waren er veel vragen over het toevoegen van een extra VPH-bestuurder aan het landelijke LHV-bestuur. Enerzijds omdat daarmee de diversiteit in het landelijk LHV-bestuur voor de komende jaren verdwijnt. Anderzijds omdat bijna 2/3 van de 1250 VPH leden ook lid is van de LHV en zich dus al prima vertegenwoordigd weet in het LHV-bestuur, waarin inmiddels via de reguliere weg al een VPH bestuurder is toegevoegd.  

Visie eerstelijnszorg

We bespraken uitgebreider de visie op de eerstelijnszorg die in het kader van het integraal zorgakkoord in opdracht van VWS opgesteld wordt en stelden het standpunt kwaliteit en toegankelijkheid van huisartsenzorg vast. Het belang van een kwalitatief goede en toegankelijke huisartsenzorg, met de huisarts als vast gezicht in de wijk zetten we hiermee als LHV stevig op de agenda. Het doel is om voor het eind van dit jaar een uitgewerkte visie op de zorg in 2030 met alle eerstelijnspartijen vast te stellen. Dit zal de basis zijn voor verdere keuzes in het beleid van VWS. Het spreekt voor zich dat de huisarts hierin een centrale positie inneemt. In deze tijd van vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt is het echt nodig dat we met (onder andere) wijkzorg, gemeente en apothekers tot een hechte samenwerking komen in de wijk en regio. Het RVS-rapport de basis op orde is een belangrijk uitgangspunt in het opstellen van deze visie.  

Statuten en reglementen

Een aantal verbeteringen in statuten en diverse regelementen passeerden opiniërend de revue. We zijn hier als ambassadeursteam goed ingedoken en hebben een aantal verbeteringen voorgesteld. We gaan ervan uit dat jullie als leden deze ietwat taaie materie met liefde aan ons over laten.  

Financiering meer tijd voor de patiënt

Ten slotte bespraken we de stand van zaken rondom de doorgaande financiering voor Meer Tijd voor de Patient. Op dit moment is die nog onvoldoende uitgewerkt. De (demissionaire) minister en de NZa onderstrepen nogmaals het belang van MTVP en beloven dat een substantieel deel van deze financiering per 2025 zal landen in het eerste segment (S1). Dat in tegenstelling tot een eerdere uitspraak van de minister in zijn brief aan ons vorig jaar, waarin hij aangeeft dat deze financiering per 2024 in S1 zal worden opgenomen.  

De huidige financiering zal in 2024 gecontinueerd worden, maar hoe het er per 2025 uit zal gaan zien is op dit moment dus niet volledig duidelijk. Dat is teleurstellend. Er liggen wel toezeggingen van de NZa en de minister en het bestuur heeft met ons besproken welke diverse mogelijkheden ze zien om hier verder in te komen. We hebben alle reden om ervan uit te gaan dat het landelijk bestuur namens ons de beste weg kiest en we willen ze ook het vertrouwen geven om daarmee verder te gaan.  

Als afgevaardigden kijken we terug op een goede vergadering, met een aantal stevige discussie, maar vooral ook waardevolle bijdragen. Iedere LHV-Ledenvergadering wordt onze afdeling vertegenwoordigd door twee afgevaardigden: Hanneke van der Veer als vaste afgevaardigde en een roulerende secondant als tweede afgevaardigde.

Voor verdere vragen of opmerkingen weten jullie ons te vinden! 

Met vriendelijke groet,
Namens Afdeling De Gelderse Rivieren,

Isabel van Hövell-Ullman
Linda Schoots-Verkleij
Martijn Sonnenberg
Hanneke van der Veer-Janssen

Vooruitblik landelijke ledenvergadering 26 september: Wat gaat jouw ambassadeur inbrengen in de LHV-Ledenvergadering?

Vergaderstukken LHV-ledenvergadering

Nieuws

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf donderdag 22 februari bij LHV-leden op de mat. Tilly Groot, huisarts in